Zakon

На основу члана 23. став 14. и члана 25. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима и критеријумима за избор других стручних лица и чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења

"Службени гласник РС", број 94 од 7. децембра 2018.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за избор других стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, уколико у Заводу за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод), односно установи надлежној за послове унапређења и развоја стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији аутономне покрајине (у даљем тексту: Покрајински завод) нису запослена лица са одговарајућим образовањем.

Овим правилником уређују се и ближи услови и критеријуми за избор одговарајућих стручњака као чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, коју образује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар), односно покрајински секретар надлежном за послове образовања (у даљем тексту: покрајински секретар) ради давања стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, уколико Завод, односно Покрајински завод у законском року не достави стручну оцену.

Овим правилником уређују се и ближи услови и критеријуми за избор других стручних лица за одговарајућу област која се ангажују ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, уколико у Заводу, односно Покрајинском заводу нису запослена лица са одговарајућим образовањем.

Јавни позив за избор других стручних лица

Члан 2.

Завод, односно Покрајински завод врши избор других стручних лица из члана 1. ст. 1. и 3. овог правилника на основу расписаног јавног позива.

Друга стручна лица из става 1. овог члана ангажују се на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и овим правилником.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи:

1) назив предмета, односно стручне области и врсту школе и ниво образовања;

2) услове потребне за избор других стручних лица;

3) критеријуме на основу којих се врши избор;

4) начин бодовања критеријума на основу којих се врши избор;

5) рок за подношење пријава;

6) друге потребне информације.

Услови за избор других стручних лица

Члан 3.

Услови за избор других стручних лица су:

1) одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област уметничких и стручних предмета у музичкој, односно балетској школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;

2) најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима у области образовања и васпитања;

3) да није запослен код издавача, ангажован или пословно повезан са изавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да он или лице повезано са њим немају посредну или непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

Критеријуми за избор других стручних лица

Члан 4.

Критеријуми за избор других стручних лица су:

1) број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава);

2) број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области;

3) учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања;

4) стручно усавршавање и обука у одговарајућој области.

Вредновање критеријума за избор других стручних лица

Члан 5.

Завод, односно Покрајински завод дужан је да критеријуме за избор других стручних лица вреднује применом правила бодовања, односно да утврди максималан број бодова за сваки појединачни критеријум.

Вредновање критеријума за избор других стручних лица Завод, односно Покрајински завод утврђује пре објављивања јавног позива из члана 2. овог правилника.

Комисија за избор других стручних лица

Члан 6.

Избор других стручних лица врши Комисија коју образује директор Завода, односно Покрајинског завода.

Број чланова Комисије из става 1. овог члана је непаран.

Комисија врши избор других стручних лица у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни позив из члана 2. овог правилника.

Након провере испуњености услова за избор других стручних лица прописаних овим правилником и извршеног вредновања критеријума за избор других стручних лица, Комисија утврђује предлог о избору других стручних лица и доставља га директору Завода, односно Покрајинског завода.

Директор Завода, односно Покрајинског завода доноси одлуку о избору других стручних лица у року од осам дана од дана пријема предлога Комисије.

Изузетно, уколико се на јавни позив за избор других стручних лица не јаве лица која испуњавају прописане услове из члана 3. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника, Завод, односно Покрајински завод, уз претходну сагласност министра, односно покрајинског секретара, ангажује друга стручна лица.

Лица из става 6. овог члана ангажују се до избора лица из члана 3. овог правилника.

Услови и критеријуми за избор одговарајућих стручњака за чланове комисије за припрему стручне оцене и других стручних лица ради давања стручног мишљења

Члан 7.

Услови и критеријуми прописани овим правилником за избор других стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, уколико у Заводу, односно Покрајинском заводу нису запослена лица са одговарајућим образовањем, сходно се примењују и на избор чланове комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, коју образује министар, односно покрајински секретар ради давања стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, уколико Завод, односно Покрајински завод у законском року не достави стручну оцену, као и на избор других стручних лица за одговарајућу област која се ангажују ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, уколико у Заводу, односно Покрајинском заводу нису запослена лица са одговарајућим образовањем.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 8.

Поступци стручне оцене квалитета рукописа уџбеника започети пре ступања на снагу овог правилника окончаће се по прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку избора лица на Листу оцењивача, програму обуке за оцењиваче, етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и поступку именовања чланова Комисије за оцену рукописа уџбеника („Службени гласник РС”, бр. 87/15 и 75/16).

Ступање на снагу

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00692/2018-04

У Београду, 23. новембра 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.