Zakon

На основу члана 26. став 15. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима и критеријумима за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и чланова комисије за припрему експертског мишљења

"Службени гласник РС", број 94 од 7. децембра 2018.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и коју формира Национални просветни савет, односно Савет за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: надлежни савет) из реда стручњака из одговарајуће области за коју се подноси захтев за експертизу рукописа уџбеника.

Овим правилником уређују се и ближи услови и критеријуми за избор чланова комисије за припрему експертског мишљења из реда одговарајућих стручњака, коју формира министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар), односно покрајински секретар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: покрајински секретар) уколико надлежни савет у законом прописаном року не достави министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), односно покрајинском секретаријату надлежном за послове образовања (у даљем тексту: покрајински секретаријат) експертско мишљење.

Јавни позив за избор стручњака за чланове стручне комисије

Члан 2.

Надлежни савет врши избор чланова стручне комисије из члана 1. став 1. овог правилника на основу расписаног јавног позива.

Чланови стручне комисије из става 1. овог члана ангажују се на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и овим правилником.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи:

1) назив предмета, односно стручне области и врсту школе и ниво образовања;

2) услове потребне за избор чланова стручне комисије;

3) критеријуми на основу којих се врши избор;

4) начин бодовања критеријума на основу којих се врши избор;

5) рок за подношење пријава;

6) друге потребне информације.

Услови за избор стручњака за чланове стручне комисије

Члан 3.

Услови за избор стручњака за чланове стручне комисије су:

1) одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област уметничких и стручних предмета у музичкој, односно балетској школи, односно одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;

2) најмање осам година радног искуства на пословима у области образовања и васпитања;

3) да није запослен код издавача, ангажован или пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да он или лице повезано са њим немају посредну или непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће;

4) да није учествовао у изради стручне оцене рукописа уџбеника за коју се тражи експертско мишљење.

Критеријуми за избор стручњака за чланове стручне комисије

Члан 4.

Критеријуми за избор стручњака за чланове стручне комисије су:

1) број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава);

2) број урађених експертиза рукописа уџбеника;

3) број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области;

4) учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања;

5) стручно усавршавање и обуке у одговарајућој области.

Вредновање критеријума за избор стручњака за чланове стручне комисије

Члан 5.

Надлежни савет вреднује критеријуме за избор стручњака за чланове стручне комисије применом правила бодовања, односно утврђује максималан број бодова за сваки појединачни критеријум.

Вредновање критеријума за избор других стручних лица надлежни савет утврђује пре објављивања јавног позива из члана 2. овог правилника.

Комисија за избор стручњака за чланове стручне комисије

Члан 6.

Избор стручњака за чланове стручне комисије врши комисија коју образује председник надлежног савета.

Чланови комисије из става 1. овог члана бирају се из реда надлежног савета.

Број чланова комисије из става 1. овог члана је непаран.

Комисија врши избор стручњака за чланове стручне комисије у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни позив из члана 2. овог правилника.

Након провере испуњености услова за избор стручњака за чланове стручне комисије прописаних овим правилником и извршеног вредновања критеријума за избор других стручних лица, комисија утврђује предлог о избору стручњака за чланове стручне комисије и доставља га председнику надлежног савета.

Надлежни савет доноси одлуку о избору стручњака за члана стручне комисије у року од осам дана од дана пријема предлога комисије.

Изузетно, уколико се на јавни позив за избор стручњака за чланове стручне комисије не јаве лица која испуњавају прописане услове из члана 3. овог правилника, надлежни савет ангажује друге стручњаке.

Лица из става 8. овог члана ангажују се до избора лица из члана 3. овог правилника.

Услови и критеријуми за избор чланова комисије за припрему експертског мишљења из реда одговарајућих стручњака

Члан 7.

Услови и критеријуми прописани овим правилником за избор стручњака који су чланови стручне комисије коју формира надлежни савет, сходно се примењују и на чланове комисије за припрему експертског мишљења из реда одговарајућих стручњака, коју образује министар односно покрајински секретар ради припреме експертског мишљења, уколико надлежни савет у законском року не достави експертско мишљење.

Прелазна и завршна одредба

Члан 8.

Поступци експертизе рукописа уџбеника започети пре ступања на снагу овог правилника окончаће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника.

Ступање на снагу

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00691/2018-04

У Београду, 23. новембра 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.