Zakon

На основу члана 13. став 3. и члана 15. став 3. Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 107/14),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме

"Службени гласник РС", број 96 од 11. децембра 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци и садржина захтева за издавање дозволе, образац дозволе, обрасци и садржај захтева за издавање и обрасци и садржај сертификата и потврде који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме, пружање брокерске услуге и техничке помоћи, и то:

1) образац захтева за издавање дозволе за извоз и увоз наоружања и војне опреме, пружање брокерских услуга и техничке помоћи;

2) образац дозволе за извоз наоружања и војне опреме;

3) образац дозволе за увоз наоружања и војне опреме;

4) образац дозволе за пружање брокерских услуга;

5) образац дозволе за пружање техничке помоћи;

6) образац изјаве крајњег корисника са потврдом пријема робе;

7) образац изјаве о употреби наоружања и војне опреме у сопственој производњи;

8) образац захтева за издавање потврде о крајњем кориснику за увоз наоружања и војне опреме у сопственој производњи;

9) образац потврде о крајњем кориснику за увоз наоружања и војне опреме у сопственој производњи (End User Certificate);

10) образац захтева за издавање међународног увозног сертификата;

11) образац међународног увозног сертификата (International Import Certificate);

12) образац потврде о пријему наоружања и војне опреме (Delivery Verification Certificate).

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 28/15).

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 335-13-145/2018-10

У Београду, 5. децембра 2018. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.

Прилози

Захтев за издавање дозволе за извоз наоружања и војне опреме

Захтев за издавање дозволе за увоз наоружања и војне опреме

Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са наоружањем и војном опремом

Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са наоружањем и војном опремом;

Дозвола за увоз наоружања и војне опреме

Дозвола за пружање брокерских услуга у вези са наоружањем и војном опремом

Дозвола за пружање услуге техничке помоћи у вези са наоружањем и војном опремом

Захтев за издавање сертификата крајњег корисника за наоружање и војну опрему (EUC)

Сертификат крајњег корисника

Захтев за издавање међународног увозног сертификата за наоружање и војну опрему (International Import Certificate)

Међународни увозни сертификат за наоружање и војну опрему

Захтев за издавање потврде о пријему наоружања и војне опреме (Delivery Verification Certificate)

Потврда о пријему наоружања и војне опреме