Zakon

На основу члана 9. став 10. и члана 10. став 7. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/18 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције

"Службени гласник РС", број 99 од 18. децембра 2018.

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописују се посебни елементи, односно критеријуми за процену ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције.

Посебни елементи, односно критеријуми за процену ризика

Члан 2.

Преглед посебних елемената, односно критеријума за процену ризика у области ветеринарске инспекције и матрица ризика (Прилог), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Процена ризика за ванредни инспекцијски надзор

Члан 3.

Процена ризика за ванредни инспекцијски надзор врши се на основу елемената, односно критеријума за процену ризика за редован инспекцијски надзор и оцене колико је опасност по поштовање начела законитости конкретна и колики је степен угрожавања или повреде закона и других прописа чију примену надзире ветеринарска инспекција.

Непосредна процена ризика

Члан 4.

Предузимање хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи и животиња, основи сумње или учињено кривично дело или сумња да надзирани субјекат обавља делатност у својству нерегистрованог субјекта непосредно подразумева да постоји критичан ризик код тог субјекта, без упуштања у даљу процену ризика на основу осталих критеријума и елемената.

Учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика

Члан 5.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као критичан, инспeкциjски нaдзoр врши се без одлагања, односно најкасније у року од три радна дана од извршене процене, а потом нajмaњe jeднoм у три месеца.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као висoк, инспeкциjски нaдзoр врши се нajмaњe jeднoм у шест месеци, како би се степен ризика смањио испод високог ризика.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као срeдњи, инспeкциjски нaдзoр врши сe нajмaњe jeднoм у годину дана, како би се степен ризика смањио испод средњег ризика.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као низaк, инспeкциjски нaдзoр врши сe нajмaњe jeднoм у две године.

Посебни елементи плана инспекцијског надзора ветеринарске инспекције

Члан 6.

План надзора и контроле ветеринарске инспекције, поред обавезних елемената, садржи и:

1) мере и активности за постизање циљева;

2) рок за завршетак предвиђених мера и активности;

3) показатеље учинака на нивоу мера и на нивоу активности.

У плану рада ветеринарске инспекције утврђују се годишњи циљеви инспекцијског надзора у областима под надзором ветеринарске инспекције и исказују у ефектима за које Управа за ветерину планира да буду остварени.

У плану рада ветеринарске инспекције, активности ветеринарске инспекције усмеравају се првенствено ка областима са високим степеном вероватноће настанка штетних последица, по живот и здравље људи и животиња, односно са повећаним ризиком одступања од начела безбедности хране, здравствене заштите животиња, добробити животиња, као и ка областима, односно подобластима у којима у претходној години, односно претходним годинама није вршен надзор.

Завршнa одредбa

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-157/2018-09

У Београду, 6. децембра 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилог

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОДНОСНО КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И МАТРИЦА РИЗИКА

1. Бодовање природе штетних последица

ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ СУБЈЕКТА

ПРИРОДА
ШТЕТНИХ
ПОСЛЕДИЦА

НУМЕРИЧКА ВРЕДНОСТ
ПРИРОДЕ ШТЕТНИХ
ПОСЛЕДИЦА

Прераде меда

НЕЗНАТАН РИЗИК

1

Производња хране у домаћинству

Сабиралишта млека

Други облици организација у ветеринарској делатности

Лабораторија

Одгајивачнице

Пансиони

Прихватилишта

Догони

Сабирни центри

Сточне пијаце

Зоолошки вртови

Производња биогаса, компоста, хране за кућне љубимце, органских ђубрива, оплемењивача земљишта

Производња медицинских средстава за употребу у ветерини

Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације

Складиштење и промет хране за животиње

НИЗАК РИЗИК

2

Ветеринарска апотека

Ветеринарска клиника

Центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање

Прерада топљене масти и руковање споредним производима животињског порекла ван ланца исхране животиња

Прераде јаја

СРЕДЊИ РИЗИК

3

Промет хране у малопродајним објектима

Промет у осталим типовима објеката

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање

Газдинства

Фарме

Производња ветеринарских лекова

Промет ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини на велико

Прераде млека

ВИСОК РИЗИК

4

Производња хране за животиње

Прераде меса,

расецање меса

Сакупљање, складиштење, прерада и руковање споредним производима животињског порекла

Клање животиња

КРИТИЧАН

5

Ветеринарска станица

Промет медициниране хране

Производња медициниране хране

2. Бодовање обима штетних последица

Величина територије

на којој се пласира

производ/пружа услуга­­­

Обим штетних
последица

Нумеричка вредност
обима штетних последица

Обављање делатности локално

НЕЗНАТАН РИЗИК

1

Обављање делатности на територији дела општине

НИЗАК РИЗИК

2

Обављање делатности на територији општине

СРЕДЊИ РИЗИК

3

Обављање делатности на територији више општина

ВИСОК РИЗИК

4

Обављање делатности на територији Републике Србије и за тржиште других земаља

КРИТИЧАН

5

Нумеричка вредност природе и обима штетних последица на живот и здравље људи и животиња и обављање ветеринарске делатности исказује се од 1 до 5.

3. Матрица тежине штетних последица

Нумеричка вредност природе штетних последица

Нумеричка вредност обима штетних последица

1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

Бодови тежине последица у матрици ризика

Распон нумеричке вредности

тежине штетних последица

Бодови тежине

штетних последица у матрици ризика

1, 2

1

3, 4, 5,

2

6, 8, 9

3

10, 12, 15, 16

4

20, 25

5

Напомена:

Нумеричка вредност тежине штетних последица добија се множењем нумеричких вредности природе и обима штетних последица у објектима и организацијама у којима се обавља ветеринарска делатности и исказује се бодовима у распону од 1 до 25 – и своде се у на бодове у матрици процене ризика у распону од 1–5.

4. Бодовање вероватноће настанка штетних последица

А) СТЕПЕН РИЗИКА УТВРЂЕН У ПОСЛЕДЊЕМ РЕДОВНОМ
ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ *
1

Степен ризика

Вероватноћа настанка штетних последица

Нумеричка вредност настанка штетних последица

Незнатан

Вероватно неће настати

1

Низак

Не очекује се да ће настати, али је могуће да настану

2

Средњи

Могу настати

3

Висок

Вероватно ће настати

4

Критичан

Врло је вероватно да ће настати

5

Б) НЕЗАКОНИТОСТИ И НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ У ВАНРЕДНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРИМА У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ *2

Мере управљане према надзираном субјекту

Вероватноћа настанка штетних последица

Нумеричка вредност настанка штетних последица

Није било изречених мера

Вероватно неће настати

1

Донето најмање једно решење којим су изречене мере за отклањање незаконитости

Не очекује се да ће настати, али је могуће да настану

2

Донето више од два решења/примена казнених одредби у складу са законом којим се уређује ветеринарство

Могу настати

3

Ванредне контроле због предузимања хитних мера/примена казнених одредби у складу са законом којим се уређује ветеринарство

Вероватно ће настати

4

Изречена мера забране обављања делатности

Врло је вероватно да ће настати

5

В) ЕФИКАСНОСТ У ОТКЛАЊАЊУ РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ
НЕЗАКОНИТОСТИ *
3

Поступање

надзираног субјекта

Вероватноћа настанка штетних последица

Нумеричка вредност настанка штетних последица

Поступање по мерама за отклањање незаконитости наложених записником у целости

Вероватно неће настати

1

Делимично поступање по мерама за отклањање незаконитости наложених записником

Не очекује се да ће настати, али је могуће да настану

2

Делимично поступио по мерама за отклањање незаконитости наложених решењем у задатом року

Могу настати

3

Делимично поступио по мерама за отклањање незаконитости наложених решењем ван задатог рока

Вероватно ће настати

4

Није поступио по записнику и решењу

Врло је вероватно да ће настати

5

Г) СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ПРОЦЕДУРА И ВОЂЕЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈА

Поступање

надзираног субјекта

Вероватноћа настанка штетних последица

Нумеричка вредност настанка штетних последица

Спровођење прописаних процедура и вођење евиденције води се редовно и у целости

Вероватно неће настати

1

Спровођење прописаних процедура и вођење евиденције води се редовно и у целости али не на прописани начин

Не очекује се да ће настати, али је могуће да настану

2

Спровођење прописаних процедура и вођење евиденције не води се редовно

Могу настати

3

Спровођење прописаних процедура и вођење евиденције не води се редовно и у целости

Вероватно ће настати

4

Спровођење прописаних процедура и вођење евиденције се не примењује

Врло је вероватно да ће настати

5

Д) САРАДЊА СА ВЕТЕРИНАРСКИМ ИНСПЕКТОРИМА
ТОКОМ НАДЗОРА *
4

Поступање

надзираног субјекта

Вероватноћа настанка штетних последица

Нумеричка вредност настанка штетних последица

Изузетно висок степен сарадње са ветеринарским инспектором током надзора

Вероватно неће настати

1

Висок степен сарадње са ветеринарским инспектором током надзора

Не очекује се да ће настати, али је могуће да насртану

2

Средњи степен сарадње са ветеринарским инспектором током надзора

Могу настати

3

Низак степен сарадње са ветеринарским инспектором током надзора

Вероватно ће настати

4

Несарадња са ветеринарским инспектором током надзора

Врло је вероватно да ће настати

5

Напомене:

Нумеричка вредност сваког од критеријума вероватноће настанка штетних последица исказује се бодовима од 1 до 5.

Нумеричка вредност вероватноће настанка штетних последица у објектима и организацијама у којима се обавља ветеринарска делатност добија се као аритметичка средина нумеричких вредности за применљиве критеријуме вероватноће исказана као цео број и исказује се у распону од 1 до 5.

Код нoвоодобрених/регистрованих надзираних субjeката и надзираних субjeката код којих претходно није вршен инспекцијски надзор, нумеричка вредност вероватноће настанка штетних последица у матрици ризика је 3.

*1 Критеријум је неприменљив уколико није било ни редовних инспекцијских надзора.

*2 Критеријум је неприменљив уколико није било ванредних инспекцијских надзора у надзираном субјекту у прeтхoдној календарској гoдини.

*3 Критеријум је неприменљив уколико није било раније утврђених незаконитости.

*4 Критеријум је применљив уколико је у надзираном субјекту вршен инспекцијски надзор било које врсте.

5. Матрица ризика

Бодови тежине штетних
последица у матрици ризика

Нумеричка вредност вероватноће штетних последица

1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

Распон нумеричке

вредности степена ризика

Степен ризика

1, 2

Незнатан

3, 4, 5,

Низак

6, 8, 9

Средњи

10, 12, 15, 16

Висок

20, 25

Критичан

Напомена:

Нумеричка вредност степена ризика у објектима и организацијама у којима се обавља ветеринарска делатност добија се множењем тежине штетних последица, изражене убодовима у матрици процене ризика и нумеричке вредности вероватноће њиховог настанка.