Zakon

На основу члана 53. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о модел установи

"Службени гласник РС", број 10 од 15. фебруара 2019.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови за стицање статуса модел установе и престанка важења статуса.

Модел установа

Члан 2.

Модел установа jе установа коjа остваруjе изузетне резултате у образовно-васпитном раду и доприноси унапређивању образовања и васпитања у складу са општим принципима и циљевима образовања и васпитања, односно васпитања и образовања (у даљем тексту: образовно-васпитне праксе) кроз реализацију школског, односно предшколског програма.

Нарочити допринос унапређивању образовне-васпитне и иновативне праксе и изузетне резултате остварује установа која је оцењена за укупни квалитет рада оценом 3 или 4 у складу са актом којим се уређује квалитет рада установа и актом којим се уређује вредновање квалитета установа, и уколико је:

1) оцењена оценом 4 на стандарду/стандардима који су директно повезани са облашћу, односно аспектом рада у коме установа остварује изузетне резултате;

2) остварила све стандарде квалитета у области Настава и учење у школи, односно у области Васпитно-образовни рад у предшколској установи;

3) школа остварила стандард 5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности, односно предшколска установа остварила стандарде 3.4. Установа је место континуираних промена, учења и развоја и 3.5. Установа заступа професионално јавно деловање и активизам у заједници на нивоу 4;

4) остварила иновативну праксу на ефективан и квалитетан начин који је видљив и мерљив у одређеној области, односно аспекту рада.

Уколико је установа остварила изузетну праксу у оквиру посебног пројекта или програма, потребно је да оствари и критеријуме успешности, односно стандарде квалитета уколико су предвиђени тим пројектом, односно програмом.

Оствареност изузетних резултата и иновативне праксе и нарочити допринос унапређивању образовно-васпитне праксе за установу процењују се у поступку за стицање статуса модел установе.

Циљ успостављања и улога модел установе

Члан 3.

Циљ успостављања модел установе je развој, подржавање, промовисање и преношење примера изузетне образовно-васпитне праксе, која може да пружа смернице за унапређивање и планирање развоја система образовања и васпитања.

Улога модел установе је да постојећу изузетну и иновативну праксу у одређеној области, односно аспекту рада, промовише у систему образовања и васпитања, да је преноси путем процеса хоризонталног учења и даље унапређује.

Право на стицање статуса модел установе

Члан 4.

Статус модел установе може да стекне јавна установа.

Престанак важења статуса модел установе

Члан 5.

Установи престаје важење статуса модел установе:

1) на образложени захтев установе;

2) уколико се на основу извештаја интерног и екстерног праћења и вредновања, утврди да установа не одржава постигнут ниво квалитета;

3) уколико установа не реализује планиране активности на ширењу добре праксе и хоризонтално учење са другим установама;

4) уколико се забрани рад установе или услед спајања, припајања, односно укидања установе.

Решење о престанку важења статуса модел установе које доноси министар, коначно је у управном поступку.

Завршна одредба

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-00003/2019-04

У Београду, 31. јануара 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.