Zakon

На основу члана 21. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РСˮ, број 87/18),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о условима које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начину израде и садржају плана и програма обуке

"Службени гласник РС", број 13 од 28. фебруара 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописују се кадровски и материјално-технички услови које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у даљем тексту: Овлашћење) и начин израде и садржај плана и програма обуке.

Члан 2.

Овлашћење се издаје правном лицу које, поред законских, испуњава и следеће услове, и то:

1) да је регистровано за делатност обављања послова организовања и спровођења обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;

2) да има стално запослена најмање три лица која поседују Лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;

3) да има обезбеђене предаваче и општи акт којим утврђује да прeдавачи који нису стално запослени у Правном лицу већ, су запослени у организационој јединици Министарства унутрашњих послова у којој се обављају послови заштите и спасавања од катастрофа (у даљем тексту: Надлежна служба), имају право на накнаду за реализацију обуке и то по кандидату и по наставном часу у износу од 0,00999 важеће основице која се у месецу када су ангажовани примењује за обрачун и исплату плате запослених у Надлежној служби;

4) да располаже одговарајућим материјално-техничким средствима за спровођење обуке, и то:

(1) простором за спровођење теоријске и практичне обуке, полагање стручног и обављање административних послова,

(2) наставним средствима и опремом за спровођење обуке;

5) да има План обуке који је усклађен са Програмом обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у даљем тексту: Програм обуке), који је одштампан у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 3.

Простор из члана 2. тачка 4) подтачка (1) овог правилника, обухвата минимално следеће просторије, и то:

1) просторију, односно учионицу која је опремљена наставним средствима и опремом за спровођење теоријске наставе и полагање писменог дела испита;

2) просторију за административне послове и пријем кандидата, документацију и архиву;

3) просторију за руководство и наставно особље, односно предаваче;

4) најмање један тоалет.

Просторије из става 1. овог члана морају бити у саставу истог грађевинског објекта.

Ако правно лице располаже са више учионица једна мора бити намењена за полагање испита.

Простор из става 1. овог члана правно лице може имати у власништву, користити на основу уговора о или по другом основу којим се обезбеђује коришћење простора.

Члан 4.

Површина просторије за спровођење наставе и полагање испита мора износити најмање 25 m² и бити облика који омогућава фронтално, групно и индивидуално извођење теоријске обуке, односно индивидуално полагање испита.

Радна површина просторије, по кандидату, мора износити најмање 1 m².

Радна површина за предавача мора износити најмање 8 m².

Висина учионице мора бити најмање 2,4 m.

Површина просторије за обављање административних послова мора износити најмање 8 m².

Висина просторије за административне послове мора бити најмање 2,1 m.

Просторија за спровођење наставе и полагање испита мора бити опремљена радним столовима или клупама са столицама са наслоном, прилагођеним потребама рада, чији распоред полазницима обуке, односно испитивачима омогућава несметан приступ и рад.

Просторија за спровођење наставе и полагање испита мора бити осветљена природном светлошћу, чији интензитет и положај извора светлости омогућава да сви полазници обуке без обзира на њихов положај могу пратити извођење теоријске обуке, односно полагати испит.

Све просторије морају имати природан извор проветравања просторија, а просторија за спровођење наставе и полагање испита мора бити климатизована.

Члан 5.

Наставна средства и опрема за спровођење наставе морају бити такви да омогућавају коришћење стручне литературе, прописа и других наставних материјала у складу са Програмом обуке, у електронском и штампаном облику.

Члан 6.

План обуке израђује и доноси правно лице које организује и спроводи обуку и полагање испита, у складу са Програмом обуке, према својим капацитетима и потребама.

Планом обуке Правно лице утврђује називе и распоред тема које ће се обрађивати током обуке уз тачно прописано време трајања наставе по данима и наставним часовима.

Обука се реализује у простору које обезбеђује правно лице, под условом да је уредно пријављено минимално осам, а максимално 15 полазника обуке.

Обука се реализује у укупном трајању од минимум 32 часа, у складу са Програмом обуке.

Обука се састоји из теоријског дела и практичног дела и реализује се у складу са Планом и Програмом обуке.

Теоријски део обуке састоји се од теоријске наставе за испитне области, и то:

1) систем заштите и спасавања;

2) процена ризика од катастрофа;

3) плана заштите и спасавања.

Практични део обуке састоји се од симулације израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

На План обуке прибавља се сагласност Министарства унутрашњих послова.

Члан 7.

Правно лице подноси Захтев за добијање овлашћења за организовање и спровођење обуке за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (Образац), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Правно лице коме је издато Овлашћење, подноси захтев за поновно издавање Овлашћења најкасније три месеца пре истека рока важења претходно издатог Овлашћења.

Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана достављају се докази о испуњености услова у складу са законом и одредбама овог правилника, као и доказ о уплаћеној административној такси.

Члан 8.

Правно лице коме је издато Овлашћење, без одлагања обавештава Надлежну службу о свим статусним променама и променама у вези са условима из члана 2. овог правилника.

Члан 9.

Ако правно лице коме је издато Овлашћење престане да испуњава услове из закона и овог правилника Министарство унутрашњих послова, по службеној дужности, доноси решење о одузимању Овлашћења.

Даном правоснажности решења из става 1. овог члана престаје да важи Овлашћење.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 01-269/19-4

У Београду, 21. фебруара 2019. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.

Прилози

Образац - Захтев за добијање овлашћења за организовање и спровођење обуке за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања

Прилог - Програм обуке за полагање испита за добијање Лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања