Zakon

На основу члана 13. став 8. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 42/15 и 87/18),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о програмима и начину обављања стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе

"Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописују се програми и начин обављања стручне обуке физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе (у даљем тексту: обука).

Члан 2.

Обука се спроводи кроз:

1) Програм обуке за вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања;

2) Програм обуке за вршење послова физичко-техничке заштите;

3) Програм обуке за вршење послова редарске службе;

4) Програм обуке за вршење послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;

5) Програм обуке за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

Програми обукe из става 1. овог члана састоје се од више тема подељених по наставним јединицама – часовима обуке, који полазнику омогућавају стицање специфичних знања и вештина неопходних за вршење одговарајуће врсте послова приватног обезбеђења и редарске службе.

Програми обукe из става 1. овог члана (Прилог 1–5) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Физичко лице које жели да добије лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења или редарске службе подноси пријаву за обуку овлашћеном привредном друштву, предузетнику и школској установи која је добила овлашћење за обављање обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе (у даљем тексту: организатор).

Пријава за стручну обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе (Образац 1), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Организатор са полазницима закључује писани уговор о спровођењу обуке.

Правно лице или предузетник може са организатором да закључи један писани уговор о спровођењу обуке за више полазника, чији је саставни део списак са именима полазника и траженим врстама обуке за сваког полазника.

Члан 5.

Организатор на основу броја пристиглих пријава, образује групу полазника обуке и сачињава план обуке по програму обуке и терминима – датуму и времену извођења наставних јединица.

Број полазника у групи не сме да буде већи од капацитета простора у ком се спроводи обука.

О плану обуке обавештавају се подносиоци пријаве за обуку, најкасније пет дана пре почетка обуке.

План обуке са списком полазника, организатор доставља полицијској управи на чијој територији спроводи обуку, најкасније три дана пре почетка обуке.

Члан 6.

Обука службеника обезбеђења или редара спроводи се на начин да час обуке траје 45 минута, а број часова обуке не сме бити већи од шест часова на дан.

Часови могу бити повезани у двочас, са одмором између двочаса од најмање 10 минута.

Предавач је дужан да у оквиру једне теме реализује часове према редоследу који је одређен планом обуке по програму обуке за ту тему и да у дневнику обуке евидентира датум и време обраде наставних јединица и име и презиме полазника који је одсутан са обуке.

Члан 7.

На часу обуке полазник је дужан да има личну карту или другу јавну исправу са фотографијом на основу које се може утврдити његов идентитет.

Полазници обуке који имају уверење о положеном стручном испиту за заштиту од пожара, не морају похађати део обуке из програма обуке и из теме који се односе на заштиту од пожара.

Члан 8.

Полазник обуке савладао је обуку ако је био присутан на свим часовима предвиђеним програмом обуке (100% укупног фонда часова) и ако је на контролном тесту, који траје најдуже 60 минута и који садржи најмање 25 питања из програма стручне обуке тачно одговорио на најмање 18 питања.

Полазник који контролни тест не уради успешно, има право да по истеку рока, не краћег од седам дана, поново приступи контролном тесту.

Ако полазник ни у поновљеном покушају не уради успешно контролни тест упућује се на поновну обуку.

Ако је полазник спречен да у одређеном термину присуствује наставном часу, предавач је дужан да полазнику омогући похађање наставног часа из предметне наставне јединице у допунском термину, што се евидентира у дневнику обуке.

Члан 9.

Након успешно завршене обуке организатор полазнику издаје Потврду о обучености (Образац 2), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Члан 10.

Вежбовна гађања, за службенике обезбеђења који раде на пословима обезбеђења са оружјем, спроводе се сагласно прописима којима се уређује обука у руковању ватреним оружјем.

Обука водича паса и дресираних паса за службенике обезбеђења који у вршењу послова користе дресиране псе, спроводи се у складу са прописима у кинологији.

Члан 11.

Организатор може по посебном захтеву правног лица и предузетника који обављају делатност приватног обезбеђења да врши обуку службеника обезбеђења у коришћењу нових технологија у заштити лица, имовине и пословања или са појавним случајевима и облицима угрожавања лица и имовине и пословања, који су повезани са програмима стручне обуке утврђених овим правилником уз спровођење појединих и одговарајућих делова тих програма.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС”, број 117/14) и Правилник о програму и начину спровођења обуке за обављање послова редара на спортској приредби („Службени гласник РС”, број 28/11).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 1042/19-5

У Београду, 1. марта 2019. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Програм обуке за вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања

Прилог 2 - Програм обуке за вршење послова физичко - техничке заштите

Прилог 3 - Програм обуке за вршење послова радарске службе

Прилог 4 - Програм обуке за вршење планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и обуке корисника

Прилог 5- Програм обуке за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите

Образац 1 - Пријава за стручну обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе

Образац 2 - Потврда о обучености