Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 11. став 7. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18 и 95/18 – др. закон),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију

"Службени гласник РС", бр. 23 од 29. марта 2019, 63 од 4. септембра 2019, 38 од 16. априла 2021.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се категоризација водних путева за пловидбу пловила за рекреацију у Републици Србији.

Члан 2.

Поједини изрази који се употребљавају у овом правилнику имају следеће значење:

1) чамац без кабине je чамац без кабине, кану, чамац за веслање и чамац на надувавање;

2) чамац са кабином је мали или средњи чамац са кабином или мања или средња једрилица са кабином и јарболом који се спушта;

3) моторна јахта је већи чамац са кабином и већа јахта;

4) једрилица је већа једрилица чији се јарбол тешко скида или се уопште не скида.

Члан 3.

Категорије водних путева за пловидбу пловила за рекреацију утврђују се према техничким карактеристикама одређеног пловила за рекреацију.

Категорије водних путева из става 1. овог члана су:

Категорија
водног пута

Основне техничке карактеристике пловила за рекреацију

Висина
највише
непокретне
тачке

Ознака

Максимална
дужина

Максимална
ширина

Максимални
газ

L (m)

B (m)

d (m)

H (m)

RA

чамац без кабине

5,50

2,00

0,50

2,00

RB

чамац са кабином

9,50

3,00

1,00

3,25

RC

моторна јахта

15,00

4,00

1,50

4,00

RD

једрилица

15,00

4,00

2,10

30,00

Члан 4.

Водни путеви категорије RA су:

Врста:

Водни пут:

Природни водотоци

река Дрина од km 0 до бране у Перућцу, Босут, Јегричка (ХС ДТД), Карашац, Нера, Стари Бегеј, Канал Врбас–Бездан од km 0 до km 6+300, Велика Морава од km 21, Радовинско језеро и остале реке, канали и рукавци који се уливају у Дунав, Саву и Тису

Акумулације

Белоцркванска језера (седам језера), Бингулско језеро, Борковац, Брује, Врањаш, Добродол, Кудош, Љуково, Међеш, Мохараш, Павловци, Сот, Шелевренац, Увачко језеро, Завојско језеро, Лисинско језеро, Власинско језеро, Облачинско језеро, Борско језеро, Бованско језеро, Блачко језеро, Грљанско језеро, Рготско језеро, Сребрно језеро, језеро Газиводе, језеро Ћелије, Гружанско језеро, Шумаричко језеро, Грошничко језеро, акумулације Зобнатица, Моравица и Иђош

 

*Службени гласник РС, број 38/2021

Члан 5.

Водни путеви категорије RB су:

Водни пут

Део водног пута

Колубара

од km 0 до km 5

Канал Бачки Петровац – Каравуково

од km 0 до km 52

Канал Косанчић – Мали Стапар

од km 4+500 до km 21+100

Канал Бездан – Баја

од km 0 до km 12+700

Акумулације

језеро Палић, Стара Тиса код Бачког Градишта и Чуруга, језеро Растоке

Члан 6.

Водни путеви категорије RC су:

Водни пут

Део водног пута

Дунав

од km 845 до km 1433+100

Сава

од km 0 до km 210+800

Тиса

од km 0 до km 164

Канал Бечеј – Богојево

од km 0 до km 90+200

Канал Нови Сад – Савино село

од km 0 до km 39+100

Канал Врбас – Бездан

од km 6+300 до km 80+900

Канал Оџаци – Сомбор

од km 0 до km 27+800

Канал Пригревица – Бездан

од km 0 до km 31+700

Канал Косанчић – Мали Стапар

од km 0 до km 3+500

Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј

од km 0 до km 147+300

Бегеј

од km 0 до km 34+600

Пловни Бегеј

од km 0 до km 31+200

Кикиндски канал

од km 0 до km 32

Акумулације

језеро Перућац, Златарско језеро, Зворничко језеро

Природни водотоци

Велика Морава од km 0 до km 21, Тамиш од km 0 до km 27+500 и од km 28+500 до km 39+500

*Службени гласник РС, број 38/2021

Члан 7.

Чамац без кабине може да плови водним путевима категорије RA, RB и RC.

Чамац са кабином може да плови водним путевима категорије RB и RC.

Моторна јахта може да плови водним путевима категорије RC.

Чамац без кабине, чамац са кабином и моторна јахта другачијих техничких карактеристика од оних које су утврђене у члану 3. овог правилника могу да плове водним путевима категорије RB ако њихове техничке карактеристике испуњавају услове за безбедну пловидбу на водним путевима категорије из члана 5. овог правилника.

Чамац без кабине, чамац са кабином и моторна јахта другачијих техничких карактеристика од оних које су утврђене у члану 3. овог правилника могу да плове водним путевима категорије RC ако њихове техничке карактеристике испуњавају услове за безбедну пловидбу на водним путевима категорије из члана 6. овог правилника.

Члан 8.

Овај правилник је усаглашен са Одлуком број 52. Ревизија 1. Економске комисије за Европу Уједињених нација ECE/TRANS/SC.3/164/REV.1.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-80/2018-06

У Београду, 26. марта 2019. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.