Zakon

 

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја

"Службени гласник РС", бр. 3 од 18. јануара 2019, 159 од 30. децембра 2020.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја (у даљем тексту: подстицаји), услови и начин за oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасци захтева, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) Група за планирање јесте орган партнерства за територијални рурални развој основан статутом, који одобрава Локалну стратегију руралног развоја и потврђује да је израђена у складу са овим правилником;

2) дупло финансирање јесте финансирање истог предмета инвестиције у складу са овим правилником и из других извора јавног финансирања;

3) Комисија за одабир приоритетних пројеката јесте орган партнерства за територијални рурални развој основан статутом, који врши избор приоритетних пројеката којима се остварују циљеви Локалне стратегије руралног развоја, а за које ће бити поднет захтев за одобравање права на подстицај за спровођење Локалне стратегије руралног развоја;

4) локална стратегија руралног развоја (у даљем тексту: ЛСРР) јесте планско-развојни документ за одређено рурално подручје за период до 2023. године, који припрема и спроводи партнерство за територијални рурални развој основано у складу са законом којим се уређују удружења;

5) партнерство за територијални рурални развој (у даљем тексту: Партнерство) јесте удружење представника јавног, привредног (пољопривредно газдинство, предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга) и цивилног сектора (физичко лице, организација цивилног друштва), одређеног руралног подручја које је основано у складу са законом којим се уређују удружења;

6) подручје Партнерства јесте кохерентно, јасно дефинисано, у географском смислу континуирано подручје, са становништвом више насељених места, у оквиру територије две или више јединица локалне самоуправе, са најмање 10.000, а највише 150.000 становника, а која се не преклапа са подручјем другог Партнерства. Насељено место у оквиру Партнерства не може имати више од 25.000 становника;

7) рурално подручје јесте насељено место које према последњем попису становништва Републичког завода за статистику има највише 25.000 становника;

8) управни одбор Партнерства јесте орган Партнерства одговоран за стратешко управљање имплементацијом ЛСРР и активностима Партнерства.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 3.

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

1) подстицаји за припрему ЛСРР;

2) подстицаји за спровођење ЛСРР.

Члан 4.

Трошкови за које се одобравају подстицаји из члана 3. овог правилника дати су у Прилогу 1 – Листа прихватљивих трошкова, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, изузев ПДВ-а;

2) царине, увозне и друге дажбине;

3) казне, финансијски пенали и судски трошкови;

4) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;

5) трошкови куповине половне опреме и материјала;

6) трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике, као и други чисто финансијски трошкови;

7) доприноси у натури;

8) трошкови одржавања или амортизације;

9) трошкови плаћања путем лизинга, компензације, асигнације, цесије или други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;

10) брисана је (види члан 2. Правилника 159/2020-56)

11) посебне награде и бонуси запослених;

12) учешће у другим пословним активностима и дивиденде;

13) чланарине;

14) спонзорства;

15) школарине;

16) накнаде за лиценце и дозволе.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 6.

Право на подстицаје из члана 3. овог правилника остварује Партнерство регистровано код Агенције за привредне регистре ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

2) за подстицај за који подноси захтев за одобравање не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

3) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода.

Члан 7.

Партнерство које испуњава услове из члана 6. овог правилника, остварује право на подстицај из члана 3. тачка 1) овог правилника и ако:

1) је у статуту Партнерства, као један од циљева ради којих се оснива, наведена имплементација ЛСРР подручја Партнерства по методи мобилисања учесника на локалном нивоу ради спровођења активности руралног развоја у локалним руралним подручјима – ЛИДЕР приступу (Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale);

2) је подручје које је обухваћено Партнерством прихваћено од свих јединица локалних самоуправа у оквиру којих се налази;

3) брисана је (види члан 3. Правилника - 159/2020-56)

4) се седиште Партнерства налази у подручју Партнерства;

5) су статутом Партнерства предвиђени следећи органи: Управни одбор, Група за планирање и Комисија за одабир приоритетних пројеката;

6) су чланови Управног одбора:

(1) представници јавног сектора , са најмање 20% а највише 49% чланова,

(2) представници привредног и цивилног сектора, са најмање 51% чланова;

7) чланови Управног одбора имају пребивалиште, односно седиште на подручју Партнерства, осим представника јавног сектора чије пребивалиште, односно седиште може бити и на територији једне од јединица локалне самоуправе на којој се налази подручје Партнерства.

Представници привредног и цивилног сектора из става 1. тачка 6) подтачка (2) овог члана обухватају и представнике жена, као и младих до навршених 30 година старости из подручја Партнерства.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 8.

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему ЛСРР (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицај, обрасцу захтева, као и максималном износу подстицаја по кориснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, року за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Поступак за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему ЛСРР покреће се по захтеву Партнерства које испуњава услове из чл. 6. и 7. овог правилника.

Захтев за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему ЛСРР подноси се у року одређеном јавним позивом из става 1. овог члана, на Обрасцу 1 – Захтев за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалних стратегија руралног развоја у __________ години (у даљем тексту: Захтев за одобравање права на подстицај за припрему ЛСРР), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Партнерство из става 3. овог члана може поднети само један Захтев за одобравање права на подстицај за припрему ЛСРР по једном јавном позиву.

Члан 9.

Уз Захтев за одобравање права на подстицај за припрему ЛСРР подносилац захтева доставља:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, не старији од три месеца од дана подношења захтева;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

4) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту седишта подносиоца захтева, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

5) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има седиште на територији аутономне покрајине;

6) статут и оснивачки акт;

7) одлуку Скупштине о именовању чланова Управног одбора, Групе за планирање и Комисије за одабир приоритетних пројеката, са подацима кога и по ком основу именована особа представља у Управном одбору, Групи за планирање и Комисији за одабир приоритетних пројеката;

8) фотокопију личне карте чланова Управног одбора;

9) извод из регистра Агенције за привредне регистре, за представнике цивилног и привредног сектора;

10) картографски приказ подручја Партнерства са назначеним границама јединица локалних самоуправа, границама подручја које обухвата Партнерство и границама и називима припадајућих насељених места, у слободној форми.

Документација из става 1. тач. 1)–5) и тачка 9) овог члана прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 10.

Уверења и потврде које се достављају уз Захтев за одобравање права на подстицај за припрему ЛСРР не могу бити старија од 30 дана од дана подношења тог захтева.

Сва документа која се достављају уз Захтев за одобравање права на подстицај за припрему ЛСРР треба да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 11.

Управа врши обраду захтева за одобравање права на подстицај за припрему ЛСРР, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Управа може да врши додатну проверу дуплог финансирања.

Захтев за одобравање права на подстицај за припрему ЛСРР који није поднет од стране Партнерства из члана 6. овог правилника, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваки наредни захтев истог подносиоца поднет у периоду трајања јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем утврђује право на подстицај и висину износа подстицаја.

Члан 12.

Са Партнерством којем је решењем утврђено право на подстицај за припрему ЛСРР (у даљем тексту: корисник подстицаја) директор Управе закључује уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја и кориснику исплаћује 50% од вредности одобрених средстава у складу са Листом прихватљивих трошкова.

Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређује обим активности, начин њиховог извршавања, висина износа подстицаја, као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.

Члан 13.

Корисник подстицаја Управи доставља извештај о реализацији и утрошку средстава који је дат у Прилогу 3 – Извештај о реализацији и утрошку средстава, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Извештај о реализацији и утрошку средстава), а који садржи податке којима се доказује да је спровео све планиране активности у складу са уговором из члана 12. овог правилника, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

Рок за достављање извештаја из става 1. овог члана утврђује се уговором из члана 12. овог правилника.

Члан 14.

Уз извештај из члана 13. овог правилника корисник подстицаја Управи доставља изјаву чланова Групе за планирање о одобрењу ЛСРР која је дата у Прилогу 4 – Изјава чланова Групе за планирање о одобрењу Локалне стратегије руралног развоја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, као и ЛСРР која је израђена у складу са обавезним елементима и препорукама који су дати у Прилогу 5 – Обавезни елементи и препоруке за израду Локалне стратегије руралног развоја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Управа врши проверу Извештаја о реализацији и утрошку средстава у складу са уговором из члана 12. овог правилника.

ЛСРР Управа прослеђује евалуационој комисији образованој од стране министра надлежног за послове пољопривреде, која на основу елемената бодовања који су дати у Прилогу 6 – Елементи бодовања за оцену квалитета Локалне стратегије руралног развоја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, врши оцену ЛСРР и сачињава ранг листу која се објављује на званичној интернет страници Управе.

На основу провере Извештаја о реализацији и утрошку средстава и извештаја о оцењивању, за ЛСРР које је евалуациона комисија оценила са 60 или више бодова, Управа исплаћује остатак од 50% од вредности одобрених средстава у складу са Листом прихватљивих трошкова.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 15.

Подстицај за припрему ЛСРР исплаћујe се у износу од 100%.

Максималан износ подстицаја који корисник може да оствари за подстицај за припрему ЛСРР јесте 800.000 динара.

Члан 16.

Право на подстицај за спровођење ЛСРР има Партнерство којем су одобрена и исплаћена средстава за припрему ЛСРР.

Члан 17.

Управа расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на спровођење ЛСРР (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицу које остварује право на подстицај, условима и начину остваривања права на подстицај, обрасцу захтева, као и максималном износу подстицаја по кориснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, року за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Поступак за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на спровођење ЛСРР покреће се по захтеву Партнерства из члана 16. овог правилника.

Захтев за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на спровођење ЛСРР подноси се у року одређеном јавним позивом из става 1. овог члана, на Обрасцу 2 – Захтев за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на спровођење локалних стратегија руралног развоја у _______ години (у даљем тексту: Захтев за одобравање права на подстицај за спровођење ЛСРР), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 18.

Уз захтев за одобравање права на подстицај за спровођење ЛСРР, подносилац захтева доставља:

1) одлуку Комисије за одабир приоритетних пројеката Партнерства, са образложењем, о одабиру једног или више приоритетних пројеката из индикативне листе приоритетних пројеката која је обавезан елемент ЛСРР, а која је дата у Прилогу 7 – Индикативна листа приоритетних пројеката – Акциони план спровођења Локалне стратегије руралног развоја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

4) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту седишта подносиоца захтева, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

5) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има седиште на територији аутономне покрајине.

Документација из става 1. тач. 2)–5) овог члана доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 19.

Уверења и потврде које се достављају уз захтев за одобравање права на подстицај за спровођење ЛСРР не могу бити старија од 30 дана од дана подношења тог захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев за одобравање права на подстицај за спровођење ЛСРР треба да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 20.

Управа врши обраду захтева за одобравање права на подстицај за спровођење ЛСРР, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Управа може да врши додатну проверу дуплог финансирања.

Захтев за одобравање права на подстицај за спровођење ЛСРР који није поднет од стране Партнерства из члана 16. овог правилника, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваки наредни захтев истог подносиоца поднет у периоду трајања јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем утврђује право на подстицај и висину износа подстицаја.

Члан 21.

Са Партнерством којем је решењем утврђено право на подстицај за спровођење ЛСРР (у даљем тексту: корисник подстицаја) директор Управе закључује уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја и кориснику исплаћује 100% од вредности одобрених средстава у складу са Листом прихватљивих трошкова.

Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређује обим активности, начин њиховог извршавања, висина износа подстицаја, као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.

Члан 22.

Корисник подстицаја Управи доставља извештај о реализацији и утрошку средстава који је дат у Прилогу 8 – Извештај о реализацији и утрошку средстава, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

Рок за достављање извештаја из става 1. овог члана утврђује се уговором из члана 21. овог правилника.

Управа врши проверу Извештаја о реализацији и утрошку средстава у складу са уговором из члана 21. овог правилника.

Члан 23.

Максималан износ подстицаја који корисник може да оствари за подстицај за спровођење ЛСРР јесте 600.000 динара.

Члан 24.

Партнерства Министарству достављају Годишњи извештај о раду за све активности спроведене у претходној години најкасније до 28. фебруара текуће године.

Члан 25.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначне исплате средстава за подстицаје по основу овог правилника и придржава се и других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Корисник подстицаја који не оправда утрошак авансно исплаћених средстава за подстицаје за припрему и спровођење ЛСРР, односно не достави ЛСРР, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју Управи враћа исплаћена новчана средства.

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-00149/2018-09

У Београду, 14. јануара 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја ("Службени гласник РС", број 159/2020) Образац 1 – Захтев за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалних стратегија руралног развоја у _______ години, Прилог 1 – Листа прихватљивих трошкова и Прилог 6 – Елементи бодовања за оцену квалитета Локалне стратегије руралног развоја замењнеи су новим обрасцем, односно прилозима (види члан 6. Правилника - 159/2020-56).

Образац 1 - Захтев за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалних стратегија руралног развоја у _____ години

Прилог 1 - Листа прихватљивих трошкова

Прилог 2 - Изјава јединице локалне самоуправе о прихватању подручја Партнерства и о непостојању преклапања подручја Партнерства са подручјем другог Партнерства

Прилог 3 - Извештај о реализацији и утрошку средстава

Прилог 4 - Изјава чланова Групе за планирање о одобрењу Локалне стратегије руралног развоја

Прилог 5 - Обавезни елементи и препоруке за израду Локалне стратегије руралног развоја

Прилог 6 - Елементи бодовања за оцену квалитета Локалне стратегије руралног развоја

Прилог 7 - Индикативна листа приоритетних пројеката - Акциони план спровођења Локалне стратегије руралног развоја

Образац 2 - Захтев за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на спровођење Локалних стратегија руралног развоја у _____ години

Прилог 8 - Извештај о реализацији и утрошку средстава