Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића

„Службени гласник РС“, бр. 35 од 21. маја 2019, 25 од 12. марта 2020, 87 од 19. јуна 2020 - др. правилник, 133 од 6. новембра 2020 - др. правилник

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник је престао да важи у делу који се односи на подстицаје подршке програму за инвестиције у производњу вина даном ступања на снагу Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина („Службени гласник РС, број 87/2020), односно 20. јуна 2020. године (види члан 18. Правилника 87/2020-15).

Правилник је престао да важи у делу који се односи на подстицаје подршке програму за инвестиције у производњу јаких алкохолних пића даном ступања на снагу Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића („Службени гласник РС, број 133/2020), односно 7. новембра 2020. године (види члан 16. Правилника 133/2020-27).

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

2) реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (купопродајни уговор, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

3) добављач је лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције.

Члан 3.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности (у даљем тексту: подршка програмима), и то:

1) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду млека);

2) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду меса);

3) програму за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића (у даљем тексту: програм за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића);

4) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору воћа и поврћа (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду воћа и поврћа).

Подршка програмима из става 1. овог члана односи се и на маркетинг који обухвата набавку контролних маркица за млеко, односно месо, у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла у складу са прописима којима се уређује вино (у даљем тексту: подстицаји за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина).

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 4.

Подстицаји, у зависности од програма из члана 3. овог правилника, су:

1) подстицаји подршке програму за инвестиције у прераду млека, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека);

2) подстицаји подршке програму за инвестиције у прераду меса, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса);

3) подстицаји подршке програму за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за производњу вина, пива и јаких алкохолних пића и маркетинг у сектору вина (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића и маркетинг у сектору вина);

4) подстицаји подршке програму за инвестиције у прераду воћа и поврћа, и то кроз инвестиције у опрему у објектима за прераду воћа и поврћа у сектору воћа и поврћа (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду воћа и поврћа).

Члан 5.

Подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека обухватају:

1) набавку нових специјалних возила за транспорт сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање);

2) набавку нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека;

3) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

4) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

5) набавку нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавку контролних маркица за обележавање производа од млека са ознаком географског порекла.

Инвестиције за које се остварују подстицаји из става 1. овог члана дате су Прилогу 1 – Подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).

Члан 6.

Подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса обухватају:

1) набавку нове опреме за омамљивање, клање и обраду трупова;

2) набавку нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;

3) набавку нове опреме и уређаја за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи;

4) набавку нове опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса;

5) набавку нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса;

6) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу;

7) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку нове опреме за дезинфекцију радника;

9) набавку контролних маркица за обележавање производа од меса са ознаком географског порекла.

Инвестиције за које се остварују подстицаји из става 1. овог члана дате су Прилогу 2 – Подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2).

Члан 7.

Подстицаји за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића и маркетинг у сектору вина обухватају:

1) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

2) набавку нове опреме и уређајa за пријем, припрему и прераду сировина за производњу вина, пива и јаких алкохолних пића;

3) набавку нове опреме за производњу, пуњење, паковање и чување вина, пива и јаких алкохолних пића;

4) набавку нове опреме за дезинфекцију радника;

5) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

6) набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла;

7) набавку опреме и машина које се користе у малој занатској производњи пива: за припрему слада за комљење, за производњу сладовине, за производњу пива, додатна опрема за отакање нефилтрираног пива, као и отакање пива у стакленој амбалажи.

Инвестиције за које се остварују подстицаји из става 1. овог члана дате су Прилогу 3 – Подстицаји за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића, као и маркетинг у сектору вина, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3).

Члан 8.

Подстицаји за инвестиције у прераду воћа и поврћа обухватају:

1) набавку нове опреме и уређаја за сушење воћа и поврћа, као и њихових производа;

2) набавку нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа;

3) набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа;

4) набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

5) набавку нове опреме и уређајa за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа и поврћа, као и њихових производа;

6) опрема за дезинфекцију радника;

7) лабораторијска опрема (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји из става 1. овог члана дате су Прилогу 4 – Подстицаји за инвестиције у прераду воћа и поврћа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 4).

Члан 9.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције из Прилога 1, Прилога 2, Прилога 3. и Прилога 4. овог правилника путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 10.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Лице из става 1. овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга, поред услова из става 2. овог члана остварује право на подстицаје и ако:

1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Поред лица из става 1. овог члана, право на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и сектору прераде меса остварује и удружење са статусом правног лица, ако је:

1) уписано у Регистар и налази се у активном статусу;

2) регистровано код Агенције за привредне регистре.

Члан 11.

Лице из члана 10. овог правилника остварује право на подстицаје ако:

1) је инвестиција која је предмет захтева у потпуности реализована у периоду од 1. јануара текуће календарске године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

2) инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје реализује у објекту који користи на основу права својине или на основу права закупа, односно уступања на коришћење без накнаде, у периоду од најмање пет година почев од календарске године за коју подноси захтев за остваривање права на подстицаје;

3) брисана је ранија тачка 3. (види члан 1. Правилника - 25/2020-43)

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја субвенција и кредита;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

6) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

8) је вредност инвестиција у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 400.000 динара.

Члан 12.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 10. овог правилника и опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције у прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека и ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број (у даљем тексту: решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно услова хигијене хране);

2) утврђен капацитет за прераду млека мањи од 3.000 литара млека на дан.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека који обухватају набавку контролних маркица за обележавање производа од млека са ознаком географског порекла издатих у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа.

Члан 13.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 10. овог правилника и опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције у прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса и ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно услова хигијене хране;

2) утврђен дневни капацитет клања мањи од десет говеда, односно 50 свиња/оваца/коза, односно 4.000 бројлера.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за маркетинг у сектору прераде меса који обухватају набавку контролних маркица за обележавање производа од меса са ознаком географског порекла издатих у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа.

Члан 14.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 10. овог правилника и опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције у производњу вина и ако је уписано у Виноградарски регистар и Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 10. овог правилника и опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције у производњу пива и ако:

1) је уписано у Централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује безбедност хране;

2) има годишњу производњу до 10.000 hl пива.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 10. овог правилника и опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције у производњу јаких алкохолних пића и ако је уписано у Регистар произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 10. овог правилника и опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције у прераду воћа и поврћа и ако је уписано у Централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује безбедност хране.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 10. овог правилника и опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за маркетинг у сектору вина и ако је уписано у одговарајућу евиденцију у складу са законом којим се уређује вино.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 15.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцу захтева, мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику подстицаја, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује висину укупних расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 16.

У року за подношење захтева из јавног позива, лице које испуњава услове из чл. 10–14. овог правилника, подноси захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића у ___________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића по једном јавном позиву, који може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Члан 17.

Поступак за оствaривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина Управи, за сваку календарску годину, у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за оствaривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина у ___________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 18.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића доставља се следећа документација:

1) рачун за набавку предметне инвестиције;

2) отпремница за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод оверен од стране банке;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да предметна опрема не подлеже обавези издавања гарантног листа, нити изјаве о саобразности;

5) јединствена царинска исправа – ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

8) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

9) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

10) извод из катастра непокретности (препис листа непокретности односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности, за објекат у којем се реализује инвестиција (у даљем тексту: извод из катастра непокретности), а који се налази у својини подносиоца захтева;

11) уговор о закупу, односно уступању на коришћење без накнаде, објекта у којем се реализује инвестиција, оверен од стране надлежног органа – ако подносилац захтева користи објекат у којем се реализује инвестиција на основу права закупа, односно коришћења без накнаде;

12) извод из катастра непокретности за закуподавца, односно даваоца на коришћење – ако подносилац захтева користи објекат у којем се реализује инвестиција на основу права закупа, односно уступању на коришћење без накнаде.

Поред документације из става 1. овог члана доставља се и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре:

1) да подносиоцу захтева није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) да подносиоцу захтева није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) да подносиоцу захтева није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) акт о разврставању у микро, мало или средње правно лице, према подацима из финансијског извештаја, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга уз документацију из ст. 1. и 2. овог члана доставља се и попуњен и потписан Образац 3 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Документација из става 1. тач. 6)–10) и тачка 12) и става 2. овог члана доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 19.

Уз захтев за оствaривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина, доставља се:

1) рачун за набавку контролних маркица, односно евиденционих маркица;

2) доказ о извршеном плаћању контролних маркица, односно евиденционих маркица;

3) копија сертификата који је издат од контролне организације овлашћене од министарства надлежног за послове пољопривреде у складу са законом којим се уређује заштита географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе, којом се доказује усаглашеност процеса производње са елаборатом односно спецификацијом – за подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и прераде меса;

4) копија решења о признавању ознака за вино са географским пореклом издатог од стране министарства надлежног за послове пољопривреде – за подстицаје за маркетинг у сектору вина.

Поред документације из става 1. овог члана, за оствaривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина доставља се и документација из члана 18. став 1. тач. 6)–12) и члана 18. ст. 2. и 3. овог правилника.

Члан 20.

За подстицаје за инвестиције у прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека, као и за подстицаје за инвестиције у прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса, поред потребне документације из чл. 18. и 19. овог правилника, доставља се и копија решења о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно услова хигијене хране.

За подстицаје за инвестиције у прераду воћа и поврћа и подстицаје за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића, као и маркетинг у сектору вина, поред потребне документације из чл. 18. и 19. овог правилника, доставља се и копија:

1) решења о упису у Винарски регистар, решења о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра – за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу вина;

2) решења о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића – за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу јаких алкохолних пића;

3) потврде о упису у Централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује безбедност хране – за прихватљиве инвестиције које се односе на прераду воћа и поврћа и производњу пива.

Члан 21.

Документација из члана 18. став 1. тач. 1)–5) и члана 19. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника мора бити издата у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаје морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 22.

Документација из члана 19. став 1. тач. 3) и 4) и члана 20. став 2. овог правилника доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 23.

Управа врши административну обраду захтева за остваривање права на подстицаје провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које у складу са чланом 10. овог правилника не остварује право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом из члана 18. став 1. тач. 1)–5) и члана 19. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата после подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у периоду трајања јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Члан 24.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 18. став 1. тачка 5) овог правилника.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту где се налази објекат предмета инвестиције у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Члан 25.

Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 26.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана набавке опреме и придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 28.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 78/18 и 80/18 – исправка).

Члан 29.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-42/2019-09

У Београду, 14. маја 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека

Прилог 2 - Подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса

Прилог 3 - Подстицаји за инвестиције у производњу вина пива и јаких алкохолних пића, као и маркетинг у сектору вина

Прилог 4 - Подстицаји за инвестиције у прераду воћа и поврћа

Образац 1- Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека, меса, воћа, поврћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића у ____ години

Образац 2 - Захтев за остваривање права на подстицаје за меркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина у _______години

Образац 3 - Табела чланова задруге