Zakon

На основу члана 4. став 6, члана 9. став 15, члана 10. став 16. и члана 11. став 16. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ученичким и студентским кредитима и стипендијама

"Службени гласник РС", број 36 од 24. маја 2019.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: ближи услови за остваривање права ученика и студената на ученички, односно студентски кредит и стипендију, критеријуми за утврђивање редоследа, начин остваривања права ученика и студената на кредит и стипендију, примена блажих критеријума за ученике, односно студенте из осетљивих друштвених група и начин вођења евиденције о одобреним ученичким и студентским кредитима и стипендијама.

II. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА НА УЧЕНИЧКИ КРЕДИТ

1. Услови за остваривање права

Члан 2.

Право на ученички кредит, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно односно други законски заступник, има пребивалиште на територији Републике Србије.

Дефицитарна занимања из става 1. овог члана, у складу са законом, утврђује министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) према подацима Националне службе за запошљавање, у конкурсу за одговарајућу школску годину.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 3.

Редослед пријављених ученика за доделу ученичког кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању, и то:

1) општег успеха у осмом разреду основне школе – за ученике првог разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

2) уписаног разреда средње школе,

3) закљученог уговора о будућем запослењу са дефицитарним занимањем.

Члан 4.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) општи успех у осмом разреду основне школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у осмом разреду основне школе (од 2,00 до 5,00 бодова),

2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова),

3) број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи:

– за први разред – 0,40 бодова,

– за други разред – 0,50 бодова,

– за трећи разред – 0,60 бодова;

4) закључен уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем – 1,00 бод.

Члан 5.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основима који се вреднују за добијање ученичког кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

3. Начин остваривања права

Члан 6.

Право на ученички кредит остварује ученик на основу конкурса који расписује Министарство, у складу са законом.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу ученичког кредита, критеријуме за утврђивање редоследа пријављених ученика, поступак спровођења конкурса, обавештење о потребним доказима, односно документима и роковима за пријављивање на конкурс.

Члан 7.

Ученик за добијање ученичког кредита подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан.

Члан 8.

Средња школа доставља поднета документа, са списком пријављених ученика, Министарству, односно одговарајућој служби за спровођење конкурса, у складу са обавештењем у конкурсу.

Члан 9.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици за добијање ученичког кредита.

Сваки ученик има право приговора на предлог ранг листе из става 1. овог члана у року од осам дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Ученик подноси приговор одговарајућој служби за спровођење конкурса, преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Члан 10.

Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије (у даљем тексту: Комисија) разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу ученика, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Комисију образује министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: министар), у складу са законом.

Одлуку о додели ученичког кредита за текућу школску годину, у складу са законом, доноси министар на основу коначне ранг листе.

Одлука из става 3. овог члана коначна је.

Члан 11.

На основу одлуке министра о додели ученичког кредита, родитељ односно други законски заступник ученика закључује уговор о кредиту са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита.

Члан 12.

Висину ученичког кредита утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.

Члан 13.

Ученику се одобрава исплата кредита за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину кредит се исплаћује ученику преко текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у десет једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

III. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА НА УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ

1. Услови за остваривање права

Члан 14.

Право на ученичку стипендију, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању и чији родитељ, односно други законски заступник има пребивалиште на територији Републике Србије.

Члан 15.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици првог разреда средње школе који су у свим разредима од петог до осмог разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), односно ученици од другог до четвртог разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5).

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 16.

Редослед ученика за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха од петог до осмог разреда основне школе – за ученике првог разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– уписаног разреда средње школе,

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар–јун, у нето износу, текуће године.

Члан 17.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) општи успех од петог до осмог разреда основне школе, за ученике првог разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха од петог до осмог разреда основне школе (од 4,50 до 5,00 бодова),

2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова) и

3) број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи:

– за први разред – 0,40 бодова,

– за други разред – 0,50 бодова,

– за трећи разред – 0,60 бодова,

– за четврти разред – 1,00 бод.

Члан 18.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар–јун, у нето износу, текуће године, и то:

1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 0,30 бодова,

2) од 20% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 0,15 бодова и

3) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Члан 19.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за доделу ученичкe стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

3. Начин остваривања права

Члан 20.

Право на ученичку стипендију остварује ученик на основу конкурса који расписује Министарство, у складу са законом.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу ученичке стипендије, обавештење о потребним доказима, односно документима, рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о додели стипендије, критеријуме за утврђивање редоследа пријављених ученика и поступак спровођења конкурса.

Члан 21.

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан.

Члан 22.

Средња школа доставља поднета документа, са списком пријављених ученика Министарству, односно одговарајућој служби за спровођење конкурса, у складу са обавештењем у конкурсу.

Члан 23.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици за добијање ученичке стипендије.

Сваки ученик има право приговора на предлог ранг листе из става 1. овог члана у року од осам дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Ученик подноси приговор одговарајућој служби за спровођење конкурса, преко школе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Члан 24.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину, у складу са законом, доноси министар на основу коначне ранг листе.

Одлука из става 2. овог члана коначна је.

Члан 25.

На основу одлуке министра о додели ученичке стипендије, ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика закључује уговор о стипендији са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Члан 26.

Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.

Члан 27.

Ученику се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе у школи коју похађа.

За текућу школску годину стипендија се исплаћује ученику преко текућег рачуна отвореног код овлашћене банке, у десет једнаких месечних рата.

Ученику се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по друго основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

IV. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ

1. Услови за остваривање права

Члан 28.

Право на студентски кредит, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су први пут уписани у зимски семестар студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 29.

Редослед пријављених студената за доделу студентског кредита утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха у завршном разреду средње школе – за студенте I године студија, односно успеха из претходно завршених година студија – за студенте осталих година студија;

– ефикасности студирања;

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице студента, за период јануар–јун, у нето износу, текуће године.

Члан 30.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) општи успех у завршном разреду средње школе, за студенте I године студија – исказује се бројем бодова у висини општег успеха у завршном III односно IV разреду средње школе (од 2,00 до 5,00 бодова) и додаје 4,50 бодова,

2) успех из претходно завршених година студија, за студенте осталих година студија – исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања,

3) ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова према години студија у коју је студент уписан, и то:

(1) за студенте који остваре до 60 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/60x2

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2 = корективни фактор);

(2) за студенте који остваре до 120 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/120x2,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 2,5 = корективни фактор);

(3) за студенте који остваре до 180 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/180x3

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3 = корективни фактор);

(4) за студенте који остваре до 240 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/240x3,5

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 3,5 = корективни фактор);

(5) за студенте који остваре до 300 ЕСПБ ефикасност студирања исказује се по следећој формули:

– ЕСПБ/300x4

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија; 4 = корективни фактор).

Студент који није постигао максималну ефикасност током студија нема право на бодове по том основу.

Члан 31.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице студента за период јануар–јун, у нето износу, текуће године, и то:

1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 2,00 бода,

2) од 20% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 1, 00 бод,

3) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 0 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

Члан 32.

Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за доделу студентског кредита.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

3. Начин остваривања права

Члан 33.

Право на студентски кредит остварује студент на основу конкурса који расписује Министарство, у складу са законом.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу студентског кредита, критеријуме за утврђивање редоследа пријављених студената, поступак спровођења конкурса, обавештење о потребним доказима, односно документима и роковима за пријављивање на конкурс.

Члан 34.

Студент за добијање студентског кредита подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном конкурсом.

Члан 35.

Високошколска установа доставља поднета документа, са списком пријављених студената, Министарству, односно одговарајућој служби за спровођење конкурса, у складу са обавештењем у конкурсу.

Члан 36.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти за добијање студентског кредита.

Сваки студент има право приговора на ранг листу из става 1. овог члана у року од осам дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Студент подноси приговор одговарајућој служби за спровођење конкурса, преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Члан 37.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Одлуку о додели студентског кредита за текућу школску годину, у складу са законом, доноси министар на основу коначне ранг листе.

Одлука из става 2. овог члана коначна је.

Члан 38.

На основу одлуке министра о додели студентског кредита, студент закључује уговор о кредиту са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита.

Сваки корисник студентског кредита дужан је да обезбеди менично покриће одобрене исплате студентског кредита.

Члан 39.

Висину студентског кредита утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.

Члан 40.

Студенту се исплаћује студентски кредит у десет једнаких месечних рата.

Кредит се исплаћује студенту преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке.

Студенту се обуставља исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

V. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ

1. Услови за остваривање права

Члан 41.

Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 42.

Редослед пријављених студената за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању,

2) ефикасности студирања.

Члан 43.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова);

Ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова према години студија у коју је студент уписан, и то:

(1) за студенте који остваре 60 ЕСПБ – 3,50 бодова;

(2) за студенте који остваре 120 ЕСПБ – 4,00 бода;

(3) за студенте који остваре 180 ЕСПБ – 4,50 бодова;

(4) за студенте који остваре 240 ЕСПБ – 5,00 бодова;

(5) за студенте који остваре 300 ЕСПБ – 5,50 бодова.

(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија).

Члан 44.

Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

3. Начин остваривања права

Члан 45.

Право на студентску стипендију остварује студент на основу конкурса који расписује Министарство, у складу са законом.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу студентске стипендије, обавештење о потребним доказима, односно документима, рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о додели стипендије, критеријуме за утврђивање редоследа пријављених студената и поступак спровођења конкурса.

Члан 46.

Студент за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан, у року утврђеном конкурсом.

Члан 47.

Високошколска установа доставља поднета документа, са списком пријављених студената Министарству, односно одговарајућој служби за спровођење конкурса, у складу са обавештењем у конкурсу.

Члан 48.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим високошколским установама у које су уписани студенти који су конкурисали за добијање студентске стипендије.

Сваки студент има право приговора на ранг листу из става 1. овог члана у року од осам од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли, интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Студент подноси приговор одговарајућој служби за спровођење конкурса, преко високошколске установе у коју је уписан.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Члан 49.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке.

Одлуку о додели студентских стипендија за текућу школску годину, у складу са законом, доноси министар на основу коначне ранг листе.

Одлука из става 2. овог члана коначна је.

Члан 50.

На основу одлуке министра о додели студентске стипендије, студент закључује уговор о стипендији са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Члан 51.

Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.

Члан 52.

Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата.

Стипендија се исплаћује студенту преко студентског текућег рачуна отвореног код овлашћене банке.

Студенту се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

VI. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА НА УЧЕНИЧКИ, ОДНОСНО СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ И СТИПЕНДИЈУ

Члан 53.

Министарство од укупног броја ученичких кредита и стипендија, односно студентских кредита и стипендија опредељује до 10% за ученике и студенте из осетљивих друштвених група (ученици, односно студенти из материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици односно студенти са инвалидитетом, ученици односно студенти са хроничним болестима, ученици односно студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени ученици односно студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици односно студенти и др.).

Члан 54.

Ученици односно студенти из осетљивих друштвених група имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума, у складу са законом и овим правилником, у року утврђеном конкурсом.

За добијање ученичког кредита ученици из става 1. овог члана могу да поднесу захтев ако испуњавају опште услове утврђене законом и који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно други законски заступник има пребивалиште на територији Републике Србије.

За добијање ученичке стипендије ученици из става 1. овог члана могу да поднесу захтев ако испуњавају опште услове утврђене законом и који стално постижу најмање врло добар успех у учењу и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

За добијање студентског кредита студенти из става 1. овог члана могу да поднесу захтев ако испуњавају опште услове утврђене законом и који су први пут уписани у зимски семестар студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

За добијање студентске стипендије студенти из става 1. овог члана могу да поднесу захтев ако испуњавају опште услове утврђене законом и који су први пут уписани у зимски семестар студија, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају уписали наредну годину студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Уз захтев из става 1. овог члана, ученици односно студенти подносе документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи.

Члан 55.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна листа.

Ученици односно студенти из осетљивих друштвених група, изузев деце без родитељског старања, ромске националне мањине и лица са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања и васпитања, биће пропорционално заступљени по групама у односу на број пријављених, у оквиру наменски опредељених капацитета.

Ако се за расподелу у оквиру до 10% расположивих капацитета за осетљиве друштвене групе пријави мањи број ученика односно студената, остатак капацитета распоређује се према коначној редовној ранг листи.

VII. ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 56.

Министарство води евиденцију о одобреним: ученичким кредитима, ученичким стипендијама, студентским кредитима и студентским стипендијама.

Евиденција се води за одговарајућу школску годину.

Евиденција се води на српском језику, ћириличким писмом.

Члан 57.

У евиденцију из члана 56. овог правилника уносе се подаци на основу личних исправа и других одговарајућих података.

Евиденција се води у електронској форми.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 58.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, бр. 46/10, 47/11, 56/12, 75/13 и 111/17).

Члан 59.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-94/2019-05

У Београду, 13. маја 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.