Zakon

На основу члана 6. став 15. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРAВИЛНИК

о смештају и исхрани ученика и студената

"Службени гласник РС", број 36 од 24. маја 2019.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: ближи услови, критеријуми за утврђивање редоследа и начин остваривања права ученика и студената на смештај и исхрану у установама ученичког, односно студентског стандарда, као и примена блажих критеријума за ученике, односно студенте из осетљивих друштвених група и друга питања од значаја за остваривање права на смештај и исхрану ученика и студената.

II. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ

1. Услови за остваривање права ученика

Члан 2.

Право на смештај и исхрану у установама ученичког стандарда – дому ученика, ученичком центру и дому у школи са домом (у даљем тексту: дом ученика) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у дому ученика могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог правилника, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 3.

Редослед ученика за пријем у дом ученика утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха од V до VIII разреда основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– резултата постигнутих на такмичењима ученика VIII разреда основне школе – за ученике I разреда средње школе, односно резултата постигнутих на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе – за ученике осталих разреда средње школе,

– владања ученика у дому ученика у претходној школској години – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере – осим за ученике I разреда средње школе,

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар–март, у нето износу, текуће године.

3. Вредновање критеријума

Члан 4.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) општи успех од V до VIII разреда основне школе – исказује се бројем бодова тако што се општи успех од V до VIII разреда помножи са бројем 7;

2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе – исказује се бројем бодова тако што се општи успех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

3) резултати постигнути на такмичењима ученика – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а за освојено треће место 3 бода;

4) владања ученика у дому ученика у претходној школској години – вреднује се тако што се ученику који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен, додају до 3 бода.

За изречену васпитно-дисциплинску меру у претходној школској години ученику се умањује укупан број бодова, и то за:

– укор пред искључење из дома ученика – 4 бода,

– искључења из дома ученика – 5 бодова.

Ученику за изречену васпитно-дисциплинску меру, за тежу повреду обавеза у претходној школској години, одузима се право на посебно рангирање у оквиру наменски опредељених капацитета установе у року утврђеном конкурсом.

Члан 5.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар–март, у нето износу, текуће године, и то:

– од 80 до 99% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 1 бод;

– од 60 до 79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 2 бода;

– од 40 до 59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 3 бода;

– од 20 до 39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 4 бода;

– од 00 до 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 5 бодова.

Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике.

4. Рангирање кандидата

Члан 6.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у дом ученика.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Члан 7.

Када већи број ученика од броја предвиђеног за пријем у дом ученика оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има ученик:

1) без једног или без оба родитеља;

2) који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању;

3) који по основу социјално-економског статуса има мања примања по члану домаћинства;

4) који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.

5. Начин остваривања права

Члан 8.

Право на смештај у дом ученика остварује ученик на основу конкурса који расписује министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) за све домове ученика у Републици Србији.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за пријем ученика у дом ученика, назив и седиште дома ученика и број расположивих места, критеријуме за утврђивање редоследа ученика, поступак спровођења конкурса, обавештење о потребним документима и роковима за пријављивање на конкурс, као и обавештење о језику на коме се остварује васпитни рад у дому ученика.

Члан 9.

Ученик за пријем у дом ученика подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом дому ученика, у складу са обавештењем у конкурсу.

Члан 10.

Одлуку о праву на смештај доноси директор дома ученика на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

Дом ученика објављује одлуку из става 1. овог члана на огласној табли и на интернет адреси дома ученика.

Члан 11.

Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима дома ученика.

Ученик који је смештен у дом ученика, остварује право на исхрану од три оброка дневно.

Члан 12.

Ученик приликом усељења у дом ученика доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 15 дана), којим се доказује здравствена способност за самосталан боравак у колективном смештају и извод из матичне књиге рођених ученика.

Члан 13.

Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у дому ученика док траје редовна настава у школи коју похађа.

III. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ

1. Услови за остваривање права

Члан 14.

Право на смештај и исхрану у студентском центру имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у одређеној школској години на студије првог, другог или трећег степена (у складу са прописом којим се уређује област високог образовања), чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Право на смештај и исхрану у студентском центру могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог правилника, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 15.

Редослед студената за пријем у студентски центар утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

– општег успеха у средњој школи – за студенте I године студија,

– успеха на високошколској установи – за студенте осталих година студија;

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице студента, за период јануар–јун, у нето износу, текуће године.

3. Вредновање критеријума

Члан 16.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) за студенте I године првог степена основних студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

2) за студенте осталих година првог степена основних студија и интегрисаних академских студија (односи се и на студенте у статусу продужене године), број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена у току студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодовa;Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

3) за студенте I године другог степена студија и I године специјалистичких струковних студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог степена основних студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

4) за студенте II године другог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена основних студија и I године другог степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

5) за студенте I године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

6) за студентеII и III године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена студија и претходних година трећег степена студија; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; 5 = корективни фактор; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор).”

7) Корективни фактор за:

*студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати....................... +1 бод

*студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати..................... +2 бода

У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова, по години студирања, прелази 60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.

Члан 17.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице студента за период јануар–јун, у нето износу, текуће године, и то:

1) до 50% просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 1 бод;

2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 0 бодова;

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану породице бодује се са 1 бодом.

4. Рангирање кандидата

Члан 18.

Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у студентски центар.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Члан 19.

Када већи број студената од броја предвиђеног за пријем у студентски центар оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има студент:

1) који је остварио већи број ЕСПБ бодова;

2) који има мањи број година студирања;

3) који има већу просечну оцену;

4) који има мањи приход по члану породице.

5. Начин остваривања права на смештај

Члан 20.

Право на смештај у студентски центар остварује студент на основу конкурса који расписује Министарство за све студентске центре у Републици Србији.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за пријем студената у студентски центар, назив и седиште студентског центра и број расположивих места, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, обавештење о потребним документима и роковима за пријављивање на конкурс.

Члан 21.

Студент за пријем у студентски центар подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом служби смештаја студентског центра или студентској служби високошколске установе на којој студира, у складу са обавештењем у конкурсу.

Члан 22.

Ранг листа за смештај у студентски центар за студенте I године студија ради се одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.

Студентски центар може годишње вршити највише две основне расподеле места за смештај студената.

Члан 23.

Приликом расподеле места полази се од равномерне заступљености високошколских установа.

Број места која се додељују високошколским установама, у смислу става 1. овог члана, утврђује се на основу броја студената који испуњавају услове за пријем и броја расположивих места у студентском центру за ту расподелу.

Члан 24.

Одлуку о праву на смештај доноси директор студентског центра на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.

Студентски центар објављује одлуку из става 1. овог члана на огласној табли и на интернет адреси студентског центра.

Члан 25.

Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима студентског центра.

Члан 26.

Студент приликом усељења у студентски центар доставља: лекарско уверење о општем здравственом стању, упут за смештај, студентску легитимацију, односно електронску картицу, индекс, личну карту и доказ о уплати смештаја.

Упут за смештај студент, по правилу, подиже лично у служби смештаја студентског центра, односно одговарајућој служби високошколске установе.

Студент који је спречен да користи смештај дуже од 30 дана, дужан је да о разлозима и трајању спречености благовремено обавести одговарајућу службу смештаја, најкасније осам дана пре истека рока за усељење, односно у току коришћења смештаја.

Члан 27.

Студенту се обезбеђује смештај и исхрана у студентском центру од 21. августа текуће до 5. јула наредне школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да настави да користи смештај у студентском центру по економској цени.

6. Остваривање права на исхрану

Члан 28.

Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

Одлуку о остваривању права студента на исхрану из става 1. овог члана доноси директор студентског центра, односно дома ученика, на основу захтева студента и достављене документације.

Одлуку о остваривању права студента на исхрану по економској цени директор установе из става 2. овог члана доноси само на основу захтева студента.

Студентски центар, односно дом ученика, на основу одлуке директора из ст. 2. и 3. овог члана и захтева студента, студенту издаје студентску легитимацију, односно електронску картицу.

IV. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ

Члан 29.

Ученик, односно студент из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима, лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици и студенти, ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања, ученици близанци, студенти реконвалесценти), остварује право на смештај и исхрану, под условима утврђеним Законом и овим правилником, и применом блажих критеријума.

Члан 30.

Дом ученика, односно студентски центар у оквиру својих смештајних капацитета наменски опредељује до 10% капацитета за смештај ученика, односно студената из осетљивих друштвених група.

Члан 31.

Ученик, односно студент, из осетљивих друштвених група, који према редоследу на ранг листи није добио смештај по редовном конкурсу, има право да поднесе захтев да се посебно рангира у оквиру наменски опредељених капацитета дома ученика, односно студентског центра, у року утврђеним конкурсом.

Уз захтев из става 1. овог члана, ученик, односно студент, подноси документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи.

Члан 32.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Изузетно од става 1. овог члана, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте, комисија, коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из студентске поликлинике, односно друге релевантне здравствене установе уколико у седишту студентског центра нема студентске поликлинике, доноси предлог посебне ранг листе са утврђеним рангом према тежини болести.

Члан 33.

Ученици, односно студенти, из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени по групама у односу на број пријављених, у оквиру наменски опредељених капацитета.

Ако се за расподелу у оквиру до 10% расположивих капацитета за осетљиве друштвене групе пријави мањи број ученика, односно студената, дом ученика, односно студентски центар остатак капацитета распоређује према коначној редовној ранг листи.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о смештају и исхрани ученика и студента („Службени гласник РС”, бр. 36/10 и 55/12).

Члан 35.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-88/1/2019-05

У Београду, 13. маја 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.