Zakon

На основу члана 11а став 17. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте

"Службени гласник РС", број 36 од 24. маја 2019.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: ближи услови за доделу стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, критеријуми за утврђивање редоследа ученика, односно студената, начин и поступак остваривања права на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте, накнадa за израду стандардизованих тестова и начин вођења евиденције о одобреним стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ

1. Услови за остваривање права

Члан 2.

Право на стипендију за изузетно надарене ученике, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од другог разреда средње школе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан општи успех и који освоје једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене ученике ученици који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим ученика уметничких школа који нису на теоретском одсеку.

Члан 3.

Под одличним општим успехом из члана 2. став 1. овог правилника сматра се одличан општи успех у свим претходно завршеним разредима средње школе (од 4,50 до 5).

Под међународним и републичким такмичењима из члана 2. став 1. овог правилника сматрају се међународна и републичка такмичења која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 4.

Редослед ученика за доделу стипендије за изузетно надарене ученике утврђује се на основу:

1) општег успеха из претходно завршених разреда средње школе,

2) освојеног места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа;

3) резултата на стандардизованом тесту.

Право на рангирање ради добијања стипендије из става 1. овог члана стиче ученик који на стандардизованим тестовима оствари најмање 140 бодова.

Члан 5.

Општи успех из претходно завршених разреда средње школе – исказује се бројем бодова у висини просечног општег успеха из претходно завршених разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова).

Освојена места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа – исказују се бројем бодова, и то:

1) међународно такмичење:

(1) прво место – 6 бодова,

(2) друго место – 5 бодова,

(3) треће место – 4 бода;

2) републичко такмичење које организује министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) и стручно друштво или други организатор, и то:

(1) прво место – 3 бода,

(2) друго место – 2 бода,

(3) треће место – 1 бод.

Када је ученик из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима из става 2. овог члана, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова из става 2. овог члана.

Када је ученик из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места, бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета.

Резултати такмичења из става 2. овог члана утврђују се на основу дипломе, односно потврде стручног друштва или другог организатора.

На стандардизованим тестовима ученик може да оствари највише 200 бодова.

Члан 6.

Ученици се рангирају према укупном броју бодова које остваре по основу општег успеха, освојеног места на одговарајућим такмичењима и према броју бодова који остваре полагањем стандардизованог теста.

Када већи број ученика из става 1. овог члана оствари исти број бодова, предност у рангирању имају ученици који имају већи број бодова на стандардизованом тесту.

Ученици из уметничких школа који нису на теоретском одсеку рангирају се према укупном броју бодова које остваре по основу општег успеха и освојеног места на одговарајућим такмичењима из области уметности.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

III. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ СТУДЕНТЕ

1. Услови за остваривање права

Члан 7.

Право на стипендију за изузетно надарене студенте, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова, положени сви испити из претходних година студија (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије), који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који током студирања остваре просечну оцену најмање 9,00 и који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.

2. Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 8.

Редослед студената за доделу стипендије за изузетно надарене студенте утврђује се на основу:

1) успеха оствареног током претходних студија,

2) резултата на стандардизованом тесту.

Право на рангирање ради добијања стипендије из става 1. овог члана стиче студент који на стандардизованим тестовима оствари најмање 140 бодова.

Члан 9.

Успех остварен у току претходних студија исказује се бројем бодова у висини просечне оцене свих положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова).

На стандардизованим тестовима студент може да оствари највише 200 бодова.

Члан 10.

Студенти се рангирају према броју бодова оствареним по основу успеха оствареног током претходних студија и према броју бодова који остваре полагањем стандардизованог теста.

Када већи број студената из става 1. овог члана оствари исти број бодова, предност у рангирању имају студенти који имају већи број бодова на стандардизованом тесту

Студенти из уметничких академија који нису на теоретском одсеку рангирају се према броју бодова оствареним по основу успеха у току претходних студија, а предност у рангирању имају студенти који су остварили изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и др. у току студија из одговарајуће области уметности.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

IV. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Члан 11.

Право на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте остварује ученик, односно студент на основу конкурса који расписује Министарство, у складу са законом.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу стипендија, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, број корисника стипендије, датум и место полагања стандардизованих тестова, висину стипендије, потребна документа, рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о додели стипендија и поступак спровођења конкурса.

Члан 12.

Ученици и студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене, пријављују се он-лине преко линка, који је постављен на интернет страници Министарства.

Када Министарство прегледа пријаве и провери све унете податке о испуњености услова конкурса, ученику односно студенту се на е-маил адресу шаље порука о статусу његове пријаве (прихваћена или одбијена пријава).

Члан 13.

Министарство након провере документације о испуњености услова пријављених ученика, односно студената, даје налог одговарајућем институту у саставу високошколске установе (у даљем тексту: Институт) ради организовања полагања стандардизованих тестова.

Полагање стандардизованих тестова организује се у року од 30 дана од дана завршене верификације пријављених ученика, односно студената.

Резултате тестирања Институт доставља Министарству.

Члан 14.

Предлог ранг листе о додели стипендија за изузетно надарене ученике утврђује Комисија на основу успеха оствареног у току претходног школовања, освојених места на међународним и републичким такмичењима и резултата на стандардизованим тестовима.

За ученике уметничких школа који нису на теоретском одсеку професори са универзитета уметности утврђују предлог ранг листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања и освојених места на међународним и републичким такмичењима из области уметности.

Комисија утврђују предлоге ранг листа из ст. 1. и 2. овог члана у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације за ученике.

Члан 15.

Предлог ранг листе о додели стипендија за изузетно надарене студенте утврђује Комисија на основу успеха оствареног у току претходног школовања и резултата на стандардизованим тестовима.

За студенте уметничких академија који нису на теоретском одсеку професори са универзитета уметности утврђују предлог ранг листе на основу успеха оствареног у току претходног школовања, дајући предност студентима који имају остварене изузетне резултате на такмичењима, смотрама, изложбама и др. у току студија из одговарајуће области уметности.

Комисија утврђују предлоге ранг листи из ст. 1. и 2. овог члана у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације за студенте.

Члан 16.

Комисија формира предлог ранг листе ученика, односно студената.

Сваки ученик, односно студент има право приговора на ранг листу у року од три дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет страници Министарства.

Ученик, односно студент подноси приговор Министарству.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Члан 17.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу са предлогом одлуке о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте у року од 15 дана од дана пријема приговора, а ако нема приговора – 15 дана од дана објављивања ранг листе.

Комисију из става 1. овог члана именује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар). Комисију чине представници Министарства.

Члан 18.

Одлуку о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте доноси на основу коначне ранг листе министар, у року од 15 дана од дана пријема коначне ранг листе и предлога одлуке из члана 17. овог правилника.

Одлука из става 1. овог члана коначна је, у складу са законом.

Члан 19.

На основу коначне одлуке о додели стипендије, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, односно студент закључује са Министарством уговор о стипендији за изузетно надарене ученике, односно студенте којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Члан 20.

Стипендија за изузетно надарене ученике и студенте додељује се без обавезе враћања и исплаћује се у 12 једнаких месечних рата, у месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.

V. НАКНАДА ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДИЗОВАНИХ ТЕСТОВА

Члан 21.

Накнада за израду стандардизованих тестова обухвата трошкове израде тестова и друге трошкове организовања полагања тестова.

Накнада из става 1. овог члана исплаћује се Институту из буџета Републике Србије, на основу закљученог уговора.

VI. ЕВИДЕНЦИЈА О ОДОБРЕНИМ СТИПЕНДИЈАМА

Члан 22.

Министарство води евиденцију о одобреним стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте.

Евиденција се води за одговарајућу школску годину.

Евиденција се води на српском језику, ћириличким писмом.

Члан 23.

У евиденцију из члана 22. овог правилника уносе се подаци на основу личних исправа и других одговарајућих података.

Евиденција се води у електронској форми, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 24.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС”, бр. 75/13 и 20/18).

Члан 25.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-93/2019-05

У Београду, 13. маја 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.