Zakon

На основу члана 186. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања

"Службени гласник РС", број 41 од 11. јуна 2019.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање (у даљем тексту: цена услуга) установe којa обавља делатност основног музичког образовања и васпитања и установe којa обавља делатност и основног и средњег музичког, односно балетског образовања и васпитања (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школи се за остваривање школског програма и годишњег плана рада школе обезбеђују средства на основу утврђене цене услуга, под условима и у складу са одредбама овог правилника.

Цена услуга, обухвата средства за плате, додатке запослених и социјалне доприносе на терет послодавца, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, као и друге текуће расходе (материјалне трошкове), за које се средства обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

Цена услуга утврђује се и обрачунава на почетку сваке школске године.

Измена цене услуга може се вршити током школске године, када наступе промене неког од елемената на основу којих је утврђена цена услуга, у складу са законом и овим правилником.

Члан 3.

Утврђивање цене услуга врши се на основу: броја радних сати, односно броја запослених за остваривање годишњег плана рада школе, школског програма, величине и опремљености школе, броја класа и група и броја ученика, укупног броја запослених, степена њиховог образовања и материјалних трошкова.

Настава у музичким школама организује се у оквиру класа индивидуалне и групне наставе, одељења општеобразовне наставе и рада корепетитора. Број ученика у класама и групама по предметима одређен је у складу са планом и програмом наставе и учења за ниво образовања и васпитања и образовни профил.

Класу чине ученици различитих нивоа и година образовања и васпитања који имају индивидуалну наставу у оквиру пуног фонда часова наставника у складу са планом и програмом наставе и учења за ниво образовања и васпитања и образовни профил.

Настава у балетској школи организује се у оквиру класа и група, одељења општеобразовне наставе и индивидуално. Број ученика у класама на одсецима и групама по предметима одређен је у складу са планом и програмом наставе и учења за ниво школовања и образовни профил.

Школа доставља министарству надлежном за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) и то надлежном саветнику задуженом за финансијске послове, најкасније до 15. септембра текуће школске године извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга.

Члан 4.

Цена по елементима исказује се по броју извршилаца у настави у годишњем или месечном износу у складу са планом и програмом наставе и учења за ниво школовања и образовни профил.

Извршиоци у настави су: наставници индивидуалне наставе, наставници групне наставе, наставници наставе на нивоу одељења, корепетитори и помоћни наставници у балетској школи. Право на додатак за одељенско старешинство имају наставници индивидуалне наставе у основној музичкој, односно балетској школи и наставници одељенске старешине у средњој музичкој, односно балетској школи.

Величина школе

Члан 5.

Школа се организује са најмање 18 извршилаца у настави.

Изузетно, школа се може организовати са мањим бројем извршилаца од 18, уз сагласност Министарства, и то: на пограничном и планинском подручју и када због малог броја ученика и велике удаљености између насеља није могуће на рационалан и економичан начин организовати школу са прописаним бројем извршилаца.

Школа за музичке таленте се организује са бројем извршилаца у настави који су неопходни за реализацију плана и програма наставе и учења са бројем ученика који су положили пријемни испит.

Члан 6.

Школа може да организује издвојена одељења на територији јединице локалне самоуправе на којој је седиште школе, односно територији друге јединице локалне самоуправе, а у складу са мрежом јавних основних школа.

II. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ УТВРЂИВАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 7.

Број извршилаца у настави, за остваривање годишњег плана рада школе, утврђује се на основу:

1) укупног фонда часова наставе предвиђеног планом наставе и учења и других облика образовно-васпитног рада у оквиру 40-то часовне радне недеље;

2) броја класа и група утврђених годишњим планом рада;

3) броја наставних недеља предвиђених правилником којим се уређује календар образовно-васпитног рада;

4) правилника којим се уређује норма часова непосредног рада наставника, васпитача и стручних сарадника у области основног и средњег образовања и васпитања.

Број извршилаца у настави утврђује се тако што се укупан годишњи фонд часова наставе по класи индивидуалне и групне наставе, корепетитора и наставника општеобразовних предмета подели са недељном нормом часова наставника (редовна настава) и бројем наставних недеља.

Члан 8.

Група припремног разреда у основном музичком и балетском образовању и васпитању има од 12 до 16 деце.

У групу припремног разреда у основном музичком и балетском образовању и васпитању могу да буду укључена највише два детета са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Број ученика у класи индивидуалне и групне наставе, односно групи се утврђује на основу: плана и програм наставе и учења, годишњег, односно недељног фонда часова по ученику.

За припаднике националних мањина план и програм наставе и учења остварује се на матерњем језику и писму или двојезично, у складу са законом.

Члан 9.

Број извршилаца на пословима помоћника директора, пословима стручног сарадника и других запослених у школи утврђује се на основу броја извршилаца у настави (класа индивидуалне и групне наставе, корепетитора, наставника општеобразовних предмета), броја ученика и броја оброка, величине и врсте школског простора, начина грејања и површине која се греје.

За признавање другачијег броја извршилаца од броја утврђеног овим правилником, школа се обраћа Министарству, ради добијања сагласности.

Директор и помоћник директора

Члан 10.

Школа има директора.

Школа од 24 до 32 извршиоца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници општеобразовне наставе (у даљем тексту: ООН)), има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора.

Школа од 33 до 48 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 1 извршиоца на пословима помоћника директора.

Школа од 49 до 70 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 1,5 извршиоца на пословима помоћника директора.

Школа од 71 и више извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) 2 извршиоца на пословима помоћника директора.

Школа за музичке таленте има 0,5 извршиоца на пословима помоћника директора.

Стручни сарадници

Члан 11.

Школа до 26 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 0,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.

Школа од 27 до 43 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 1 извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа од 44 до 64 извршиоца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 1,5 извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа од 65 до 85 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 2 извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа са 86 и више извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 2,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.

Школа за музичке таленте има једног извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа за музичке таленте има једног извршиоца на пословима координатора музичке наставе.

Нототекар – медиjатекар

Члан 12.

Школа од 18 до 28 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 0,5 извршилаца на пословима нототекара или медијатекара.

Школа од 29 до 63 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 1 извршиоца на пословима нототекара или медијатекара.

Школа од 64 и више извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 2 извршиоца на пословима нототекара или медијатекара.

Школа за музичке таленте има 0,5 извршиоца на пословима нототекара.

Школа за музичке таленте има 0,5 извршиоца на пословима медијатекара/библиотекара.

Нотограф

Члан 13.

Школа која обавља делатност музичког образовања и васпитања за слепе и слабовиде има 0,1 извршилаца по класи слепих и слабовидих ученика на пословима нотографа.

Секретар школе

Члан 14.

Школа са мање од 18 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 0,5 извршилаца на пословима секретара.

Школа са 18 и више извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има једног извршиоца на пословима секретара школе.

Школа за музичке таленте има 1 извршиоца на пословима секретара.

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове/шеф рачуноводства

Члан 15.

Школа са мање од 18 извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 0,5 извршилаца на пословима дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове/шефа рачуноводства.

Школа са 18 и више извршилаца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има једног извршиоца на пословима дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове/шефа рачуноводства.

Школа за музичке таленте има 0,5 извршиоца на пословима дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове/шефа рачуноводства.

Други запослени у школи

Члан 16.

Школа од 24 до 32 извршиоца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 0,5 извршилаца на пословима референта за финансијско-рачуноводствене послове/референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 33 до 63 извршиоца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 1 извршиоца на пословима референта за финансијско-рачуноводствене послове/референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 64 до 85 извршиоца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 1,5 извршиоца на пословима референта за финансијско-рачуноводствене послове односно/референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 86 до 110 извршиоца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 2 извршиоца на пословима референта за финансијско-рачуноводствене послове /референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 111 и више извршиоца у настави (класе индивидуалне и групне наставе, корепетитори, наставници ООН) има 2,5 извршиоца на пословима референта за финансијско-рачуноводствене послове/референта за правне, кадровске и административне послове.

Члан 17.

На пословима домара/мајстора одржавања, школа у којој се настава изводи у једној смени има следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2.000 m² уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2.000 m² уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину преко 2.000 m² уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину преко 2.000 m² уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1,5 извршилаца.

На пословима одржавања објекта, опреме и грејања, школа у којој се настава изводи у две смене има следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2.000 m² уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2.000 m² уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину од 2.000 m² до 5.000 m² уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину од 2.000 m² до 5.000 m² уколико има сопствени систем централног грејања на пелет има право на 1,5 извршилаца;

5) школа која има грејну површину од 2.000 m² до 5.000 m² уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2 извршиоца;

6) школа која има грејну површину преко 5.000 m² уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 2 извршиоца;

7) школа која има грејну површину преко 5.000 m² уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2,5 извршилаца.

Школа са грејним пећима, у којој се настава изводи у једној или у две смене, има:

1) 1 извршиоца на 16 учионица/просторија за наставу, уколико се школа греје пећима на течна и гасовита горива;

2) 1 извршиоца на 12 учионица/просторија за наставу, уколико се школа греје пећима на чврста горива.

Број извршилаца из става 3. овог члана, утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена бројем учионица/просторија за наставу).

Члан 18.

Број запослених на пословима одржавања хигијене у школи утврђује се у зависности од величине и врсте школског простора и начина грејања.

Школа има једног запосленог на пословима одржавања хигијене у школи на:

1) 450 m² школског простора за школе са централним системом грејања,

2) 400 m² школског простора за школе са грејним пећим.

Број извршилаца из става 2. утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена површином школског простора).

Члан 19.

Школа која обавља делатност музичког образовања и васпитања има једног извршиоца на пословима одржавања пијанина – клавира на 23–30 пијанина – клавира или 48–60 хармоника, дувачких односно, трзачких инструмената, или на 71–90 гудачких инструмената.

Школа која обавља делатност балетског образовања и васпитања има 1 извршиоца на пословима одржавања пијанина – клавира и 1 извршиоца на пословима гардеробера – кројача.

III. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА У ШКОЛИ

Члан 20.

Материјални и други трошкови рада у школи утврђују се у зависности од врсте, намене и цене материјала и услуга.

Материјални и други трошкови утврђују се за школу као целину или по групи или класи, по правилу, у физичким јединицама (kg, t, m, m², m³, комад и сл.).

Трошкови наставе

Члан 21.

Материјални трошкови наставе ученика и одржавања инструмената одређују се у висини од 7% бруто зарада запослених у школи.

Трошкови електричне енергије

Члан 22.

Трошкови електричне енергије утврђују се у износу 12 кWh по 1 m² учионичког простора.

Школи која ради у две или више смена трошкови електричне енергије увећавају се за 50%.

Трошкови воде

Члан 23.

Трошкови воде утврђују се у зависности од намене, количине и цене воде у одређеном периоду.

Школи чији су објекти прикључени на месну (градску) водоводну мрежу, за одржавање хигијене објекта и опреме, хигијене ученика и радника и за пиће утврђују се 0,5 m³ воде по класи/групи дневно, односно 183 m³ по класи/групи годишње.

Уколико школа има систем грејања на пару количина воде увећава се за 50% у односу на количину наведену у ставу 2. овог члана.

Трошкови грејања

Члан 24.

Трошкови грејања у школи утврђују се на основу количине горива, површине простора који се греје, дужине грејне сезоне и цене горива франко испорука школи.

Школи чији су објекти прикључени на месну топлификациону мрежу, трошкови грејања утврђују се на основу величине простора и текуће цене испоручиоца топлотне енергије.

Школи чији објекти имају сопствени систем централног грејања, трошкови грејања утврђују се у зависности од површине простора који се греје, врсте и цене употребљеног горива, и то:

1) Школа са сопственим грејањем на нафту:

(1) 12 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 18 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у две, односно три смене.

2) Школа са сопственим централним грејањем на угаљ:

(1) 40 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако ради у једној смени;

(2) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако ради у две или више смена.

3) Школа са грејањем пећима на угаљ:

(1) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 60 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у две, односно три смене.

4) Школа са грејањем пећима на огревно дрво:

(1) 0,07 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 0–10 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако роди у две, односно три смене.

Грејна сезона се утврђује у трајању од 180 дана годишње.

Школи на планинском подручју и у оштријим климатским условима и балетској школи, због неопходности повећања температуре у сали за играње, трошкови грејања увећавају се за 15% по основу дужег трајања грејне сезоне, односно потребне повећане температуре.

Трошкови за одржавање хигијене у школи

Члан 25.

Трошкови за одржавање хигијене у школи утврђују се на основу потребне количине материјала, зависно од делатности школе и текућих цена.

Количина материјала се утврђује на следећи начин, и то:

1) За одржавање хигијене школског простора и опреме:

(1) 50 грама детерџента годишње по 1 m² затвореног простора;

(2) 20 грама соне киселине годишње по 1 m² затвореног простора;

(3) 30 грама средстава за чишћење паркета и других дрвених површина годишње по 1 m² затвореног простора;

(4) 0,02 литра дезинфекционих средстава по 1 m² затвореног простора годишње.

2) За одржавање хигијене судова, прибора за јело, прање руку и др. у школској кухињи:

(1) 0,25 литра течног детерџента годишње по ученику који је на исхрани;

(2) 50 грама детерџента у праху годишње по ученику на исхрани;

(3) 0,05 литра дезинфекционих средстава годишње по ученику на исхрани;

(4) 200 грама сапуна годишње по ученику на исхрани;

(5) 500 грама сапуна годишње по раднику који ради на одржавању хигијене простора, основних средстава, грејања и припреме и дистрибуције хране;

(6) 300 грама сапуна годишње по раднику који у школи ради на другим пословима и задацима.

Трошкови изношења смећа

Члан 26.

Трошкови изношења смећа одређују се зависно од величине школе, учесталости пражњења контејнера за смеће и цене услуга комуналне организације која врши изношење смећа.

IV. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ ОСТАЛИХ ТРОШКОВА И АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања

Члан 27.

Трошкови за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада опредељују се зависно од старости средстава, износа годишње амортизације и потребе одржавања, и то:

1) Трошкови одржавања грађевинских објеката износе:

(1) 30% од предрачуна амортизације на грађевине старе до десет година;

(2) 50% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 11 до 30 година;

(3) 70% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 31–50 година;

(4) 80% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе преко 50 година.

2) Трошкови одржавања опреме и других средстава рада износе:

(1) 20% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара до три године;

(2) 40% од предрачуна амортизације за опрему и средства стара од четири до осам година;

(3) 70% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара преко осам година.

Потребе за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада планира свака школа годишњим планом рада. Потребе које искаже школа усаглашавају се са годишњим планом рада и предлогом финансијског плана школе за буџетску годину.

Члан 28.

Трошкови за стручно усавршавање запослених, трошкови полагања испита за лиценцу наставника и стручних сараднике, секретара школе, трошкови котизације за стручне семинаре, акредитоване обуке, скупове, стручну литературу, и др. утврђују се у висини износа до 1,0% од бруто зараде запослених у школи.

Други материјални трошкови

Члан 29.

Трошкови коришћења градског земљишта опредељују се у висини износа одређеног законом, односно на закону заснованих прописа.

Школа има право на накнаду на основу поднетог рачуна за следеће расходе:

1) санитарни преглед ученика и наставника и других запослених ако постоји законска обавеза прегледа;

2) трошкови обавезног осигурања ученика на лабораторијским вежбама и практичној настави;

3) трошкови учешћа ученика на такмичењима (републичка и међународна);

4) трошкови наставе која се изводи ван седишта школе;

5) трошкови комуналног доприноса, платног промета и други фиксни трошкови;

6) трошкови закупа фискултурне сале или другог школског простора.

Члан 30.

Материјални трошкови и трошкови рада (трошкови осигурања, канцеларијски материјал, трошкови интернет конекције, ТВ претплата, провизија банке, огласи, конкурси, ПТТ трошкови, награде ученицима итд.) утврђују се за сваку школу посебно у висини износа од 3% од бруто зараде запослених у школи.

Амортизација

Члан 31.

Трошкови амортизације обрачунавају се према закону и важећим прописима по годишњој стопи прописаној за основну и средњу школу.

Члан 32.

Уговором утврђена цена услуге за сваку школу умањује се у току једне школске године у случају:

1) кад школа не оствари годишњи план рада, сразмерно нереализованим садржајима и активностима,

2) за време штрајка, у складу са законом.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 73/16 и 45/18).

Члан 34.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-00127/2019-04

У Београду, 10. маја 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.