Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 144. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/18),

Mинистар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

"Службени гласник РС", бр. 42 од 14. јуна 2019, 51 од 19. јула 2019, 58 од 16. августа 2019, 65 од 13. септембра 2019, 74 од 18. октобра 2019, 96 од 31. децембра 2019, 11 од 7. фебруара 2020, 43 од 27. марта 2020, 126 од 23. октобра 2020, 6 од 29. јануара 2021, 49 од 14. маја 2021, 66 од 30. јуна 2021, 80 од 13. августа 2021, 129 од 28. децембра 2021, 10 од 28. јануара 2022, 42 од 1. априла 2022, 90 од 12. августа 2022, 139 од 16. децембра 2022, 143 од 29. децембра 2022, 25 од 31. марта 2023, 39 од 12. маја 2023.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописују се облик и садржина, начин подношења и попуњавања декларације – јединствене царинске исправе у редовном и поједностављеном царинском поступку и других декларација и образаца који се употребљавају у царинском поступку, као и садржина и начин уношења података у електронску транзитну декларацију.

II. ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА

Члан 2.

Јединствена царинска исправа (у даљем тексту: ЈЦИ), која се употребљава као писана декларација (у папирном или електронском облику), у складу са чланом 224. Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима (у даљем тексту. Уредба) („Службени гласник РС”, број 39/19) подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 1 и попуњава се на начин прописан Прилогом 5. На декларацију у електронском облику примењују се одредбе овог правилника које се односе на декларацију у папирном облику, ако је примењиво.

Додатни лист ЈЦИ (у даљем тексту: ЈЦИ БИС) из члана саставни је део ЈЦИ, а користи се ако се једном ЈЦИ декларише роба која се сврстава у више од једне тарифне ознаке. Образац ЈЦИ БИС дат је у Прилогу 2.

Образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система за обраду декларација на два узастопна комплета од четири листа дат је у Прилогу 3.

Образац ЈЦИ БИС за штампање из компјутерског система за обраду декларација дат је у Прилогу 4.

Рубрике ЈЦИ из Прилога 1 и Прилога 2, а које морају бити видљиве приликом самокопирања, дате су у Прилогу 6.

Рубрике ЈЦИ из Прилога 3 и Прилога 4, а које морају бити видљиве приликом самокопирања, дате су у Прилогу 7.

Обрасци из ст. 1–4. овог члана су димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, нити веће од 8 mm.

Обрасци из ст. 1. и 2. овог члана штампају се зеленом бојом на самокопирајућем папиру, масе најмање 40 g/m2 и не смеју да садрже целулозу. Папир мора бити непрозиран тако да подаци на једној страни не утичу на читкост података на другој страни, а чврстоћа папира мора бити таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати. Папир је бели за све обрасце. На обрасцима који се употребљавају за поступак транзита из члана 317. Уредбе, рубрика 1 (прва и трећа подела), рубрике 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32 и 33 (прва подела на левој страни) и рубрике 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 имају зелену позадину.

Обрасци из ст. 1. и 2. овог члана морају да садрже назив и адресу штампара или ознаку која омогућава његово идентификовање.

*Службени гласник РС, број 90/2022

Члан 3.

Сет ЈЦИ и ЈЦИ БИС састоји се од појединачних листова, односно примерака осмолисног, односно четворолисног двонаменског сета.

Листови осмолисног сета су означени бојама, и то:

– листови 1, 2, 3 и 5, на десној ивици имају пуну линију, обојену по редоследу црвеном, зеленом, жутом и плавом бојом;

– листови 4, 6, 7 и 8, на десној ивици имају испрекидану линију обојену по редоследу плавом, црвеном, зеленом, и жутом бојом.

Листови четворолисног сета су означени бојама, и то:

– листови 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 на десној ивици непрекидном линијом, а десно од непрекидне линије испрекиданом линијом обојеном по редоследу црвеном, зеленом, жутом и плавом бојом.

Ширина линија из ст. 2. и 3. овог члана је 3 mm. Испрекидана линија састављена је од низа квадрата димензија 3 x 3 mm, а између сваког квадрата је размак 3 mm.

Листови из става 2. овог члана намењени су:

– лист са бројем 1 – царинарници у којој се обављају извозне (отпремне) формалности или формалности за транзит,

– листови са бр. 2 и 7 – за потребе статистике,

– лист са бројем 3 – пошиљаоцу/извознику робе пошто га царински органи овере,

– лист са бројем 4 – одредишној царинарници,

– лист са бројем 5 – за потврду пријема робе полазној царинарници у поступку транзита,

– лист са бројем 6 – царинарници у којој се окончавају увозне формалности,

– лист са бројем 8 – примаоцу/увознику робе.

Сваки лист четворолисног двонаменског сета ЈЦИ из става 3. овог члана може се користити алтернативно, а некоришћени број на листу се прецртава.

Члан 4.

За одређени царински поступак или комбинације царинских поступака могу се користити делимични сетови ЈЦИ и ЈЦИ БИС, који се састоје од листова потребних за спровођење одговарајућег поступка, и то:

1) ако се роба декларише само за поступак транзита, подноси се ЈЦИ који се састоји од листова 1, 4 и 5;

2) ако се роба истовремено декларише за поступак извоза и поступак транзита, подноси се ЈЦИ која се састоји од листова 1, 2, 3, 4 и 5, који су намењени:

– лист са бројем 1 – за царинарницу извозног царињења,

– лист са бројем 2 – за потребе АОП и потребе статистике,

– лист са бројем 3 – за извозника,

– лист са бројем 4 – за одредишну царинарницу,

– лист са бројем 5 – за потврду пријема робе полазној царинарници, ако потврду пријема није могуће извршити у информационом систему царинске службе.

После спроведеног извозног царињења и овере свих листова ЈЦИ, полазна царинарница задржава листове 1 и 2, лист 3 враћа подносиоцу ЈЦИ, а листове 4 и 5 заједно са робом упућује одредишној царинарници.

После пријема робе, одредишна царинарница оверава листове ЈЦИ, задржава лист 4, а листом 5 потврђује пријем робе полазној царинарници, ако потврду пријема није могуће извршити у информационом систему царинске службе.

Ако се за спровођење поступка транзита користи карнет ТIR, за извоз робе подноси се ЈЦИ, која се састоји од листова 1, 2 и 3;

3) ако се роба декларише за извозни поступак, поступак поновног извоза, привременог извоза робе и пасивног оплемењивања, подноси се ЈЦИ која се састоји од листова 1, 2 и 3;

4) ако се роба декларише за поступак стављања робе у слободан промет, за поступак царинског складиштења, за унос робе у слободну зону, за поступак активног оплемењивања, поступак привременог увоза или уништења подноси се ЈЦИ која се састоји од листова 6, 7 и 8.

IIа ДЕКЛАРАЦИЈА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

*Службени гласник РС, број 90/2022

Члан 4а

Декларант/заступник доставља декларацију у електронском облику у оквиру пакета који садржи јединствени идентификациони број пакета у формату глобалног јединственог идентификатора који је заједнички идентификатор за све декларације које се шаљу у оквиру пакета, као и идентификациони број апликације, тестиране за слање декларација у формату глобалног јединственог идентификатора, који произвођачу софтвера додељује Управа царина.

Потписан пакет мора бити у XMLDSIG формату у складу са препоруком W3C организације.

Декларација у електронском облику мора бити потписана квалификованим електронским потписом, односно квалификованим електронским печатом декларанта/заступника регистрованог у Управи царина.

Исправе у папирном облику, прилажу се уз одштампан примерак заглавља конкретне декларације у електронском облику. Заглавље конкретне декларације садржи искључиво податке из рубрика 1–30 декларације, као и број и бар-код те декларације.

Декларацију у електронском облику Управа царина потписује квалификованим електронским сертификатом.

Обавештење о царинском дугу у електронском облику Управа царина, након потписивања квалификованим електронским сертификатом, доставља декларанту/заступнику, у складу са општим условима електронског пословања које утврђује царински орган.

Провера статуса декларације врши се у систему Управе царина путем QR кода.

Провера аутентичности декларације у електронском облику врши се у складу са прописима којима се уређује електронски документ.

*Службени гласник РС, број 90/2022

**Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 5.

Шифре које се уписују у поједине рубрике ЈЦИ наведене су у Кодексу шифара који је дат у Прилогу 8.

III. ЕЛЕКТРОНСКА ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Члан 6.

Структура и подаци декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу система електронске размене података дати су у Прилогу 9, а шифре које се користе приликом попуњавања дате су у Прилогу 10.

Транзитни пратећи документ (у даљем тексту: ТПД) из члана 326. став 6. Уредбе, подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 11.

Списак наименовања (у даљем тексту: СН) из члана 326. став 6. Уредбе, подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 12.

Транзитни сигурносни пратећи документ (у даљем тексту: ТСПД) из члана 326. став 6. Уредбе, подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 13.

Списак наименовања за транзитни сигурносни документ (у даљем тексту: ТССН) из члана 326. став 6. Уредбе, подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 14.

Обрасци из ст. 2–5. овог члана су димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, нити веће од 8 mm.

Обрасци из ст. 2–5. овог члана за писану употребу штампају се на папиру масе најмање 40 g/m2, а чврстоћа папира мора бити таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.

Декларација за ситуације у којима се примењује транзитна операција у посебним околностима, за поступак транзита из члана 317. Уредбе, попуњава се и прихвата на начин прописан Прилогом 15.

IV УЛАЗНА И ИЗЛАЗНА САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА

Члан 7.

Структура и подаци улазне и излазне сажете декларације из чл. 112. и 234. Царинског закона (у даљем тексту: Закон) („Службени гласник РС”, број 95/18), дати су у Прилогу 16, а шифре које се користе приликом попуњавања дате су у Прилогу 10.

Сигурносни и безбедносни документ (у даљем тексту: СБД), у складу са чланом 5. став 3., а у вези са чланом 112. Царинског закона, подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 17.

Ако се пошиљка за коју се подноси улазна сажета декларација састоји од више од једног наименовања робе, сигурносни и безбедносни документ допуњава се списком наименовања, који чини саставни део тог сигурносног и безбедносног документа.

Сигурносни и безбедносни списак наименовања (у даљем тексту: СБСН) подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 18.

Сигурносни и безбедносни документ и сигурносни и безбедносни списак наименовања подносе се на обрасцима одштампаним уз овај правилник, ако се не подносе системом електронске размене података.

Обрасци из ст. 2. и 4. овог члана попуњавају се у складу са правилима за попуњавање рубрика СБД и СБСН из Прилога 16. део 4.

Обрасци из ст. 2. и 4. овог члана су димензија 210 x 297 mm, са одступањима које не може бити мање од 5 mm, нити веће од 8 mm.

Обрасци из ст. 2. и 4. овог члана штампају се на самокопирајућем папиру масе најмање 40 g/m2 и не смеју да садрже целулозу. Папир мора бити непрозиран, тако да подаци на једној страни не утичу на читкост података на другој страни, а чврстоћа папира мора бити таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.

Обрасци из ст. 2. и 4. овог члана морају да садрже назив и адресу штампара или ознаку која омогућује његово идентификовање.

V. ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ

Члан 8.

Декларација о царинској вредности (у даљем тексту: ДЦВ) у коју се уносе подаци о вредности робе за једну пошиљку ради наплате увозних дажбина, подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 20 и попуњава се на начин прописан Прилогом 22.

Ако се у ДЦВ уносе подаци за робу сврстану у више од три тарифна става Царинске тарифе, подноси се одређен број додатних листова (у даљем тексту: ДЦВ БИС) потребних да се обухвате сви тарифни ставови, који су садржани у ЈЦИ.

ДЦВ БИС подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 21.

Обрасци ДЦВ и ДЦВ БИС су димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, нити веће од 8 mm.

Обрасци из става 4. овог члана штампају се на самокопирајућем папиру масе најмање 40 g/m2 и не смеју да садржи целулозу. Папир мора бити непрозиран, тако да подаци на једној страни не утичу на читкост података на другој страни, а чврстоћа папира мора бити таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.

Обрасци из става 4. овог члана морају да садрже назив и адресу штампара или ознаку која омогућује његово идентификовање.

VI. СПИСАК ПОШИЉКЕ

Члан 9.

Списак пошиљке (у даљем тексту: СП), који се користи као описни део ЈЦИ за транзит робе и чини њен саставни део, подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 23, осим у случају транзита робе наведене у Прилогу 8. Одељак IX.

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе подноси СП не мора се поднети ЈЦИ БИС.

Образац СП попуњава се на начин прописан за попуњавање рубрика СП из Прилога 24.

Образац СП је димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, нити веће од 8 mm.

Образац СП се штампа на самокопирајућем папиру масе најмање 40 g/m2 и не сме да садржи целулозу. Папир мора бити непрозиран, тако да подаци на једној страни не утичу на читкост података на другој страни, а чврстоћа папира мора бити таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.

Образац СП мора да садржи назив и адресу штампара или ознаку која омогућује његово идентификовање.

Образац СП попуњава се писаћом машином, штампачем или ручно, у ком случају се подаци уписују читким штампаним словима хемијском оловком. Подаци се не смеју прецртавати или исправљати.

Образац СП подноси се у истом броју примерака, као и образац на који се односи, а најмање у три примерка.

Образац СП има исти број као и ЈЦИ за транзит робе на коју се односи. Уписивање броја оверава овлашћени царински службеник потписом и отиском службеног печата.

VII. ЗАХТЕВ И ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСЕБНЕ ПОСТУПКЕ

Члан 10.

Захтев за издавање одобрења за посебне поступке подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 25 и попуњава на начин прописан Прилогом 26.

Одобрење за посебне поступке издаје се на обрасцу који је дат у Прилогу 25.

VIII. КОРИШЋЕЊЕ СЕТА ОБРАСЦА ДЕКЛАРАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ

Члан 11.

Декларацијом за привремени смештај (у даљем тексту: сажета декларација), из члана 128. Царинског закона, обавештава се царински орган да је роба на дан пријављивања у привременом смештају. Сажета декларација подноси се на обрасцу који је дат у Прилогу 27 и попуњава се на начин прописан Прилогом 19.

Образац сажете декларације је димензија 210 x 297 mm, са одступањем које не може бити мање од 5 mm, нити веће од 8 mm.

Образац сажете декларације штампа се на самокопирајућем папиру масе најмање 40 g/m2 и не сме да садржи целулозу. Папир мора бити непрозиран, тако да подаци на једној страни не утичу на читкост података на другој страни, а чврстоћа папира мора бити таква да се приликом коришћења не може лако поцепати или изгужвати.

Образац сажете декларације мора да садржи назив и адресу штампара или ознаку која омогућује његово идентификовање.

Члан 12.

Сет обрасца сажете декларације састоји се од три листа. Листови су означени и намењени су:

– лист са бројем 1, одштампан црвеном бојом – царинарници,

– лист са бројем 2, одштампан зеленом бојом – подносиоцу декларације и

– лист са бројем 3, одштампан плавом бојом – лицу које управља простором за привремени смештај робе.

Лист са бројем 3 подноси се само ако се роба у току привременог смештаја истоварује са превозног средства у простор за привремени смештај робе.

Рубрике сажете декларације обележене су бројевима и словима. Рубрике обележене бројевима попуњава подносилац декларације, а рубрике обележене словима – надлежна царинарница.

Сажета декларација се попуњава писаћом машином, штампачем или ручно у ком случају се подаци уписују читким штампаним словима хемијском оловком. Подаци се не смеју прецртавати или исправљати.

Шифре које се уписују у поједине рубрике наведене су у Кодексу шифара који је дат у Прилогу 8.

Члан 13.

Прилози 1–28 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 14.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС”, бр. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17, 117/17, 44/18, 60/18, 69/18, 86/18, 3/19 и 30/19), осим образаца одштампаних у складу са тим правилником, који могу да се користе шест месеци од дана почетка примене овог правилника.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 17. јуна 2019. године.

Број 110-00-393/2019-17

У Београду, 12. јуна 2019. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку: "Службени гласник РС", број 66/2021-13

Члан 2.

Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 10. јула 2021. године.

Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку: "Службени гласник РС", број 42/2022-3

Члан 2.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку: "Службени гласник РС", број 143/2021-170

Члан 2.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 51/2019) допуњен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” у делу „ХXIV. Приложене исправе и додатне информације” (види члан 1. Правилника - 51/2019-36).

Правилником о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 58/2019) допуњен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” и прилози 11, 12, 13, 14, 17, 18. и 20. замењени су новим прилозима (види чл. 1. и 2. Правилника - 58/2019-4).

Правилником о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 65/2019) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 65/2019-13).

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 74/2019) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 74/2019-50).

Правилником о измени и допунаи Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 96/2019) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” део „VI. Паритет испорукеˮ (види члан 1. Правилника - 96/2019-47).

Правилником о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 11/2020) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” део „VII. Царинарнице и њихове организационе јединоице (види члан 1. Правилника - 11/2020-103).

Правилником о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 43/2020) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” део XXIV „Приложене исправе и додатне информације” (види члан 1. Правилника - 43/2020-13).

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 6/2021) измењен је Прилог 5 „Попуњавање јединствене царинске исправе”, у делу III „Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз робе и пасивно оплемењивање”  и Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” део XVIII „Приложене исправе и додатне информације” (види члан 1. Правилника - 6/2021-65).

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларацијe и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 49/2021) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 49/2021-20).

Правилником о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 66/2021) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 66/2021-13).

Правилником о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 80/2021) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 80/2021-22).

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 129/2021) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 129/2021-138).

Правилником о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 10/2022) измењен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 10/2022-33).

Правилником о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 42/2022) допуњен је Прилог 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 42/2022-3).

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 90/2022) измењен је Прилог 5. „Попуњавање јединствене царинске исправе” и допуњени су Прилог 8. „Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку", Прилог 10. „Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни системˮ и Прилог 22. „Коришћењe сета образаца декларације о царинској вредностиˮ (види чл. 3-6. Правилника - 90/2022-11).

Правилником о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 139/2022) извршене су измене у Прилогу 5. „Попуњавање јединствене царинске исправе” (види члан 2. Правилника - 139/2022-50).

Правилником о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 143/2022) извршене су измене у Прилогу 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 143/2022-170).

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 25/2023 извршене су измене у Прилогу 5. "Попуњавање јединствене царинске исправе" и Прилогу 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види чл. 1. и 2. Правилника - 25/2023-46).

Правилником о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", број 39/2023) извршене су измена у Прилогу 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у цaринскoм пoступку” (види члан 1. Правилника - 39/2023-48).

 

Прилог 1 - Јединствена царинска исправа (ЈЦИ)

Прилог 2 - Додатни образац ЈЦИ (ЈЦИ БИС)

Прилог 3 - Образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система

Прилог 4 - Додатни образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система

Прилог 5 - Попуњавање јединствене царинске исправе

Прилог 6 - Означавање рубрика образаца из прилога 1. и 2. које морају бити видљиве приликом самокопирања

Прилог 7 - Означавање рубрика образаца из прилога 3. и 4. које морају бити видљиве приликом самокопирања

Прилог 8 - Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку

Прилог 9 - Електронска транзитна декларација

Прилог 10 - Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни систем

Прилог 11 - Транзитни пратећи документ

Прилог 12 - Списак наименовања

Прилог 13 - Транзитни/сигурносни пратећи документ (ТСПД)

Прилог 14 - Транзитни/сигурносни списак наименовања (ТССН)

Прилог 15 - Резервни поступак за поступак транзита

Прилог 16 - Улазна и излазна сажета декларација

Прилог 17 - Сигурносни и безбедносни документ (СБД)

Прилог 18 - Сигурносни и безбедносни списак наименовања

Прилог 19 - Начин попуњавања рубрика декларације за привремени смештај

Прилог 20 - Образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ)

Прилог 21 - Додатни образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ БИС)

Прилог 22 - Коришћење сета обрасца Декларације о царинској вредности

Прилог 23 - Списак пошиљке

Прилог 24 - Начин попуњавања рубрика Списка пошиљке

Прилог 25 - Захтев и одобрење за посебне поступке

Прилог 26 - Начин попуњавања Захтева за издавање одобрења за посебне поступке

Прилог 27 - Сажета декларација за привремени смештај

Прилог 28 - Обавештење о транзиту