Zakon

На основу члана 84б став 6. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18),

Mинистар финансија и министар трговине, туризма и телекомуникација споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга

"Службени гласник РС", број 45 од 21. јуна 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови, критеријуми и елементи за опорезивање прихода по основу угоститељских услуга, које физичко лице, сагласно законима којима се уређују угоститељство и туризам, оствари од пружања угоститељских услуга у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства.

Члан 2.

Порез на приходе од пружања угоститељских услуга плаћа се по основу прихода које физичко лице оствари од пружања угоститељских услуга у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства, сагласно законима којима се уређују угоститељство и туризам.

Члан 3.

Порез по основу прихода из члана 2. овог правилника плаћа физичко лице које остварује приходе од пружања угоститељских услуга у угоститељском објектиу домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства, смештајних капацитета до 30 индивидуалних лежајева, за највише 30 корисника услуга.

Порез по основу прихода из члана 2. овог правилника плаћа и физичко лице које у објекту сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до 20 камп парцела, за највише 30 корисника услуга.

Члан 4.

Физичко лице из члана 3. овог правилника, пре почетка обављања делатности у објектима из члана 2. овог правилника, прибавља решење којим се ти објекти категоришу сагласно закону којим се уређује угоститељство.

Решење из става 1. овог члана садржи и податке о броју индивидуалних лежајева, односно камп парцела.

Члан 5.

Категоризација туристичког места врши се разврставањем места у једну од четири категорије, које се означавају римским бројевима од I до IV.

Подаци о категорисаним туристичким местима из става 1. овог члана преузимају се са званичног сајта министарства надлежног за послове туризам и нарочито садрже ознаку категорије, границе туристичког места, као и период важења решења о разврставању туристичког места у одговарајућу категорију.

Члан 6.

Коефицијент према категорији туристичког места из члана 5. овог правилника, за утврђивање опорезивог прихода износи за:

1) I категорију туристичког места – 5,00;

2) II категорију туристичког места – 4,25;

3) III категорију туристичког места – 3,50;

4) IV категорију туристичког места – 2,50.

Ако се објекти из члана 2. овог правилника не налазе у границама туристичког места, за утврђивање опорезивог прихода коефицијент износи 2,00.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јула 2019. године.

Број 110-00-273/2019-04

У Београду, 11. јуна 2019. године

Министар финансија,

Синиша Мали, с.р.

Министар трговине, туризма и телекомуникација,

Расим Љајић, с.р.