Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње

"Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 87 од 19. јуна 2020, 9 од 21. јануара 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње (у даљем тексту: подстицаји), услови и начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) добављач јесте правно лице или предузетник које има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције;

2) млекомат јесте специјални уређај који спаја аутоматизовани систем за точење, систем за хлађење и мешање и програмски управљачки систем за наплату, односно продају свежег сировог млека охлађеног на температури која не прелази 6 °C, које није прошло никакав индустријски процес прераде, са пратећом опремом, која може да укључује и специјалне аутомате за продају амбалаже (ПЕТ или стаклене), а који испуњава услове у складу са посебним прописом о условима хигијене хране;

3) нова машина и опрема за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње јесте млекомат, робот за мужу, робот за нагуравање хране, робот за чишћење, лактофриз, који се први пут стављају у употребу и чији су сви саставни делови нови;

4) повезана лица јесу: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

5) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета инвестиције (промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности), као и стављање предмета инвестиције у функцију у складу са наменом;

6) робот за мужу јесте савремени систем који обавља аутоматску мужу, контролу квалитета млека, чисти уређаје за мужу, транспорт и складиштење млека до расхладног уређаја, прати све активности и здравствено стање крава, анализира продуктивност сваког појединог грла и даје потребне информације за повећање производње млека;

7) сирово млеко јесте кравље млеко добијено секрецијом млечне жлезде узгајаних животиња које није загревано на температури вишој од 40 °C, односно подвргнуто неком другом третману који има исти ефекат;

8) робот за нагуравање хране јесте савремена самоходна машина која аутоматски и самостално нагурава сточну храну уз могућност програмирања операција нагуравања хране;

9) робот за чишћење јесте савремена самоходна машина која аутоматски и самостално чисти објекат за држање животиња уз могућност програмирања операција чишћења;

10) лактофриз јесте уређај за складиштење и чување млека са пулсним хлађењем млека и чини саставни део система за мужу.

*Службени гласник РС, број 87/2020

**Службени гласник РС, број 9/2022

Члан 3.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта, односно објеката;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

Члан 4.

Право на подстицаје остварује лице које је обвезник пореза на додату вредност и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво.

Лице из става 1. тач. 2) и 3) овог члана остварује право на подстицаје и ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре није:

1) регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво из става 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Члан 5.

Лице из члана 4. овог правилника остварује право на подстицаје ако:

1) је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 15. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

2) нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређује пољопривреда и подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

3) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

4) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5) није примило бесповратна средства из јавних средстава за набавку млекомата, односно робота за мужу, односно робота за нагуравање хране, односно робота за чишћење, односно лактофриза, у претходној или текућој години;

6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

8) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају животиње);

9) на газдинству има од 20 до 200 млечних крава;

10) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање подстицаја у оквиру укупних средстава опредељених у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за инвестиције у набавку млекомата ако поред услова из става 1. овог члана:

1) испуњава и ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове у складу са прописима којима се уређује безбедност хране и ветеринарство;

2) је као субјект у пословању храном регистровало млекомат у складу са посебним прописом о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла;

3) путем млекомата крајњем потрошачу продаје само сирово млеко од млечних крава са свог газдинства.

Лице из ст. 1. и 2. овог члана остварује право на подстицаје за инвестиције у набавку до највише три млекомата по захтеву за остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

*Службени гласник РС, број 87/2020

**Службени гласник РС, број 9/2022

Члан 6.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева као и максималном износу подстицаја по кориснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, року за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује висину укупних расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 7.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 4. и 5. овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у року одређеном јавним позивом из члана 6. овог правилника, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње у _____ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

Члан 8.

Уз захтев из члана 7. овог правилника доставља се:

1) рачун за набавку предметне инвестиције са серијским бројем предмета инвестиције;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист за извршену набавку предметне инвестиције;

5) јединствену царинску исправу, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

6) копију решења о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране за предметни млекомат, као и копију решења о упису у Регистар објеката у складу са посебним прописом о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла;

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.

Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана мора бити издата у периоду од 15. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Ако је подносилац захтева предузетник или привредно друштво, поред документације из става 1. овог члана доставља и копију извода из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва.

Дoкумeнтaциja из стaвa 1. тaч. 6)–10) oвoг члaнa и става 3. овог члана дoстaвљa сe у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oпшти упрaвни пoступaк.

*Службени гласник РС, број 9/2022

Члан 9.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 10.

Управа врши административну обраду захтева за остваривање права на подстицаје провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које у складу са чланом 4. овог правилника не остварује право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом, захтев са документацијом из члана 8. став 1. тач. 1)–5) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата после подношења захтева из члана 7. овог правилника, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Члан 11.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 8. став 1. тачка 5) овог правилника.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 15.000.000 динара.

Члан 12.

Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 13.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана набавке и придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00060/2019-09

У Београду, 24. маја 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње: „Службени гласник РС“, број 9/2022-75

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.