Zakon

На основу члана 24. став 3. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, број 95/18),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини, начину одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања

"Службени гласник РС", број 48 од 5. јула 2019.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина, начин одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања, који Централни регистар обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар) додељује сваком обвезнику доприноса и осигураном лицу.

Обвезник доприноса, у смислу Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Закон), јесте осигураник и послодавац или исплатилац прихода на чији терет се плаћа допринос, а осигурана лица су осигураници и чланови породица осигураника који остварују права из обавезног социјалног осигурања у складу са законима који уређују пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености (у даљем тексту: носилац јединственог броја).

Јединствени број

Члан 2.

Јединствени број, сагласно Закону, јесте јединствени, случајно изабрани број који додељује Централни регистар за потребе обавезног социјалног осигурања обвезницима доприноса и осигураним лицима.

Јединствени број се користи у размени података између Централног регистра и корисника података.

Јединствени број који је додељен не може се мењати, без обзира на промене које прате носиоца јединственог броја, а једном одређен и додељен број није могуће поново додељивати.

Садржина јединственог броја

Члан 3.

Јединствени број састоји се од три поља, има 12 ознака од чега у првом пољу две словне, у другом пољу осам бројчаних и у трећем пољу две бројчане ознаке које представљају контролне цифре.

Јединствени број има следећу структуру: АА XXXXXXXX YY

Словна ознака: „АА” представља ознаку лица и, у зависности од тога да ли се ради о правном или о физичком лицу, дефинисана су два типа ознаке:

ФЛ – ознака за физичка лица;

РС – ознака за правна лица.

Бројчана ознака: „XXXXXXXX” представља случајан број од осам декадних цифара за кога је неопходно да се обезбеди да је јединствен (да се не понавља).

Бројчана ознака: „YY” представља две контролне цифре које се рачунају на основу ААXXXXXXXX дела броја, а по утврђеном алгоритму који представља тајну.

Одређивање и додељивање јединственог броја.

Члан 4.

Централни регистар, по службеној дужности, одређује и додељује јединствени број:

1) осигураницима и осигураним лицима, у поступку регистрације, приликом пријема јединствене пријаве у Централни регистар;

2) обвезницима доприноса – послодавцима и исплатиоцима прихода, приликом преузимања података из регистара који воде органи и организације надлежни за регистрацију правних и физичких лица, као и за упис лица која обављају одређену делатност.

Јединствени број се додељује и затеченим обвезницима доприноса, осигураницима и осигураним лицима који су, у поступку успостављања Јединствене базе Централног регистра, из постојећих база података организација обавезног социјалног осигурања и Пореске управе преузети у Јединствену базу Централног регистра.

Генерисање случајног броја из другог поља

Члан 5.

При генерисању новог случајног броја из члана 3. став 4. овог правилника, прво се проверава да ли је тај број већ искоришћен, па ако није, врши се процес генерисања тог броја, по утврђеном алгоритму, а ако јесте генерише се други број који пролази исту проверу.

Неактиван јединствени број

Члан 6.

Одређен и додељен јединствени број правном лицу прелази у статус неактивног јединственог броја након спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације, закључења стечајног поступка или услед статусне промене која за последицу има брисање правног лица из регистра.

Одређен и додељен јединствени број физичком лицу прелази у статус неактивног јединственог броја када предузетник – физичко лице изгуби својство предузетника брисањем из регистра привредних субјеката.

Додела два или више јединствених бројева

Члан 7.

У случају да се осигуранику одреде и доделе два јединствена броја или више јединствених бројева, користи се јединствени број који је први одређен, односно додељен, а касније одређени, односно додељени јединствени број поништава се.

Јединствени број који је одређен и додељен, а након тога поништен, остаје забележен као неактиван – поништен јединствени број и не може се доделити другом носиоцу јединственог броја.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини, начину одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања („Службени гласник РС”, број 60/12).

Ступање на снагу

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00374/2019-03

У Београду, 26. јуна 2019. године

Министар,

др Синиша Мали, с.р.