Zakon

 

 

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 26. став 5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о начину обављања организованог превоза деце

„Службени гласник РС“, бр. 52 од 22. јула 2019, 61 од 29. августа 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин обављања организованог превоза деце аутобусима.

Члан 2.

Овај правилник примењује се на организовани превоз деце, односно превоз малолетних лица који организују установе за образовање и васпитање, културно – уметничкa друштва, спортски клубови и сл., као и на организовани превоз ученика средњих школа која путују у организацији тих школа, при чему се превозе без пратње или у пратњи наставника, тренера, родитеља и сл.

Превоз из става 1. овог члана може да се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз или превоз за сопствене потребе.

Члан 3.

Обављање организованог превоза деце врши се аутобусом који:

1) поседује важећу регистрациону налепницу и Потврду о техничкој исправности возила ;

2) поседује оригинал извода лиценце за превоз за аутобус у складу са прописом који уређује превоз путника у друмском саобраћају;

3) је обележен посебним знаком за организовани превоз деце у складу са прописом који уређује изглед и начин постављања посебног знака за обележавање возила којим се врши организовани превоз деце;

4) има исправне сигурносне појасеве за сва декларисана седишта;

5) има исправан уређај за загревање, хлађење и проветравање возила;

6) има сва седишта тапацирана;

7) има основни прибор за интервентно чишћење унутрашњости возила (канта, метла, кесе, итд.);

8) има сва обавештења и натписе унутар аутобуса (улаз, излаз, излаз у хитним случајевима и сл.) написане на начин који предвиђа закон којим се уређује службена употреба језика и писма;

9) има пролазе између седишта и око свих излаза увек слободне ради омогућавања брзог проласка у случају опасности.

Oбављање организованог превоза деце из члана 9. став 1. овог правилника врши се аутобусом који поседује Потврду о техничкој исправности возила која није старија од 30 дана, осим у случају новопроизведеног аутобуса којем од датума прве регистрације у Републици Србији није протекло више од две године који не мора поседовати ову потврду.

*Службени гласник РС, број 61/2019

Члан 4.

Аутобус којим се врши организовани превоз деце мора имати предвиђен простор за смештај најмање једног апарата за гашење пожара са средством за гашење у еквивалентној количини 2 kg сувог праха, од којих један мора бити у близини возачевог седишта.

У аутобусу из става 1. овог члана мора бити предвиђен простор за смештај опреме за пружање прве помоћи, и то:

1) у аутобусу који је предвиђен за највише 22 путника мора се налазити једна кутија прве помоћи величине „Бˮ;

2) у аутобусу који је предвиђен за више од 22 путника морају се налазити две кутије прве помоћи величине „Бˮ.

Аутобус из става 1. овог члана мора поседовати и осталу прописану опрему:

1) резервни точак;

2) сигурносни троугао, односно два сигурносна троугла уколико аутобус вуче прикључно возило;

3) светлоодбојни прслук;

4) два клинаста подметача у аутобусима чија највећа дозвољена маса прелази 5 тона;

5) чекић за разбијање стакла постављен на видном месту у непосредној близини отвора за случај опасности;

6) зимску опрему у периоду од 1. новембра до 1. априла која садржи:

(1) ланце односно друге уређаје за повећање тракције на најмање два погонска точка;

(2) лопату;

(3) пнеуматике за зимску употребу на погонским точковима;

(4) пнеуматике на свим точковима чија дубина газећег слоја не сме бити мања од 8 mm.

*Службени гласник РС, број 61/2019

Члан 5.

Обављање организованог превоза деце не сме започети уколико сва деца нису прописно везана сигурносним појасем.

Члан 6.

Обављање организованог превоза деце врши се аутобусом којим управља возач који:

1) је психофизички способан да безбедно управља возилом;

2) поседује и носи са собом фотокопију лекарског уверења о способности за возача које није старије од годину дана;

3) најмање три године поседује важећу возачку дозволу одговарајуће категорије;

4) поседује доказе о активности возача за текући дан и претходних 28 дана, као и да је пре започињања радног дана у којем се обавља превоз користио дневни одмор у непрекидном трајању од најмање 11 часова;

5) поседује одговарајућу квалификациону картицу возача за обављање послова професионалног возача;

6) има важећи уговор о раду за возача, односно други уговор у складу са законом којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада или оверену фотокопију тих уговора за возача који је радно ангажован, у складу са прописом којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају.

*Службени гласник РС, број 61/2019

Члан 7.

Приликом обављања организованог превоза деце потребно је да уз групу до 30 деце буде присутан најмање један групни пратилац у саобраћају, док је за групу већу од 30 деце потребно да буде присутно најмање два групна пратиоца.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се организовани превоз деце обавља као посебан линијски превоз или превоз за сопствене потребе који у смислу учесталости и превозног пута има карактеристике посебног линијског превоза, возач може преузети улогу групног пратиоца у саобраћају.

Лица која се превозе понашају се на такав начин да не ометају возача и не нарушавају општу безбедност.

Групни пратиоци у саобраћају су дужни да обезбеде мир и дисциплину током вожње.

Члан 8.

Организовани превоз деце који се обавља као посебан линијски превоз или превоз за сопствене потребе који у смислу учесталости и превозног пута има карактеристике посебног линијског превоза, организује се у складу са одредбама закона којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају, као и одредбама овог правилника.

Аутобус којим се врши организовани превоз деце из става 1. овог члана жуте је боје.

Возач који обавља организовани превоз деце из става 1. овог члана носи службено одело које подразумева панталоне тамне боје, белу кошуљу, кравату у боји панталона и одговарајуће ципеле.

Члан 9.

Приликом обављања организованог превоза деце ради реализације екскурзије, наставе у природи, излета, односно активности културно-уметничких друштава, спортских клубова и сл., организатор превоза најкасније у року од 48 часова пре отпочињања превоза обавештава надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка, броју ангажованих аутобуса, броју ангажованих возача аутобуса и броју пријављене деце и других лица која учествују у извођењу путовања.

Полицијски службеник врши контролу испуњености услова из чл. 3–7. овог правилника и алкотестирање возача непосредно пре отпочињања организованог превоза деце.

Ако полицијски службеник посумња на техничку исправност аутобуса, аутобус се упућује на контролни технички преглед, у складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Ако полицијски службеник, приликом вршења контроле из става 2. овог члана утврди да неки од услова није испуњен, организовани превоз деце неће започети до отклањања утврђених недостатака.

Обавештавање надлежног органа унутрашњих послова од стране организатора превоза, у складу са ставом 1. овог члана, врши се достављањем попуњеног Захтева за преглед аутобуса приликом организованог превоза деце, који је дат у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одредбе овог члана не односе се на организовани превоз деце из члана 8. став 1. овог правилника.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србиje”, а почиње да се примењује 1. септембра 2019. године, осим одредаба члана 3. став 1. тач. 4) и 6) када се односе на обављање посебног линијског превоза или превоза за сопствене потребе који у смислу учесталости и превозног пута има карактеристике посебног линијског превоза и одредаба члана 8. ст. 2. и 3, које почињу да се примењују од 1. јануара 2020. године.

*Службени гласник РС, број 61/2019

Брoj 110-00-00077/2019-03

У Београду, 11. јула 2019. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕГЛЕД АУТОБУСА ПРИЛИКОМ ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ

1.

Назив школе/друштва/клуба која организује догађај*

 

Адреса, општина и место школе/друштва/клуба

 

2.

Име и презиме одговорног лица школе/друштва/клуба

 

Контакт телефон одговорног лица

 

3.

Број деце који се превози

 

Број наставног особља

 

4.

Број аутобуса

 

Адреса поласка аутобуса

 

Време постављања аутобуса

 

Време поласка аутобуса

 

5.

Возач и аутобус су присутни током целог догађаја

ДА

(заокружити)

НЕ

уколико НЕ, у повратку

Адреса поласка аутобуса

 

Време постављања аутобуса

 

Време поласка аутобуса

 

6.

Назив агенције која организује превоз

 

Матични број агенције

 

7.

Назив превозника који реализује превоз

 

Матични број превозника

 

догађај* – екскурзија, настава у природи, излет, односно активности културно-уметничких друштава, спортских клубова и сл.

_________________________________

_______________________________

Место и датум

функција и потпис одговорног лица школе/друштва/клуба која организује догађај