Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

"Службени гласник РС", брoj 54 од 26. јула 2019.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и образац пријаве за остваривање права на подстицаје, као и максимални изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) рурална подручја јесу сва насељена места на територији Републике Србије, изузимајући територије насељених места са густином насељености изнад 150 становника по km² која су дата у Прилогу 1. – Листа насељених места изван руралних подручја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи у вези са набавком предмета прихватљиве инвестиције, и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, стављање инвестиције у функцију у складу са наменом, као и категорисање објекта у складу са прописима којима се уређује туризам, односно угоститељство.

Члан 3.

Подстицаји за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима обухватају инвестиције у следећим секторима:

1) сектору руралног туризма;

2) сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Прихватљиве инвестиције по секторима

Члан 4.

Прихватљиве инвестиције у сектору руралног туризма су: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство.

Прихватљиве инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности су: улагања у набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописима којима се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 5.

Подстицаји за прихватљиве инвестиције из члана 4. став 1. овог правилника обухватају:

1) изградњу нових објеката датих у Прилогу 2. – Аутентични угоститељски објекти у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) радове инвестиционог и текућег одржавања постојећих, аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;

3) побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

4) партерно уређење дворишта аутентичних угоститељских објеката у домаћој радиности или сеоског туристичког домаћинства;

5) опремање аутентичних угоститељских објеката у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

6) промоцију непољопривредних активности на селу.

Подстицаји за прихватљиве инвестиције из члана 4. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку опреме ради очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом, којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

2) промоцију непољопривредних активности на селу.

Члан 6.

Прихватљиве инвестиције и трошкови из члана 5. овог правилника дати су у Прилогу 3. – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и друге дажбине;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде;

4) трошкови куповине односно закупа земљишта;

5) трошкови премера и геодетских снимања;

6) половна (ремонтована) опрема и алати, осим за подстицаје из члана 4. став 2. овог правилника када је прихватљива и половна (ремонтована) опрема и алати;

7) доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);

8) опрема, материјали и радови који по типу не одговарају предмеру и предрачуну овереном од стране лиценцираног инжењера одговарајуће струке, односно не одговарају попису радова овереном од стране лиценцираног инжењера одговарајуће струке;

9) интернет странице и штампани материјал који по садржају не одговарају секторима непољопривредних активности за који се користи подстицај;

10) опрема и дворишни мобилијар који не испуњава норме које је прописао Европски комитет за стандардизацију (CEN), а прихватио Завод за стандардизацију Србије;

11) потрошни материјал за очување и унапређење старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

12) трошкови по основу уговора са надзорним органом;

13) набавка предметне инвестиције из члана 4. овог правилника путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

Члан 8.

Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником имају:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Општи услови за остваривање права на подстицаје

Члан 9.

Право на подстицаје остварује лице из члана 8. овог правилника под условима ако:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), као комерцијално газдинство и налази се у активном статусу;

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

3) за инвестицију за коју подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

4) је инвестиција из члана 4. овог правилника реализована у периоду од 1. маја текуће календарске године, а најкасније до 31. октобра следеће календарске године;

5) је збирни износ појединачних рачуна за прихватљиве инвестиције из члана 5. овог правилника већи од 20.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност, уз обавезу подношења спецификације рачуна из Прилога 4. – Спецификација рачуна, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

6) је припремило бизнис план за инвестиције веће од 500.000 динара у складу са Прилогом 5. – Бизнис план за _______, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

Члан 10.

Лице из члана 8. тач. 1) и 2) овог правилника остварује право на подстицаје из члана 4. став 1. овог правилника, ако поред услова из члана 9. овог правилника, испуњава и следеће услове:

1) да је објекат категорисан код надлежног органа јединице локалне самоуправе за пружање туристичко-угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру туризма, у складу са законом којим се уређује туризам, односно угоститељство, за набавку опреме за аутентичне објекте и за изградњу нових објеката;

2) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем – физичким лицем или црквом и верском заједницом или јединицом локалне самоуправе или министарством надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији. Непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа;

3) да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева и/или да организованој туристичкој групи до 50 туриста пружа угоститељске услуге у складу са прописом којим се уређује угоститељство.

За изградњу нових објеката услов из става 1. тачка 1) овог члана испуњава се у тренутку подношења прописане документације којом се доказује реализација инвестиције.

Лице из члана 8. тачка 2) овог правилника мора бити регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне регистре.

Члан 11.

Лице из члана 8. тачка 3) овог правилника остварује право на подстицаје из члана 4. став 1. овог правилника, ако поред услова из члана 9. овог правилника, испуњава и следеће услове:

1) да је регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне регистре;

2) да је разврстано у микро или мало правно лице према подацима из финансијског извештаја из претходне године, у односу на годину у којој се подноси пријава, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

3) за земљорадничку задругу, да има оснивачки акт у којем је наведено да се поред претежне делатности баве и пружањем туристичко-угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству, потврду о броју запослених, као и податке о члановима земљорадничке задруге датих у Прилогу 6. – Подаци о члановима земљорадничке задруге (у даљем тексту: Прилог 6), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

4) да је објекат категорисан и евидентиран за пружање туристичко-угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству у Регистру туризма, у складу са законом којим се уређује туризам, односно угоститељство;

5) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси пријава у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем – физичким лицем или црквом и верском заједницом или јединицом локалне самоуправе или министарством надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, односно објекта доставља сагласност оверену код надлежног органа осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији. Непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа.

Члан 12.

Лице из члана 8. тач. 2) и 3) овог правилника остварује право на подстицаје из члана 4. став 2. овог правилника, ако поред услова из члана 9. овог правилника, испуњава и следеће услове:

1) да је регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне регистре;

2) да је разврстано у микро или мало правно лице према подацима из финансијског извештаја из претходне године, у односу на годину у којој се подноси пријава, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

3) да је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата, за привредно друштво;

4) за земљорадничку задругу, да има оснивачки акт у којем је наведено да се поред претежне делатности баве и очувањем старих и уметничких заната, односно пословима домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, потврду о броју запослених, као и податке о члановима земљорадничке задруге датих у Прилогу 6.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Објављивање конкурса и подношење пријава

Члан 13.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на основу конкурса, који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), за сваку календарску годину.

Конкурс из става 1. овог члана садржи образац конкурсне пријаве, услове за остваривање права на подстицаје, потребну документацију и другу документацију, која се подноси уз пријаву, рок за подношење пријаве, као и друге потребне информације у складу са овим правилником.

Пријава се подноси на Обрасцу – Пријава за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подносилац пријаве подноси само једну пријаву за коришћење подстицаја.

Пријава се подноси за једну или више прихватљивих инвестиција из члана 4. овог правилника.

Уколико право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је истовремено и предузетник, подноси само једну пријаву или као физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства или као предузетник.

Члан 14.

Потребна документа која се достављају уз пријаву за коришћење подстицаја треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим друге документације која не треба да буде у форми оверене копије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Административна обрада пријава на конкурс

Члан 15.

Управа врши административну обраду пријава на конкурс, провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву и увидом у службене евиденције.

Пријава на конкурс која није поднета од странe лица из члана 8. овог правилника, преурањена, неблаговремена, послата факсом или електронском поштом, као и свака наредна пријава истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

Члан 16.

Елементи за рангирање подносилаца пријава на конкурс дати су у Табели 1. – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања – за физичка лица – носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетнике и Табели 2. – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања – за правна лица

Табела 1. – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања – за физичка лица – носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетнике

Елемент

Начин бодовања

Број бодова

Максимални број бодова

100

Подносилац пријаве је лице које пуни максимално ٤٠ година у години подношења пријаве

да/не

15/0

Подносилац пријаве има инвестицију у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

да/не

10/0

Подносилац пријаве је женског пола

да/не

15/0

Образовање подносиоца пријаве

Основно образовање или без образовања

0

Средња стручна спрема

3

Виша школа

5

Факултет

10

Пројекат подразумева отварање нових радних места на основу Бизнис плана – ٤.٣. Потребна радна снага

да/не

15/0

Одрживост инвестиције

Оцена бизнис плана ١

0

Оцена бизнис плана ٢

1–7

Оцена бизнис плана ٣

8–15

Оцена бизнис плана ٤

16–24

Оцена бизнис плана ٥

25

Локација инвестиције

Није у руралном подручју

0

У руралном подручју

10

Табела 2. – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања – за правна лица

Елемент

Начин бодовања

Број бодова

Максимални број бодова

100

Подносилац пријаве има инвестицију у оквиру подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

да/не

10/0

Број запослених у правном лицу

<10

5

10–20

10

>20

15

Правно лице је земљорадничка задруга

да/не

10/0

Претежна делатност

Област туризма/угоститељства

15

Пројекат подразумева отварање нових радних места на основу Бизнис плана – 4.3. Потребна радна снага

да/не

15/0

Одрживост инвестиције

Оцена бизнис плана 1

0

Оцена бизнис плана 2

1–7

Оцена бизнис плана 3

8–15

Оцена бизнис плана 4

16–24

Оцена бизнис плана 5

25

Локација инвестиције

Није у руралном подручју

0

У руралном подручју

10

Утврђивање испуњености услова за доделу подстицаја и рангирање

Члaн 17.

Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар).

Комисија из става 1. овог члана разматра пријаве на конкурс, утврђује ранг листу на основу елемената за рангирање подносилаца пријава на конкурс из члана 16. овог правилника и даје предлог за доделу подстицаја директору Управе.

Члан 18.

Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја.

Са корисником којем је решењем из став 1. овог члана утврђено право на подстицај за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима (у даљем тексту: корисник подстицаја) директор Управе закључује уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја и кориснику исплаћује 50% од вредности одобрених средстава у складу Листом прихватљивих инвестиција и трошкова.

Уговором из става 2. овог члана нарочито се уређује обим активности, начин њиховог извршавања, висина износа подстицаја, као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.

Износ подстицаја

Члан 19.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту предметне инвестиције, односно месту обављања активности које се подржавају овим правилником, у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције из члана 4. став 1. овог правилника је 3.000.000 динара.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције из члана 4. став 2. овог правилника је 500.000 динара.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције из члана 4. ст. 1. и 2. овог правилника је 3.000.000 динара.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима („Службени гласник РС”, бр. 67/16 и 44/18 – др. закон).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-70/2019-09

У Београду, 18. јула 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Листа насељених места изван руралних подручја

Прилог 2 - Аутентични угоститељски објекти у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству

Прилог 3 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

Прилог 4 - Спецификација рачуна

Прилог 5 - Бизнис план

Прилог 6 - Подаци о члановима земљорадничке задруге

Образац - Пријава за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним ативностима