Zakon

На основу члана 34. став 5. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС”, брoj 112/15),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти, садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података

"Службени гласник РС", број 58 од 16. августа 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина и начин вођења Катастра контаминираних локација (у даљем тексту: Катастар), као и врстa, садржинa, обрасци, начин и рокови достављања података.

Члан 2.

Контаминиране локације, у смислу овог правилника, су угрожена, загађена и деградирана земљишта – локалитети на којима је потврђено присуство загађујућих, штетних и опасних материја, узроковано људском активношћу, у концентрацијама изнад ремедијационих вредности, у складу са прописом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту.

Члан 3.

Катастар представља скуп података о угроженим, загађеним и деградираним земљиштима и он је саставни део Информационог система земљишта.

Катастар садржи педолошке, геолошке, просторне и картографске податке, извештаје о испитивању, елаборате и друге доступне информације.

Члан 4.

Катастар води Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција), у складу са законом.

Катастар се води у електронском облику.

Члан 5.

Подаци за Катастар се достављају на обрасцима 1–6, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Садржина образаца дата је према фазама истраживања локације и фазама спровођења ремедијације.

Обрасци из става 1. овог члана су:

1) Образац 1 – Идентификација контаминиране локације – Фаза 1;

2) Образац 2 – Прелиминарна истраживања контаминиране локације – Фаза 2;

3) Образац 3 – Детаљна истраживања контаминиране локације – Фаза 3;

4) Образац 4 – Планирана ремедијација – Фаза 4;

5) Образац 5 – Спроведена ремедијација – Фаза 5;

6) Образац 6 – Мониторинг након спроведене ремедијације – Фаза 6.

Обрасци из става 1. овог члана се попуњавају редом до нивоа до кога је контаминирана локација испитана и/или планирана и спроведена ремедијација.

Члан 6.

Подаци за Катастар се достављају на следећи начин:

1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, потписан од стране одговорног лица;

2) један комплет образаца електронски на е-mail адресу Агенције.

Члан 7.

Податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама, као и о загађивачима, достављају у складу са Законом о заштити земљишта, државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и загађивачи, Агенцији најкасније до 31. марта текуће за претходну годину.

Организације, органи и загађивачи из става 1. овог члана, достављају и податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама на којима је престала активност која је била узрок загађења и деградације земљишта дефинисана посебним прописом, локацијама са историјским загађењем и локацијама предузећа у стечају.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00013/2019-04

У Београду, 6. августа 2019. године

Министар,

Горан Триван, с.р.

Прилози

Образац 1 - Идентификација контаминиране локације - Фаза 1

Образац  2 - Прелиминарно истраживање контаминиране локације - Фаза 2

Образац 3 - Детаљна истраживања контаминиране локације - Фаза 3

Образац 4 - Планирана ремедијација - Фаза 4

Образац 5 - Спроведена ремедијација - Фаза 5

Образац 6 - Мониторинг након спроведене ремедијације - Фаза 6