Zakon

На основу члана 16. став 4. Закона о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС”, број 87/18),

Mинистар правде доноси

ПРАВИЛНИК

о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра

"Службени гласник РС", број 68 од 25. септембра 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи (у даљем тексту: Регистар) и вођење Регистра.

Члан 2.

Регистар је јаван и води се у електронској форми.

Члан 3.

Пријава за упис у Регистар подноси се министарству надлежном за послове правосуђа (у даљем тексту: Министарство).

Пријаву за упис у Регистар подносе: Адвокатска комора Србије, службе правне помоћи јединица локалне самоуправе, удружења, правни факултети, јавни бележници и посредници у решавању спорова (у даљем тексту: посредници).

Члан 4.

Адвокатска комора Србије подноси пријаву за упис која садржи следеће податке о адвокатима:

1) лично име;

2) адресу канцеларије и број телефона;

3) адресу електронске поште, ако постоји;

4) посебне области у којима адвокат жели да пружа бесплатну правну помоћ које може да наведе у пријави (највише три посебне области).

Члан 5.

Јединица локалне самоуправе подноси пријаву за упис лица које пружа бесплатну правну помоћ у служби правне помоћи која садржи следеће податке:

1) назив јединице локалне самоуправе;

2) лично име лица које пружа бесплатну правну помоћ;

3) број телефона;

4) адресу електронске поште, ако постоји.

Уз пријаву се доставља:

1) оверена копија дипломе правног факултета за лице које пружа бесплатну правну помоћ;

2) оверена копија уверења о положеном правосудном испиту за лице које пружа бесплатну правну помоћ, ако постоји.

Члан 6.

Удружење подноси пријаву за упис лица које пружа бесплатну правну помоћ и бесплатну правну подршку која садржи следеће податке:

1) назив удружења и скраћени назив ако постоји;

2) лично име лица које пружа бесплатну правну помоћ, односно бесплатну правну подршку;

3) седиште и адресу удружења, адресу канцеларије у којој се пружа бесплатна правна помоћ, односно бесплатна правна подршка и број телефона;

4) област остваривања циљева удружења;

5) адресу електронске поште лица које пружа бесплатну правну помоћ, односно бесплатну правну подршку, ако постоји.

Уз пријаву се доставља:

1) оверена копија дипломе правног факултета за лице које пружа бесплатну правну помоћ, односно бесплатну правну подршку;

2) оверена копија уверења о положеном правосудном испиту за лице које пружа бесплатну правну помоћ, ако постоји;

3) оверена копија статута удружења;

4) извод из Регистра удружења.

Члан 7.

Правни факултет подноси пријаву за упис лица које пружа бесплатну правну подршку која садржи следеће податке:

1) назив факултета и скраћени назив ако постоји;

2) лично име одговорног лица правног факултета;

3) лично име лица које пружа бесплатну правну подршку;

4) седиште и адресу факултета и број телефона;

5) адресу електронске поште, ако постоји.

Уз пријаву се доставља:

1) оверена копија дипломе правног факултета за лице које пружа бесплатну правну подршку;

2) оверена копија статута факултета;

3) извод из регистра факултета;

4) оверена копија акредитације факултета.

Члан 8.

Jавни бележник подноси пријаву за упис која садржи следеће податке о јавном бележнику:

1) лично име;

2) адресу канцеларије и број телефона;

3) адресу електронске поште, ако постоји.

Уз пријаву се доставља извод из регистра јавних бележника.

Члан 9.

Посредник подноси пријаву за упис која садржи следеће податке о посреднику:

1) лично име;

2) адресу канцеларије и број телефона;

3) адресу електронске поште, ако постоји.

Уз пријаву се доставља:

1) извод из регистра посредника;

2) оверена копија уверења о стручној спреми и подаци о занимању.

Члан 10.

Уз пријаву подносилац доставља и податке о:

1) заједничкој служби бесплатне правне помоћи, односно бесплатне правне подршке, ако постоји, заједно са овереном копијом уговора о успостављању заједничке службе;

2) специјализацији, односно посебној стручној квалификацији пружаоца бесплатне правне помоћи, односно бесплатне правне подршке, ако постоји, заједно са овереном копијом документа који потврђује специјализацију, односно квалификацију;

3) начину пружања бесплатне правне помоћи, односно бесплатне правне подршке (усмено, писмено, телефоном, електронским путем и др.).

Члан 11.

Пријава се подноси путем електронске или друге поште.

Члан 12.

У Регистар се уписују:

1) подаци из пријаве;

2) облици бесплатне правне помоћи, односно бесплатне правне подршке коју подносилац пријаве пружа.

Члан 13.

Регистар се састоји из два дела: евиденције пружалаца бесплатне правне помоћи и евиденције пружалаца бесплатне правне подршке.

Евиденција пружалаца бесплатне правне помоћи води се на следећи начин:

1) листа адвоката према азбучном редоследу презимена адвоката коју доставља Адвокатска комора Србије;

2) листа јединица локалне самоуправе, према азбучном редоследу назива јединица локалне самоуправе у оквиру које се воде и посебне листе лица која пружају бесплатну правну помоћ у служби за правну помоћ јединице локалне самоуправе, за сваку јединицу локалне самоуправе посебно, према азбучном редоследу њихових презимена;

3) листа удружења према азбучном редоследу назива удружења у оквиру које се воде и посебне листе адвоката који у име удружења пружају бесплатну правну помоћ, за свако удружење посебно, према азбучном редоследу њихових презимена.

Евиденција пружалаца бесплатне правне подршке води се на следећи начин:

1) листа адвоката према азбучном редоследу презимена адвоката коју доставља Адвокатска комора Србије;

2) листа јединица локалне самоуправе, према азбучном редоследу назива јединица локалне самоуправе у оквиру које се воде и посебне листе лица која пружају бесплатну правну подршку у служби за правну помоћ јединице локалне самоуправе, за сваку јединицу локалне самоуправе посебно, према азбучном редоследу њихових презимена;

3) листа удружења према азбучном редоследу назива удружења у оквиру које се воде и посебне листе адвоката који у име удружења пружају бесплатну правну подршку, за свако удружење посебно, према азбучном редоследу њихових презимена;

4) листа јавних бележника према азбучном редоследу презимена јавних бележника за подручје суда за који су именовани;

5) листа посредника према азбучном редоследу њихових презимена;

6) листа правних факултета према азбучном редоследу назива факултета у оквиру које се воде и посебне листе лица која пружају бесплатну правну подршку за сваки правни факултет посебно, према азбучном редоследу њихових презимена и посебне листе одговорних лица правног факултета, за сваки правни факултет посебно, према азбучном редоследу њихових презимена.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу 1. октобра 2019. године.

Број 110-00-302/2019-05

У Београду, 20. септембра 2019. године

Министар,

Нела Кубуровић, с.р.