Zakon

 

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 201. став 7. тачка 13) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку избора чланова комисије, праву и висини накнаде за рад у комисијама, условима, методологији, начину рада и одлучивања ревизионе комисије и садржају извештаја о стручној контроли

"Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 84 од 29. новембра 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин и поступак избора чланова комисије, право и висинa накнаде за рад у комисијама, услови, методологијa, начин рада и одлучивања ревизионе комисије и садржај извештаја о стручној контроли.

Члан 2.

Генерални пројекат и идејни пројекат, претходна студија оправданости и студија оправданости за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), подлежу ревизији (стручној контроли) комисије (даљем тексту: Ревизиона комисија, коју образује министар надлежан за послове грађевинарства (у даљем тексту: министар), у складу са Законом.

Ревизиону комисију из става 1. овог члана, за објекте из члана 133. Закона који се у целини граде на територији аутономне покрајине, образује министар, на предлог органа аутономне покрајине надлежног за послове грађевинарства, у складу са законом.

Ревизиона комисија се састоји од председника, заменика председника, чланова и чланова известиоца.

Председник, заменик председника и секретар Ревизионе комисије су из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство).

Члан 3.

За чланове Ревизионе комисије именују се лица која:

1) имају стечено високо образовање, односно стручна или научна звања из области која је предмет ревизије (у даљем тексту: стручне контроле) и одговарајућу лиценцу за одговорног пројектанта или извођача радова за занимање за које је Законом прописано издавање лиценце;

2) имају најмање пет година радног искуства у струци;

3) имају одговарајуће референце, односно која су водила најмање један пројекат у последње три године и која су учествовала у изради најмање два пројекта у последње две године за објекте из члана 133. Закона;

4) су објавила најмање један стручни рад у претходне две године у часопису са SCI листе (Science Citation Index);

5) су објавила најмање једну књигу или монографију.

Чланови Комисије могу бити и радно ангажована лица у Министарству, која имају стечено високо образовање, односно стручна или научна звања, као и радно искуство у складу са ставом 1. тач. 1) и 2) овог члана.

Чланови Комисије радно искуство из става 1. тачка 2) овог члана доказују потврдом о радном искуству на стручним пословима.

Чланови Комисије, поседовање одговарајућих референци, као и објављене стручне радове, књиге и монографије из става 1. тач. 3)–5) овог члана, доказују личном биографијом у којој се наводи референтна листа, назив стручног рада и часописа у коме је тај стручни рад објављен, као и назив објављене књиге или монографије.

*Службени гласник РС, број 84/2019

Члан 4.

Трошкове стручне контроле пројекта сноси инвеститор, у складу са законом.

Чланови Ревизионе комисије имају право на накнаду.

Висина накнаде члановима Ревизионе комисије утврђује се по пријему захтева за стручну контролу техничке документације, у складу са подзаконским актом донетим на основу Закона, којим се одређује висина трошкова стручне контроле пројекта.

Члан 5.

Ревизиона комисија стручном контролом проверава концепцију објекта нарочито са становишта: погодности локације у односу на врсту и намену објекта; услова грађења објекта у погледу примене мера заштите животне средине; сеизмолошких, геотехничких, саобраћајних и других услова; обезбеђења енергетских услова у односу на врсту планираних енергената; техничко-технолошких карактеристика објекта; техничко-технолошких и организационих решења за грађење објекта; савремености техничких решења и усклађености са развојним програмима у тој области, као и других прописаних услова изградње објекта, у складу са Законом.

Члан 6.

Чланови комисије сагласно члану 5. овог правилника проверавају генерални пројекат, идејни пројекат, претходну студију оправданости и студију оправданости (у даљем тексту: Пројекат), које у једном примерку, у аналогном или електронском облику, Ревизионој комисији доставља инвеститор.

Чланови Ревизионе комисије сачињавају извештај о провери дела Пројекта који је предмет стручне контроле.

Члан 7.

Ревизиона комисија на седници разматра појединачне извештаје чланова Ревизионе комисије за Пројекте.

Ако Пројекат није усаглашен са Законом прописаним условима, Ревизиона комисија електронским путем обавештава инвеститора о потреби корекције и достављања Пројекат на поновну ревизију.

Када је Пројекат који је предмет стручне контроле усаглашен са Законом прописаним условима, Ревизиона комисија доноси закључак о усаглашености пројекта са Законом.

Члан 8.

Седницу Ревизионе комисије сазива председник и руководи њеним радом.

У одсутности председника Ревизионе комисије, седницом руководи заменик председника или члан Ревизионе комисије кога овласти председник.

Кворум за рад и одлучивање Ревизионе Комисије чини већина од присутног броја чланова Ревизионе Комисије.

Члан 9.

Секретар Ревизионе Комисије води записник на седницама и обавља друге стручне и административне послове за Ревизиону комисију.

Члан 10.

Ревизиона комисија на седници сачињава извештај о извршеној стручној контроли Пројекта.

Извештај из става 1. овог члана, Ревизиона комисија доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 11.

Извештај о стручној контроли садржи:

1) податке о инвеститору;

2) податке о пројектанту;

3) списак ревидоване техничке документације;

4) списак чланова Ревизионе комисије који су извршили ревизију делова Пројекта;

5) кратак опис објекта;

6) закључак са седнице Ревизионе комисије;

7) мере које се обавезно примењују при изради пројекта за грађевинску дозволу;

8) оверену ревидовану техничку документацију.

Рок за достављање извештаја не може бити дужи од 30 дана, од дана подношења уредног захтева, у складу са Законом. 

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00014/2019-17

У Београду, 24. јуна 2019. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.