Zakon

На основу члaна 11. став 2. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу и садржини захтева за регистрацију средства за заштиту биља

"Службени гласник РС", број 86 од 6. децембра 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописујe се образац и садржина захтева за регистрацију средства за заштиту биља.

Члан 2.

Захтев за регистрацију средстава за заштиту биља подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде, на Обрасцу – Захтев за регистрацију средстава за заштиту биља, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Захтев за регистрацију средстава за заштиту биља садржи податке о:

1) подносиоцу захтева, и то:

(1) пословно име,

(2) седиште и адреса,

(3) статус (произвођач, заступник, представништво),

(4) телефон за контакт,

(5) електронска адреса;

2) идентификацији средстава за заштиту биља (СЗБ), и то:

(1) назив (СЗБ),

(2) податке о произвођачу: пословно име и адреса, место производње (пословно име и адреса),

(3) намена (инсектицид, фунгицид, хербицид и др.),

(4) начин деловања (системични, несистемични, дигестивни, контактни и сл.),

(5) облик формулације;

3) саставу средства за заштиту биља:

(1) о активној супстанци, односно основној супстанци, и то: општи назив; хемијски назив (IUPAC, C.A.); хемијска група; CAS и EEC број; пословно име и адреса произвођача активне супстанце; назив и адреса свих производних погона у којима се производи активна супстанца; садржај активне супстанце; граница толеранције активне супстанце у формулацији; чистоћа техничког производа; нечистоће техничког производа од токсиколошког и екотоксиколошког значаја; врста организама из којег потиче активна супстанца (попуњава се за биолошка средства); присуство страних тела/организама (односи се само на биолошка средства),

(2) о осталим компонентама у средству за заштиту биља, и то: хемијски назив компоненте која улази у састав средства за заштиту биља; CAS/EC (ELINCS/EINECS) број; садржај (g/kg, g/l, %w/w, %w/v); функција; трговачки назив; техничка чистоћа,

(3) о хемијским и физичким особинама, и то: запреминска маса формулације (релативна густина формулације); физичке особине (све особине за одређену врсту формулације; максимална концентрација примене (максимална количина средстава за заштиту биља, ако се примењује у kg/ha или l/ha у минималној количини воде);

4) примени, и то:

(1) биљне врсте/биљни производи/подручје примене,

(2) врсте штетних организама,

(3) време примене у односу на штетне организма и у односу на биљке које се штите,

(4) количина примене за сваки начин и врсту примене (изражена у g, kg, ml или l по третираној јединици – ha, m2, m3, t),

(5) садржај активне супстанце (изражава се у g или ml по l или по kg),

(6) количина воде по јединици површине/на количину семена/супстрата и сл. за сваку конкретну намену,

(7) начин примене (фолијарно, у траке, фумигација, преко земљишта, потапање, инкорпорација и др.),

(8) уређај за примену,

(9) максималан број третирања у току вегетације на истој површини и интервал између њих;

5) фитотоксичности:

(1) фитотоксични ефекти за биљке које се третирају,

(2) усеви који могу бити оштећени услед заношења,

(3) усеви који се могу сејати ако дође до преоравања после примене хербицида,

(4) усеви који се могу сејати у нормалном плодореду после примене хербицида,

(5) неопходни период чекања до сетве или садње после третирања земљишта фумигантима;

6) другим особинама, и то:

(1) подаци о резистентности штетних организама за које се тражи регистрација (када је релевантно за примену и испољавање ефеката),

(2) могућност мешања (компатибилност) са препаратима на бази других активних супстанци,

(3) немогућност мешања (инкомпатибилност) са препаратима на бази других активних супстанци;

7) каренци и другим ограничењима:

(1) каренце (последњи рокови примене пре бербе или жетве, за све усеве и засаде у којима се препарат примењује),

(2) радна каренца (време после примене у току којег није дозвољен рад у пољу или затвореном простору),

(3) време после примене, а у току којег је забрањен приступ домаћим животињама на третирану површину,

(4) ефекти за корисне артроподе (предатори, паразитоиди, опрашивачи и сл.) и опасност од тровања,

(5) зоне сигурности при примени у односу на воде,

(6) мере предострожности при руковању и при његовој примени;

8) класификацији и обележавању;

9) ознакама ризика;

10) додатним ознакама безбедности за заштиту здравља људи и животиња и животне средине;

11) амбалажи, и то:

(1) величина паковања у промету,

(2) врста амбалаже,

(3) упутство о безбедном поступању са остацима средстава за заштиту биља и празном амбалажом (подаци се достављају уколико је потребно).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00124/2019-09

У Београду, 29. новембра 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.