Zakon

На основу члана 136. став 11. и члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о педагошком асистенту и андрагошком асистенту

"Службени гласник РС", број 87 од 12. децембра 2019.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови за рад, степен и врста образовања и програм обукe за педагошког асистента и андрагошког асистента.

Термини изражени у овом правилнику у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односи.

Педагошки асистент и андрагошки асистент

Члан 2.

Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у предшколској установи и основној и средњој школи (у даљем тексту: установа), у складу са њиховим потребама и помоћ запосленима у циљу унапређивања њиховог рада.

Андрагошки асистент пружа подршку одраслима за укључивање у систем образовања и помоћ запосленима у остваривању програма образовања.

Додатна подршка педагошког асистента и андрагошког асистента

Члан 3.

Педагошки асистент за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у установи и помоћ и подршку наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, у наставним и ваннаставним активностима, у циљу унапређивања њиховог рада са децом и ученицима ромске националности којима је потребна додатна подршка у процесу образовања.

Педагошки асистент за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању активно и континуирано сарађује са родитељима деце и ученика, односно другим законским заступницима (у даљем тексту: родитељи), ради оснаживања породице и унапређивања социјалног и емоционалног статуса деце и ученика у установи.

Педагошки асистент за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у установи, у складу са њиховим развојним, образовним и социјалним потребама и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у наставним и ваннаставним активностима у циљу унапређивања њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и сарађује са родитељима.

Педагошки асистенти из ст. 1. и 3. овог члана, заједно са другим запосленима – наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и органима установе, директором и тимовима, сарађују са надлежним органима јединице локалне самоуправе, организацијама, установама, службама и удружењима.

Андрагошки асистент пружа подршку полазницима и кандидатима у складу са њиховим потребама, сарађује са извођачима активности образовања одраслих и запосленима (стручним сарадницима, сарадницима и др.), као и надлежним органима јединице локалне самоуправе, установама, организацијама и удружењима, у циљу квалитетног остваривања активности образовања одраслих.

Додатна подршка педагошког асистента и андрагошког асистента деци, ученицима и полазницима

Члан 4.

Педагошки асистент за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у установи, и то:

1) помоћ приликом уписа у установу и код прикупљања докумената за остваривање других права и услуга ван образовања и васпитања, а на основу уписа у установу;

2) подршку у обезбеђивању превоза до установе, уџбеника, других наставних средстава, асистивне технологије и друге опреме неопходне за активно учешће у настави и учење;

3) подршку и помоћ у превазилажењу баријера повезаних са специфичним етничким, културним, језичким и другим специфичним идентитетима у разумевању и афирмисању културне традиције заједница из којих деца и ученици долазе;

4) подршку у процесу социјализације и укључивања у установу, васпитну групу/одељење и подршку у препознавању стереотипа и других облика дискриминације и њиховој превенцији и превазилажењу;

5) подршку ученику у развијању мотивације за учење, односно стицање образовања, као и грађењe позитивне слике о себи и својим капацитетима; развоју вештина за успешно школско учење, пружање непосредне подршке у учењу и изради домаћих задатака; савладавању и усавршавању српског језика; укључивању у ваннаставне активности и извршавању других обавеза у остваривању образовних циљева;

6) помоћ у развоју позитивног става према настави и наставницима и развијању толеранције између ученика; прати и подржава децу и ученике у формирању позитивног односа према школи и наставку школовања; води рачуна о редовном похађању активности/наставе деце и ученика и прати редовност долазака у установу; прати здравствено-хигијенски статус, социјални статус детета/ученика у оквиру васпитне групе/одељења, потребе у вези са наставом, знањем и вештинама, посебна интересовања и склоности.

Педагошки асистент за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у образовно-васпитном процесу у установи и посебно код превазилажења физичких, комуникацијских и социјалних баријера, у складу са индивидуалним образовним планом два (у даљем тексту: ИОП2). Додатна подршка и помоћ се односе између осталог на:

1) пружање помоћи у изради задатака, односно подршке у учењу и мотивисању на учење и учешће у ваннаставним активностима, као и подршку у комуникацији у установи;

2) пружање помоћи у овладавању асистивном технологијом и њеном коришћењу;

3) пружању помоћи и подршке код укључивања у васпитну групу, односно одељење, нарочито у периоду транзиције;

4) помоћ у развијању позитивног става деце и ученика у односу на децу и ученике којима је потребна додатна подршка;

5) помоћ ради осигуравања безбедности деце и ученика током боравка у установи, трајања наставе у природи или екскурзије.

Андрагошки асистент пружа подршку одраслима, односно полазницима програма функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: програм ФООО), тако што:

1) информише одрасле о могућности стицања, односно завршавања програма ФООО кроз координисане активности са наставничким тимом за реализацију програма ФООО (у даљем тексту: наставнички тим) и локалним партнерским тимом (у даљем тексту: ЛПТ) уз могућнoст укључивања и мобилних тимова за социјално укључивање Рома;

2) мотивише одрасле за укључивање у систем образовања;

3) помаже одраслима у отклањању баријера за упис и похађање наставе кроз подршку у решавању питања превоза полазника до школе и учествује у активностима основне школе са локалним партнeрима (средња стучнастручна школа, центар за социјални рад, Национална служба запошљавања, казнено поправни завод (у даљем тексту: КПЗ), јединица локалне самоуправе);

4) помаже полазницима у превазилажењу тешкоћа у учењу;

5) учествује у остваривању наставних и ваннаставних активности дефинисаних у оквиру годишњег плана рада школе и предлаже, у сарадњи са наставничким тимом, листу могућих активности у односу на структуру полазника;

6) помаже у остваривању интереса посебних циљних група укључених у образовни процес;

7) помаже у остваривању индивидуализованих програма у додатној и допунској настави;

8) помаже полазницима у избору стручних обука;

9) води андрагошку документацију кроз књигу андрагошке евиденције, у складу са правилником којим се уређујe вођење евиденције у школи.

Подршка педагошког асистента и андрагошког асистента наставницима, васпитачима и стручним сарадницима

Члан 5.

Педагошки асистент за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању пружа помоћ и подршку васпитачу, наставнику и стручном сараднику, и то:

1) помаже у прикупљању информација и достављању докумената о породици, као и информација од породица, органа јединице локалне самоуправе, организација, установа, служби и удружења;

2) помаже у процесу уписа и укључивања деце и ученика у установу;

3) помаже код праћења редовности похађања активности/наставе;

4) помаже у превазилажењу баријера које су повезане са специфичним етничким, културним, језичким и другим специфичним идентитетима деце и ученика;

5) помаже у превазилажењу стереотипа и других облика дискриминације и њиховој превенцији;

6) помаже у планирању и реализацији активности на обезбеђивању толеранције и међукултурног дијалога у учионици и школи,

7) помаже код укључивања садржаја из културне традиције деце и ученика у наставу и ванннаставне активности;

8) помаже у припреми/адаптацији, одговарајућих метода и дидактичког материјала за рад;

9) помаже у вођењу педагошке документације.

Педагошки асистент за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом пружа помоћ и подршку васпитачу, наставнику и стручном сараднику, и то:

1) подршку у припреми за реализацију васпитно-образовног/образовно-васпитног процеса уважавајући искуства и претходна знања деце и ученика;

2) помоћ у организацији посебних активности на нивоу васпитне групе, одељења, установе и општине (обележавање значајних датума, посете музејима, позориштима, организација излета, наставе у природи, екскурзија, итд.);

3) помоћ у процесу укључивања деце и ученика којима је потребна додатна подршка у васпитну групу или одељење;

4) помаже, односно сарађује у конципирању и реализацији активности за препознавање стереотипа и других облика дискриминације и њиховој превенцији и превазилажењу.

Андрагошки асистент пружа помоћ наставнику и стручном сараднику, и то:

1) сарађује у припреми и помаже у реализацији остваривања програма ФООО;

2) помаже наставнику у припреми и изради материјала за учење и наставу у складу са препорукама о реализацији наставног плана и програма датим у Приручнику за остваривање програма ФООО и Материјалима за наставнике за реализацију програма ФООО;

3) учествује у планирању ваннаставних активности у сарадњи са наставничким тимом и предлаже одређене активности у односу на структуру полазника и годишњи план рада школе;

4) учествује у активностима школе и локалних партнера у циљу реализације програма ФООО (средње стучнестручне школе, центри за социјални рад, Национална служба за запошљавање, КПЗ, јединица локалне самоуправе);

5) помаже директору у координацији рада наставничког тима и ЛПТ;

6) учествује у извештавању о активностима спроведеним на реализацији програма ФООО за надлежни сектор у министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство);

7) ради на успостављању сарадње школе са социјалним партнерима у јединици локалне самоуправе заједно са наставничким тимом, ради остваривања права полазника и остваривања образовног процеса (локална самоуправа, служба за запошљавање, центар за социјални рад) кроз редовне састанке и координацију на месечном нивоу.

Подршка педагошког асистента родитељима

Члан 6.

Педагошки асистент за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, у сарадњи са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, пружа помоћ и подршку, односно сарађује са родитељима, и то нарочито:

1) прибављањем докумената;

2) давањем неопходних информација за остваривање права и обавеза њихове деце у образовању и васпитању (прикупља информације и помаже родитељима при остваривању права на упис у припремни предшколски програм (у даљем тексту: ППП) и у први разред, коришћење афирмативне мере и др.) и о правима, обавезама и одговорностима родитеља;

3) пружањем подршке праћењем и обавештавањем о редовности похађања наставе/активности, као и напредовању у учењу;

4) подстицањем мотивације родитеља за учење и образовање њихове деце; подстицањем сарадње породице и установе кроз теренски рад и обилазак породица;

5) пружањем помоћи у развоју родитељских вештина за помоћ деци за школско учење, израду домаћих задатака и извршавању других обавеза у остваривању образовних циљева;

6) у разумевању и афирмисању њихове културне традиције у установи, у препознавању стереотипа и других облика дискриминације и њиховој превенцији и превазилажењу, као и пружању помоћи родитељима и њиховој деци у социјалном укључивању, као и укључивању родитеља у тимове установе;

7) мотивисањем родитеља за укључивање у активности школе (савет родитеља, предавања за родитеље и сл.).

Педагошки асистент за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у сарадњи са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, пружа помоћ и подршку, односно сарађује са родитељима, и то нарочито:

1) пружа подршку родитељима у периодима транзиције;

2) даје подршку и саветује родитеља о примени различитих вештина којима се подржава развој детета;

3) информише родитеље о правима у систему образовања и васпитања и доступним мерама подршке.

Учествовање у раду стручних органа и тимова

Члан 7.

Ради унапређивања рада са децом, ученицима и полазницима, педагошки асистент и андрагошки асистент учествују у раду стручних органа установе – васпитно-образовног, наставничког и одељењскогодељенског већа, стручних већа за области предмета, стручног актива за развојно планирање, стручног актива за развој школског програма, педагошког већа, тима за пружање додатне подршке детету, односно ученику и полазнику, наставничког тима за ФООО, тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, тима за инклузивно образовање и других тимова.

Педагошки асистент и андрагошки асистент подносе извештај о свом раду директору два пута годишње.

У годишњем плану рада школе налази се опис рада, структура рада и задужења педагошког асистента и андрагошког асистента за текућу школску годину.

Извештаји о раду педагошког асистента и андрагошког асистента саставни су део годишњег извештаја о раду установе.

Степен и врста образовања

Члан 8.

Послове педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању може обављати лице које има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски језик и има савладан програм обуке у складу са овим правилником.

Послове педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом може обаљати лице које има стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то:

1) лице које је стекло академски назив мастер дефектолог на академским студијама другог степена или лице које је стекло стручни назив дипломирани дефектолог на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) лице које испуњава услове у погледу степена и врсте образовања за наставника друштвено-хуманистичке групе предмета или стручног сарадника – педагога, психолога, андрагога или логопеда, који има савладан програм обуке у складу са овим правилником.

Послове андрагошког асистента може обављати лице које има стечено средње образовање и савладан програм обуке „Интегрални програм обуке за остваривање основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих”, према Правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13).

Уколико установа има одобрење за рад у издвојеном одељењу у КПЗ, лице које се ангажује на пословима андрагошког асистента потребно је да има завршен и Mодул – обука наставничког тима за имплементацију програма ФООО у КПЗ.

Лице из ст. 1, 2. и 3. овог члана које нема савладан програм обуке у складу са овим правилником, дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест месеци од дана пријема у радни однос.

Програм обуке

Члан 9.

Програми обука за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и андрагошког асистента, дати су у прилогу овог правилника и чине његов саставни део.

Програм обуке за педагошког и андрагошког асистента који обавља ове послове бесплатан је и остварује се са Листе програма од јавног интереса које решењем одобрава министар, а могу га остваривати:

1) Завод за унапређивање образовања и васпитања;

2) Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања;

3) Педагошки завод Војводине;

4) високошколска установа која реализује образовање кадрова за рад са децом/ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом;

5) научни институт или друга научноистраживачка установа у саставу универзитета, која реализује научноистраживачке и наставне активности у области андрагогије.

Изузетно од става 2. овог члана, исти програм обуке може бити саставни део Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника у оквиру кога су дефинисани реализатори, уз сагласност Министарства, ради могућности да аутори реализују програма обуке са свим заинтересованим полазницима.

Реализатор обуке издаје уверење о завршеном програму обуке.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 10.

Лице које има савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС”, број 11/10) или модуларни Програм обуке за педагошког асистента из 2016. године, сматра се да има савладан програм обуке у складу са овим правилником за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању (члан 8. став 1).

Члан 11.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о програму обуке за педагошког асистента („Просветни гласник”, број 11/10).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе које се односе на педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента.

Број 110-00-290/2019-04

У Београду, 9. децембра 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ПРИЛОГ

ПРОГРАМИ ОБУКА
ЗА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ, ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ И АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА

Програм обуке за педагошког асистента који пружа подршку деци и ученицима ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању

Циљ програма обуке:

Програм обуке има за циљ оспособљавање педагошког асистента за унапређивање рада са групом деце и ученика ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, пружање помоћи наставнику, васпитачу и стручном сараднику, сарадњу и рад са родитељима и породицом, сарадњи са јединицом локалне самоуправе, установама, организацијама, удружењима и Националним саветом ромске националне мањине.

Садржај и трајање обуке:

Модул 1. Опис посла педагошког асистента и организација рада – 8 сати

– Подршка васпитачу/наставнику у планирању, реализацији и вредновању;

програмских/наставних активности;

– Вођење евиденције о ученицима и сопственом раду;

– Сарадња и развијање ефикасне подршке колегама и рад у тимовима.

Модул 2. Пружање подршке у области развоја деце – 12 сати

– Пружање подршке деци/ученицима у области физичког развоја и вештина;

– Пружање подршке деци/ученицима у области емоционалног и социјалног развоја;

– Пружање подршке интелектуалном развоју и развоју комуникацијских вештина код деце/ученика;

– Допринос у планирању активности у складу са развојним потребама деце/ученика;

– Подстицање позитивног понашања код деце/ученика.

Модул 3. Пружање подршке породици и сарадња са локалном заједницом – 8 сати

– Изградња односа са породицама и подршка у родитељским вештинама;

– Подршка изградњи сарадње између образовно-васпитне установе и породице;

– Поступање породице у конфликтним ситуацијама;

– Успостављање ефикасних веза са спољашњим сарадницима, организацијама и стручним установама и организацијама;

– Сарадња са невладиним организацијама како би се омогућила што боља подршка породицама и обезбедили неопходни услови за образовање деце;

– Подршка развоју ефикасних веза између образовно-васпитних установа и спољашњих сарадника, организација и стручних институција.

Модул 4. Програм обуке за педагошког асистента који ће радити у предшколсимпредшколским установама са децом ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању – 24 сата

– Развој деце раног узраста и релевантне образовне политике;

– Значај игре за предшколско дете;

– Kако деца уче;

– Интеракција и односи; одрасли – деца, вршњаци;

– Људска и дечја права – међународни и национални нормативни оквир;

– Постављање високих очекивања како би свако дете развило своје пуне потенцијале;

– Значај физички и психички безбедне и подстицајне средине за развој и учење деце и укључивање у ПВО;

– Свако дете је јединствено и треба му помоћи да развије позитивну слику о себи;

– Развој говора и језика и усвајање вештина важних за описмењавање;

– Инклузивно образовање;

– Опсервација – основ за планирање и праћење напредовања детета;

– Значај препознавања и уважавања различитих потреба одређене деце или група;

– Припремљеност и подршка за школовање и стицање вештина за целоживотно учење.

Исходи:

Педагошки асистент треба да зна и разуме:

– основне елементе улоге педагошког асистента;

– основе рада са породицама како би се подстакло ефикасно учешће деце у образовном процесу;

– захтеве и процедуре за вођење педагошке документације;

– неопходне елементе за управљање ризиком;

– принципе заштите личних података и препознавање неопходности извештавања;

– једноставне начине за подршку деци у окружењу за учење;

– једноставне начине за подршку деци изван окружења за учење;

– разумевање различитости и облика дискриминације у образовању;

– рани развој, вештине комуникације и партнерства у функцији припреме, креирања и спровођења подршке деци и родитељима током раног развоја, образовања и током поласка у предшколску установу и школу;

– основне начине за решавање ситуација у којима је угрожена безбедност деце и решавање случајева дискриминације;

– потребе и захтеве колега за основним подацима и информацијама које су настале у току рада педагошког асистента;

– основне процедуре за повезивање образовно-васпитних установа са службама које су у локалном окружењу.

Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Циљ програма обуке:

Програм обуке има за циљ оспособљавање педагошких асистената који нису дефектолози (мастер дефектолог или дипломирани дефектолог), односно оспособљавање лица која испуњавају услове у погледу степена и врсте образовања за наставника друштвено-хуманистичке групе предмета или стручног сарадника – педагога, психолога, андрагога или логопеда за обављање послова педагошког асистента који пружа подршку деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Специфични циљеви програма:

– Стицање основних знања везаних за карактеристике деце/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у контексту стратегија подршке у учењу овој деци/ученицима.

– Систематизација и унапређивање знања и вештина наставника и стручних сарадника везаних за подршку деци/ученицима и васпитачима/наставницима у инклузивном образовно-васпитном окружењу.

Компетенције које програм развија:

Програм обуке доприноси развоју следећих компетенција:

К2 – Компетенције за поучавање и учење;

К3 – Компетенције за подршку развоју личности ученика; и

К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу.

Садржај и трајање обуке:

Модул 1. – Модул обуке педагошких асистената за подршку деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом – 24 сатa:

– Социјални модел ометености;

– Асистивна технологија;

– Подршка у учењу деци и ученицима са поремећајем из спектра аутизма;

– Подршка у учењу деци и ученицима са специфичним сметњама у учењу;

– Подршка у учењу деци и ученицима са развојним поремећајем пажње;

– Подршка у учењу деци и ученицима са интелектуалном ометеношћу;

– Подршка у учењу деци и ученицима са поремећајем понашања;

– Подршка у учењу деци и ученицима са моторичким поремећајима и хроничним болестима;

– Подршка у учењу деци и ученицима са говорним и језичким поремећајима;

– Подршка у учењу деци и ученицима са оштећењем вида;

– Подршка у учењу деци и ученицима са оштећењем слуха;

– Подршка у учењу деци и ученицима са вишеструким сметњама.

Модул 2. – Модул обуке педагошких асистената за подршку деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом – 24 сатa:

– Инклузивно образовање – појмовно одређење;

– Улога педагошког асистента у инклузивном окружењу;

– Индивидуални образовни план;

– Креирање физичког окружења;

– Вршњачка подршка;

– Вредности инклузивног образовања;

– Подучавање социјалним вештинама;

– Наставни приступи и методе;

– Прилагођавање програма, наставе и учења;

– Кооперативно подучавање;

– Управљање понашањем у инклузивном окружењу;

– Сарадња с родитељима.

Исходи:

– да разуме своју улогу у инклузивном процесу;

– да влада знањима потребним да ученику и наставнику пружи помоћ неопходну за оптимално академско напредовање ученика;

– да влада знањима потребним да детету/ученику и васпитачу/наставнику пружи подршку при укључивању детета/ученика у васпитну групу/одељење, као и при подстицању позитивног односа и става деце и ученика у односу на децу и ученике којима је потребна додатна образовна подршка;

– да влада знањима потребним за сарадњу с родитељима, посебно оним која ће им омогућити да саветују родитеље у погледу примене различитих стратегија којима се подржава развој детета/ученика.

Реализатор обуке:

Реализатор је Завод за унапређивање образовања и васпитања /Центар за стручно усавршавање, а предложени  аутор програма стручног усавршавања од јавног интереса/обука под називом: „Програм обуке за педагошког асистента групи деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом” је Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Овај програм је на Листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар, а његова реализација је бесплатна за кориснике уколико га организује Министарство или надлежни завод. Уколико аутор програма самостално реализује акредитовани програм који је у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, кандидат сам сноси трошкове.

Програм обуке за андрагошког асистената

Програм обуке за андрагошког асистента је саставни део програма обуке: „Интегрални програм обуке за остваривање основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих” који је намењен настивничкомнаставничком тиму који спроводи програм основног образовања одраслих (по моделу функционалног основног образовања одраслих)

Oпшти циљ програма:

Општи циљ програма је оспособљавање школских тимова у основним школама и наставника средњих стручних школа за успешно функционисање и реализацију наставе за одрасле полазнике основног образовања по моделу функционалног основног образовања (у даљем тексту: ФООО), засноване на интерактивним методама, као и за примену новог наставног плана и програма за основно образовање одраслих по моделу ФООО.

Посебни циљеви програма:

– Упознавање са карактеристикама наставног програма ФООО;

– Повећање разумевања улоге школског тима и сваког члана у имплементацији ФООО;

– Пружање увида у суштинска теоретска питања везана за образовање одраслих;

– Приближавање концепта компетенција и образовања усмереног на исходе;

– Упознавање са приступом у оцењивању постигнућа полазника ФООО;

– Повећање капацитета наставника да планирају и постигну резултате учења;

– Развијање вештина за коришћење различитих метода и техника у настави и образовању одраслих;

– Обезбеђивање успешне комуникације са полазницима;

– Развој спремности да се подрже полазници у превазилажењу тешкоћа у учењу и социјалних препрека, као и спречавање њиховог осипања;

– Обучавање за имплементацију новог наставног плана и програма у основном образовању одраслих;

– Оспособљавање наставника да наставни процес и све његове елементе, као и однос са полазницима и андрагошким асистентима, прилагоде главним циљевима ФООО кроз остваривање наставе свог предмета;

– Оспособљавање наставника како да у свом предмету користе наставне методе и активности ради прилагођавања с обзиром на индивидуалне и групне карактеристике полазника;

– Развој и унапређење сарадње чланова школског тима;

– Јачање капацитета наставника за коришћење и развој материјала за учење и подучавање;

– Унапређење капацитета наставника за планирање, развој, реализовање и праћење стручних обука у ФООО;

– Развој и јачање капацитета андрагошких асистената и стручних сарадника као чланова школског тима за рад са полазницима, наставницима и локалним партнерима;

– Јачање капацитета директора за вођење школског тима и сарадњу са социјалним партнерима.

Садржај, трајање и исходи обуке:

Модул – Основне андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистенте за остварење Функционалног основног образовања одраслих (ФООО). Овај модул андрагошки асистенти похађају са свим члановима наставничког тима који реализују програм ФООО – 24 сата

Садржај обуке:

– Концепт ФООО и компетенције наставника потребне за примену новог наставног плана и програма;

– Школски тим и тимски рад у остваривању ФООО;

– Основни принципи учења одраслих;

– Карактеристике учења одраслих;

– Мотиви и баријере у учењу одраслих;

– Принципи и стилови учења одраслих;

– Методе и технике интерактивне наставе за одрасле;

– Процена постигнућа, оцењивање и портфолио;

– Организација образовног процеса и индивидуализација наставе;

– Улога наставника у интерактивној настави и образовању одраслих.

Исходи обуке:

На крају процеса обуке чланови школског тима биће у стању да:

– Разумеју концепт ФООО и наставног плана и програма заснованог на компетенцијама и исходима;

– Сагледају улогу школског тима у спровођењу ФООО;

– Препознају потребе одраслих полазника у процесу учења;

– Разумеју неопходност учења у групи, мотивације учесника и подршке у превазилажењу баријера;

– Препознају важност интерактивног учења и подучавања одраслих;

– Примене принципе учења одраслих у процесу подучавања;

– Изврше селекцију и примену адекватних метода и техника учења и интерактивне наставе;

– Увиде значај и различитост стилова учења одраслих;

– Разумеју приступ мониторинга и евалуације исхода у учењу и подучавању;

– Планирају лекцију/активност у све три димензије реализације: процеси, везе и исходи;

– Сагледају мултидимензионалност улоге наставника, као реализатора ФООО и као члана школског тима;

– Препознају функцију андрагошког/педагошког асистента у школском тиму и образовању одраслих.

Модул – Обука андрагошких асистената за остварење Функционалног основног образовања одраслих (ФООО) – Овај модул је намењен искључиво андрагошким асистентима – 16 сати.

Садржај обуке:

– Концепт ФООО;

– Карактеристике полазника ФООО;

– Улога андрагошког асистента као члана школског тима у имплементацији ФООО;

– Улога андрагошког асистента у мотивисању одраслих полазника, уклањању баријера за укључивање полазника у ФООО;

– Позиција и улога андрагошког асистента као помоћи наставнику у подучавању појединих предмета;

– Улога андрагошког асистента у сарадњи између школског тима и локалног партнерског тима;

– Улога андрагошког асистента у саветовању полазника у вези са стручним обукама;

– Улога андрагошког асистента у изради и вођењу школске документације;

– Улога андрагошког асистента у праћењу и унапређивању материјала за учење;

– Улога андрагошког асистента у праћењу и евалуацији остваривања ФООО.

Исходи обуке:

На крају процеса обуке андрагошки асистенти биће у стању да:

– Упознају и разумеју концепт ФООО и своју улогу у његовом остварењу;

– Упознају и разумеју своју улогу у остварењу наставе из појединих предмета у оквиру наставног плана и програма ФООО;

– Упознају и разумеју своју улогу као помоћ наставнику у подучавању појединих предмета;

– Упознају и разумеју своје дужности и обавезе у сарадњи између школе и локаног партнерског тима;

– Сагледају индивидуалне и социјалне карактеристике полазника ФООО;

– Препознају начине за мотивисање полазника ФООО и пружање помоћи у превазилажењу баријера приликом укључивања у ФООО;

– Разумеју своју улогу у школском тиму и вођењу школске документације;

– Помогну наставнику и полазницима у креирању и развоју материјала за учење и подучавање у остваривању ФООО.

Модул – Обука наставничког тима за имплементацију ФООО у Казнено поправним заводима и (у даљем тексту КПЗ) и Васпитно поправним установама (у даљем тексту ВПУ). Овај модул андрагошки асистенти похађају са свим члановима наставничког тима који реализују програм ФООО у КПЗ и ВПУ – 16 сати

Садржај обуке:

– Карактеристике полазника програма фооо у КПЗ и ВПУ;

– Услови за иплементацијуимплементацију програма фооо у КПЗ и ВПУ;

– Улога андрагошког асистената у имплементацији програма ФООО у КПЗ и ВПУ;

– Улога андрагошког асистената у мотивисању полазника ФООО у КПЗ и ВПУ;

– Улога андрагошког асистената у сарадњи наставничког тима и стручног тима у КПЗ и ВПУ;

– Улога андрагошког асистената у вођењу шкоплскешколске документације за полазнике КПЗ и ВПУ;

– Улога андрагошког асистента у креирању материјала за учење за полазнике ФООО у КПЗ и ВПУ;

– Улога андрагошког асистента у праћењу и евалуацији полазника у КПЗ и ВПУ.

Исходи обуке:

На крају процеса обуке андрагошки асистенти и наставнички тим биће у стању да:

– Упознају и разумеју концепт ФООО и своју улогу у његовом остварењу у условима КПЗ и ВПУ;

– Упознају и разумеју своју улогу као помоћ наставнику у подучавању појединих предмета у реализацији наставног плана и програма у условима КПЗ и ВПУ;

– Упознају и разумеју своје дужности и обавезе у сарадњи између школе и локаног партнерског тима у контексту реализације програма ФООО у КПЗ и ВПУ;

– Сагледају индивидуалне и социјалне карактеристике полазника ФООО који се налазе на извршењу кривичних санкција у КПЗ;

– Препознају начине за мотивисање полазника ФООО и пружање помоћи у превазилажењу баријера приликом укључивања у ФООО особама на извршењу кривичних санкција и лицима на извршавању казни у ВПД;

– Разумеју своју улогу у школском тиму и вођењу школске документације када су у питању полазници програма у КПЗ и ВПУ;

– Помогну наставнику и полазницима у креирању и развоју материјала за учење иподучавањеи подучавање у остваривању ФООО за полазнике КПЗ и ВПУ.

Реализатор обуке:

Завод за унапређивање образовања и васпитања или научни институт или друга научноистраживачка установа у саставу универзитета, која реализује научно истраживачке и наставне активности у области андрагогије.