Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 8. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о Списку корисника јавних средстава

"Службени гласник РС", број 93 од 26. децембра 2019.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Списак корисника јавних средстава, у оквиру којег су посебно евидентирани директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, јавне агенције, организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу података Агенције за привредне регистре, односно одговарајућег регистра, као и корисници јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, а припадају јавном сектору.

Списак корисника јавних средстава одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Списку корисника јавних средстава (,,Службени гласник РС”, број 105/18).

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Број 110-00-18/19-001-005

У Београду, 25. децембра 2019. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.

 Списак корисника јавних средстава