Zakon

На основу члана 201. став 7. тачка 20б) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

o стручним пословима просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности које обављају лиценцирана лица

"Службени гласник РС", број 106 од 7. августа 2020.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују стручни послови просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности које обављају лиценцирана лица у оквиру стручних, односно ужих стручних области (задаци струке).

Члан 2.

Сви изрази у овом правилнику употребљени у мушком роду подразумевају се и у женском роду и обрнуто.

II. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЛИЦЕНЦИРАНА ЛИЦА

1. Стручни послови просторног планирања које обављају лиценцирана лица

а) Задаци лиценцираног лица струке просторно планирање у обављању стручних послова просторног планирања

Члан 3.

Лиценцирани просторни планер струке просторно планирање са лиценцом ПП 01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова просторног планирања, израђује и руководи израдом свих врста просторних планова, програма имплементације, као и извештаја o стању у простору.

б) Задаци лиценцираног лица архитектонске струке у обављању стручних послова просторног планирања

Члан 4.

Лиценцирани просторни планер архитектонске струке, односно припадајуће уже стручне области урбанизам са лиценцом ПП 01-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова просторног планирања, израђује и руководи израдом просторног плана посебне намене за заштићена подручја, културно-историјске и амбијенталне целине и просторног плана јединице локалне самоуправе, односно просторних планова на основу којих се издају локацијски услови и учествује као сарадник у изради свих других врста просторних планова и извештаја стања у простору.

в) Задаци лиценцираних лица осталих техничких струка у обављању стручних послова просторног планирања

Члан 5.

Лиценцирани просторни планери грађевинске, машинске, електротехничке, саобраћајне, геодетске и других техничких струка, са лиценцом ПП 01-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова просторног планирања, израђују и руководе израдом просторних планова посебне намене за саобраћајну и другу инфраструктуру и учествују као сарадници у изради других просторних планова, односно њихових делова у обухвату послова из своје стручне области (планови саобраћајне и друге инфраструктуре).

2. Стручни послови урбанистичког планирања које обављају лиценцирана лица

а) Задаци лиценцираног лица архитектонске струке – архитекте урбанисте у обављању стручних послова урбанистичког планирања

Члан 6.

Лиценцирани архитекта урбаниста са лиценцом УП 02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова урбанистичког планирања, израђује и руководи израдом свих врста урбанистичких планова и урбанистичкo-техничких докумената, као и извештаја о стању у простору.

б) Задаци лиценцираних лица струке просторно планирање и лица осталих техничких струка у обављању стручних послова урбанистичког планирања

Члан 7.

Лиценцирани урбаниста струке просторно планирање са лиценцом УП 02-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова урбанистичког планирања, израђује и руководи израдом генералног урбанистичког плана и плана детаљне регулације за саобраћајну и другу инфраструктуру (коридоре и објекте) и учествује као сарадник на изради свих врста урбанистичких планова, као и урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације за саобраћајну и другу инфраструктуру (коридори и објекти).

Лиценцирани урбанисте грађевинске, машинске, електротехничке, саобраћајне, геодетске и других техничких струка са лиценцом УП 02-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова урбанистичког планирања, израђују и руководе израдом плана детаљне регулације за саобраћајну и другу инфраструктуру (коридоре и објекте) и учествују као сарадници у изради свих других урбанистичких планова, као и урбанистичких пројеката, односно њихових делова у обухвату послова из своје стручне области, односно струке (планови саобраћајне и друге инфраструктуре).

III. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЛИЦЕНЦИРАНА ЛИЦА

1. Задаци лиценцираног лица архитектонске струке у обављању стручних послова израде техничке документације

Члан 8.

Лиценцирани архитекта са лиценцом АП 02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова израде техничке документације из стручне области архитектура, самостално израђује пројекте архитектуре за зграде свих категорија и инжењерске објекте, пројекте спољног уређења, пројекте унутрашњих инсталација водовода и канализације и врши техничку контролу те врсте пројеката.

а) Задаци лиценцираног лица пејзажно-архитектонске струке у обављању стручних послова израде техничке документације

Члан 9.

Лиценцирани пејзажни архитекта са лиценцом ПаП 03 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова израде техничке документације из стручне области пејзажна архитектура, самостално израђује пројекте пејзажне архитектуре и хортикултуре и спољног уређења и врши техничку контролу те врсте пројеката.

2. Задаци лиценцираног лица грађевинске струке у обављању стручних послова израде техничке документације

Члан 10.

Лиценцирани инжењер грађевинарства, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области грађевинско инжењерство, односно припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области грађевинске конструкције са лиценцом ГП 04-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката грађевинских конструкција и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области, као и других грађевинских пројеката за зграде свих категорија и инжењерске објекте;

2) из уже стручне области хидротехника са лиценцом ГП 04-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу хидротехничких пројеката и пројеката хидротехничких инсталација, грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области;

3) из уже стручне области саобраћајна инфраструктура са лиценцом ГП 04-03 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката саобраћајне инфраструктуре и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области;

4) из уже стручне области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству са лиценцом ГП 04-04 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката организације и технологије грађења и управљања пројектима у грађевинарству, пројеката грађевинских конструкција објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности По+П+4+Пк и чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто површине, објеката мање сложених грађевинских конструкција (распона до 12 m), као и грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације;

5) из уже стручне области грађевинска геотехника са лиценцом ГП 04-05 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката геотехничких конструкција, геотехничких елабората и пројеката грађевинске геотехнике, врши теренска и лабораторијска истраживања и испитивања за потребе израде геотехничких елабората и пројеката за зграде свих категорија и инжењерске објекте.

3. Задаци лиценцираног лица електротехничке струке у обављању стручних послова израде техничке документације

Члан 11.

Лиценцирани инжењер електротехнике, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области електротехничко инжењерство, односно припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области електроенергетске инсталације и електромоторни погони са лиценцом ЕП 05-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација за зграде свих категорија и инжењерске објекте, као и опреме која утиче на основне захтеве за објекат;

2) из уже стручне области производња и пренос електричне енергије са лиценцом ЕП 05-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона – разводна постројења и пренос електричне енергије за зграде свих категорија и инжењерске објекте, као и опреме која утиче на основне захтеве за објекат;

3) из уже стручне области електроника и телекомуникације са лиценцом ЕП 05-03 која је издата у складу законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката електронике, телекомуникационих и сигналних инсталација за зграде свих категорија и инжењерске објекте, као и опреме која утиче на основне захтеве за објекат.

4. Задаци лиценцираног лица машинске струке у обављању стручних послова израде техничке документације

Члан 12.

Лиценцирани инжењер машинства, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области машинско инжењерство, односно припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области термотехника, термоенергетика и процесна техника са лиценцом МП 06-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката машинских инсталација (термотехника, термоенергетика, процесна и гасна техника) за зграде свих категорија и инжењерске објекте, опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и система управљања машинских постројења;

2) из уже стручне области хидротехника са лиценцом МП 06-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике, као и опреме која утиче на основне захтеве за објекат и система управљања машинских постројења;

3) из уже стручне области транспортна средства, складишта и машинске технологије са лиценцом МП 06-03 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката транспортних средстава, складишта и машинских конструкција, технологије, као и опреме која утиче на основне захтеве за објекат.

5. Задаци лиценцираних лица осталих инжењерских струка у обављању стручних послова израде техничке документације

Члан 13.

Лиценцирани инжењер саобраћаја, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области саобраћајно инжењерство, односно припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области друмски саобраћај са лиценцом СП 07-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката друмског саобраћаја и саобраћајне сигнализације;

2) из уже стручне области железнички саобраћај са лиценцом СП 07-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката железничког саобраћаја и транспорта и саобраћајне сигнализације и технологије;

3) из уже стручне области речно-поморски саобраћај са лиценцом СП 07-03 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката речног и поморског саобраћаја и саобраћајне сигнализације;

4) из уже стручне области ваздушни саобраћај са лиценцом СП 07-04 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката ваздушног саобраћаја и транспорта;

5) из уже стручне области телекомуникациони саобраћај и мреже са лиценцом СП 07-05 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката телекомуникационог саобраћаја и мрежа;

6) из уже стручне области логистика (интегрални и индустријски саобраћај) са лиценцом СП 07-06 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката и студија планирања, организације, управљања и оправданости логистичких система и процеса из припадајуће стручне области.

Члан 14.

Лиценцирани инжењер геодезије са лиценцом ГеП 08-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у обављању стручних послова израде техничке документације из стручне области геодетско инжењерство, самостално израђује пројекте геодетских мерења, осматрања и обележавања земљишта, као и зграда свих категорија и инжењерских објеката и врши техничку контролу те врсте пројеката.

Члан 15.

Лиценцирани инжењер технологије са лиценцом ТП 09-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области технолошко инжењерство, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката технологије, технолошких процеса и постројења, као и опреме која утиче на основне захтеве за објекат.

Члан 16.

Лиценцирани инжењер металургије са лиценцом МТП 09-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области металуршко инжењерство – металургија, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката металуршких процеса, као и опреме која утиче на основне захтеве за објекат.

Члан 17.

Лиценцирани инжењер геологије, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области геолошко инжењерство, односно припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области геотехника са лиценцом ГтП 10-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално врши израду геотехничких пројеката, израђује и врши техничку контролу геотехничких и инжењерскогеолошких подлога и елабората, врши теренска и лабораторијска геотехничка и инжењерскогеолошка истраживања и испитивања код свих врста објеката нискоградње, високоградње и хидроградње;

2) из уже стручне области хидрогеологија са лиценцом ГтП 10-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално врши хидрогеолошка испитивања, израђује подлоге, израђује и врши техничку контролу пројеката хидрогеолошких радова код свих врста објеката нискоградње, високоградње и хидроградње;

3) из уже стручне области геофизика са лиценцом ГтП 10-03 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално врши геофизичка испитивања и израђује геофизичке подлоге код свих врста објеката нискоградње, високоградње и хидроградње.

Члан 18.

Лиценцирани инжењер шумарства, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области шумарство – заштита од ерозије и мелиорације шумских и пољопривредних површина са лиценцом ШП 11-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката радова на уређењу бујица и заштити од ерозије и мелиорације шумских и пољопривредних површина.

Члан 19.

Лиценцирани инжењер пољопривреде, у оквиру стручних послова израде техничке документације из стручне области пољопривреда, односно припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области хидромелиорациони системи у пољопривреди са лиценцом ПоП 11-02 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката хидромелиорационих система у пољопривреди;

2) из уже стручне прехрамбено-технолошки процеси са лиценцом ПоП 11-03 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, самостално израђује и врши техничку контролу пројеката прехрамбено-технолошких процеса.

6. Задаци лиценцираних лица у обављању стручних послова израде техничке документације у својству главног пројектанта

Члан 20.

Лиценцирани архитекта, у обављању стручних послова израде техничке документације, има задатак да у својству главног пројектанта именованог у складу са законом, обезбеди усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу за грађење свих врста зграда и инжењерских објеката за које се израђују пројекти архитектуре, односно грађевинских комплекса у којима је доминантна категорија објеката А, Б и В, као и да потврди усаглашеност свих појединачних делова пројеката за ту врсту објеката.

Лиценцирани инжењер, у обављању стручних послова израде техничке документације, има задатак да у својству главног пројектанта именованог у складу са законом, обезбеди усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу за грађење инжењерских објеката из своје стручне области, односно грађевинских комплекса, у којима је доминантна категорија објеката Г, а у складу са стручном области лиценцираног инжењера, те потврди усклађеност свих појединачних делова пројеката за ту врсту објеката.

Категорије објекта из ст. 1. и 2. овог члана одређују се у складу са прописом којим се утврђује класификација објеката.

IV. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ГРАЂЕЊА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЛИЦЕНЦИРАНА ЛИЦА

1. Задаци лиценцираног лица архитектонске струке, у обављању стручних послова грађења

Члан 21.

Лиценцирани извођач архитектонске струке са лиценцом АИ 02-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова грађења, руководи грађењем, односно извођењем радова из своје стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти архитектуре, извођењем грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације у тим зградама и објектима, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова, као и технички преглед из своје стручне области.

Лиценцирани извођач архитектонске струке са лиценцом АИ 02-01.2 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова грађења, руководи грађењем, односно извођењем радова из своје стручне области за објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности По+П+4+Пк и чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто површине, мање захтевних објеката – зграде (категорије Б) и инжењерских објеката за које се израђују пројекти архитектуре, извођењем грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације, као и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из обухвата послова и своје стручне области.

а) Задаци лиценцираног лица пејзажно-архитектонске струке у обављању стручних послова грађења

Члан 22.

Лиценцирани извођач пејзажно-архитектонске струке са лиценцом ПаИ 03-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова грађења, руководи извођењем радова спољног, односно пејзажно-архитектонског уређења слободних простора зграда свих категорија и инжењерских објеката за које се израђују пројекти пејзажне архитектуре и хортикултуре и спољног уређења, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из своје стручне области.

2. Задаци лиценцираног лица грађевинске струке у обављању стручних послова грађења

Члан 23.

Лиценцирани извођач грађевинске струке у оквиру стручних послова грађења обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области грађевинске конструкције са лиценцом ГИ 04-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи грађењем односно извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти конструкција и други грађевински пројекти, односно извођењем радова грађевинских конструкција, инсталација и грађевинско-занатских радова, као и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

2) из уже стручне области хидротехника са лиценцом ГИ 04-02.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи грађењем, односно извођењем радова из своје уже стручне области за хидротехничке објекте и системе хидротехничких инсталација, извођењем грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње за које се израђују хидротехнички пројекти и пројекти хидротехничких инсталација, као и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

3) из уже стручне области саобраћајна инфраструктура са лиценцом ГИ 04-03.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи грађењем, односно извођењем радова на саобраћајним инфраструктурним објектима за које се израђују пројекти саобраћајне инфраструктуре, као и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

4) из уже стручне области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству са лиценцом ГИ 04-04.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи грађењем, односно извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и мање сложене инжењерске објекте за које се израђују пројекти конструкција и други грађевински пројекти, односно извођењем грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације, радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, као и локалних и некатегорисаних путева и улица, управља пројектима у грађевинарству, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед зграда и мање сложених објеката, из припадајуће уже стручне области;

5) из уже стручне области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству са лиценцом ГИ 04-01.2 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи грађењем, односно извођењем радова из своје уже стручне области за зграде за које се израђују пројекти конструкција и други грађевински пројекти и за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, односно објеката спратности По+П+4+Пк, објеката мање сложених грађевинских конструкција (распона до 12 m) и чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто површине, извођењем грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из обухвата послова и припадајуће уже стручне области;

6) из уже стручне области грађевинска геотехника са лиценцом ГИ 04-05.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи грађењем геотехничких конструкција, извођењем радова грађевинске геотехнике, врши теренска и лабораторијска истраживања и испитивања за потребе израде геотехничких елабората и пројеката, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области.

3. Задаци лиценцираног лица електротехничке струке у обављању стручних послова грађења

Члан 24.

Лиценцирани извођач електротехничке струке, у оквиру стручних послова грађења, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области електроенергетске инсталације и електромоторни погони са лиценцом ЕИ 05-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

2) из уже стручне области електроенергетске инсталације и електромоторни погони са лиценцом ЕИ 05-01.2 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за незахтевне и мање захтевне објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе и за које се израђују пројекти електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

3) из уже стручне области производња и пренос електричне енергије са лиценцом ЕИ 05-02.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти електроенергетских инсталација средњег и високог напона – разводних постројења и преноса електричне енергије, управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

4) из уже стручне области електроника и телекомуникације са лиценцом ЕИ 05-03.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти електронике, телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

5) из уже стручне области електроника и телекомуникације са лиценцом ЕИ 05-03.2 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за незахтевне и мање захтевне објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе и за које се израђују пројекти телекомуникационих и сигналних инсталација и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области.

4. Задаци лиценцираног лица машинске струке у обављању стручних послова грађења

Члан 25.

Лиценцирани извођач машинске струке, у оквиру стручних послова грађења, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области термотехника, термоенергетика и процесна техника са лиценцом МИ 06-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти машинских инсталација (термотехника, термоенергетика, процесна и гасна техника), радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и система за управљање машинских постројења – аутоматика, мерења и управљања, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

2) из уже стручне области термотехника, термоенергетика и процесна техника са лиценцом МИ 06-01.2 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за незахтевне и мање захтевне објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе и за које се израђују пројекти машинских инсталација и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

3) из уже стручне области хидротехника са лиценцом МИ 06-02.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за објекте водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике за које се израђују пројекти машинских инсталација и система управљања машинских постројења и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

4) из уже стручне области транспортна средства, складишта и машинске технологије са лиценцом МИ 06-03.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти машинских конструкција и технологија, транспортних средстава и складишта и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области.

5. Задаци лиценцираних лица осталих инжењерских струка у обављању стручних послова грађења

Члан 26.

Лиценцирани извођач саобраћајне струке, у оквиру стручних послова грађења, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области друмски саобраћај са лиценцом СИ 07-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за све врсте путева и уличне мреже за које се раде пројекти регулисања и управљања саобраћајем и саобраћајне сигнализације, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

2) из уже стручне области друмски саобраћај са лиценцом СИ 07-01.2 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области на градској путној и уличној мрежи и стационарном саобраћају за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе и за које се израђују пројекти регулисања и управљања саобраћајем и саобраћајне сигнализације, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

3) из уже стручне области железнички саобраћај са лиценцом СИ 07-02.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за објекте за које се израђују пројекти регулисања и управљања железничког саобраћаја и транспорта, железничке инфраструктуре и сигнализације, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

4) из уже стручне области телекомуникациони саобраћај и мреже са лиценцом СИ 07-03.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за објекте за које се израђују пројекти регулисања и управљања телекомуникационог саобраћаја, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће стручне области.

Члан 27.

Лиценцирани инжењер геодетске струке са лиценцом ГеИ 08-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова грађења, односно извођења радова из области геодетско инжењерство, руководи извођењем геодетских радова мерења, осматрања и обележавања земљишта и зграда свих категорија и инжењерских објеката, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из своје стручне области.

Лиценцирани извођач геодетске струке са лиценцом ГеИ 08-01.2 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова грађења, односно извођења радова из области геодетско инжењерство, руководи извођењем геодетских радова мерења, осматрања и обележавања земљишта и незахтевних и мање захтевних објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из своје стручне области.

Члан 28.

Лиценцирани извођач технолошке струке са лиценцом ТИ 09-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова грађења, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти технологија и технолошких процеса и постројења и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из своје стручне области.

Члан 29.

Лиценцирани извођач металуршке струке са лиценцом МТИ 09-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, у оквиру стручних послова грађења, руководи извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти металуршких процеса и радова на уградњи опреме која утиче на основне захтеве за објекат, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из своје стручне области.

Члан 30.

Лиценцирани извођач геолошке струке, у оквиру стручних послова грађења, из области геолошког инжењерства, односно припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области геотехника са лиценцом ГТИ 10-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем геотехничких и инжењерскогеолошких радова и теренских и лабораторијских истраживања и испитивања за потребе израде геотехничких и инжењерскогеолошких пројеката и елабората код свих врста објеката нискоградње, високоградње и хидроградње, врши стручни надзор у току извођења радова, као и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

2) из уже стручне области хидрогеологија са лиценцом ГТИ 10-02.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем хидрогеолошких радова и хидрогеолошких испитивања за потребе израде подлога и пројеката хидрогеолошких радова код свих врста објеката нискоградње, високоградње и хидроградње, врши стручни надзор у току извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области;

3) из уже стручне области геофизика са лиценцом ГТИ 10-03.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем геофизичких радова и геофизичких испитивања за потребе израде геофизичких подлога и врши стручни надзор у току извођења тих радова.

Члан 31.

Лиценцирани извођач шумарске струке, у оквиру стручних послова грађења, из уже стручне области заштите од ерозије и мелиорације шумских и пољопривредних површина са лиценцом ШИ 11-01.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова на објектима за које се израђују пројекти уређења бујица и заштите од ерозија и мелиорације шумских и пољопривредних површина, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова као и технички преглед радова из своје стручне области.

Члан 32.

Лиценцирани извођач пољопривредне струке, у оквиру стручних послова из припадајуће уже стручне области, обавља следеће задатке:

1) из уже стручне области хидромелиорациони системи у пољопривреди са лиценцом ПоИ 11-02.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова на постављању хидромелиорационих система у пољопривреди, врши стручни надзор у току извођења радова и технички преглед радова, из припадајуће уже стручне области;

2) из уже стручне области прехрамбено-технолошки процеси са лиценцом ПоИ 11-03.1 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, руководи извођењем радова на прехрамбено-технолошким процесима, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед радова, из припадајуће уже стручне области.

6. Задаци лица са лиценцом за обављање стручних послова израде техничке документације у својству вршиоца стручног надзора у току грађења, односно извођења радова и техничког прегледа објеката

Члан 33.

Осим лица из чл. 21–32. овог правилника, стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед објеката, у оквиру својих задатака обављају и лица са лиценцама за обављање стручних послова израде техничке документације из чл. 8–19. овог правилника, а у оквиру стручне, односно уже стручне области за коју им је та лиценца издата.

V. ЗАДАЦИ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ЛИЦА АРХИТЕКТОНСКЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И МАШИНСКЕ СТРУКЕ У ОБАВЉАЊУ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Члан 34.

Лиценцирани архитекта, односно инжењер за енергетску ефикасност зграда са лиценцом ЕЕ 12-01 која је издата у складу са законом и прописом донетим на основу закона, а који је архитектонске, грађевинске, машинске и електротехничке струке, у обављању стручних послова из области енергетске ефикасности зграда, самостално израђује елаборат енергетске ефикасности који је прилог техничкој документацији, врши енергетске прегледе зграда и учествује у енергетској сертификацији зграда.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 35.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-00044/2020-07

У Београду, 23. јула 2020. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.