Zakon

На основу члана 53. став 2. и члана 67. став 2. Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил

"Службени гласник РС", број 12 од 8. фебруара 2020.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују питања социјалне помоћи за лица која траже азил, односно којима је одобрено право на азил.

Члан 2.

Социјална помоћ остварује се у виду месечне новчане помоћи. 

1. Услови за остваривање права

Члан 3.

Месечну новчану помоћ може остварити лице које тражи, односно коме је одобрен азил, под условом:

1) да није смештено у смештајним капацитетима Комесаријата, установама социјалне заштите, код другог пружаоца услуге смештаја или у другој породици;

2) да то лице и чланови његове породице немају приходе или су ти приходи испод основице за утврђивање висине новчане социјалне помоћи, прописане законом. 

Члан 4.

Основица за остваривање права на месечну новчану помоћ за месец октобар 2019. године, утврђује се у висини основице за утврђивање новчане социјалне помоћи, утврђене за октобар 2019. године у складу са законом којим се уређује социјална заштита.

Утврђена основица из става 1. овог члана усклађује се сваких шест месеци са индексом потрошачких цена, у складу са законом.

Члан 5.

Приходима од утицаја на остваривање права на месечну новчану помоћ сматрају се сви приходи лица које тражи азил, односно лица коме је одобрен азил, укључујући и приходе чланова његове породице, које остварују по основу рада и имовине, у складу са законом, под условом да те приходе могу реално и користити. 

Члан 6.

Породицом, у смислу овог правилника, сматрају се супружник, односно ванбрачни партнер и малолетна деца (брачна, ванбрачна, усвојена и пасторчад), с тим да се својство члана породице може изузетно признати и другим лицима, у складу са законом.

2. Висина помоћи

Члан 7.

Месечна новчана помоћ утврђује се у висини разлике између основице из члана 4. овог правилника и износа просечног месечног прихода лица које тражи азил, односно коме је одобрен азил и чланова његове породице оствареног у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, у складу са законом.

3. Поступак за остваривање права 

Члан 8.

О захтеву за остваривање права на месечну новчану помоћ решава центар за социјални рад у општини где борави лице које тражи азил, односно лице коме је одобрен азил.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се лична карта за лице које тражи азил, односно лична карта за лице коме је одобрен азил, као и докази који су од утицаја на остваривање овог права, у складу са законом.

Поступак за остваривање права на месечну новчану помоћ води се по одредбама закона којим је уређен општи управни поступак.

Члан 9.

По жалби против решења центра за социјални рад о праву на месечну новчану помоћ решава министар надлежан за послове социјалне заштите, у складу са законом.

Члан 10.

Право на месечну новчану помоћ признаје се од дана подношења захтева. 

Члан 11.

Корисник права на месечну новчану помоћ је у обавези да сваку промену од утицаја на коришћење права пријави надлежном центру за социјални рад у року од 15 дана од дана настале промене. 

Члан 12.

Центар за социјални рад преиспитује, по службеној дужности, услове за коришћење права на месечну новчану помоћ на сваких годину дана.

Члан 13.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил („Службени гласник РС”, бр. 44/08 и 78/11).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00363/2019-05

У Београду, 29. јануара 2020. године

Министар,

Зоран Ђорђевић, с.р.