Zakon

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића

"Службени гласник РС", број 133 од 6. новембра 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

2) изградња јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

3) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције, и то: закључење уговора о грађењу, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

4) техничка документација за изградњу објекта јесте скуп пројеката који се израђују ради: утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања објекта, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

5) општи трошак јесте издатак за припрему пројекта и израду техничке документације за изградњу објекта, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, који је наведен у Прилогу 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова у сектору производње јаких алкохолних пића (у даљем тексту: Прилог 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

6) нова опрема, уређај и машина јесте опрема, уређај, односно машина у функцији обављања производње јаких алкохолних пића, произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје и која се први пут ставља у употребу.

II. ПРИХВАТЉИВE ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТРОШКОВИ

Члан 3.

Предмет подстицаја у складу са овим правилником јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње јаких алкохолних пића који се односе на изградњу објеката, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње јаких алкохолних пића који су наведени у Прилогу 1. овог правилника.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на грађење и/или доградњу објекта сматрају се прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта, а трошкови који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадратном метру предметног објекта.

Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и трошкове из ст. 1. и 2. овог члана, који су у потпуности реализовани у периоду од 15. новембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, а за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, а до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Члан 4.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта и објеката;

6) трошкови куповине половне опреме, уређаја, машина и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције из Прилога 1. овог правилника путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова;

9) трошкови по основу уговора са надзорним органом;

10) трошкови који не одговарају предрачуну радова из пројекта, нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 5.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

4) задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације;

5) црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Лице из става 1. тач. 1)–4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката, односно Регистар задужбина и фондација и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга, поред услова из става 2. овог члана остварује право на подстицаје и ако је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Црква и верска заједница остварује право на подстицаје и ако је уписано у Регистар цркава и верских заједница.

Задужбина поред услова из става 2. овог члана остварује право на подстицаје и ако делатност производње и стављања у промет јаких алкохолних пића обавља као споредну делатност предвиђену статутом, у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

Члан 6.

Лице из члана 5. овог правилника остварује право на подстицаје, ако:

1) је уписано у Регистар произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића;

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство), по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

3) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

4) добављач, односно извођач радова и подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не представљају повезана лица;

5) за инвестицију за коју је поднет захтев за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

6) је вредност прихватљиве инвестиције из Прилога 1. овог правилника за коју је поднет захтев за остваривање права на подстицаје већа од 400.000 динара;

7) је објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа.

За инвестиције у изградњу објекта поред услова из става 1. овог члана право на подстицаје остварује и ако лице има употребну дозволу за објекат који је предмет инвестиције у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 7.

Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства, односно на званичној интернет страници Управе, за сваку календарску годину.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, као и о максималним износима подстицаја по кориснику подстицаја и по појединој врсти подстицаја, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 8.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 5. овог правилника, а које испуњава услове из члана 6. овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи у року одређеном јавним позивом из члана 7. овог правилника, на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића за _____ годину (у даљем тексту: захтев за остваривање права на подстицаје), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје по једном јавном позиву, који може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Члан 9.

За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

1) рачун за извршену набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу јаких алкохолних пића, за извршену набавку грађевинског материјала за изградњу објекта, односно за извршени општи трошак, у складу са овим правилником;

2) отпремница за набавку предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве инвестиције за коју је, у складу са прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предметне опреме и материјала;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке;

4) гарантни лист за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствена царинска исправа, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве инвестиције;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

8) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту седишта подносиоца захтева, као и према месту у коме се налази објекат који је предмет захтева, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

9) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има седиште или ако се објекат који је предмет захтева налази на територији аутономне покрајине;

10) копија плана и извод из катастра непокретности (препис листа непокретности, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности, за објекат који је предмет инвестиције;

11) копија решења о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића.

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга, задужбина, поред документације из става 1. овог члана, потребна је и следећа документација:

1) образац оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац);

2) извод из Регистра привредних субјеката;

3) доказ из Агенције за привредне регистре (потврда, односно извод, односно увид) да:

(1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа,

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

(4) је према подацима из финансијског извештаја, разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, за привредна друштва и земљорадничке задруге.

Ако је подносилац захтева црква или верска заједница, поред документације из става 1. овог члана, потребан је и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница, који води министарство надлежно за послове правде.

Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и уговор о закупу са роком важења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев, а који уговор је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном објекту.

За подстицаје за изградњу објекта, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и:

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;

2) грађевинска књига, односно друга прописана евиденција у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

3) окончана ситуација за изведене радове;

4) изјава овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су врсте и количине материјала из рачуна из става 1. тачка 1) овог члана уграђене у објекат који је предмет инвестиције, ако је подносилац захтева сам извршио набавку материјала;

5) употребна дозвола за изграђен објекат који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје.

Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана мора бити издата у периоду од 15. новембра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева.

Документацију из става 1. тач. 6)–11), става 2. тач. 2) и 3), става 3. и ставa 6. тачка 5) овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 10.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 11.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које у складу са чланом 5. овог правилника нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом из члана 9. став 1. тач. 1)–5) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без разматрања.

О остваривању права на подстицаје одлучује директор Управе решењем, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Члан 12.

Подстицаји се исплаћују на основу решења из члана 11. став 3. овог правилника, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 13.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења из члана 11. став 3. овог правилника и испуњава друге обавезе корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

V. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА

Члан 14.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је подносилац захтева сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 9. став 1. тачка 5) овог правилника.

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:

1) за инвестиције у изградњу објеката – 10.000.000 динара;

2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње јаких алкохолних пића – 5.000.000 динара;

3) за опште трошкове – 500.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 15.500.000 динара.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РСˮ, бр. 35/19, 25/20 и 87/20 – др. правилник) у делу који се односи на подстицаје подршке програму за инвестиције у производњу јаких алкохолних пића.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-120/2020-09

У Београду, 26. октобра 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова у сектору производње јаких алкохолних пића

Образац 1 - Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и меркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића за ________ годину

Образац 2 - Табела чланова задруге