Zakon

На основу члана 30. став 7. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења Регистра Националног оквира квалификација Републике Србије

"Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.

Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржај и начин вођења Регистра Националног оквира квалификација Републике Србије (у даљем тексту: Регистар НОКС) као и друга питања од значаја за вођење Регистра НОКС-а.

Вођење Регистра НОКС-а

Члан 2.

Регистар НОКС-а води Агенција за квалификације (у даљем тексту: Агенција) у електронском облику, у оквиру јединственог информационог система просвете (у даљем: тексту ЈИСП), у складу са законом.

Подаци из Регистра НОКС-а су отворени и доступни преко званичне интернет странице Агенције, која се води двојезично – на српском и енглеском језику.

Податке о установама образовања и васпитања и високошколским установама, плановима и програмима наставе и учења и акредитованим студијским програмима, Регистар НОКС у електронском облику преузима из ЈИСП-а.

Идентификационе податке о ЈПОА и послодавцима код којих ЈПОА обавља практични део програма, Регистар НОКС-а у електронском облику преузима од Републичког завода за статистику.

Садржина Регистра НОКС-а

Члан 3.

Регистар НОКС-а се састоји се од три Подрегистра:

1) Подрегистра националних квалификација;

2) Подрегистра стандарда квалификација;

3) Подрегистра јавно признатих организатора активности образовања одраслих са послодавцима код којих се обавља практичан рад (у даљем тексту: Подрегистар ЈПОА).

Подрегистар националних квалификација

Члан 4.

Подрегистар националних квалификација се успоставља за потребе управљања подацима о квалификацијама, разврстаним према нивоу и врсти, у складу са подзаконским актом којим је уређен систем према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у (у даљем тексту: КЛАСНОКС).

У Подрегистар националних квалификација уписују се све нове квалификације настале од дана почетка примене овог правилника, као и квалификације које могу да се стекну у систему образовања које су утврђене до почетка примене овог правилника, односно до успостављања Регистра НОКС-а, и то:

1) за ниво 1 НОКС, квалификације које се стичу завршавањем основног образовања и васпитања, основног образовања одраслих и основног музичког, односно балетског образовања и васпитања;

2) за ниво 2 НОКС квалификације које се стичу стручним оспособљавањем, у трајању до једне године, образовањем за рад у трајању до две године, почев од Одлуке о утврђивању основних образовних профила првог, другог, трећег и четвртог степена стручне спреме („Службени гласник СРС”, број 5/87), односно неформалним образовањем одраслих у трајању од 120–360 сати обуке;

3) за нивое 3 до 5 НОКС, квалификације које се стичу средњим образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању и специјалистичко и мајсторско образовање у трајању од једне до две године на образовним профилима који се реализују у средњим школама почев од Одлуке о утврђивању основних образовних профила првог, другог, трећег и четвртог степена стручне спреме („Службени гласник СРС”, број 5/87);

4) за нивое 6.1 до 8 НОКС, квалификације које се стичу према прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године.

Подаци о квалификацији

Члан 5.

Подрегистар националних квалификација садржи следеће податке о квалификацији:

1) назив квалификације;

2) шифра квалификације утврђену у складу са правилником којим је прописан КЛАСНОКС;

3) верзија квалификације и називи претходних верзија квалификације;

4) статус квалификације – активна или архивирана;

5) стандард квалификације, уколико постоји;

6) подсектор ИСЦЕД 13-Ф према КЛАСНОКС-у;

7) ниво квалификације у НОКС-у и европском оквиру квалификација (у даљем тексту: ЕОК) и оквиру квалификација европског простора високог образовања (у даљем тексту: ЕПВО);

8) врста квалификације;

9) облици учења/начин стицања квалификације (формално образовање, неформално образовање, признавање претходног учења);

10) обим квалификације исказан у кредитним бодовима, односно годинама/сатима трајања уколико није прописано да се исказује у кредитним бодовима;

11) општи опис квалификације;

12) назив и адреса веб странице организације надлежне за издавање јавне исправе из регистра установа и акредитованих високошколских установа из ЈИСП-а и Подрегистра ЈПОА;

13) веза са веб страницом акта којим је усвојена квалификација на Правно-информационом систему Републике Србије (у даљем тексту: ПИС);

14) назив и адреса веб странице програма образовања на којима се стиче квалификација из регистра акредитованих студијских програма, односно регистра планова и програма наставе и учења из ЈИСП-а, односно Подрегистра ЈПОА;

15) адреса веб странице квалификације у Регистру НОКС-а.

Упис у Подрегистар националних квалификација

Члан 6.

Опште и стручне квалификације нивоа од 1 до 5 НОКС-а Агенција уписује у Подрегистар националних квалификација у року од осам дана од дана пријема акта министарства надлежног за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) о усвајању стандарда квалификације.

Академске и струковне квалификације нивоа од 6.1 до 8 НОКС-а акредитоване у складу са законом који уређује високо образовање, Агенција уписује у Подрегистар националних квалификација по добијању обавештења о акредитацији од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, у складу са Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије (у даљем тексту: Закон).

Податке о квалификацијама из ст. 1. и 2. овог члана, Министарство, односно Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању доставља Агенцији и у електронском облику, у складу са чланом 5. овог правилника.

Квалификацији која замењује постојећу квалификацију додељује се иста шифра и ознака броја верзије са првим следећим редним бројем верзије, у складу са правилником којим је прописан КЛАСНОКС.

Архива Подрегистра националних квалификација

Члан 7.

Квалификација које буде замењена новом квалификацијом, односно која се стави ван снаге, а не буде замењена новом квалификацијом, задржава шифру и број верзије постојеће квалификације и пребацују се у архиву Подрегистра националних квалификација.

Подаци из архиве Подрегистра националних квалификација јавно су доступни у електронском облику у оквиру Регистра НОКС-а.

За квалификације утврђене пре квалификација из члана 4. став 2. тач. 1)–4) овог правилника, за које је у складу са чланом 49. Закона утврђена еквиваленција нивоа НОКС-а, у архиву су уписани подаци о:

1) називу квалификације;

2) шифри квалификације;

3) верзији квалификације, уколико постоји;

4) врсти образовне установе на којој се стицала квалификација;

5) обиму квалификације исказаним у годинама/сатима трајања образовног програма за стицање квалификације.

Уз назив квалификација из става 1. тачка 1) овог члана нивоа 6.1 до 8, додаје се знак „*” који служи за разликовање квалификација утврђених према прописима који се примењују пре и после 10. септембра 2005. године.

Извод из Подрегистра националних квалификација

Члан 8.

За потребе вођења евиденција о врсти и нивоу квалификације, односно образовања лица у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Националној служби за запошљавање и Републичком заводу за статистику, Агенција најкасније до 1. априла текуће године, објављује на својој званичној веб страници извод из Подрегистра националних квалификација (у даљем тексту: Листа квалификација).

Листа квалификација из става 1. овог члана садржи податке о називу и шифри квалификације за све активне и архивиране квалификације из Подрегистра националних квалификација.

Подрегистар стандарда квалификација

Члан 9.

Подрегистар стандарда квалификације се успоставља за потребе управљања подацима о стандардима квалификација.

Подрегистар стандарда квалификација садржи следеће податке о квалификацији:

1) назив квалификације;

2) шифра квалификације утврђену у складу са правилником којим је прописан КЛАСНОКС;

3) верзија стандарда квалификације и називи претходних верзија;

4) статус стандарда квалификације – активан или архивиран;

5) подсектор ИСЦЕД 13-Ф према КЛАСНОКС-у;

6) ниво квалификације у НОКС-у, ЕОК-у и ЕПВО-у;

7) врста квалификације;

8) обим квалификације исказан у кредитним бодовима, односно годинама/сатима трајања уколико није прописано да се исказује у кредитним бодовима;

9) облици учења/начин стицања квалификације (формално образовање, неформално образовање, односно признавање претходног учења);

10) предуслов за стицање квалификације;

11) додатни предуслови за стицање квалификације, уколико их има;

12) проходност у НОКС-у;

13) општи опис квалификације;

14) исходи учења;

15) начин провере остварености исхода учења;

16) квалификације реализатора програма којим се стиче квалификација;

17) назив јавне исправе о стеченој квалификацији;

18) назив и адреса веб странице организације надлежне за издавање јавне исправе из регистра установа и акредитованих високошколских установа из ЈИСП-а и Подрегистра ЈПОА;

19) назив и адреса веб странице програма образовања на којима се стиче квалификација из регистра акредитованих студијских програма, односно регистра планова и програма наставе и учења из ЈИСП-а, односно Подрегистра ЈПОА;

20) адреса веб странице стандарда квалификације у Регистру НОКС-а.

21) назив и шифра стандарда занимања са којима је квалификација у вези;

22) назив и шифре занимања са којима је квалификација у вези, у складу са подзаконским актом којим је уређен шифарник занимања;

23) веза са веб страницом акта којим је усвојена квалификација на ПИС-у;

24) датум ступања на снагу стандарда квалификације;

25) датум стављања ван снаге стандарда квалификације.

Упис у Подрегистар стандарда квалификација

Члан 10.

Стандарде општих, стручних, академских и струковних квалификација нивоа од 1 до 8 НОКС-а Агенција уписује у Подрегистар стандарда квалификација у року од осам дана од дана пријема акта Министарства о усвајању стандарда квалификације.

Податке о стандардима квалификација из става 1. овог члана, Министарство доставља Агенцији и у електронском облику, у складу са чланом 8. овог правилника.

Стандарду квалификације који замењује постојећи стандард квалификације додељује се иста шифра и ознака броја верзије са првим следећим редним бројем верзије, у складу са правилником којим је прописан КЛАСНОКС.

Архива стандарда квалификација

Члан 11.

Стандард квалификације који буде замењен (осавремењен) новим стандардом квалификације, односно који се стави ван снаге, а не буде замењен новим стандардом квалификације, задржава постојећу шифру и број верзије и пребацује се у архиву Подрегистра стандарда квалификација.

Подаци из архива Подрегистра стандарда квалификација јавно су доступни у електронском облику у оквиру Регистра НОКС-а.

Подрегистар ЈПОА

Члан 12.

Подрегистар ЈПОА успоставља се за потребе управљања подацима о ЈПОА којима су дата или одузета одобрења, одобреним активностима образовања одраслих и послодавцима код којих ЈПОА реализују практичан рад.

Подрегистар ЈПОА садржи:

1) назив ЈПОА;

2) шифра ЈПОА у Подрегистру;

3) статус ЈПОА – активан или архивиран, и датум архивирања;

4) врсту активности образовања одраслих за коју је ЈПОА добио одобрење;

5) опште податке о ЈПОА:

(1) матични/регистарски број;

(2) порески идентификациони број;

(3) адресу седишта;

(4) контакт податке – име контакт особе, број телефона, адреса интернет странице и адреса електронске поште;

(5) порески идентификациони број;

6) податке о програмима за које је ЈПОА добио одобрење:

(1) назив програма;

(2) шифра програма;

(3) статус програма – активан или архивиран, и датум архивирања;

(4) врста активности образовања одраслих;

(5) подсектор ИСЦЕД 13Ф према КЛАСНОКС-у;

(6) назив јавне исправе, уверења, односно потврде која се издаје за завршетак програма;

(7) податке из Подрегистра стандарда квалификација, уколико се програмом стиче квалификација, стандард стручних компетенција, односно делимично остварен стандард стручних компетенција;

(8) кратак опис програма;

(9) предуслови за упис на програм;

(10) посебни предуслови за упис на програм;

(11) трајање програма (теоријски, практични део и укупно);

(12) податке о квалификацијама реализатора теоријског и практичног дела обуке и стручних сарадника;

(13) податке о условима у погледу простора, опреме и наставних средстава и записник просветног инспектора о извршеној провери испуњености услова;

(14) издавалац, број и датум издавања решења о одобрењу програма,;

(15) датум истека одобрења програма;

(16) издавалац, број, датум и разлог одузимања одобрења програма;

(17) веб страна ЈПОА на којој се налази извештај о самовредновању;

(18) извештај о спољашњем вредновању квалитета;

7) податке о послодавцима код којих се реализује практични рад:

(1) назив послодавца;

(2) статус послодавца – активан или архивиран и датум архивирања;

(3) матични/регистарски број;

(4) порески идентификациони број;

(5) адресу седишта;

(6) контакт податке – број телефона, интернет страницу и електронску адресу;

(7) назив и регистарски број ЈПОА који код тог послодавца обавља практични рад;

(8) назив програма код ЈПОА код кога послодавац реализује практични рад.

Упис у Подрегистар ЈПОА

Члан 13.

Податке о другим организацијама којима су дата или одузета одобрења за стицање статуса ЈПОА, Агенција уписује у Подрегистар ЈПОА наредног дана од дана доношења решења о одобрењу или одузимању одобрења.

Податке о основним и средњим школама којима су дата или одузета одобрења за стицање статуса ЈПОА, Агенција уписује у Подрегистар ЈПОА наредног дана од дана достављања обавештења о одобрењу или одузимању одобрења од стране Министарства.

Податке о послодавцима код којих се реализује практични рад Агенција уписује заједно са подацима из ст. 1. и 2. овог члана.

Податке о основним и средњим школама из става 2. овог члана, Министарство доставља Агенцији и у електронском облику, у складу са чланом 12. овог правилника.

Додељивање шифре ЈПОА и шифре програма ЈПОА

Члан 14.

ЈПОА који први пут добије одобрење за програм, Агенција додељује петоцифрену шифру под којом се води у Подрегистру ЈПОА.

Агенција додељује шифру програму ЈПОА који је добио одобрење у складу са Законом.

Шифра програма се састоји од 13 цифара, и то:

1) регистарски број ЈПОА који садржи пет цифара;

2) број програма ЈПОА који садржи три цифре;

3) врста активности образовања одраслих која садржи један карактер – за неформално образовања одраслих којима се стичу компетенције и/или квалификације за обављање, усавршавање или промену занимања, посла, радне функције или радне операције додељује се цифра 1, за образовања одраслих којим се унапређују знања, вештине и способности, ради личног и професионалног развоја и друштвено одговорног понашања, унапређивања квалитета живота, општег образовања и културе (неформалним образовањем и информалним учењем) додељује се цифра 2, за каријерно вођење и саветовање додељује се цифра 3 и за признавања претходног учења додељује се цифра 4;

4) подсектор ИСЦЕД 13-Ф према КЛАСНОКС-у који садржи четири цифре.

Архива Подрегистра ЈПОА

Члан 15.

Програми за које ЈПОА не добије ново одобрење, односно за које се одузме одобрење, задржавају шифру програма и пребацују се у архиву Подрегистра ЈПОА.

ЈПОА који нема ниједан активан програм задржава шифру ЈПОА и пребацује се у архиву Подрегистра ЈПОА.

Послодавци код којих се реализује практични рад којима престане уговор са ЈПОА, односно који престану да реализују практични рад, пребацују се у архиву Подрегистра ЈПОА.

Ажурирање података у подрегистрима

Члан 16.

Подаци из чл. 5, 9. и 12. овог правилника о установама образовања и васпитања, високошколским установама, ЈПОА којима сагласност даје Министарство, плановима и програмима наставе и учења и акредитованим студијским програмима ажурирају се електронским путем преузимањем података из одговарајућег регистра ЈИСП-а.

Подаци о послодавцима код којих се реализује практични рад ажурирају се електронским путем преузимањем података из одговарајуће базе података Републичког завода за статистику.

Промену података о другим организацијама које су стекле статус ЈПОА, Агенција врши у року од осам дана од дана доношења решења о измени одобрења.

Прелазне одредбе

Члан 17.

Податке о називу и шифри квалификације, преузеће се у подрегистар националних квалификација из извода из базе квалификација коју води Министарство у складу са законом.

Изузетно од члана 8. овог правилника, до почетка оперативног функционисања електронске платформе ЈИСП-а и Регистра НОКС-а, Министарство објављује Листу квалификација на основу извода из базе квалификација, на својој и веб страници Агенције.

Податке о квалификацијама, стандардима квалификација, ЈПОА и програмима ЈПОА утврђеним до ступања на снагу овог правилника, Агенција ће унети у одговарајуће подрегистре у року од две године од дана почетка оперативног функционисања Регистра НОКС-а и ЈИСП-а.

Ступање на снагу

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00356/2020-18

У Београду, 28. децембра 2020. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.