Zakon

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља

"Службени гласник РС", број 25 од 12. марта 2020.

Члан 1.

Овим правилником ближe се прописују подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља (у даљем тексту: подстицаји), услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасци захтева, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

2) реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, осим прибављања предрачуна, и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

3) добављач је правно лице или предузетник које издаје подносиоцу захтева предрачун, односно понуду за набавку предмета инвестиције;

4) предрачун јесте профактура, предуговор или друга врста понуде.

Члан 3.

Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за електрификацију поља.

Предмет подстицаја из става 1. овог члана обухвата прихватљиве трошкове инвестиције за:

1) набавку каблова и остале пратеће опреме;

2) припрему терена;

3) прикључка на електро мрежу.

Члан 4.

Подстицајима се не надокнађују:

1) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

2) трошкови осигурања и регистрације предмета подстицаја;

3) трошкови додатне гаранције и одржавања предмета подстицаја;

4) набавка предмета инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или набавка на други начин који представља гашењe обавезе путем пребијања дугова.

Члан 5.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Лице из става 1. тач. 2)–4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга поред услова из ст. 1. и 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

1) је разврстано у микро или мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова средња или велика правна лица.

Члан 6.

Лице из члана 5. овог правилника остварује право на одобравање подстицаја ако:

1) се катастарска парцела која је предмет електрификације налази на територији општине која је обухваћена пројектом изградње електро мреже средњег или високог напона;

2) је катастарска парцела која је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја;

3) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

4) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

6) није започело реализацију инвестиције која је предмет захтева за одобравање подстицаја у складу са овим правилником;

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

8) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање подстицаја у оквиру укупних средстава опредељених у складу са овим правилником.

Члан 7.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцу захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује висину укупних расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 8.

Поступак за одобравање права на подстицаје покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 5. и 6. овог правилника.

Захтев за одобравање права на подстицаје подноси се у року одређеним јавним позивом из члана 7. овог правилника, на Обрасцу 1 – Захтев за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља у ___________ години (у даљем тексту: захтев за одобравање права на подстицаје), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за одобравање права на подстицаје по једном јавном позиву.

Члан 9.

Уз захтев из члана 8. доставља се:

1) предрачун за предмет инвестиције, не старији од 30 дана од дана подношења захтева;

2) потврда од јавног предузећа „Електропривреда Србије” да је катастарска парцела која је предмет инвестиције обухваћена пројектом изградње електро мреже средњег или високог напона и да је на њој могућ прикључак на електромрежу;

3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

5) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта подносиоца пријаве на конкурс, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

6) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

7) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;

Ако је подносилац захтева за одобравање права на подстицаје предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга поред документације из става 1. овог члана доставља се и извод из Регистра привредних субјеката као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро или мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

Ако је подносилац захтева за одобравање права на подстицаје земљорадничка задруга уз документацију из ст. 1. и 2. овог члана доставља се и попуњен и оверен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Документацију из става 1. тач. 3)–7) и става 2. овог члана Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 10.

Уверења и потврде које се достављају уз захтев не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Сва документа која се достављају уз захтев треба да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 11.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 5. овог правилника, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваки наредни захтев истог подносиоца поднету у периоду трајања јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

Члан 12.

Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар, а до утрошка расположивих средстава утврђених у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Решењем из става 1. овог члана подносиоцу захтева одређује се рок у којем је дужан да у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и поднесе Управи прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције.

Решење из става 1. овог члана садржи и податке о обавезама корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Члан 13.

Ако у року за реализацију инвестиције добављач престане да постоји или му буде изречена забрана обављања делатности, лице коме је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену добављача, најкасније у року од 30 дана пре истека рока за реализацију инвестиције.

Уз захтев за промену добављача лице коме је одобрено право на подстицаје доставља доказ о престанку рада, односно изрицању забране обављања делатности добављачу, као и документацију из члана 9. став 1. тач. 1) овог правилника, за другог добављача.

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са предрачуном, лице коме је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену предмета инвестиције најкасније у року од 30 дана пре истека рока за реализацију инвестиције.

Уз захтев из става 3. овог члана, лице коме је одобрено право на подстицаје доставља изјаву добављача да услед поремећаја на тржишту није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са предрачуном, као и документацију из члана 9. став 1. тач. 1), овог правилника, за други предмет инвестиције.

Управа врши административну обраду захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Захтев за промену добављача, односно захтев за промену предмета инвестиције поднет од стране лица које не испуњава услове у складу са чланом 5. овог правилника, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем одобрава промену добављача, односно промену предмета инвестиције.

Решењем из става 7. овог члана не може се променити рок за реализацију инвестиције и максимални износ подстицаја који подносилац захтева може да остварити, а који су утврђени решењем из члана 11. става 3. овог правилника.

Члан 14.

Ако услед промењених околности лице којем је одобрено право на подстицаје није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 12. овог правилника, односно решењем из члана 13. овог правилника, може пре истека рока за реализацију инвестиције Управи поднети захтев за повраћај исплаћених новчаних средстава.

Уз захтев из става 1. овог члана лице којем је одобрено право на подстицаје доставља доказе којима се чини вероватним наступање промењених околности услед којих није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 12. овог правилника, односно решењем из члана 13. овог правилника.

Захтев из стaва 1. овог члана поднет од стране лица којем није одобрено право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, као и захтев послат факсом, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем одобрава повраћај исплаћених средстава са инструкцијама за уплату и роком за уплату који је 15 дана од дана пријема решења.

Лице којем је одобрено право на подстицаје које врати новчана средства у складу са решењем из става 4. овог члана, не сноси правне последице непридржавања обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Члан 15.

Корисник подстицаја у потпуности реализује инвестицију под условима, на начин и у року одређеним решењем којим је одобрено коришћење подстицаја, као и у том року Управи доставља:

1) рачун за набавку предметне инвестиције;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, за инвестицију за које се издаје отпремница;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања гарантног листа нити изјаве о саобразности;

5) јединствену царинску исправу и/или међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције.

Члан 16.

Корисник подстицаја наменски користи предмет подстицаја у року од пет година од дана исплате подстицаја, у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 17.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-33/2020-09

У Београду, 6. марта 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.