Zakon

На основу члaна 16. став 7. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о документацији која се доставља у поступку признавања регистрације средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи

"Службени гласник РС", број 3 од 17. јануара 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописује се документација која се доставља у поступку признавања регистрације средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи.

Члан 2.

У поступку признавања регистрације средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи, уз захтев, неопходно је доставити и следећу документацију:

1) препис одлуке о регистрацији средства за заштиту биља која је извршена у некој другој земљи (у даљем тексту: референтна држава);

2) оверен превод одлуке о регистрацији средства за заштиту биља из референтне државе на српски језик;

3) релевантни документ надлежног органа референтне државе да је одлука о регистрацији средства за заштиту биља из референтне државе донета у складу са јединственим начелима, ако овај податак није наведен у одлуци о регистрацији средства за заштиту биља из референтне државе;

4) изјаву подносиоца захтева којом се потврђује да је средство за заштиту биља истоветно средству за заштиту биља регистрованом у референтној држави;

5) о саставу средства за заштиту биља регистрованог у референтној држави и средства за заштиту биља за коjе се тражи признавање регистрације у Републици Србији;

6) извештај о процени средства за заштиту биља референтне државе, који садржи податке о извршеним проценама датим у:

(1) делу А – Управљање ризиком,

(2) делу Б – Процена ризика по областима процене (информације о средству за заштиту биља, информације о доброј пољопривредној пракси (ГАП), идентитет средства за заштиту биља, физичка и хемијска својства, подаци и информације о ефикасности, додатне информације, аналитичке методе, токсикологија, екотоксикологија, метаболизам и резидуи, судбина и понашање у животној средини и др.),

(3) делу Ц – Поверљиве информације;

7) превод извештаја о процени средства за заштиту биља референтне државе на српски језик, ако овај извештај није на енглеском језику;

8) о процени упоредивости услова у држави у којој су изведени тестови ефикасности са условима у Републици Србији, битних за примену средстава за заштиту биља, у смислу пољопривредне производње, здравственог стања биља и животне средине, укључујући и климатске услове, а у складу са стандардом Европске и медитеранске организације за заштиту биља (у даљем тексту: ЕППО) ПП 1/241 (2) – Смернице о упоредивости климата и ЕППО стандардом ПП 1/214 (4) – Принципи прихватљиве ефикасности, нарочито у случајевима када су тестови ефикасности урађени у државама које не припадају југоисточној ЕППО зони и када је за утврђивање упоредивости услова потребна процена оцењивача;

9) табелу добре пољопривредне праксе (ГАП табела) из референтне државе, ако није саставни део извештаја о процени средства за заштиту биља референтне државе;

10) табелу добре пољопривредне праксе (ГАП табела) у Републици Србији;

11) о подацима који се односе на пострегистрациону контролу, а нарочито аналитичке методе за одређивање активне супстанце, остатака у храни и храни за животиње и хемијске и физичке особине средства за заштиту биља, ако нису саставни део извештаја о процени средства за заштиту биља референтне државе;

12) декларацију и упутство (етикета) из референтне државе са преводом на српски језик;

13) предлог декларације и упутства (етикета) израђен у складу са прописом којим се уређује садржина декларације и упутства за примену средства за заштиту биља, као и специфични захтеви и ознаке ризика и упозорења за човека и животну средину и начин руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља;

14) безбедносни лист за средство за заштиту биља израђен у складу са прописима којима се уређују хемикалије.

Члан 3.

Документација из члана 2. тачка 8) овог правилника не доставља се у случајевима када се средство за заштиту биља примењује:

1) у стакленицима/пластеницима;

2) у складиштима биљних производа после бербе/жетве;

3) у празним складиштима;

4) за третирање семена.

Члан 4.

Средство које се региструје у поступку признавања може да се региструје под другим трговачким називом у односу на назив под којим је средство за заштиту биља регистровано у референтној држави, што се посебно наводи у изјави из члана 2. тачка 4) овог правилника.

У случају да подносилац захтева тражи признавање једног дела регистрације у односу на регистрацију у референтној држави, поред документације из члана 2. овог правилника, доставља се и образложење о признавању регистрације за поједине биљне врсте или за поједине штетне организме.

На основу документације из члана 2. овог правилника, утврђује се рок важења регистрације средства за заштиту биља у поступку признавања регистрације, који је идентичан року важења средства за заштиту биља регистрованог у референтној држави и продужава се за период за који је продужена регистрација тог средства у референтној држави.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-155/2019-09

У Београду, 26. децембра 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.