Zakon

Редакцијски пречишћени текст

 

 

 

На основу члана 70. став 3. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

"Службени гласник РС", бр. 5 од 22. јануара 2020, 42 од 25, марта 2020, 133 од 6. новембра 2020, 18 од 11. фебруара 2022, 36 од 18. марта 2022, 127 од 18. новембра 2022, 3 од 20. јануара 2023, 93 од 27. октобра 2023.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врста, односно класа и категорија медицинско-техничког помагала (у даљем тексту: помагала), индикације, трајање и обнављање, као и услови и начин остваривања права на помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) из средстава обавезног здравственог осигурања.

Правилником из става 1. овог члана утврђује се и доплата за помагала, као и услови и начин остваривања доплате.

ВРСТЕ ПОМАГАЛА

Члан 2.

Врсте помагала која осигураним лицима обезбеђује Републички фонд садржане су у Листи помагала (у даљем тексту: Листа помагала) која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.

Листа помагала садржи шифру помагала, врсте и назив помагала, индикације за прописивање, учеснике у поступку прописивања, обрасце за прописивање помагала, рокове трајања помагала, делове помагала са краћим роковима трајања, обавезу враћања помагала, могућност доплате за помагало већег стандарда од прописаног, као и напомену за поједина помагала.

За свако помагало из Листе помагала, као и делова помагала одређене су шифре помагала или дела помагала које су садржане у Шифарнику помагала који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Шифарник помагала садржи шифру помагала, назив помагала, шифру дела помагала или помагала, техничке елементе помагала (делове и стандард помагала), као и степен функционалности за поједине врсте помагала.

Помагала из Листе помагала су медицинска средства у складу са законом.

Изузетно, помагала из Листе помагала су и медицинска средства која нису регистрована, а имају дозволу за производњу, односно дозволу за промет, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 127/2022

ИНДИКАЦИЈЕ, ТРАЈАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ПОМАГАЛА

Индикације и стандарди квалитета

Члан 3.

Индикације за прописивање сваког појединачног помагала из Листе помагала чине: медицинска дијагноза утврђена у складу са Међународном класификацијом болести-Десета ревизија (у даљем тексту: МКБ 10), узраст или антропометријске мере (телесна тежина; телесна висина) осигураног лица; стамбено-комунални и други услови који су од значаја за коришћење и правилну примену појединих помагала (стамбени простор, струја, вода, хигијенски ниво, ниво менталне очуваности, навика пушења, чланство у библиотеци и сл. у даљем тексту: индикација).

Стандарди квалитета помагала садржани у Шифарнику помагала су начин израде помагала (серијски произведена помагала, односно индивидуална израда помагала по мери), врста материјала од којих се израђују помагала у целини или делови помагала; количина помагала.

Рокови трајања помагала

Члан 4.

Рок трајања помагала и дела помагала утврђен је у Листи помагала за сваку појединачну врсту помагала и дела помагала и исказује се у месецима.

Рок трајања коришћеног помагала је половина рока трајања истоврсног новог помагала утврђеног у Листи помагала.

Рок трајања помагала и дела помагала рачуна се од дана испоруке помагала.

Одржавање помагала након истека гарантног рока

*Службени гласник РС, број 127/2022

Члан 5.

Одржавање помагала обухвата сервисирање помагала, поправку целог или дела помагала и замену дела помагала на терет средстава Републичког фонда, у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања помагала, под условом да је претходно извршена провера функционалности и сервисирање издатог помагала у складу са упутством произвођача и одредбама овог правилника.

Сервисирање помагала обухвата редован годишњи сервис, у складу са Шифарником помагала.

Поправка дела помагала обезбеђује се у случају квара до кога је дошло без кривице у руковању осигураног лица.

Замена дела помагала обезбеђује се због дотрајалости дела помагала услед употребе.

Одржавање, односно сервисирање помагала, поправку дела помагала и замену дела помагала, уписује сервисер у сервисну књижицу, односно у сервисну и техничку књижицу.

Сервисну књижицу из става 5. овог члана осигураном лицу издаје сервисер најкасније код првог сервисирања.

У сервисну књижицу из става 5. овог члана, уписују се најмање следећи подаци: назив помагала; шифра помагала из Шифарника помагала; произвођач, односно испоручилац; гарантни рок помагала; датум издавања помагала осигураном лицу; врста услуге у оквиру одржавања (сервисирања, поправке, замене); датум извршене услуге одржавања и потпис и печат овлашћеног сервисера.

Техничку књижицу из става 5. овог члана осигураном лицу издаје испоручилац помагала приликом испоруке помагала, односно дела помагала.

У техничку књижицу из става 5. овог члана, уписују се најмање следећи подаци: степен функционалности осигураног лица; врста услуге; подаци о осигураном лицу; подаци о испоручиоцу помагала; врсти дела помагала; угравираном или ласерски уписаном серијском броју помагала, односно дела помагала; року трајања; гарантном року; шифри помагала, односно дела помагала из Шифарника помагала; баркодовима свих испоручених делова помагала, као и податке о испоруци помагала.

Техничку књижицу испоручилац доставља матичној филијали осигураног лица уз Образац ОПП, а копију документа, у два примерка уручује осигураном лицу, који један примерак предаје специјалисти физикалне медицине и рехабилитације који је прописао помагало, односно здравственој установи у којој је извршена процена функционалности.

*Службени гласник РС, број 127/2022

Одржавање помагала до истека гарантног рока

Члан 6.

Одржавање помагала из члана 5. овог правилника до истека гарантног рока за помагало или део помагала обезбеђује испоручилац помагала, у складу са уговором из члана 16. овог правилника.

Дотрајалост помагала

Члан 7.

Помагало је дотрајало када вредност поправке помагала износи више од 51% цене новог помагала исте врсте, што сервисер утврђује у извештају у присуству овлашћеног лица матичне филијале задуженог за пријем враћеног помагала.

Изузетно од става 1. овог члана, помагало је дотрајало када је на основу извештаја овлашћеног сервисера и података произвођача помагала, без обзира на вредност поправке, немогућа поправка помагала због недостатка резервних делова.

Процену дотрајалости враћеног помагала врши сервисер на позив овлашћеног лица матичне филијале, одмах по пријему враћеног помагала, а сервисирање помагала за које је утврђено да није дотрајало, сервисер врши после доношења оцене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала из члана 11. став 1. овог правилника, на позив матичне филијале.

О враћеним помагалима, утврђеној исправности, односно дотрајалости помагала, матична филијала води посебну евиденцију.

Директор матичне филијале, за помагало за које је утврђено да је дотрајало, у складу са ставом 1. овог члана, доноси одлуку да се такво помагало уступи без накнаде здравственој установи или установи социјалне заштите са којом Републички фонд има закључен уговор, или рециклира.

За рециклирање дотрајалог помагала из става 1. овог члана, матична филијала закључује уговор са овлашћеним субјектима за рециклирање, у складу са законом.

Обнављање помагала

Члан 8.

Под обнављањем помагала у смислу овог правилника подразумева се замена помагала другим помагалом исте врсте пре истека рока трајања из Листе помагала.

УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛА

Прописивање помагала

Члан 9.

Осигурано лице остварује право на помагала која су утврђена Листом помагала на основу индикације утврђене за свако поједино помагало, у складу са овим правилником и медицинске документације којом се доказују те индикације.

Помагала из Листе помагала прописује изабрани лекар, односно доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине (у даљем тексту: специјалиста одговарајуће специјалности).

Изабрани лекар, односно специјалиста одговарајуће специјалности прописује помагала из Листе помагала на основу прегледа, утврђеног здравственог стања, степена функционалности осигураног лица и индикација, односно на основу отпусне листе, мишљења специјалисте одговарајуће специјалности, односно на основу друге медицинске документације којом се доказују индикације.

Медицинска документација из става 3. овог члана не може бити старија од 12 месеци.

*Службени гласник РС, број 127/2022

Образац ОПП

Члан 10.

Изабрани лекар, односно специјалиста одговарајуће специјалности из члана 9. став 2. овог правилника прописује помагало са Листе помагала на Обрасцу ОПП којим се утврђује прописивање, одржавање и ремонт помагала, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Образац ОПП).

Образац ОПП важи 90 дана од дана издавања од стране специјалисте одговарајуће специјалности, односно изабраног лекара.

Образац ОПП је лист формата А4 (димензија 210 mm X 297 mm) са серијским бројем и посебном заштитом плаве боје, штампан црном бојом на хартији беле боје.

Образац ОПП садржи, на полеђини, оверу матичне филијале, која се попуњава за помагала за која је Листом помагала прописана овера матичне филијале.

Начин прописивања помагала

Члан 11.

За помагала за које је у Листи помагала прописано да је за остваривање права на помагало неопходна оцена о оправданости прописивања помагала, осигурано лице доставља Образац ОПП лекарској комисији филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој осигурано лице има изабраног лекара, на основу кога лекарска комисија даје оцену о оправданости прописивања помагала.

За помагало за које је Листом помагала утврђено да је неопходна провера функционалности помагала, у оцени лекарске комисије из става 1. овог члана којом се осигураном лицу одобрава помагало садржано је и обавештење за осигурано лице да се, у року од 30 дана од дана преузимања помагала, поново јави специјалисти одговарајуће специјалности који је прописао помагало ради провере функционалности испорученог помагала.

Оцена лекарске комисије из става 1. овог члана даје се на обрасцу оцене првостепене лекарске комисије који је прописан правилником којим се уређује организација рада и рад лекарских комисија.

Пре доношења оцене о оправданости прописивања помагала лекарска комисија из става 1. овог члана може да захтева стручно мишљење комисија које образује Републички фонд, у складу са Листом помагала.

Испуњеност услова за остваривање права на помагало из става 1. овог члана утврђује филијала Републичког фонда која је утврдила својство осигураног лица (у даљем тексту: матична филијала) оверавањем Обрасца ОПП, који доставља осигурано лице.

За помагало за које није у Листи помагала прописан поступак давања оцене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала, право на помагало осигураном лицу утврђује матична филијала оверавањем Обрасца ОПП ако је за помагало прописана овера матичне филијале у Листи помагала.

Изузетно од става 6. овог члана, одређена помагала из Листе помагала прописује изабрани лекар на Обрасцу ОПП без оцене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала и без овере матичне филијале.

Начин прописивања помагала са обавезом враћања помагала

Члан 12.

Испуњеност услова за остваривање права на помагало са Листе помагала за које је прописана обавеза враћања помагала утврђује матична филијала оверавањем Обрасца ОПП уз писмену изјаву да ће то помагало бити враћено матичној филијали у року од 30 дана по престанку потребе за коришћењем помагала или по истеку утврђеног рока трајања за помагало.

Изјаву из става 1. овог члана даје осигурано лице или лице које је донело Образац ОПП на оверу на Обрасцу реверса који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац реверса из става 2. овог члана дат је на листу формата А4 (димензије 210 x 297 mm) са серијским бројем и посебном заштитом зелене боје, штампан црном бојом на хартији беле боје.

Члан 13.

Образац реверса из члана 12. овог правилника попуњава се у три примерка.

Један примерак Обрасца реверса задржава матична филијала при овери Обрасца ОПП, а два примерка Обрасца реверса враћају се осигураном лицу, које их предаје испоручиоцу помагала.

Испоручилац помагала оба примерка Обрасца реверса из става 2. овог члана оверава.

Један примерак Обрасца реверса испоручилац враћа осигураном лицу, а други примерак Обрасца реверса испоручилац доставља филијали уз рачун за испоручено помагало.

Лекарски рецепт

Члан 14.

Изузетно од члана 11. став 1. овог правилника, осигурано лице остварује право на одређена помагала на основу лекарског рецепта – Образац 2 (у даљем тексту: Образац 2) који је прописан правилником којим се уређује образац и садржина лекарског рецепта, начин издавања и прописивања лекова.

Образац 2 из става 1. овог члана важи 30 дана од дана прописивања од стране изабраног лекара.

На Обрасцу 2 из става 1. овог члана изабрани лекар прописује осигураном лицу одређена помагала у складу са Листом помагала која се издају у апотеци.

Количина помагала коју изабрани лекар прописује на Обрасцу 2 из става 1. овог члана утврђена је на месечном нивоу, а издаје се у количини одређеној у Листи помагала.

Изузетак од начина прописивања помагала

Члан 15.

За осигурана лица код којих је здравствено стање такво да се не може очекивати било каква промена здравственог стања – трајна стања (урођени недостатак екстремитета, урођени деформитети, стање после ампутације екстремитета, квадриплегија, параплегија, церебрална парализа и сл.), помагала одређена у Листи помагала се први пут прописују на начин прописан чланом 11. овог правилника, а сваки наредни пут прописивање се врши без оцене лекарске комисије, ако је приликом првог прописивања оцена лекарске комисије била услов за одобрење тог помагала.

Изузеци од начина прописивања из члана 11. овог правилника посебно су наведени у Листи помагала за поједина помагала.

Испоручиоци помагала

Члан 16.

Осигурано лице у складу са овим правилником остварује право на помагала, делове помагала, одржавање помагала и обнављање помагала код правних и физичких лица-произвођача помагала, односно других правних и физичких лица која имају дозволу за обављање промета медицинских средстава, односно у апотекама, са којима Републички фонд има закључен уговор, а за стоматолошке надокнаде у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа (у даљем тексту: испоручиоци помагала).

Преузимање помагала

Члан 17.

Осигурано лице је дужно да, у року од 90 дана од дана прописивања помагала, испоручиоцу преда Образац ОПП.

Ако осигурано лице у року из става 1. овог члана испоручиоцу не преда Образац ОПП или образац не може да искористи из било ког другог разлога (губитак обрасца, неупотребљивост обрасца због оштећења или нечитљивости података и слично), обавезно је да за исто помагало достави Републичком фонду нови Образац ОПП попуњен у складу са чланом 10. став 1. овог правилника, а у случају губитка Обрасца ОПП писмену изјаву да образац није искористило.

Осигурано лице добија помагало одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана предаје Обрасца ОПП, односно Обрасца 2 испоручиоцу помагала.

Неусклађена количина помагала

Члан 18.

Ако је на Обрасцу ОПП или Обрасцу 2 прописана количина серијски произведеног помагала неусклађена са количином помагала у оригиналном паковању, због чега није могуће испоручити прописану количину помагала, осигураном лицу се испоручује најближа већа количина помагала, с обзиром на количину оригиналног паковања серијски произведеног помагала.

Издавање помагала

Члан 19.

Осигураном лицу које је остварило право на помагала из члана 12. овог правилника издаје се ново или коришћено помагало.

Ново помагало из става 1. овог члана се издаје ако Републички фонд не располаже коришћеним помагалом.

Под коришћеним помагалом из става 1. овог члана, сматра се сервисирано помагало које је враћено матичној филијали у складу са овим правилником, а за које је утврђено да је исправно.

Исправност помагала из става 3. овог правилника утврђује овлашћени сервисер, а потврђује је овером сервисне књижице, уз присуство овлашћеног лица матичне филијале задуженог за пријем враћеног помагала.

Коришћено помагало за које је утврђено да је исправно, осигураном лицу издаје испоручилац, односно здравствена установа, у складу са Листом помагала.

Од момента враћања помагала до издавања осигураном лицу сервисираног коришћеног помагала, осим у периоду процене дотрајалости и сервисирања, враћено помагало се налази у просторијама матичне филијале.

Провера функционалности помагала

Члан 20.

Проверу функционалности помагала, за помагала за која је Листом помагала утврђено да је неопходна провера функционалности помагала, по правилу врши специјалиста одговарајуће специјалности који је прописао помагало.

Изузетно од става 1. овог члана проверу функционалности протеза за горње и доње екстремитете врше три лекара специјалисте одговарајуће специјалности у здравственој установи у којој је запослен и специјалиста одговарајуће специјалности који је прописао помагало.

Провера функционалности из ст. 1. и 2. овог члана врши се у року од 30 дана од дана уручења помагала осигураном лицу.

Специјалиста из става 1. овог члана, односно специјалисте из става 2. овог члана потврђује да је испоручено помагало одговарајуће, ако:

1) помагало служи за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречава настанак деформитета и коригује постојећи деформитет, олакшава вршење основних животних функција;

2) је испоручено помагало одговарајућег стандарда у складу са овим правилником и исправно, односно да је испоручено помагало већег стандарда и да је исправно;

3) је осигурано лице корисник помагала.

Провера функционалности из ст. 1. и 2. овог члана врши се уз присуство осигураног лица. Специјалиста из става 1. овог члана сачињава извештај о провери функционалности на

Oбрасцу о провери функционалности помагала (у даљем тексту: Образац ИПФ) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Три лекара специјалисте одговарајуће специјалности из става 2. овог члана сачињавају извештај о провери функционалности на Обрасцу за проверу функционалности протезе за горње/доње екстремитете (у даљем тексту: Образац ИПФ-П), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац ИПФ, односно образац ИПФ-П попуњава се у три примерка. Један примерак обрасца ИПФ, односно ИПФ-П здравствена установа из ст. 1. и 2. овог члана, у року од три дана од дана извршене провере функционалности испорученог помагала, доставља матичној филијали осигураног лица, два примерка уручују се осигураном лицу који један предаје испоручиоцу.

Проверу функционалности стоматолошких надокнада врши доктор стоматологије (у даљем тексту: изабрани стоматолог) или специјалиста одговарајуће специјалности који је прописао помагало, у складу са овим правилником.

Податак о извршеној провери функционалности стоматолошке надокнаде уноси се у стоматолошки здравствени картон осигураног лица и о провери функционалности не сачињава се извештај из става 6. овог члана.

*Службени гласник РС, број 127/2022

Прописивање дела помагала

Члан 21.

Део помагала, који има краћи рок трајања од целог помагала, прописује специјалиста одговарајуће специјалности на Oбрасцу ОПП, без мишљења специјалисте ако је Листом помагала мишљење специјалисте прописано као услов за прописивање помагала.

Матична филијала оверава Oбразац ОПП из става 1. овог члана без оцене лекарске комисије ако је претходно извршена провера функционалности дела помагала у складу чланом 20. овог правилника.

Изузетно од става 2. овог члана код протеза за доње екстремитете прописивање дела помагала врши се у складу са чланом 11. овог правилника.

Члан 22.

Уколико осигурано лице сматра да испоручено помагало или део помагала има одређене недостатке може се обратити матичној филијали са захтевом за отклањање недостатака у року од 15 дана од дана испоруке, односно од дана потврђене провере функционалности.

О захтеву из става 1. овог члана одлучује комисија коју формира директор матичне филијале.

Комисију из става 2. овог члана чине најмање један специјалиста одговарајуће специјалности и лице запослено у матичној филијали кога овласти директор матичне филијале.

Комисија из става 2. овог члана, пре сачињавања записника о утврђеном чињеничном стању, захтев из става 1. овог члана доставља испоручиоцу.

Испоручилац је дужан да се изјасни о захтеву из става 1. овог члана у року од три дана од дана пријема захтева.

Уколико се утврди да је захтев из става 1. овог члана оправдан, директор матичне филијале налаже испоручиоцу отклањање недостатка, у складу са уговором из члана 16. овог правилника.

Одржавање помагала

Члан 23.

Осигурано лице има право на одржавање помагала и дела помагала под условима прописаним чланом 5. овог правилника и то за помагала за која је у Листи помагала и Шифарнику помагала прописано да се могу сервисирати, поправити, заменити и ремонтовати.

Осигурано лице из става 1. овог члана остварује право на одржавање помагала или дела помагала на начин који је утврђен за остваривање права на помагало.

Члан 24.

Ако је у току коришћења помагала истекао рок трајања прописан Листом помагала  осигурано лице има право на издавање истоврсног помагала, ако овлашћени сервисер оцени да је раније издато помагало неупотребљиво и да се поправком не може оспособити за даљу употребу о чему издаје писмену потврду.

Осигурано лице нема право на ново помагало за које је утврђена обавеза враћања када је истекао рок трајања помагала, за период за који је према мишљењу овлашћеног сервисера то помагало још увек употребљиво.

Осигурано лице нема право на ново помагало када је истекао рок трајања помагала, уколико није извршило проверу функционалности раније издатог помагала у складу са овим правилником.

*Службени гласник РС, број 127/2022

Намерно оштећење помагала

Члан 25.

Осигурано лице сноси трошкове поправке помагала, односно дела помагала, ако намерно или због непажње, односно неодговарајућег коришћења или нестручне употребе уништи, односно поквари помагало или део помагала, односно уколико помагало не сервисира у роковима које је одредио произвођач помагала.

*Службени гласник РС, број 127/2022

Обнављање помагала

Члан 26.

Осигурано лице код кога наступе такве анатомске или функционалне промене, због којих даља употреба издатог помагала није могућа, има право на обнављање помагала под условима прописаним чланом 8. овог правилника.

Изузетно од става 1. овог члана осигурано лице има право на обнављање концентратора кисеоника и вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима који су услед употребе дотрајали, на основу мишљења овлашћеног сервисера.

Обнављање помагала из става 1. овог члана прописује специјалиста одговарајуће специјалности на Oбразцу ОПП, на основу мишљења троје специјалиста одговарајуће специјалности у складу са Листом помагала.

Оцену оправданости обнављања помагала из ст. 1. и 2. овог члана врши лекарска комисија матичне филијале на основу мишљења троје специјалистa одговарајуће специјалности из става 3. овог члана на обрасцу из члана 11. став 3. овог правилника.

Право на обнављање помагала из ст. 1. и 2. овог члана утврђује матична филијала оверавањем Oбрасца ОПП.

Осигурано лице враћа матичној филијали помагало чије се обнављање врши у року од седам дана од дана испоруке истоврсног помагала.

Мишљење из ст. 3 и 4. овог члана не може бити старије од 12 месеци.

Враћање помагала

Члан 27.

Ако је узрок престанка потребе за коришћењем помагала смрт осигураног лица, законски заступник осигураног лица или наследник осигураног лица, дужан је да врати помагало матичној филијали, ако је за то помагало овим правилником прописана обавеза враћања матичној филијали.

*Службени гласник РС, број 127/2022

ДОПЛАТА ЗА ПОМАГАЛА

Члан 28.

За сва помагала из Листе помагала Републички фонд одређује највиши износ накнаде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања.

Осигурано лице има право на доплату за помагало исте врсте већег стандарда од стандарда који је прописан у члану 3. став 2. овог правилника.

Доплата из става 2. овог члана је разлика између накнаде из става 1. овог члана и цене истог помагала већег стандарда од стандарда који је прописан у члану 3. став 2. овог правилника.

Осигурано лице доплату из става 3. овог члана обезбеђује из сопствених средстава, односно средстава добровољног здравственог осигурања.

Одржавање помагала, сервис, поправка и замена дела помагала из става 2. овог члана обезбеђује се из средстава обавезног здравственог осигурања до висине највише прописане накнаде за помагало и делове помагала који би осигурано лице добило по стандарду из члана 3. став 2. овог правилника.

Уколико помагало већег стандарда од стандарда који је прописан у члану 3. став 2. овог правилника садржи делове помагала које не садржи помагало из Листе помагала, трошкове дела помагала већег стандарда сноси осигурано лице у целости из сопствених средстава, односно средстава добровољног здравственог осигурања.

Право на помагало већег стандарда од стандарда прописаног овим правилником осигурано лице остварује на основу Изјаве за обезбеђивање већег стандарда коју даје на Обрасцу ВС који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Образац ВС).

Образац ВС попуњава се у четири примерка, по два за испоручиоца помагала и осигурано лице.

Један примерак Обрасца ВС из става 7. овог члана испоручилац помагала доставља матичној филијали, а осигурано лице здравственој установи у којој је запослен специјалиста одговарајуће специјалности који је прописао помагало.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Осигурана лица која су започела поступак остваривања права на помагало по Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 52/12, 62/12 – исправка, 73/12 – исправка, 1/13, 7/13 – исправка, 112/14, 114/14 – исправка, 18/15, 19/17, 29/17 – исправка, 2/19, 16/19 и 82/19), окончаће поступак остваривања права на помагало по одредбама тог правилника, осим ако су одредбе овог правилника повољније за осигурано лице.

Члан 30.

Уговори које је Републички фонд за здравствено осигурање закључио са испоручиоцима помагала на основу члана 10. Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 52/12, 62/12 ‒ исправка, 73/12 ‒ исправка, 1/13, 7/13 ‒ исправка, 112/14, 114/14 ‒ исправка, 18/15, 19/17, 29/17 ‒ исправка, 2/19, 16/19 и 82/19) важе до истека рока на који су закључени, а најкасније до 31. децембра 2020. године.

Члан 31.

Осигурано лице Републичког фонда које је и корисник права по прописима којима се уређује борачко-инвалидска заштита, остварује право на помагала из средстава обавезног здравственог осигурања у складу са овим правилником, под условом да право на одређено помагало није остварило по прописима о борачко-инвалидској заштити.

Члан 32.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 52/12, 62/12 ‒ исправка, 73/12 ‒ исправка, 1/13, 7/13 ‒ исправка, 112/14, 114/14 ‒ исправка, 18/15, 19/17, 29/17 ‒ исправка, 2/19, 16/19 и 82/19), осим одредаба члана 10, Обрасца ОПП и Обрасца реверса, који престају да важе 31. децембра 2020. године.

Члан 33.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим Обрасца ОПП и Обрасца реверса који се примењују од 1. јануара 2021. године.

Број 110-00-550/2019-05

У Београду, 13. јануaра 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "РЕДАКЦИЈСКИ ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања: Службени гласник РС, број 127/2022-7

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим дела Правилника којим се утврђује право на протезе за горње и доње екстремитете, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Правилник о измени Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања: Службени гласник РС, број 3/2023-29

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 25/2019) измењена је Листа помагала (види чл. 1. и 2. Правилника - 42/2020-4).

Правилником о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 133/2020) измењена је Листа помагала (види чл. 1. и 2. Правилника - 133/2020-37).

Правилником о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 36/2022) измењени су Листа помагала и Шифарник помагала (види чл. 1. и 2. Правилника - 36/2022-41).

Правилником о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 127/2022) Листа помагала (Табела 1) и Шифарник помагала (Табела 2) замењени су новом Лисом помагала и новим Шифарником помагала и замењен је Образац ИПФ-П (види чл. 5. и 9. Правилника - 127/2022-7).

Правилником о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 3/2023) измењени су Листа помагала и Шифарник помагала (види Правилник - 3/2023-29).

Правилником о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 93/2023) измењени су Листа помагала и Шифарник помагала (види Правилник - 93/2023-89).

ЛИСТА ПОМАГАЛА (Табела 1)

ШИФАРНИК ПОМАГАЛА (Табела 2)

ОБРАСЦИ