Zakon

На основу члана 10. став 5. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 54/20),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава

"Службени гласник РС", број 56 од 15. априла 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава из члана 10. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 54/20).

Члан 2.

Образац из члана 1. овог правилника подноси се на Обрасцу СЛ – Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава (у даљем тексту: Образац СЛ), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац СЛ подноси се у папирном облику непосредно организационој јединици Пореске управе надлежној за територију на којој је седиште великог правног лица и Министарству финансија – Управи за трезор, Поп Лукина 7–9, 11000 Београд.

Образац СЛ подноси се у два примерка, тако да се један доставља организационој јединици Пореске управе, а други Министарству финансија – Управи за трезор, сагласно ставу 2. овог члана.

Члан 3.

У Образац СЛ подаци се уносе на следећи начин:

1) у делу 1. попуњавају се подаци:

(1) Организациона јединица Пореске управе – назив организационе јединице Пореске управе надлежне за територију на којој је седиште великог правног лица;

(2) ПИБ – порески идентификациони број великог правног лица;

(3) назив привредног субјекта – назив великог правног лица;

(4) адреса – улица и број и место седишта великог правног лица;

(5) седиште – назив и шифра општине седишта великог правног лица. Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода;

(6) Обрачунски период – месец и година за који се остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава; 

2) у део 2. уноси се:

(1) у колону 1. Редни број – редни број под којим се уноси податак за сваког појединачно наведеног запосленог;

(2) у колону 2. Име и презиме – име и презиме запосленог;

(3) у колону 3. ЈМБГ – јединствени матични број грађана за запосленог;

(4) у колону 4. Основ прекида рада – за запослене за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 116. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18) уноси се број 116; за запослене за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 117. Закона о раду уноси се број 117;

(5) у колону 5. Датум када је решење донето – за запослене за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чл. 116. и 117. Закона о раду, уноси се датум када је решење донето;

(6) у колону 6. Радно време – за запослене са пуним радним временом уноси се број 1; за запослене са непуним радним временом уноси се децимални број мањи од један, са два децимална места, као децимални запис процента ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време;

(7) Укупно – уноси се збир бројева у колони 6.

Образац СЛ потписује овлашћено лице у великом правном лицу.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-188/2020-04

У Београду, 15. априла 2020. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.