Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 31. став 1. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2020. годину

"Службени гласник РС", број 63 од 30. априла 2020.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Програм мера заштите здравља биља за 2020. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Конкретне мере заштите здравља биља, рокови, начин спровођења мера, субјекти који ће их спроводити, извори и начин обезбеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мера утврђени су програмом из члана 1. овог правилника.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-58/2020-09

У Београду, 16. априла 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ПРОГРАМ МЕРА
ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Увод

Ради спречавања појаве, уношења, ширења и сузбијања штетних организама на биљу спроводи се:

1) стални надзор над биљем путем службеног процеса бележења, прикупљања и обраде података о присуству или одсуству штетних организама на бази фитосанитарних прегледа, праћења и провере здравственог стања или других процедура и на основу свих осталих расположивих извора;

2) посебан надзор над штетним организмима, прописан овим програмом, који се спроводи у утврђеном временском периоду, ради откривања штетних организама или утврђивања особености њихове популације или утврђивања границе подручја у коме су присутни или одсутни.

Средства за спровођење надзора на присуство штетних организама (преглед, узимање узорака, праћење путем клопки, лабораторијско тестирање, транспорт узорака, карантинско подручје), прописаних овим програмом, обезбеђена су законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2020. годину.

2. Посебан надзор над штетним организмима у кромпиру

Посебан надзор над штетним организмима у кромпиру базира се на биологији штетних организама кромпира и систему производње кромпира у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмима у кромпиру обухвата следеће штетне организме:

а) бактерије: Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum и Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.);

б) нематоде: Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi и Meloidogyne falax;

в) гљиву: Synchytrium endobioticum;

г) фитоплазму: Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma);

д) остале штетне организме: вирус Tomato spotted wilt virus, вироид Potato spindle tuber viroid, бактерија Candidatus Liberibacter solanacearum и инсекте Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita и Epitrix tuberis.

Посебан надзор над штетним организмима у кромпиру врше све овлашћене пољопривредне стручне службе на територији Републике Србије, за подручје за које су овлашћене, фитосанитарна инспекција и овлашћенe лабораторијe.

а) Бактерије

Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus

Ради откривања и спречавања ширења са циљем ерадикације штетног организма Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., проузроковача прстенасте трулежи кртола кромпира, спроводи се посебан надзор над овим штетним организмом.

Обавља се преглед кртола кромпира и где је то оправдано, биљака кромпира (Solanum tuberosum L.), у одговарајућем временском периоду, као и узимање узорака:

1) кртола семенског кромпира;

2) кртола меркантилног кромпира (Solanum tuberosum L.), код произвођача меркантилног кромпира, из магацина и складишта;

3) кртола меркантилног кромпира у збирним магацинима, дистрибутивним центрима и центрима за паковање.

Приликом прегледа кртола кромпира, узимају се узорци кртола семенског кромпира и кртола меркантилног кромпира, првенствено из лотова у магацинима произвођача, складиштима, дистрибутивним центрима и центрима за паковање ради обављања визуелног прегледа и лабораторијског тестирања на присуство латентне инфекције.

Визуелни преглед и узимање узорака кртола кромпира (један узорак – 200 кртола), спроводе овлашћенe пољопривреднe стручнe службe и фитосанитарна инспекција.

Овлашћене лабораторије врше лабораторијско тестирање и водe евиденцију о томе.

Лабораторијско тестирање на присуство штетног организма обавља се у складу са прописаним поступком.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Ради откривања и спречавања ширења са циљем ерадикације штетног организма Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., проузроковача мрке трулежи кртола кромпира и бактериозне увелости кромпира и парадајза, спроводи се посебан надзор над овим штетним организмом.

Спроводи се преглед биљака и кртола кромпира (Solanum tuberosum L.) и преглед биљака парадајза (Lycopersicon esculentum), осим семена и плодова парадајза, (у даљем тексту: главне биљке домаћини), других биљака домаћина, површинских вода које се користе за наводњавање или прскање главних биљака домаћина и отпадних вода, као и преглед прописаних објеката.

Посебан надзор над штетним организмом Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. обухвата преглед главних биљака домаћина у одговарајућем временском периоду и обавезно узимање узорака за лабораторијско тестирање на присуство латентне инфекције:

1) кртола семенског кромпира;

2) кртола меркантилног кромпира (Solanum tuberosum L.), код произвођача меркантилног кромпира, из магацина и складишта;

3) кртола меркантилног кромпира у збирним магацинима, дистрибутивним центрима и центрима за паковање;

4) биљака парадајза (Lycopersicon esculentum).

Посебан надзор над штетним организмом Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. обухвата и преглед, у одговарајућем временском периоду, и узимање узорака за лабораторијско тестирање на присуство латентне инфекције:

1) других биљака домаћина Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., укључујући самоникле биљке из фамилије Solanaceae, а нарочито Solanum dulcamara, тако да пружа податке о врсти, присуству и распрострањености, броју и времену узимања узорака, подручју и методама анализе;

2) површинских вода које се користе за наводњавање и отпадних вода током индустријске прераде или паковања, тако да пружа податке о броју и времену узимања узорака, подручју, водотоку, односно локацији где се врши узимање узорака, као и методама анализе.

Приликом прегледа кртола кромпира, узимају се узорци кртола семенског кромпира и кртола меркантилног кромпира, првенствено из лотова у складиштима и дистрибутивним центрима, ради обављања визуелног прегледа и узимање узорака за лабораторијско тестирање на присуство латентне инфекције.

Визуелни преглед и узимање узорака кртола кромпира (1 узорак – 200 кртола), других биљака домаћина и воде (вода за наводњавање, отпадне воде) спроводе овлашћене пољопривредне стручне службе у складу са планом мониторинга, као и фитосанитарна инспекција.

Посебан надзор над штетним организмима Ralstonia solanacearum и Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus организује се тако да пружи податке о:

1) прегледаним површинама под кромпиром и количинама прегледаног кромпира (семенски по категоријама и меркантилни по регионима);

2) прегледаним површинама усева парадајза (семенски и производни усеви по регионима);

3) броју визуелних прегледа (у пољу и магацинима);

4) броју и величини узорака кртола, биљака и воде за лабораторијско тестирање на присуство латентне инфекције;

5) броју и величини узорака за лабораторијско тестирање у случају сумње на заразу;

6) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћене лабораторије врше лабораторијско тестирање и воде евиденцију о томе.

Лабораторијско тестирање на присуство штетног организма обавља се у складу са прописаним поступком.

За лабораторијско тестирање на присуство Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum (латентна инфекција) узеће се до 700 узорака (кртола меркантилног кромпира, других биљака домаћина, воде), као и узорци из свих лотова семенског кромпира (100%).

У случају сумње на појаву наведених штетних организама овлашћена пољопривредна стручна служба обавештава хитно фитосанитарног инспектора у циљу предузимања мера.

Посебан надзор над штетним организмима на зараженим и угроженим парцелама (карантинско подручје), спроводи се у циљу праћења ефикасности фитосанитарних мера од стране фитосанитарног инспектора, као и утврђивања степена заражености парцела путем евидентирања засејаних култура, присуства и тестирања самониклих биљака домаћина, земљишта, корова и воде када је то потребно, од стране овлашћене пољопривредне стручне службе.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмима Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum, (преглед, узимање узорака, лабораторијско тестирање, транспорт узорака, карантинско подручје), обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.)

Ради откривања штетног организма Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.), спроводи се посебан надзор над овим штетним организмом.

Посебан надзор над овим штетним организмом обухвата визуелни преглед усева кромпира у току вегетације, визуелни преглед кртола и узимање узорака у случају сумње, односно присуства симптома за потребе лабораторијског тестирања од стране овлашћене пољопривредне стручне службе.

Лабораторијско тестирање на присуство Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.), врше овлашћене лабораторије.

У случају лабораторијске потврде појаве штетног организма овлашћена пољопривредна стручна служба обавештава хитно фитосанитарног инспектора у циљу предузимања мера.

Средства за спровођење лабораторијског тестирања у усевима кромпира на присуство штетног организма Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.), обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Нематоде

Посебни надзор над штетним организмима (карантинске нематоде), у кромпиру спроводи се обавезним узимањем узорака земљишта oд стране фитосанитарне инспекције ради лабораторијске анализе на присуство кромпирових цистоликих нематода Globodera pallida и Globodera rostochiensis (у даљем тексту: КЦН), пре заснивања семенских усева кромпира у складу са Правилником о здравственом прегледу усева и објеката за производњу семена, расада и садног материјала и здравственом прегледу семена, расада и садног материјала („Службени лист СРЈ”, бр. 66/99 и 13/02, „Службени лист СЦГ”, бр. 10/03 и 13/03 и „Службени гласник РС”, бр. 39/06, 59/06, 115/06, 119/07 и 107/08 – у даљем тексту: Правилник о здравственом прегледу).

Спроводи се и визуелни преглед усева семенског кромпира у току вегетације, као и визуелни преглед и узимање узорака у усевима меркантилног кромпира и у складиштима од стране овлашћене пољопривредне стручне службе.

У случају лабораторијске потврде појаве наведених штетних организама овлашћена пољопривредна стручна служба обавештава хитно фитосанитарног инспектора у циљу предузимања мера.

Посебан надзор над штетним организмима на зараженим парцелама (карантинско подручје), спроводи се у циљу утврђивања степена заражености подручја, стања популације на зараженим парцелама, присутним врстама и патотиповима КЦН ради дефинисања отпорног сортимента кромпира.

За Meloidogyne chitwoodi и Meloidogyne falax спроводи се визуелни преглед у вегетацији у семенском и меркантилном кромпиру и узимање узорака кртола у случају сумње на заразу.

У случају лабораторијске потврде наведених штетних организама овлашћена пољопривредна стручна служба обавештава хитно фитосанитарног инспектора у циљу предузимања мера.

Табела 1. Посебан надзор над штетним организмима у кромпиру за Globodera spp.

Објекат надзора

Пројектован број узорака

Семенски усев кромпира

до 600

Карантинско подручје (заражене парцеле)

до 150

Усев меркантилног кромпира

до 150

Лабораторијско тестирање на присуство КЦН у семенском кромпиру спроводи овлашћена лабораторија у складу са планом фитосанитарне инспекције.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмима - (карантинске нематоде), у усевима меркантилног кромпира и карантинским подручјима обезбеђена су у буџету Републике Србије.

в) Гљива

Synchуtrium endobioticum

Пре заснивања усева семенског кромпира спроводи се узимање узорака земљишта од стране фитосанитарног инспектора ради лабораторијског тестирања на присуство Synchуtrium endobioticum, у складу са Правилником о здравственом прегледу.

Посебан надзор над штетним организмом Synchуtrium endobioticum у семенском и меркантилном кромпиру обухвата визуелни преглед усева током вегетације, као и преглед кртола у складиштима семенског и меркантилног кромпира од стране овлашћене пољопривредне стручне службе.

У случају лабораторијске потврде појаве штетног организма овлашћена пољопривредна стручна служба обавештава хитно фитосанитарног инспектора.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмима у усевима меркантилног кромпира обезбеђена су у буџету Републике Србије.

г) Фитоплазма

Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma)

Посебан надзор над штетним организмом Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma), обухвата визуелни преглед усева семенског кромпира, визуелни преглед кртола семенског кромпира и узимање узорака у случају сумње од стране овлашћене пољопривредне стручне службе. Лабораторијско тестирање спроводи се од стране овлашћене лабораторије.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma), укључујући и лабораторијско тестирање до десет узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

д) Остали штетни организми у кромпиру

Током обављања посебног надзора над штетним организмима у кромпиру врши се и визуелни преглед на присуство симптома следећих штетних организама: Candidatus Liberibacter solanacearum, Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita, Epitrix tuberis, Tomato spotted wilt virus и Potato spindle tuber viroid.

У случају сумње на појаву наведених штетних организама овлашћена пољопривредна стручна служба обавештава хитно фитосанитарног инспектора.

3. Посебан надзор над штетним организмима у јабучастом воћу

Посебан надзор над штетним организмима у јабучастом воћу базира се на биологији штетних организама јабучастог воћа и систему производње јабучастог воћа у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмима у јабучастом воћу обухвата следеће штетне организме:

а) бактерију: Erwinia amylovora;

б) фитоплазме: Apple proliferation phytoplasma (јабука) и Pear Decline phytoplasma (крушка).

а) Бактерија

Erwinia amylovora

Посебан надзор над штетним организмом Erwinia amylovora врши се у складу са Правилником о здравственом прегледу.

Овлашћена пољопривредна стручна служба врши визуелне прегледе и узима узорке у случају присуства симптома у матичним засадима, растилима и изолационом појасу, у складу са Правилником о здравственом прегледу и води евиденцију о томе.

Посебан надзор над штетним организмом Erwinia amylovora, проузроковачем бактериозне пламењаче јабучастог воћа обухвата:

1) визуелни преглед објеката за производњу садног материјала јабучастог воћа (матични засади, растила и изолациони појас), током вегетације и узимање узорака у случају сумње, у складу са Правилником о здравственом прегледу;

2) визуелни преглед биљака домаћина Erwinia amylovora у изолационом појасу следећих родова и врста: Amelanchier (мерала), Chaenomeles (јапанска дуња), Cotoneaster (дуњарица), Crataegus (глог), Cydonia (дуња), Eriobotrya (јапанска мушмула), Malus (јабука), Mespilus (мушмула), Photinia davidiana (фотинија), Pyracantha (глоговица), Pyrus (крушка) и Sorbus (оскоруша), као и узимање узорака у случају сумње.

Посебан надзор над штетним организмом Erwinia amylovora, проузроковачем бактериозне пламењаче јабучастог воћа организује се тако да пружи податке о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (врста објекта, старост, катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) биљкама домаћинима у изолационом појасу/пуфер зони (род, врста, објекат, катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) производним засадима у изолационом појасу/пуфер зони (прегледана површина, број објеката, старост, катастарска општина, парцела и GPS координате);

5) времену, начину и обиму узорковања;

6) паковању и кретању узорака и документацији која их прати;

7) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћена пољопривредна стручна служба бележи присуство биљака са симптомима у изолационом појасу, узима узорке и обавештава фитосанитарну инспекцију у случају позитивног налаза.

Овлашћена лабораторија за рутинско тестирање садног материјала воћа врши лабораторијско тестирање узорака из матичних засада, растила и изолационог појаса и води евиденцију о посебном надзору над штетним организмом Erwinia amylovora.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Erwinia amylovora, укључујући и лабораторијско тестирање до 40 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Фитоплазме

Apple proliferation phytoplasma (Phytoplasma mali – прoлифeрaциja jaбукe)

Посебан надзор над штетним организмом Apple proliferation phytoplasma (Candidatus Phytoplasma mali), спроводи се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала јабуке (матични засади, растила и изолациони појас), у одговарајућем временском периоду (октобар), у складу са Правилником о здравственом прегледу.

Посебан надзор над штетним организмом Apple proliferation phytoplasma организује се тако да пружи податке о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) производним засадима у изолационом појасу (прегледана површина, број објеката, старост, катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) паковању и кретању узорака и документацији која их прати;

6) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћена пољопривредна стручна служба врши визуелне прегледе и узима узорке у случају присуства симптома у матичним засадима, растилима, изолационом појасу и производним засадима и води евиденцију о томе и обавештава фитосанитарну инспекцију у случају позитивног налаза.

Овлашћена лабораторија за рутинско тестирање садног материјала воћа врши лабораторијско тестирање до 30 узорака из матичних засада, растила, прописаног изолационог појаса, производних засада и води евиденцију о посебном надзору над штетним организмом Apple proliferation phytoplasma.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Apple proliferation phytoplasma укључујући и лабораторијско тестирање до 20 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Pear decline phytoplasma (Candidatus Phytoplasma pyri)

Посебан надзор над штетним организмом Pear decline phytoplasma спроводи се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала крушке (матични засади, растила и изолациони појас), у одговарајућем временском периоду (октобар), у складу са Правилником о здравственом прегледу.

Посебан надзор над штетним организмом Pear decline phytoplasma организује се тако да пружи податке о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) производним засадима у прописаном изолационом појасу (прегледана површина, број објеката, старост, катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) паковању и кретању узорака и документацији која их прати;

6) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћена пољопривредна стручна служба врши визуелне прегледе и узима узорке у случају присуства симптома у матичним засадима, растилима и изолационом појасу и води евиденцију о томе.

Овлашћена лабораторија за рутинско тестирање садног материјала воћа врши лабораторијско тестирање до 40 узорака и води евиденцију о томе.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Pear decline phytoplasma, укључујући и лабораторијско тестирање до 20 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

4. Посебан надзор над штетним организмима у коштичавом воћу

Посебан надзор над штетним организмима у коштичавом воћу базира се на биологији штетних организама коштичавог воћа и систему производње коштичавог воћа у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмима у коштичавом воћу обухвата следеће штетне организме:

а) бактерије: Pseudomonas syringae pv. persicae и Xanthomonas arboricola pv. pruni;

б) вирус: Plum pox virus;

в) фитоплазму: European stone fruit yellows;

г) гљиву: Monilinia fructicola.

а) Бактерије

Pseudomonas syringae pv. persicae и Xanthomonas arboricolа pv. pruni

Посебан надзор над штетним организмима Pseudomonas syringae pv. persicae и Xanthomonas arboricolа pv. pruni спроводи се у циљу утврђивања присуства/одсуства и потврде статуса ових штетних организама у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмима Pseudomonas syringae pv. persicae и Xanthomonas arboricola pv. pruni, спроводи се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала коштичавог воћа (матични засади, растила, изолациони појас), у складу са Правилником о здравственом прегледу, као и визуелним прегледом производних засада у главним производним подручјима у одговарајућем временском периоду и узимањем узорака у случају сумње на заразу, за потребе лабораторијског тестирања.

Посебан надзор над штетним организмима Pseudomonas syringae pv. persicae и Xanthomonas arboricola pv. pruni, организује се тако да пружи податке о статусу штетног организма, а нарочито о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) производним засадима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Посебан надзор над штетним организмима Pseudomonas syringae pv. persicae и Xanthomonas arboricolа pv. pruni обухвата визуелни преглед засада и узимање узорака у случају присуства симптома од стране овлашћене пољопривредне стручне службе и лабораторијско тестирање на присуство штетних организама, од стране овлашћене лабораторије.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмима Pseudomonas syringae pv. persicae и Xanthomonas arboricolа pv. pruni, укључујући лабораторијско тестирање до 20 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Вируси

Plum pox virus

Посебан надзор над штетним организмом Plum pox virus базира се на биологији овог вируса, као и на систему и обиму производње садног материјала коштичавог воћа у Републици Србији и врши се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала коштичавог воћа (матични засади на отвореном, растила и изолациони појас), у одговарајућем временском периоду и узимањем узорака у складу са Правилником о здравственом прегледу.

У матичним засадима коштичавог воћа у затвореном простору (мрежаници и сл.), вршиће се тестирање у складу са проценом ризика на бази резултата од претходних година, а у складу са инструкцијом Управе за заштиту биља.

Посебан надзор над штетним организмом Plum pox virus организује се тако да пружи податке о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) паковању и кретању узорака и документацији која их прати;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћена пољопривредна стручна служба врши визуелни преглед и узимање узорака у матичним засадима, растилима и изолационом појасу у складу са Правилником о здравственом прегледу и води евиденције о томе.

Фитосанитарна инспекција врши узимање узорака у растилима у циљу контроле система и утврђивања подручја са ниским потенцијалом ризика у односу на вирус шарке шљиве.

Овлашћена лабораторија за рутинско тестирање садног материјала воћа врши лабораторијско тестирање узорака из матичних засада, растила и изолационог појаса и води евиденцију о посебном надзору над штетним организмом.

Овлашћена лабораторија за експертизу врши потврдна испитивања позитивних узорака и утврђује сој вируса и лабораторијске анализе инспекцијских узорака.

Средства за лабораторијско тестирање инспекцијских узорака из растила и узорака из изолационог појаса и подручја са ниским потенцијалом ризика у односу на вирус шарке шљиве, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

в) Фитоплазмa

European stone fruit yellows (Candidatus Phytoplasma prunorum)

Посебан надзор над штетним организмом European stone fruit yellows састоји се од визуелног прегледа објеката за производњу садног материјала коштичавог воћа (матични засади, растила, изолациони појас), у одговарајућем временском периоду, као и производних засада кајсије, шљиве и других биљака домаћина из спонтане флоре (дивље Prunus врсте) и узорковања у случају сумње.

Посебан надзор над штетним организмом European stone fruit yellows организује се тако да пружи податке о статусу штетног организма, а нарочито о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) производним засадима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) времену, начини и обиму узорковања;

5) паковању и кретању узорака и документацији која их прати;

6) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћена пољопривредна стручна служба врши визуелни преглед и узима узорке у случају присуства симптома у матичним засадима, растилима и изолационом појасу у складу са Правилником о здравственом прегледу и води евиденције о томе.

Овлашћена лабораторија за рутинско тестирање садног материјала воћа врши лабораторијско тестирање до 20 узорака из матичних засада, растила и изолационог појаса и води евиденцију о посебном надзору над штетним организмом.

Визуелни преглед производних засада кајсије, шљиве и других биљака домаћина из спонтане флоре (дивље Prunus врсте), узимање узорака, као и лабораторијско тестирање до 100 узорака, врши овлашћена лабораторија у сарадњи са овлашћеним пољопривредним стручним службама.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом European stone fruit yellows у производним засадима, укључујући и лабораторијско тестирање до 100 узорака узетих из производних засада и лабораторијско тестирање до 20 узорака узетих из матичних засада, растила и изолационог појаса, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

г) Гљива

Monilinia fructicola

Посебан надзор над штетним организмом Monilinia fructicola спроводи се у циљу утврђивања распрострањености овог штетног организма у Републици Србији као и контроле извозних пошиљака намењених извозу на тржиште Руске Федерације.

Посебан надзор над штетним организмом Monilinia fructicola спроводи се визуелним прегледом производних засада воћа у главним производним подручјима у одговарајућем временском периоду и узорковањем за потребе лабораторијског тестирања.

Посебан надзор над штетним организмом Monilinia fructicola организује се тако да пружи податке о статусу штетног организма, а нарочито о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) производним засадима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Визуелни преглед производних засада воћа, пошиљака намењених извозу, узимање узорака за потребе лабораторијског тестирања, као и вођење евиденција, врше овлашћена пољопривредна стручна служба и фитосанитарна инспекција.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом, укључујући и лабораторијско тестирање до 100 узорака обезбеђена су у буџету Републике Србије.

5. Посебан надзор над штетним организмима у виновој лози

Посебан надзор над штетним организмима у виновој лози базира се на биологији штетних организама винове лозе и систему производње винове лозе у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмима у виновој лози обухвата следеће штетне организме:

а) фитоплазму: Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree);

б) бактерије: Xylophilus ampelinus и Agrobacteriиm vitis;

в) вирусе: Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus.

а) Фитоплазма

Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree)

Посебан надзор над штетним организмом Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree), проузроковачем златастог жутила винове лозе спроводи се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала винове лозе (матични засади, прпоришта и изолациони појас), визуелним прегледом производних засада у одговарајућем временском периоду и узимањем узорака у случају присуства симптома на виновој лози и другим биљкама домаћинима.

Посебан надзор над штетним организмом Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree), организује се тако да пружи податке о распрострањености, а нарочито o:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима, прпориштима и изолационом појасу (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) производним засадима (прегледана површина, број објеката, катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) паковању и кретању узорака и документацији која их прати;

6) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Посебан надзор над овим штетним организмом, у производним засадима, у циљу утврђивања распрострањености, спроводе овлашћене пољопривредне стручне службе у сарадњи са овлашћеном лабораторијом.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Flavescence doree у производним засадима, укључујући и лабораторијско тестирање до 700 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Бактерије

Xylophilus ampelinus

Посебан надзор над штетним организмом Xylophilus ampelinus спроводи се у циљу утврђивања одсуства/присуства и провере статуса овог штетног организма.

Посебан надзор над овим штетним организмом спроводи се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала винове лозе и обавезним узимањем узорака из матичних засада од стране овлашћене пољопривредне стручне службе, као и визуелним прегледом производних засада у главним производним подручјима у одговарајућем временском периоду и узимањем узорака у случају присуства симптома, за потребе лабораторијског тестирања.

Посебан надзор над штетним организмом Xylophilus ampelinus организује се тако да пружи податке о статусу штетног организма, а нарочито о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) производним засадима (прегледана површина, катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Лабораторијско тестирање биљног материјала врши овлашћена лабораторија.

У случају лабораторијске потврде штетног организма овлашћена пољопривредна стручна служба обавештава хитно фитосанитарног инспектора.

Посебан надзор над штетним организмом обухвата и лабораторијско тестирање узорака из увоза узетих од стране граничне фитосанитарне инспекције. Лабораторијско тестирање врши Дирекција за националне референтне лабораторије.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Xylophilus ampelinus, укључујући и лабораторијско тестирање до 150 збирних узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Agrobacteriиm vitis

Посебан надзор над штетним организмом Agrobacteriиm vitis спроводи се у циљу утврђивања присуства и распрострањености овог штетног организма.

Посебан надзор над овим штетним организмом спроводи се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала винове лозе и других биљака домаћина од стране овлашћене пољопривредне стручне службе, у одговарајућем временском периоду и узимањем узорака за потребе лабораторијског тестирања у случају присуства симптома.

Овлашћена лабораторија врши лабораторијско тестирање и води евиденцију о томе.

Средства за спровођење лабораторијског тестирања узорака обезбеђена су у буџету Републике Србије.

в) Вируси

Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus

Посебан надзор над штетним организмом Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus организује се тако да пружи податке о статусу штетног организма, а нарочито о:

1) врсти и сортама биља на којима се врши надзор;

2) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) производним засадима (прегледана површина, катастарска општина, парцела и GPS координате);

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Посебан надзор над овим штетним организмом обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање биљног материјала од стране овлашћене лабораторије, у сарадњи са овлашћеним пољопривредним стручним службама.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus, укључујући и лабораторијско тестирање до 20 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

6. Посебан надзор над штетним организмима у јагодичастом воћу (малини и боровници)

А) Малина

Посебан надзор над штетним организмима у малини базира се на биологији штетних организама малине и систему производње малине у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмима у малини обухвата следеће штетне организме:

а) гљиву: Phytophthora fragariae var. rubi;

б) бактерију: Agrobacterium (туморогени сојеви).

а) Гљива

Phytophthora fragariae var. rubi

Посебан надзор над штетним организмом Phytophthora fragariae var. rubi спроводи се у матичним и производним засадима малине.

Овлашћена пољопривредна стручна служба врши визуелни преглед и узимање узорака у матичним и производним засадима малине у главним производним подручјима на присуство штетног организма и води евиденције о томе.

Овлашћена лабораторија врши лабораторијско тестирање и води евиденцију о посебном надзору над штетним организмом.

Посебан надзор над штетним организмом Phytophthora fragariae var. rubi организује се тако да пружи податке о:

1) матичним засадима и растилима (катастарска општина, парцела и GPS координате);

2) производним засадима (прегледана површина, катастарска општина, парцела и GPS координате);

3) месту и локацији прегледа и узорковања;

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Phytophthora fragariae var. rubi у производним засадима, укључујући и лабораторијско тестирање до 40 узорака узетих у матичним и производним засадима малине, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Бактерија

Agrobacteriиm spp.

Посебан надзор над штетним организмом Agrobacteriиm spp. (туморогени сојеви) спроводи се визуелним прегледом објеката за производњу садног материјала малине од стране овлашћене пољопривредне стручне службе, у одговарајућем временском периоду и узимањем узорака за потребе лабораторијског тестирања у случају присуства симптома.

Овлашћена лабораторија врши лабораторијско тестирање и води евиденцију о томе.

Средства за спровођење лабораторијског тестирања до десет узорака обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Б) Боровница

Посебан надзор над штетним организмима у боровници обухвата следеће вирусе: Blueberry leaf mottle virus (BLMоV), Blueberry scorch virus (BlScV).

Посебан надзор над штетним организмом организује се тако да пружи податке о:

1) производним засадима (прегледана површина, катастарска општина, парцела и GPS координате);

2) месту и локацији прегледа и узорковања;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Посебан надзор спроводи овлашћена лабораторија.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом у производним засадима, укључујући и лабораторијско тестирање до 40 узорака узетих у матичним и производним засадима, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

7. Посебан надзор над штетним организмима у парадајзу

Посебан надзор над штетним организмима у парадајзу базира се на биологији штетних организама и систему производње парадајза у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмима у парадајзу обухвата:

а) вирусе: Pepino mosaic virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato chlorosis virus (ToCV), Tomato infectious chlorosis virus (TICV), Tomato brown rugose fruit virus;

б) гриње: Tetranychus evansi.

Посебан надзор над штетним организмима: Pepino mosaic virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato chlorosis virus (ToCV), Tomato infectious chlorosis virus (TICV), Tomato brown rugose fruit virus спроводи овлашћена лабораторија у сарадњи са овлашћеном пољопривредном стручном службом.

Посебан надзор над штетним организмом Tetranychus evansi спроводи овлашћена лабораторија у сарадњи са овлашћеним пољопривредним стручним службама.

У случају лабораторијске потврде наведених штетних организама овлашћена лабораторија обавештава надлежну пољопривредну стручну службу која обавештава фитосанитарног инспектора у циљу предузимања мера.

а) Вируси

Pepino mosaic virus

Посебан надзор над штетним организмом Pepino mosaic virus спроводи се у циљу утврђивања присуства и распрострањености и провере статуса овог штетног организма у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмом Pepino mosaic virus спроводи се на површинама на којима се производи семе парадајза, расад парадајза и плодови парадајза и обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање на присуство латентне инфекције од стране овлашћене лабораторије, у сарадњи са овлашћеним пољопривредним стручним службама.

Посебан надзор над штетним организмом Pepino mosaic virus организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, прегледаним површинама;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом, укључујући и лабораторијско тестирање на присуство Pepino mosaic virus до 50 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Tomato brown rugose fruit virus

Посебан надзор над штетним организмом Tomato brown rugose fruit virus спроводи се у циљу утврђивања присуства овог штетног организма у Републици Србији.

Посебан надзор над штетним организмом Tomato brown rugose fruit virus се спроводи на површинама на којима се производи семе парадајза, расад парадајза и плодови парадајза и обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање на присуство латентне инфекције од стране овлашћене лабораторије, у сарадњи са овлашћеним пољопривредним стручним службама.

Посебан надзор над штетним организмом Tomato brown rugose fruit virus организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, прегледаним површинама;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Посебан надзор над штетним организмом обухвата и лабораторијско тестирање узорака из увоза узетих од стране граничне фитосанитарне инспекције.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом, укључујући и лабораторијско тестирање на присуство Tomato brown rugose fruit virus до 60 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Остали вируси

Посебан надзор над штетним организмима Tomato yellow leaf curl virus, Tomato chlorosis virus (ToCV), Tomato infectious chlorosis virus (TICV), обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање од стране овлашћене лабораторије, у сарадњи са овлашћеним пољопривредним стручним службама.

Посебан надзор над овим штетним организмима организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, прегледаним површинама;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над овим штетним организмима, укључујући и лабораторијско тестирање до 20 узорака по вирусу, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Гриње

Tetranychus evansi

Посебан надзор над штетним организмом Tetranychus evansi обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање од стране овлашћене лабораторије, у сарадњи са овлашћеним пољопривредним стручним службама.

Посебан надзор над штетним организмом Tetranychus evansi организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, прегледаним површинама;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над овим штетним организмом, укључујући и лабораторијско тестирање дo 20 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

8. Посебан надзор над штетним организмом Acidovorax citrulli

Посебан надзор над штетним организмом Acidovorax citrulli обухвата визуелне прегледе расада лубенице и диње и узимање узорака од стране овлашћен пољопривредне стручне службе.

Посебан надзор над штетним организмом обухвата и лабораторијско тестирање узорака из увоза узетих од стране граничне фитосанитарне инспекције.

Средства за спровођење посебног надзора над овим штетним организмом укључујући и лабораторијско тестирање до 30 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

9. Посебан надзор над штетним организмом у кукурузу

Посебан надзор над штетним организмом Maize dwarf mosaic virus обухвата визуелни преглед усева кукуруза и узимање узорака од стране овлашћене пољопривредне стручне службе. Лабораторијско тестирање узорака биља врши Дирекција за националне референтне лабораторије.

Средства за лабораторијско тестирање обезбеђена су у буџету Републике Србије.

10. Посебан надзор над штетним организмима у украсном биљу и затвореном простору

Посебан надзор над штетним организмима у украсном биљу спроводи се у циљу утврђивања присуства/ одсуства и провере статуса следећих штетних организама:

а) гљива: род Phytophthora (Phytophthora ramorum, Phytophthora kernoviae, Phytophthora lateralis), Sirococcus tsugae;

б) вироида: рода Pospiviroid;

в) вируса: Impatiens necrotic spot virus.

Посебан надзор над штетним организмима у украсном биљу спроводи овлашћена лабораторија.

Посебан надзор над штетним организмима обухвата визуелне прегледе, узимање узорака за потребе лабораторијских анализа.

У случају лабораторијске потврде појаве штетног организма овлашћена лабораторија обавештава хитно фитосанитарног инспектора.

а) Гљиве

Род Phytophthora

Посебан надзор над штетним организмом Phytophthora ramorum врши се у украсном биљу у оквиру родова: Rhododendron, Viburnum, Pieris, Syringa, Pseudotsuga menziesii, Kalmia, Camellia, Leucothoe и Taxus baccata.

Посебан надзор над штетним организмом Phytophthora kernoviae врши се у украсном биљу у оквиру родова: Fagus, Rhododendron, Drimys winteri (Winteraceae), Fagus sylvatica (Fagaceae), Gevuina avellana (Proteaceae), Hedera helix (Araliaceae), Ilex aquifolium (Aquifoliaceae), Liriodendron tulipifera (Magnoliaceae), Magnolia spp. (Magnoliaceae), Michelia doltsopa (Magnoliaceae), Pieris formosa (Ericaceae), Quercus ilex (Fagaceae), Quercus robur (Fagaceae) и Vaccinium myrtillus (Ericaceae).

Посебан надзор над штетним организмом Phytophthora lateralis врши се у украсном биљу у оквиру следећих родова и врста: Chamaecyparis, Taxus brevifolia и Thuja occidentalis.

Посебан надзор над штетним организмима из рода Phytophthora обухвата визуелни преглед материјала пореклом из увоза на продајним местима и расадника на подручју Републике Србије, узимање узорака и лабораторијско тестирање од стране овлашћене лабораторије.

Посебан надзор над штетним организмима Phytophthora ramorum, Phytophthora kernoviae и Phytophthora lateralis организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над овим штетним организмима, укључујући и лабораторијско тестирање до 90 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Sirococcus tsugae

Посебан надзор над штетним организмом Sirococcus tsugaе врши се у украсном биљу у оквиру родова: Cedrus, Tsuga, Picea и других. Ризичним се сматрају садни материјал и украсне биљке.

Посебан надзор над штетним организмом Sirococcus tsugaе организује се тако да пружи податке о статусу штетног организма, а нарочито о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, прегледаним површинама;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Посебан надзор над овим штетним организмом обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање биљног материјала од стране овлашћене лабораторије.

Посебан надзор над штетним организмом Sirococcus tsugaе обухвата и лабораторијско тестирање узорака из увоза узетих од стране граничне фитосанитарне инспекције.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Sirococcus tsugaе, укључујући и лабораторијско тестирање до 20 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Вироиди

Род Pospiviroid

Посебан надзор над штетним организмима – вироидима рода Pospiviroid обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака семена и расада украсног биља и лабораторијско тестирање од стране овлашћене лабораторије.

Посебан надзор над штетним организмима – вироидима рода Pospiviroid организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, прегледаним површинама;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над овим штетним организмима укључујући и лабораторијско тестирање до десет узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

в) Вируси

Impatiens necrotic spot virus

Посебан надзор над штетним организмом Impatiens necrotic spot virus обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање од стране овлашћене.

Посебан надзор над штетним организмом Impatiens necrotic spot virus организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, прегледаним површинама;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Impatiens necrotic spot virus, укључујући и лабораторијско тестирање до 20 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

11. Посебан надзор над штетним организмима – инсектима (Scaphoideus titanus, Ceratitis capitate, Frankliniella occidentalis, Bemisia tabaci, Halyomorpha halys, Trogoderma granarium)

Посебан надзор над штетним организмима Scaphoideus titanus, Ceratitis capitata и Frankliniella occidentalis спроводе овлашћене пољопривредне стручне службе и обухвата постављање клопки, визуелне прегледе и праћење штетних организама. Овлашћена лабораторија, по потреби, врши детерминацију, односно идентификацију узорака.

Посебан надзор над овим штетним организмима обухвата и лабораторијско тестирање узорака узетих приликом прегледа биља и биљних производа намењених извозу.

Посебан надзор над штетним организмом Bemisia tabaci спроводи овлашћена лабораторија у сарадњи са пољопривредним службама. Посебан надзор над штетним организмом обухвата визуелне прегледе, узимање узорака и детерминацију, односно идентификацију инсеката, и то до 20 узорака.

Посебан надзор над штетним организмом Halyomorpha halys спроводи овлашћена лабораторија у сарадњи са пољопривредним службама и обухвата визуелне прегледе, праћење стања бројности и испољавања штетности ове стенице, као и испитивање метода што ефикаснијег хватања и сузбијања исте.

Посебан надзор над овим штетним организмима организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања;

3) времену, начину и обиму узорковања;

4) биљкама домаћинима и обиму штета;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Посебан надзор над штетним организмом Trogoderma granarium спроводи се у циљу провере статуса штетног организма, у складиштима кукуруза и пшенице. Посебан надзор над штетним организмом Trogoderma granarium спроводи овлашћена лабораторија у сарадњи са пољопривредним службама.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмима од стране овлашћених лабораторија, укључујући и лабораторијско тестирање узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

12. Посткарантински надзор

Посткарантински надзор (визуелни преглед и узорковање) у производним засадима пореклом од материјала из увоза врше овлашћене пољопривредне стручне службе.

Средства за спровођење посткарантинског надзора из става 1. укључујући и лабораторијско тестирање на присуство и других штетних организама који нису oбухвaћени oвим програмом, а налазе се на Листама штетних организама прописаних законом којим се уређује здравље биља, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

13. Посебан надзор над штетним организмима у шумским расадницима, шумским подручјима и јавним површинама

Посебан надзор над штетним организмима у шумским расадницима, шумским подручјима и јавним површинама спроводи се у циљу утврђивања присуства/одсуства и провере статуса следећих штетних организама:

а) нематодa: Bursaphelenchus xylophilus и вектор Monochamus sp.;

б) гљивa: Gibberella circinata;

в) инсеката: Dryocosmus kuriphilus, Agrilus planipennis, Anoplophora chinensis (A. malasiaca) и Anoplophora glabripennis.

а) Нематодa

Bursaphelenchus xylophilus

Посебан надзор над штетним организмом Bursaphelenchus xylophilus спроводи се у циљу откривања и спречавања ширења овог штетног организма.

Ради откривања штетног организма борове нематоде – Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. спроводи се визуелни преглед и узимање узорака осетљивог дрвета, коре и биља, и то:

1) осетљивог дрвета и коре, који обухватају дрво и изоловану кору четинара (Coniferales), осим рода Thuja L.;

2) осетљивог биља, осим плодова и семена, следећих родова: Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr..

Посебан надзор над овим штетним организмом обухвата визуелни преглед материјала, узимање узорака и лабораторијско тестирање узорака на присуство Bursaphelenchus xylophilus, као и праћење присуства врста из рода Monochamus и њихове бројности.

Визуелни преглед осетљивог биља и узимање узорака у случају присуства симптома врше имаоци јавних овлашћења из области шумарства, визуелни преглед и узимање узорака осетљивог дрвета и коре врши фитосанитарна инспекција.

Праћење присуства и идентификацију врста из рода Monochamus врши овлашћена лабораторија.

Посебан надзор над штетним организмом Bursaphelenchus xylophilus организује се тако да пружи податке о:

1) врсти осетљивог дрвета, коре и биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања, као и праћења вектора;

3) прегледаним површинама;

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћена нематолошка лабораторија врши лабораторијско тестирање до 40 узорака и води евиденцију о посебном надзору над штетним организмом Bursaphelenchus xylophilus.

У случају лабораторијске потврде штетног организма овлашћена лабораторија обавештава хитно фитосанитарног инспектора.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Bursaphelenchus xylophilus и векторима из рода Monochamus sp. обезбеђена су у буџету Републике Србије.

б) Гљива

Gibberella circinata

Посебан надзор над штетним организмом Gibberella circinata спроводи се ради откривања и спречавања ширења овог штетног организма.

Посебан надзор над штетним организмом Gibberella circinata спроводи се визуелним прегледом биља намењеног садњи рода Pinus L. и врсте Pseudotsuga menziesii и семена.

Посебан надзор над штетним организмом обухвата визуелни преглед материјала и узимање узорака у случају сумње, као и лабораторијско тестирање.

Визуелни преглед осетљивог биља и семена и узимање узорака врше имаоци јавних овлашћења из области шумарства.

Посебан надзор над штетним организмом Gibberella circinata организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања;

3) прегледаним површинама;

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Овлашћена лабораторија врши лабораторијско тестирање и води евиденцију о томе.

У случају лабораторијске потврде појаве штетног организма овлашћена лабораторија обавештава хитно фитосанитарног инспектора.

Средства за спровођење лабораторијског тестирања до 30 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

в) Инсекти

Dryocosmus kuriphilus

Посебан надзор над штетним организмом Dryocosmus kuriphilus спроводи се ради откривања и спречавања ширења штетног организма.

Посебан надзор над штетним организмом Dryocosmus kuriphilus спроводи се визуелним прегледом биља и садног материјала следећих врста: Castanea crenata Sieb. et Zucc. (јапански кестен), Castanea dentata Marsh. (амерички кестен), Castanea mollissima Blume (кинески кестен), Castanea sativa x crenata (хибрид питомог и јапанског кестена) и Castanea sativa Mill. (питоми кестен).

Посебан надзор над овим штетним организмима у шумским расадницима и шумским подручјима спроводе имаоци јавних овлашћења из области шумарства.

Посебан надзор на јавним површинама спроводи овлашћена лабораторија и води евиденцију о томе.

Посебан надзор над штетним организмом Dryocosmus kuriphilus организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања;

3) прегледаним површинама;

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Dryocosmus kuriphilus на јавним површинама обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Anoplophora chinensis (A. malasiaca), Anoplophora glabripennis, Agrilus planipennis

Посебан надзор над штетним организмима Agrilus planipennis, Anoplophora chinensis (A. malasiaca) и Anoplophora glabripennis спроводи се ради откривања и спречавања ширења ових штетних организама у Републици Србији.

Посебан надзор над овим штетним организмима обухвата визуелни преглед осетљивог биља и праћење путем клопки.

Посебан надзор над овим штетним организмима у шумским расадницима и шумским подручјума спроводе имаоци јавних овлашћења из области шумарства.

Посебан надзор на јавним површинама спроводи овлашћена лабораторија.

Посебан надзор над штетним организмима Agrilus planipennis, Anoplophora chinensis (A. malasiaca) и Anoplophora glabripennis организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања;

3) прегледаним површинама;

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмима на јавним површинама обезбеђена су у буџету Републике Србије.

14. Посебан надзор над штетним организмом Xyllela fastidiosa

Посебан надзор над штетним организмом Xyllela fastidiosa и векторима спроводи се ради откривања и спречавања ширења овог штетног организма.

Посебан надзор над штетним организмом Xyllela fastidiosa обухвата визуелни преглед осетљивог биља и узимање узорака за лабораторијско тестирање од стране овлашћених пољопривредних стручних служби и имаоца јавних овлашћења из области шумарства, уз евидентирање присуства потенцијалних вектора из фамилија Cicadellidae и Cercopidae, у складу са упутством овлашћене лабораторије.

Посебан надзор над штетним организмом Xyllela fastidiosa организује се тако да пружи податке о:

1) врсти биља на којима се врши надзор;

2) месту и локацији прегледа и узорковања;

3) прегледаним површинама;

4) времену, начину и обиму узорковања;

5) резултатима и методама анализа узетих узорака.

Лабораторијско тестирање узорака спроводи овлашћена лабораторија и Дирекција за националне референтне лабораторије.

Посебан надзор над штетним организмом обухвата и лабораторијско тестирање узорака из увоза узетих од стране граничне фитосанитарне инспекције.

Средства за спровођење посебног надзора над штетним организмом Xyllela fastidiosa и лабораторијско тестирање до 150 узорака, обезбеђена су у буџету Републике Србије.

15. Обука и стручно усавршавање

Средства за припрему упутстава за прегледе и узорковање, тренинге и обуке у циљу стручног усавршавања обезбеђена су у буџету Републике Србије.

16. Едукација власника и држаоца биља

У циљу подизања свести о значају спровођења мера за спречавање појаве, рано откривање, праћење, сузбијање и искорењивање штетних организама овлашћене пољопривредне стручне службе и имаоци јавних овлашћења у шумарству врше едукацију власника и држаоца биља о штетним организмима прописаним овим програмом.

17. Контрола спровођења Програма мера заштите здравља биља

Све овлашћене организације достављају министарству надлежном за послове здравља биља до краја текуће године извештај о спроведеним активностима по овом програму мера.

Фитосанитарна инспекција врши контролу спровођења овог програма мера.

У случају утврђивања неправилности у спровођењу овог програма мера, фитосанитарни инспектор без одлагања налаже прописане мере и о томе обавештава министарство надлежно за послове здравља биља.