Zakon

На основу члана 115. став 2. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),

Министар културе и информисања доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима

"Службени гласник РС", број 67 од 8. маја 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци, садржај и начин вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима.

Члан 2.

О археолошком ископавању и истраживању води се документација:

1) дневник археолошких ископавања и истраживања који садржи:

(1) опис ископавања/истраживања на дневном нивоу;

(2) опис истраживаних слојева;

(3) опис околности и услова под којима су археолошке структуре откривене и истраживане;

(4) назначена повезаност и однос са другим елементима техничке, теренске и фотодокументације.

2) техничка документација која садржи:

(1) положај налазишта/локалитета на топографској карти у размери 1:25 000;

(2) ситуациони план налазишта (геодетски или сателитски снимак) са обележеним истраженим површинама у размери 1:50 до 1:1 000;

(3) цртеже основа у размери 1:25 до 1:10;

(4) цртеже профила 1:25 до 1:10;

(5) цртеже пресека у размери 1:10 до 1:1;

(6) цртеже детаља у размери 1:10 до 1:1.

3) теренска документација која се води на обрасцима који су саставни део овог правилника, и то:

(1) Образац 1 – Подаци о археолошком налазишту/локалитету;

(2) Образац 2 – Стратиграфска јединица;

(3) Образац 3 – Објекат;

(4) Образац 4 – Теренски инвентар;

(5) Образац 5 – Посебан налаз;

(6) Образац 6 – Студијски материјал;

(7) Образац 7 – Гробни записник (7а – инхумација; 7б – инцинерација);

(8) Образац 8 – Гробови животиња и други типови похрањених остатака животиња и биљака;

(9) Образац 9 – Попис узорака;

(10) Образац 10 – Фото дневник;

(11) Образац 11 – Нивелмански дневник;

(12) Образац 12 – Дневник читања тоталном станицом;

(13) Образац 13 – Археолошко рекогносцирање.

4) фотодокументација o целини и деловима налазишта/локалитета и појединачним налазима.

5) документација о недеструктивним методама даљинске детекције (аеро археологија, геофизичко истраживање – георадар, геомагнетизам, геоелектрика) која садржи:

(1) извештај о обављеним истраживањима који садржи податке о руководиоцу радова и стручној екипи, податке о простору на коме су радови изведени, обиму истраживања, циљевима истраживања, образложење методологије истраживања и резултате истраживања;

(2) одговарајућу техничку документацију;

(3) фото документацију које чине фотографије налазишта за време, у току и на крају истраживања.

Члан 3.

Обрасци из члана 2. тачка 3) овог правилника су листови величине 29,7 x 21 cm.

Обрасци из члана 2. тачка 3) овог правилника одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Документација o археолошком ископавању и истраживању из члана 2. овог правилника води сe и електронски у јединственом информационом систему за вођење обједињене археолошке теренске документације.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању („Службени гласник РС”, бр. 19/95 и 102/06).

Одредба члана 3. став 3. овог правилника примењује се од 1. септембра 2020. године.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-18/2020-02

У Београду, 24. априла 2020. године

Министар,

Владан Вукосављевић, с.р.

Прилози

Образац 1- Подаци о археолошком налазишту локалитету

Образац 2 - Стратиграфска јединица

Образац 3 - Објекат

Образац 4 - Теренски инвентар

Образац 5 - Посебан налаз

Образац 6 - Студијски материјал

Образац 7а - Гробни записник - инхумација

Образац 7б - Гробни записник - инцинерација

Образац 8 - Гробови животиња и други типови похрањених остатака животиња и биљака

Образац 9 - Попис узорака

Образац 10- Фото дневник

Образац 11 -Нивелмански дневник

Образац 12 - Дневник читања тоталном станицом

Образац 13- Археолошко рекогносцирање