Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања

"Службени гласник РС", бр. 76 од 21. маја 2020, 87 од 10. септембра 2021, 10 од 28. јануара 2022.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања (у даљем тексту: ИПАРД подстицаји), у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године (у даљем тексту: ИПАРД програм), износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје.

Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значења:

1) општи трошак јесте издатак за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката, као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја, који су дати у Прилогу 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова (у даљем тексту: Листа прихватљивих инвестиција и трошкова), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) нова опрема, машина, односно механизација јесте опрема, машина, односно механизација произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која се први пут ставља у употребу;

3) изградња јесте изградња, грађење, доградња, реконструкција, санација, адаптација, односно инвестиционо одржавање у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

4) скривени радови јесу радови који се изводе током реализације инвестиције и који се у каснијим фазама због природе или начина извођења не могу контролисати на лицу места;

5) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

6) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

7) место инвестиције јесте катастарска парцела на којој се врши изградња или опремање објекта, односно, катастарска парцела на којој се користи опрема, машина или механизација које су предмет захтева и која се налази у руралном подручју;

8) рурална подручја јесу подручја насељених места на територији Региона Војводине, Београдског региона, Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој, са густином насељености мањом од 150 становника по km², која се не налазе у Прилогу 2 – Листа насељених места изван руралних подручја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

9) носилац диверзификоване активности јесте члан породичног пољопривредног газдинства подносиоца захтева за одобравање пројекта, који je и члан породичног домаћинства подносиоца захтева, у складу са прописом којим се уређује област угоститељства.

*Службени гласник РС, број 87/2021

Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје

Члан 3.

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) као комерцијално и налази се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Лице из става 1. тач. 2) и 3) овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје и ако:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;

2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;

3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева;

4) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;

5) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Лице из става 1. овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје ако испуњава услове прописане овим правилником.

Члан 4.

Лице из члана 3. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за инвестиције и трошкове у сектору руралног туризма.

II. УСЛОВИ

Услови за остваривање права на одобравање пројекта

Члан 5.

Право на одобравање пројекта остварује лице из члана 3. овог правилника ако:

1) се инвестиција налази у руралном подручју;

2) укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима за смештај које има на територији Републике Србије, није већи од 30, за лица која у моменту подношења захтева за одобравање пројекта обављају угоститељску делатност, односно пружају угоститељске услуге, у складу са законом којим се уређује угоститељство;

3) има пребивалиште, односно седиште на територији Београдског региона, Региона Војводине, Региона Шумадије и Западне Србије, односно Региона Јужне и Источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

4) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

6) је катастарска парцела на којој се изграђује објекат који je предмет инвестиције у његовом власништву, односно сувласништву;

7) је објекат који је предмет инвестиције у изградњу, односно изградњу и опремање у његовом власништву;

8) је објекат који је предмет инвестиције у опремање у његовом власништву, односно у случају предузетника и привредног друштва да над тим објектом има и право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем, јединицом локалне самоуправе, црквом, манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

9) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције која је предмет захтева пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;

10) добављач и лице из члана 3. овог правилника не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица, у складу са овим правилником;

11) има три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљиве трошкове према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности, без ПДВ-а према месечном курсу Европске комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које се доставља рачун;

12) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника, односно ако по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником захтев за одобравање исплате није поднет у року одређеном решењем о одобравању пројекта;

13) роба која је предмет свих понуда из тачке 11) овог става издатих од стране истог добављача за набавку поједине инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова, потиче из земље која је дата у Прилогу 3 – Листа прихватљивих земаља (у даљем тексту: Листа прихватљивих земаља), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка1.

14) за објекат који је предмет инвестиције у изградњу има одговарајућу документацију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму;

16) ако предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања.

Ако је предмет захтева за одобравање пројекта опрема која се уграђује у објекат, лице из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта ако тај објекат има грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова или дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

Ако је предмет захтева инвестиција у изградњу и/или опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора, лице из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта ако се енергија из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности.

Ако је предмет захтева инвестиција у изградњу објекта на коме су поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, лице из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта и ако има привремену ситуацију са грађевинском књигом за изведене радове, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове, до дана подношења захтева за одобравање пројекта.

––––––––––––––

1 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 24/14 на дан расписивања јавног позива.

*Службени гласник РС, број 87/2021

**Службени гласник РС, број 10/2022

Пословни план, елементи и показатељи за процену економске одрживости пројекта

Члан 6.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове у складу са овим правилником, право на одобравање пројеката остварује ако докаже своју економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план.

Пословни план из става 1. овог члана за инвестиције вредности до 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми, и то кроз Једноставан пословни план који је дат у Прилогу 4 – Једноставан пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пословни план из става 1. овог члана за инвестиције вредности веће од 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми, и то кроз Сложен пословни план који је дат у Прилогу 5 – Сложен пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца и пројекта дати су у Прилогу 6 – Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Износ ИПАРД подстицаја

Члан 7.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност.

Корисник ИПАРД подстицаја (у даљем тексту: корисник) може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 20.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Вредност прихватљивих општих трошкова не може прећи износ од 12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.

Tрошкови за израду пословног плана прихватљиви су до 5% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције, и то до 2.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја, у складу са овим правилником, у вредности до 400.000 евра, и то кроз највише три пројекта, у периоду спровођења ИПАРД програма.

*Службени гласник РС, број 87/2021

Инвестиције и прихватљиви трошкови

Члан 8.

Инвестиције у диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања и прихватљиви трошкови за које се одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на инвестиције у сектору руралног туризма, сматрају се прихватљивим, до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја и три достављене понуде.

Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на студије изводљивости у вези са пројектом прихватљиви су за инвестиције за производњу енергије из обновљивих извора, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

*Службени гласник РС, број 87/2021

Неприхватљиви трошкови

Члан 9.

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

1) порезе, укључујући ПДВ;

2) царине, увозне и друге дажбине;

3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;

4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;

5) трошкове пословања;

6) половне машине, механизацију и опрему;

7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;

8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;

9) доприносе у натури;

10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;

11) трошкове шпедиције, пуштања у рад, као и за друге оперативне трошкове;

12) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;

13) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем од стране предузетника, односно привредног друштва.

Право на коначну исплату ИПАРД подстицаја не може да се оствари за трошкове по рачуну, односно окончаној ситуацији, за које Управа за аграрна плаћања контролом на лицу места пре коначне исплате утврди да нису реализовани.

Захтев за остваривање права на ИПАРД подстицаје одбија се као неоснован у делу који се односи на трошкове из ст. 1. и 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 10/2022

III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта

Члан 10.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи рок за подношење захтева за одобравање пројекта, износ расположивих средстава за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за конкретан позив.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова.

Повезана лица могу поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву.

Документација уз захтев за одобравање пројекта

Члан 11.

Уз захтев из члана 10. овог правилника доставља се следећа документација:

1) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, за предузетнике и привредна друштва;

2) пословни план, у складу са чланом 6. овог правилника;

3) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;

4) понуде у складу са чланом 5. став 1. тачка 11) овог правилника;

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, као и према месту инвестиције;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

7) решењe о категоризацији за сваки од угоститељских објеката за смештај, у случају да подносилац захтева има један или више категорисаних угоститељских објеката за смештај у складу са законом којим се уређује област угоститељства.

Предузетник који води књиге по систему простог књиговодства, поред документације из става 1. овог члана, доставља и:

1) последњи биланс успеха;

2) последњи јавно објављени порески биланс, на обрасцу пореске пријаве за аконтационо-коначно утврђивање пореза на приход од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање (Образац ППДГ-1С).

Индивидуални пољопривредник који води књиге по систему простог књиговодства, поред документације из става 1. овог члана, доставља и:

1) последњи биланс успеха;

2) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.

Индивидуални пољопривредник који води књиге по систему двојног књиговодства, поред документације из става 1. овог члана, доставља и:

1) последњи јавно објављени биланс успеха;

2) последњи јавно објављени биланс стања;

3) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.

За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из ст. 1–4. овог члана, доставља се и:

1) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, са предмером и предрачуном радова, у електронској и папирној форми;

2) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова, који гласе искључиво на име подносиоца захтева, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано издавање грађевинске дозволе, односно није прописано издавање решења за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

За инвестиције у изградњу и/или опремање објеката, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.

Ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције у опремање објекта, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем односно уступиоцем – физичким лицем, јединицом локалне самоуправе, црквом, манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

Ако је предмет инвестиције опрема која се уграђује у објекат, доставља се и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова или дозвола за употребу за тај објекат у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

За инвестиције у изградњу објекта на коме су поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, доставља се и привремена ситуација са грађевинском књигом за изведене радове, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове, до дана подношења захтева за одобравање пројекта.

За инвестиције у обновљиве изворе енергије доставља се и претходна студија изводљивости или студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

За доказивање испуњености критеријума рангирања који се односе на средњу школу у области угоститељства и/или туризма, високу школу струковних студија у области угоститељства и/или туризма, односно факултет, подносилац захтева уз захтев подноси и копију дипломе, односно уверења или сведочанства, који гласе на његово име, односно име носиоца диверзификоване активности, у складу са чланом 17. став 4. овог правилника.

За доказивaње испуњености критеријума рангирања који се односе на проценат жена запослених у привредном друштву, подносилац захтева уз захтев подноси и образац М-А – Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, за све запослене.

Документацију из става 1. тач. 1) и 5)–7), става 2. тачка 2), става 3. тачка 2), става 4, става 5. тач. 2), ст. 6. и 8. овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 87/2021

Административна обрада захтева за одобравање пројекта

Члан 12.

Управа врши административну обраду захтева за одобравање пројекта провером података из захтева, документације приложене уз захтев и увидом у службене евиденције.

Захтев за одобравање пројекта који није поднет од стране лица из члана 3. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

Понуде

Члан 13.

Понуда из члана 5. став 1. тачка 11) овог правилника нарочито садржи:

1) назив, седиште и матични број добављача;

2) назив, седиште и матични број подносиоца захтева, ако је подносилац захтева предузетник или привредно друштво, односно име, презиме, пребивалиште и ЈМБГ подносиоца захтева ако је подносилац захтева физичко лице;

3) техничко-технолошке карактеристике за робу, радове и услуге који чине предмет инвестиције, односно предмер и предрачун радова за изградњу, при чему свака ставка у понуди мора да садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану нето цену и износ ПДВ-а изражене у динарима, односно у еврима за стране добављаче, као и да садржи податке о основном моделу и додатној опреми;

4) рок важења понуде;

5) број, датум и место издавања понуде;

6) потпис добављача;

7) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је предмет понуде нова и неупотребљавана роба;

8) назив произвођача и земља порекла опреме, радова и услуга;

9) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је земља, односно територија порекла опреме, радова и услуга земља са Листе прихватљивих земаља;

10) гарантне услове;

11) услове и начин плаћања;

12) обавезе добављача у вези са испоруком.

Подаци из прикупљених понуда треба да буду у складу са подацима који су наведени у пословном плану.

Одобравање понуде

Члан 14.

Подносилац захтева у захтеву за одобравање пројекта означава као изабрану једну од три достављене понуде, односно доставља једну понуду у складу са чланом 5. став 1. тачка 11) овог правилника.

Управа одобрава достављену, односно изабрану понуду у вредности која не сме бити већа од вредности из понуде са најнижом ценом.

Управа одобрава изабрану понуду између најмање три достављене понуде издате од стране добављача који међусобно не представљају повезана лица.

Ако подносилац уз захтев за одобравање пројекта достави понуде издате од стране добављача који међусобно представљају повезана лица, Управа исте не узима у разматрање и позива подносиоца да у одређеном року Управи достави најмање три понуде издате од стране добављача који међусобно не представљају повезана лица, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Израчунавање основице за обрачун ИПАРД подстицаја

Члан 15.

Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у вредности из члана 14. став 2. овог правилника, ако ова вредност не прелази износ референтне цене утврђене у складу са посебним прописом којим се прописује методологија утврђивања референтне цене.

Ако вредност из члана 14. став 2. овог правилника прелази износ референтне цене, основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у висини референтне цене.

Контрола на лицу места пре одобравања пројекта

Члан 16.

После административне обраде захтева за одобравање пројекта, Управа врши проверу испуњености прописаних услова контролом на лицу места у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Управа у зависности од врсте инвестиције, у извештају сачињеном током контроле на лицу места у фази одобравања пројекта, упознаје подносиоца захтева да најкасније десет дана пре извођења радова или испоруке опреме обавести Управу о извођењу скривених радова.

Бодовање и рангирање

Члан 17.

Ако износ расположивих средстава по јавном позиву није довољан за све поднете захтеве за одобравање пројекта, Управа спроводи поступак бодовања и рангирања.

Са 20 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако:

1) је подносилац захтева женског пола, у случају физичког лица, односно предузетника, или привредно друштво које у својој структури запослених има најмање 30% запослених лица женског пола на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

2) је подносилац захтева лице млађе од 40 година на дан подношења захтева за одобравање пројекта, у случају физичког лица, односно предузетника;

3) је место инвестиције у планинским подручјима, у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди;

4) је пословним планом предвиђено отварање новог радног места, до подношења захтева за исплату, у случају предузетника или привредног друштва.

Са десет бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако пројекат укључује инвестиције у инфраструктуру и опрему за особе са инвалидитетом, у складу са посебним прописом којим се уређују технички стандарди планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Доказ о стеченом образовању бодује се са:

1) три бода, ако је у питању средње стручно образовање у области угоститељства/туризма у трогодишњем, односно четворогодишњем трајању;

2) шест бодова, ако је у питању висока стручна спрема стечена у високој школи струковних студија у области угоститељства/туризма;

3) десет бодова, ако је у питању висока стручна спрема стечена на факултету.

Бодови из става 4. овог члана додељују се уколико критеријум бодовања испуњава:

1) носилац породичног пољопривредног газдинства или носилац диверзификоване активности, у случају да је подносилац захтева физичко лице;

2) предузетник, у случају да је подносилац захтева предузетник;

3) члан друштва који има 50% или више удела у привредном друштву, у случају да је подносилац захтева привредно друштво.

Бодови се додељују на основу документације достављене уз захтев за одобравање пројекта.

У случају испуњавања више критеријума, бодови се сабирају.

Ако постоји више захтева са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има потпун захтев који је раније поднет.

Ранг-листа захтева за одобравање пројекта објављује се на званичној интернет страници Управе.

Подносилац захтева за одобравање пројекта има право на приговор на своје место на бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе.

О приговору Управа решава у року од 15 дана од дана подношења приговора.

По коначности одлука о приговорима из става 11. овог члана, Управа објављује коначну ранг-листу захтева за одобравање пројекта на званичној интернет страници Управе.

*Службени гласник РС, број 87/2021

Решење о одобравању пројекта

Члан 18.

Ако је административном обрадом и контролом на лицу места утврђено да захтев испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства, директор Управе решењем одобрава пројекат.

Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) пројекат који се одобрава са прихватљивим инвестицијама и трошковима;

2) одобрен износ ИПАРД подстицаја са израженим износом националног финансирања и коофинансирања Европске уније за пројекат који се одобрава;

3) рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за исплату;

4) обавезу чувања документације која се односи на пројекат који се одобрава;

5) обавезу достављања извештаја Управи о спровођењу одобреног пројекта у зависности од врсте пројекта;

6) обавезу корисника средстава да допусти у сваком тренутку несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, те обавезу давања на увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима: Управе, органа надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja надлежних за послове Националног фонда и подршку националном службенику за одобравање, Eврoпскe кoмисиje, Eврoпскoг рeвизoрскoг судa и Eврoпскe кaнцeлaриje зa бoрбу прoтив прeвaрa (OЛAФ);

7) забрану предузимања радњи које би могле довести до јавног финансирања истог одобреног пројекта;

8) обавезу корисника да обавести Управу о извођењу скривених радова;

9) обавезу корисника да обележи предмет инвестиције на начин прописан овим правилником.

Управа позива подносиоца захтева да преузме решење којим се одобрава пројекат.

Приликом преузимања решења из става 3. овог члана Управа усменим и писменим путем упознаје корисника са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним санкцијама, у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

Корисник својим потписом, односно овером аката из става 4. овог члана потврђује пријем решења о одобравању пројекта, као и да је упознат са правима, обавезама и одговорностима и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

Измена одобреног пројекта

Члан 19.

После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, корисник може поднети захтев за измену одобреног пројекта:

1) ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;

2) ако се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;

3) ако реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:

(1) више силе,

(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,

(3) промене прописа,

(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.

Измене пројекта морају бити у складу са условима за одобравање пројеката прописаним овим правилником.

IIIа АВАНСНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

*Службени гласник РС, број 10/2022

Услови за остваривање права на авансну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 19а

Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на одобравање пројекта остварује право на авансну исплату ИПАРД подстицаја ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

2) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;

3) има писану банкарску гаранцију која:

(1) је издата у динарима,

(2) је издата од домаће пословне банке, у складу са законом којим се уређују банке,

(3) одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате,

(4) има рок важења од најмање 12 месеци после дана истека рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта,

(5) је безусловна, неопозива и садржи клаузулу без права на приговор и платива на први позив, или садржи сличне речи које имају исто значење, а којом се банка обавезује према Управи као примаоцу гаранције (кориснику гаранције) да ће му за случај да налогодавац о доспелости не испуни обавезу повраћаја авансно исплаћених новчаних средстава утврђену решењем директора Управе, измирити ову обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији, у складу са законом којим се уређују облигациони односи, законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

Право на авансну исплату ИПАРД подстицаја може се остварити у висини до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Покретање поступка за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 19б

Поступак за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи у року од 60 дана од пријема коначног решења којим се одобрава пројекат.

Уз захтев за одобравање авансне исплате, корисник подстицаја доставља и банкарску гарaнцију из члана 19а став 1. тачка 3) овог правилника.

Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја са пратећом документацијом доставља се Управи у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива и адресе пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, са напоменом: „Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја” и позивом на број решења о одобравању пројекта.

Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја поднет од стране лица коме решењем није одобрен пројекат, преурањен или неблаговремен захтев, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Решење о одобравању авансне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 19в

Ако је административном провером утврђено да захтев за одобравање авансне исплате испуњава прописане услове, директор Управе решењем одобрава право на авансну исплату ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) одобрени износ авансне исплате ИПАРД подстицаја са израженим износом националног и коофинансирања Европске уније;

2) обавезу чувања документације у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

3) обавезу примаоца средстава да врати исплаћена средства услед непридржавања обавеза, административне грешке, или утврђене неправилности, односно преваре, у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Измена пројекта након авансне исплате

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 19г

Ако након авансне исплате ИПАРД подстицаја корисник Управи поднесе захтев за измену одобреног пројекта који се односи на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за коначну исплату, а рок важења достављене банкарске гаранције на основу које је усвојен захтев за одобравање авансне исплате је краћи од захтеваног новог рока за завршетак пројекта, односно за подношење захтева за коначну исплату, Управа одобрава измену пројекта ако подносилац уз захтев за измену одобреног пројекта достави и доказ о продужењу рока важења банкарске гаранције за период од 12 месеци после дана истека захтеваног новог рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату.

Ако у поступку по захтеву за измену одобреног пројекта након авансне исплате, директор Управе решењем одобри измену пројекта и утврди мањи укупни одобрени износ ИПАРД подстицаја од износа претходно утврђеног решењем о одобравању пројекта и решењем о одобравању авансне исплате, директор Управе решењем налаже примаоцу средстава повраћај разлике авансне исплате до висине до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја, у року од 30 дана од дана достављања решења.

*Службени гласник РС, број 10/2022

IV. КОНАЧНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

*Службени гласник РС, број 10/2022

Услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 20.

Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на одобравање пројекта остварује право на коначну исплату ИПАРД подстицаја ако:

1) има категорисан угоститељски објекат који је предмет инвестиције, у складу са прописима којима се уређују област туризма, односно угоститељства;

2) укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима које има на територији Републике Србије, није већи од 30;

3) је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;

4) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан подношења захтева за одобравање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја;

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

6) је предмет инвестиције обележен на начин прописан овим правилником;

7) предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

8) роба по свим рачунима, односно окончаним ситуацијама издатим од стране истог добављача за набавку поједине инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова, потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка2;

9) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату, односно од дана оснивања за новооснована привредна друштва и предузетнике;

10) предмет инвестиције испуњава услове прописане законима којима се уређују област туризма, односно угоститељства;

11) има најмање једног новозапосленог, за кориснике који су пословним планом предвидели отварање нових радних места;

12) опрема која је предмет инвестиције, налази се на месту инвестиције.

––––––––––––––

2 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 24/14 на дан расписивања јавног позива.

*Службени гласник РС, број 87/2021

**Службени гласник РС, број 10/2022

Покретање поступка за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 21.

Поступак за одобравање исплате покреће се по захтеву корисника подстицаја за одобравање коначне исплате, који се подноси Управи након реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја по истом јавном позиву.

Захтев за одобравање коначне исплате поднет од стране лица коме решењем није одобрен пројекат, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Документација за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 22.

Уз захтев за одобравање исплате из члана 21. овог правилника корисник доставља следећу документацију:

1) рачуне за набавку предметне инвестиције, у складу са решењем о одобравању пројекта;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције од домаћег добављача, а међународни товарни лист ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, односно фискални исечак ако је физичко лице извршило плаћање готовином или картицом за готовинско плаћање;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да роба не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствену царинску исправу, ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе, односно изјаву произвођача о домаћем пореклу робе, односно изјаву извођача радова о домаћем пореклу робе, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка3;

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, као и пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;

8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;

11) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

12) акт органа надлежног за угоститељско-туристичке послове којим се доказује да корисник испуњава прописане услове у области угоститељства, односно туризма;

13) решење о категоризацији објекта који је предмет инвестиције, у складу са прописима којима се уређују област туризма, односно угоститељства.

У случају инвестиција у изградњу, односно изградњу и опремање објеката, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и употребна дозвола, извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.

За инвестиције у изградњу објекта, поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, доставља се и:

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;

2) копија грађевинскe књигe, односно друга прописана документација у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња;

3) рачун, односно окончана ситуација за изведене радове, односно за набавку грађевинских производа и опреме.

Ако је предмет инвестиције чамац, односно плутајући објекат, корисник, доставља и пловидбену, односно плутајућу дозволу, која гласи на име корисника.

Ако је предмет инвестиције набавка робе, корисник доставља и изјаву добављача да је испоручена роба нова.

Лице из члана 3. став 1. тач. 2) и 3) овог правилника којем је одобрен захтев за одобравање пројекта, а које је пословним планом предвидело отварање једног или више нових радних места до подношења захтева за одобравање исплате, доставља и образац М-А – Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, којим се доказује заснивање радног односа за најмање једно лице.

За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату, корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у обрасцу захтева за одобравање исплате.

Документацију из става 1. тач. 7)–13) и става 2. овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

––––––––––––––

3 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 24/14 на дан расписивања јавног позива.

*Службени гласник РС, број 87/2021

**Службени гласник РС, број 10/2022

Форма документације

Члан 23.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Сва документа достављају се у папирној форми, осим ако је овим правилником прописано да се достављају и у електронској форми (на CD-у).

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

Контрола на лицу места пре исплате

Члан 24.

После административне обраде захтева за одобравање коначне исплате, Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником, контролом на лицу места на начин и поступак који је уређен посебним прописом.

Контролом из става 1. овог члана, Управа проверава да ли је корисник инвестицију реализовао у складу са решењем о одобравању пројекта.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Решење о одобравању коначне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 25.

Ако је административном обрадом и контролом на лицу места утврђено да захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја испуњава прописане услове, директор Управе решењем одлучује о праву на коришћење ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се износ средстава који се финансира средствима претприступне помоћи Европске уније, односно буџета Републике Србије, као и укупни износ ИПАРД подстицаја.

Износ ИПАРД подстицаја који се финансира средствима помоћи Европске уније утврђује се у износу до 75% од укупног износа ИПАРД подстицаја, док се преостали износ ИПАРД подстицаја финансира средствима из буџета Републике Србије.

Решење из става 1. овог члана садржи и:

1) обавезу чувања документације у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

2) обавезу примаоца средстава ИПАРД подстицаја да обележи предмет инвестиције;

3) обавезу примаоца средстава ИПАРД подстицаја да наменски користи, не отуђи, нити омогући другом лицу коришћењe предмета инвестиције у периоду од пет година од дана исплате;

4) обавезу примаоца средстава ИПАРД подстицаја да допусти у сваком тренутку несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, те обавезу давања на увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима: Управе, органа надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja надлежних за послове Националног фонда и подршку националном службенику за одобравање, Eврoпскe кoмисиje, Eврoпскoг рeвизoрскoг судa и Eврoпскe кaнцeлaриje зa бoрбу прoтив прeвaрa (OЛAФ);

5) обавезу примаоца средстава да врати исплаћена средства услед непридржавања обавеза, административне грешке или утврђене неправилности, односно преваре, у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Ако се решење из става 1. овог члана доноси након авансне исплате ИПАРД подстицаја овим решењем се утврђује укупан коначни износ ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 5. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја већи од износа авансне исплате, истим решењем директор Управе одобрава исплату разлике између авансне исплате до коначног износа ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 5. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја који одговара износу авансне исплате, истим решењем директор Управе констатује да авансна исплата постаје и коначна исплата ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 5. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја мањи од износа авансне исплате, истим решењем директор Управе налаже примаоцу повраћај разлике између коначног износа ИПАРД подстицаја до износа који је авансно исплаћен, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Ако прималац средстава инвестицију не реализује у складу са решењем којим се усваја захтев за одобравање пројекта, директор Управе доноси решење којим налаже повраћај авансно исплаћених средстава, са затезном каматом која се обрачунава од момента исплате новчаних средстава примаоцу, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Ради повраћаја авансно исплаћених средстава, на основу коначног решења из става 9. овог члана, Управа покреће поступак активирања банкарске гаранције на основу које је одобрена авансна исплата, код пословне банке која је издала банкарску гаранцију.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Обележавање предмета инвестиције

Члан 26.

Током и након реализације инвестиције корисник информише јавност о подршци из ИПАРД програма, у складу са Прилогом 7 – Обележавање предмета инвестиције, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 7).

Корисник током реализације инвестиције врши привремено обележавање предмета инвестиције, за инвестиције у инфраструктуру или изградњу објеката за које укупан износ јавне подршке прелази 100.000 евра, на начин дат у Прилогу 7.

Прималац средстава ИПАРД подстицаја врши стално обележавање предмета инвестиције, најкасније у року од једног, односно три месеца од реализације инвестиције, на начин дат у Прилогу 7.

Прималац средстава ИПАРД подстицаја треба да се придржава прописаних обавеза о информисању јавности о подршци из ИПАРД програма пет година од дана исплате ИПАРД подстицаја, на начин дат у Прилогу 7.

Контрола на лицу места после исплате ИПАРД подстицаја

Члан 27.

После коначне исплате ИПАРД подстицаја, Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава ИПАРД подстицаја наменски користи предмет инвестиције на месту инвестиције, као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 28.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-56/2020-09

У Београду, 18. маја 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања: "Службени гласник РС", број 87/2021-25

Члан 10.

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 11.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања: "Службени гласник РС", број 10/2022-35

Члан 12.

Овај правилник ступа на наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања ("Службени гласник РС", број 87/2021) прилози 1 и 7 замењени су новим прилозима (види члан 9. Правилника - 87/2021-25).

Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

Прилог 2 - Листа насељених места изван руралних подручја

Прилог 3 - Листа прихватљивих земаља

Прилог 4 - Једноставан пословни план

Прилог 5 - Сложен пословни план

Прилог 6 - Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта

Прилог 7- Обележавање предмета инвестиције