Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

"Службени гласник РС", бр. 76 од 21. маја 2020, 18 од 11. фебруара 2022, 77 од 8. јула 2022, 144 од 30. децембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју;

2) подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља;

3) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства;

4) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта.

*Службени гласник РС, број 18/2022

Члан 3.

Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника обухватају подршку пројектима који се односе на унапређење стручног знања у области:

1) ратарства и повртарства;

2) воћарства и виноградарства;

3) сточарства;

4) органске производње;

5) употребе обновљивих извора енергије у пољопривреди;

6) шумарства;

7) агроекономије;

8) руралног развоја;

9) хране за будућност, у складу са Стратегијом паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (,,Службени гласник РС”, број 21/20).

Члан 4.

Подстицаји из члана 2. тачка 2) овог правилника обухватају подршку за спровођење пројеката који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља кроз ангажовање до два пољопривредна инжењера за обављање прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, на основу уговора о привременим и повременим пословима, у складу са законом .

Подстицаји из става 1. овог члана намењени су за покриће трошкова:

1) ангажовања пољопривредних инжењера за обављање прогнозно-извештајних послова у области заштите биља;

2) насталих спровођењем пројекта, који се односе на путне трошкове и трошкове превоза.

Пољопривредни инжењер из става 1. овог члана је лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области заштите биља, воћарства и виноградарства, ратарства, опште агрономије или хортикултуре.

*Службени гласник РС, број 144/2022

Члан 5.

Подстицаји из члана 2. тачка 3) овог правилника обухватају подршку за спровођење примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства кроз узимање узорка сировог млека, ради испитивања и утврђивања његовог квалитета у складу са правилником којим се ближе прописује квалитет сировог млека.

Подстицаји из става 1. овог члана намењени су за покриће трошкова насталих узимањем узорака за утврђивање квалитета сировог млека непосредно код произвођача сировог млека или на сабирном месту, односно сабиралишту и његовим транспортовањем.

Члан 5а

Подстицаји из члана 2. тачка 4), овог правилника обухватају подршку за спровођење примењеног пројекта за унапређење квалитета земљишта кроз унапређење хемијских својстава земљишта применом адекватних количина минералних ђубрива одређених на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта и праћење утицаја унапређења квалитета земљишта на висину остварених приноса.

Подстицаји из става 1. овог члана намењени су за покриће трошкова насталих за реализацију активности током примењеног истраживања и то трошка накнаде лица ангажованог на постављању, одржавању и праћењу резултата пројекта, као и за набавку и примену минералних ђубрива.

*Службени гласник РС, број 18/2022

Члан 6.

Право на подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника има правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Право на подстицаје из члана 2. тач. 2) - 4). овог правилника има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Лице из става 2. овог члана остварује право на подстицаје из члана 2. тачка 2) овог правилника и ако обавља прогнозно-извештајне послове.

Лице из става 2. овог члана остварује право на подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника и ако је овлашћено за одређивање основних параметара плодности земљишта у складу са прописом којим се уређују услови које треба да испуни привредно друштво или друго правно лице у погледу техничких и стручних капацитета за вршење контроле плодности, односно ако има закључен уговор о заједничкој реализацији пројекта са овлашћеном организацијом.

Право на подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника остварује лице из става 1. овог члана ако у складу са критеријумима за оцењивање пројеката постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених конкурсом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Право на подстицаје из члана 2. тач. 2)–4) овог правилника лице из става 2. овог члана остварује ако по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру расположивих средстава опредељених јавним позивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 18/2022

**Службени гласник РС, број 144/2022

Члан 7.

Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника расподељују се конкурсом који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде и који нарочито садржи: теме техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услове за њихово извођење, очекиване резултате пројеката и начин њихове дисеминације, преглед прихватљивих трошкова, садржину пројекта, документацију која се подноси ради доказивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје, начин и критеријуме за оцењивање пројеката, рокове за подношење пријава на конкурс, као и висину укупних средстава по конкурсу.

*Службени гласник РС, број 144/2022

Члан 8.

Испуњеност услова за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника утврђује комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде, чији је члан представник министарства надлежног за послове научноистраживачке и иновационе делатности.

Комисија из става 1. овог члана разматра пријаве на конкурс, оцењује пројекте по утврђеним критеријумима и директору Управе за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) даје предлог за доделу подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника.

Члан 9.

Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје из члана 2. тач. 2)–4) овог правилника (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 2. тач. 2)–4) овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника подноси лице из члана 6. став 2. овог правилника за подручја на којима обавља саветодавне послове у пољопривреди у складу са Годишњим програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди за претходну годину (у даљем тексту: Годишњи програм).

За подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди у складу са Годишњим програмом за која није поднет захтев из става 4. овог члана, право на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника може да оствари друго лице из члана 6. став 2. овог правилника, без обзира на подручје на којем обавља саветодавне послове у пољопривреди у складу са Годишњим програмом.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 2) овог правилника подноси се:

1) копија дипломе, односно уверења којим се потврђује стручна спрема пољопривредног инжењера са којим се закључује уговор о привременим и повременим пословима;

2) нацрт уговора о привременим и повременим пословима који се закључује са лицем из тачке 1) овог става;

3) план активности лица из тачке 1) овог става;

4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника подноси се:

1) решење којим се доказује испуњеност услова из члана 6. став 4. овог правилника, односно уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеном организацијом;

2) уговор о пословно техничкој сарадњи закључен између лица из члана 6. став 2. овог правилника и удружења грађана са којим се пројекат реализује;

3) план активности;

4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.

Документацију којом се доказује испуњеност услова из члана 6. овог правилника, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 144/2022

Члан 10.

Управа са лицем коме је решењем утврђено право на подстицаје из члана 2. овог правилника (у даљем тексту: корисник подстицаја) закључује уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја.

Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређује обим активности, начин њиховог извршавања, износ подстицаја, висина накнаде за покриће трошкова ангажовања пољопривредног инжењера, односно износ средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта, као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.

Члан 11.

Корисник подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника у року од годину дана од дана закључења уговора из члана 10. овог правилника доставља Управи извештај о реализацији пројекта који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

Корисник подстицаја из члана 2. тач. 2)–4) овог правилника по реализацији пројекта, у складу са уговором из члана 10. овог правилника доставља Управи извештај о реализацији пројекта који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава.

*Службени гласник РС, број 18/2022

**Службени гласник РС, број 144/2022

Члан 11а

После закључивања уговора из члана 10. овог правилника, а пре истека рока за реализацију пројекта, корисник подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника може поднети захтев за измену пројекта услед промењених околности из следећих разлога:

1) ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха пројекта;

2) ако се измене односе на продужетак рока за реализацију пројекта, односно продужетак рока за подношење извештаја о реализацији пројекта из члана 11. овог правилника, из оправданих разлога;

3) ако реализација пројекта није могућа или није економски оправдана услед:

(1) више силе,

(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге, односно других поремећаја на тржишту,

(3) промене прописа;

(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност пројекта.

Уз захтев за измену пројекта, корисник подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену из става 1. овог члана.

Комисија из члана 8. овог правилника оцењује оправданост разлога за измену, утврђује испуњеност услова за измену пројекта и директору Управе даје предлог за одобравање измене пројекта.

На основу предлога из става 3. овог члана, директор Управе решењем одобрава измену пројекта.

Ако је вредност измењеног пројекта мања од вредности утврђене решењем о додели подстицаја, директор Управе решењем из става 4. овог члана налаже кориснику подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника да врати вишак исплаћених новчаних средстава.

Ако је вредност измењеног пројекта, већа од вредности утврђене решењем о додели подстицаја, решењем из става 4. овог члана не може се одобрити додатни износ подстицаја.

Управа са корисником подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника коме је решењем одобрена измена пројекта закључује анекс уговора о коришћењу подстицаја из члана 10. овог уговора, којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја у складу са одобреним изменама пројекта.

*Службени гласник РС, број 144/2022

Члан 12.

Подстицаји из члана 2. овог правилника исплаћују се авансно по потписивању уговора из члана 10. овог правилника.

Члан 13.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

За подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника остварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

За подстицаје из члана 2. тачка 2) овог правилника остварује се право на коришћење:

1) средстава у износу од 40.000 динара месечно по једном ангажованом инжењеру, на који се обрачунавају и плаћају припадајући порези и доприноси у складу са законом;

2) средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта у износу до 8.000 динара по једном ангажованом инжењеру месечно.

За подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника остварује се право на коришћење средстава у износу до 5.235 динара за свако регистровано пољопривредно газдинство које остварује премију за млеко.

За подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника остварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

*Службени гласник РС, број 18/2022

Члан 14.

Изузетно од члана 9. став 2. овог правилника, у 2020. години, захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника подноси се Управи од 25. маја до 3. јуна 2020. године.

У случају да се за подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди у складу са Годишњим програмом не поднесе захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника у складу са ставом 1. овог члана, захтев за остваривање права на те подстицаје подноси се Управи од 12. до 18. јуна 2020. године.

Изузетно од члана 9. став 3. овог правилника, у 2022. години захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника подноси се Управи и у року од 11. до 18. јула 2022. године.

*Службени гласник РС, број 77/2022

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 94/17), осим одредаба којима се уређују подстицаји који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, које престају да важе 31. децембра 2020. године.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-56/2020-09

У Београду, 12. маja 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју: "Службени гласник РС", број 18/2022-103

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о допуни Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју: "Службени гласник РС", број 77/2022-16

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју: "Службени гласник РС", број 144/2022-109

Члан 7.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.