Zakon

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

"Службени гласник РС", број 76 од 21. маја 2020.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју;

2) подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља;

3) подстицаје који се односе на развој примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства.

Члан 3.

Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника обухватају подршку пројектима који се односе на унапређење стручног знања у области:

1) ратарства и повртарства;

2) воћарства и виноградарства;

3) сточарства;

4) органске производње;

5) употребе обновљивих извора енергије у пољопривреди;

6) шумарства;

7) агроекономије;

8) руралног развоја;

9) хране за будућност, у складу са Стратегијом паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (,,Службени гласник РС”, број 21/20).

Члан 4.

Подстицаји из члана 2. тачка 2) овог правилника обухватају подршку за спровођење пројеката који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља кроз ангажовање до два пољопривредна инжењера за обављање прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, на основу уговора о привременим и повременим пословима, у складу са законом, најдуже до 31. децембра текуће године.

Подстицаји из става 1. овог члана намењени су за покриће трошкова:

1) ангажовања пољопривредних инжењера за обављање прогнозно-извештајних послова у области заштите биља;

2) насталих спровођењем пројекта, који се односе на путне трошкове и трошкове превоза.

Пољопривредни инжењер из става 1. овог члана је лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области заштите биља, воћарства и виноградарства, ратарства, опште агрономије или хортикултуре.

Члан 5.

Подстицаји из члана 2. тачка 3) овог правилника обухватају подршку за спровођење примењеног пројекта за унапређење квалитета млека у области сточарства кроз узимање узорка сировог млека, ради испитивања и утврђивања његовог квалитета у складу са правилником којим се ближе прописује квалитет сировог млека.

Подстицаји из става 1. овог члана намењени су за покриће трошкова насталих узимањем узорака за утврђивање квалитета сировог млека непосредно код произвођача сировог млека или на сабирном месту, односно сабиралишту и његовим транспортовањем.

Члан 6.

Право на подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника има правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Право на подстицаје из члана 2. тач. 2) и 3) овог правилника има предузетник и правно лице који испуњавају услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Лице из става 2. овог члана остварује право на подстицаје из члана 2. тачка 2) овог правилника и ако обавља прогнозно-извештајне послове.

Члан 7.

Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника расподељују се конкурсом који за сваку календарску годину расписује министарство надлежно за послове пољопривреде.

Конкурсом из става 1. овог члана за сваку календарску годину нарочито се утврђују теме техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услови за њихово извођење, очекивани резултати пројеката и начин њихове дисеминације, преглед прихватљивих трошкова, садржина пројекта, документација која се подноси ради доказивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје, начин и критеријуми за оцењивање пројеката.

Члан 8.

Испуњеност услова за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника утврђује комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде, чији је члан представник министарства надлежног за послове научноистраживачке и иновационе делатности.

Комисија из става 1. овог члана разматра пријаве на конкурс, оцењује пројекте по утврђеним критеријумима и директору Управе за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) даје предлог за доделу подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника.

Члан 9.

Право на остваривање подстицаја из члана 2. тачка 2) овог правилника остварује се на основу захтева који се подноси Управи од 1. до 10. фебруара текуће календарске године.

Право на остваривање подстицаја из члана 2. тачка 3) овог правилника остварује се на основу захтева који се подноси Управи од 3. до 10. јануара текуће календарске године.

Захтев за остваривање подстицаја из члана 2. тачка 3) овог правилника подноси лице из члана 6. став 2. овог правилника за подручја на којима обавља саветодавне послове у пољопривреди у складу са Годишњим програмом развоја саветодавних послова у пољопривреди за претходну годину (у даљем тексту: Годишњи програм).

За подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди у складу са Годишњим програмом за која није поднет захтев из става 2. овог члана, право на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника може да оствари друго лице из члана 6. став 2. овог правилника, без обзира на подручје на којем обавља саветодавне послове у пољопривреди у складу са Годишњим програмом.

Захтев за остваривање права на подстицаје из става 4. овог члана подноси се у периоду од 10. до 20. фебруара текуће календарске године.

Уз захтев за остваривање подстицаја из члана 2. тачка 2) овог правилника подноси се:

1) копија дипломе, односно уверења којим се потврђује стручна спрема пољопривредног инжењера са којим се закључује уговор о привременим и повременим пословима;

2) нацрт уговора о привременим и повременим пословима који се закључује са лицем из тачке 1) овог става;

3) план активности лица из тачке 1) овог става;

4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.

Документацију којом се доказује испуњеност услова из члана 6. овог правилника, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 10.

Управа са лицем коме је решењем утврђено право на подстицаје из члана 2. овог правилника (у даљем тексту: корисник подстицаја) закључује уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја.

Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређује обим активности, начин њиховог извршавања, износ подстицаја, висина накнаде за покриће трошкова ангажовања пољопривредног инжењера, односно износ средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта, као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.

Члан 11.

Корисник подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника у року од годину дана од дана закључења уговора из члана 10. овог правилника доставља Управи извештај о реализацији пројекта који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

Корисник подстицаја из члана 2. тач. 2) и 3) овог правилника по реализацији пројекта, а најкасније до 10. децембра текуће године, доставља Управи извештај о реализацији пројекта који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава.

Члан 12.

Подстицаји из члана 2. овог правилника исплаћују се авансно по потписивању уговора из члана 10. овог правилника.

Члан 13.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

За подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника остварује се право на коришћење средстава у износу до 20.000.000 динара по кориснику подстицаја.

За подстицаје из члана 2. тачка 2) овог правилника остварује се право на коришћење:

1) средстава у износу од 40.000 динара месечно по једном ангажованом инжењеру, на који се обрачунавају и плаћају припадајући порези и доприноси у складу са законом;

2) средстава за покриће трошкова насталих реализацијом пројекта у износу до 8.000 динара по једном ангажованом инжењеру месечно.

За подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника остварује се право на коришћење средстава у износу до 5.235 динара за свако регистровано пољопривредно газдинство које остварује премију за млеко.

Члан 14.

Изузетно од члана 9. став 2. овог правилника, у 2020. години, захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника подноси се Управи од 25. маја до 3. јуна 2020. године.

У случају да се за подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди у складу са Годишњим програмом не поднесе захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника у складу са ставом 1. овог члана, захтев за остваривање права на те подстицаје подноси се Управи од 12. до 18. јуна 2020. године.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 94/17), осим одредаба којима се уређују подстицаји који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља, које престају да важе 31. децембра 2020. године.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-56/2020-09

У Београду, 12. маja 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.