Zakon

 

 

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе

"Службени гласник РС", бр. 84 од 12. јуна 2020, 94 од 3. јула 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

2) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, и то: промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

3) виноградарски пројекат jeсте пројекат који је израдио инжењер пољопривредне струке и који нарочито садржи следеће елементе: агроеколошке услове локације (анализу земљишта и анализу климатских услова), припрему земљишта (предлог мелиоративних и агротехничких мера), организацију земљишне територије (отварање каналске мреже, непосредна припрема земљишта за садњу, парцелација и правац редова, размак садње), садња винове лозе (избор садног материјала и технологија садње), агротехника у младом винограду, избор облика стабла и постављања наслона, нормативи и спецификација радова.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА

Члан 3.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада јесу подстицаји за:

1) физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу (у даљем тексту: анализа земљишта);

2) израду виноградарског пројекта;

3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема земљишта);

4) набавку садница винове лозе;

5) набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима (у даљем тексту: набавка наслона, односно коља).

Подстицаји за анализу земљишта

Члан 4.

Подстицаји за анализу земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, кроз накнаду прихватљивих трошкова анализе земљишта за садњу, односно испитивање физичко-хемијског састава земљишта од стране акредитованих субјеката за обављање послова лабораторијских анализа земљишта.

Подстицаји за израду виноградарског пројекта

Члан 5.

Подстицаји за израду виноградарског пројекта обухватају подршку за израду виноградарског пројекта, а који је израђен након урађене анализе земљишта.

Прихватљив трошак за израду виноградарског пројекта не може прећи износ од 60.000 динара по хектару.

Подстицаји за припрему земљишта

Члан 6.

Подстицаји за припрему земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, и то за: крчење; нивелисање земљишта; изградњу тераса на нагнутим теренима; за риголовања (дубока обрада), односно подривање земљишта са минималном дубином обраде земљишта од 0,6 m, осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање; копање јамића за садњу; као и за саму садњу.

Прихватљиви трошкови за припрему земљишта из става 1. овог члана одобравају се ако се припрема земљишта обавља механизацијом од стране правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката.

Прихватљиви трошкови за припрему земљишта одобрени у складу са ставом 2. овог члана за засаде винове лозе на виноградарској парцели која је у потпуности на надморској висини изнад 200 m, односно на јужним и југозападним експозицијама, односно нагибима терена већим од 10º или на терасираним површинама увећавају се у одговарајућем износу у складу са овим правилником.

Прихватљиви трошкови за припрему земљишта не могу прећи износ од 500.000 динара по хектару производног засада.

Подстицаји за набавку садница винове лозе

Члан 7.

Подстицаји за набавку садница винове лозе обухватају подршку подизању нових и реконструкцији постојећих производних засада са савременом технологијом гајења винове лозе са наслоном односно кољем кроз накнаду прихватљивих трошкова набавке садница винове лозе.

Прихватљиви трошкови из става 1. овог члана односе се на набавку стандардних и стандардних СА садница (у даљем тексту: стандардне саднице) или сертификованих садница винове лозе, које се набављају од правног лица, односно предузетника које је уписано у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал винове лозе.

Ради подстицања подизања производних засада са српским домаћим и одомаћеним сортама, прихватљиви трошкови за саднице винове лозе, утврђени у ставу 1. овог члана, увећавају се у одговарајућем износу у складу са овим правилником, и то за: засаде винове лозе са одомаћеним сортама Прокупац, Вранац, Црна Тамјаника, Франковка, Португизер, Скадарка, Багрина, Зачинак, Кавчина, Кратошија, Седуша, Смедеревка, Тамјаника, Креаца, Сланкаменка бела, Сланкаменка црвена (Пловдина), Ружица, Бувијеова ранка, Мускат Крокан, Сремска Зеленика, Малвазија, Бакатор бели, Меденац бели, Шипон (Фурминт), Липолист (Харшлевели), Бела Динка, Скадарка бела, Жилавка, Шасла, као и са признатим домаћим сортама и клоновима винове лозе уписаних у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.

Прихватљив трошак за набавку садница винове лозе не може прећи износ од 130 динара по садници.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Подстицаји за набавку наслона, односно коља

Члан 8.

Подстицаји за набавку наслона, односно коља обухватају подршку подизању нових и реконструкцији постојећих засада са савременом технологијом гајења винове лозе, односно за реконструкцију старих засада и то за набавку дрвених, односно металних, односно бетонских стубова, жице и анкера и припадајућих елемента неопходних за постављање наслона, као и набавке коља и припадајућих елемента неопходних за постављање коља код засада винове лозе.

Изузетно од става 1. овог члана, за засаде винове лозе са одомаћеним сортама гајене са традиционалним узгојним облицима, подршка обухвата само набавку коља са припадајућим елементима неопходним за њихово постављање.

Прихватљиви трошкови за набавку наслона, односно коља одобравају се за набавку од правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката и не могу прећи износ од 700.000 динара по хектару производног засада.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 9.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 10.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: физичко лице);

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга,

(3) задужбина,

(4) средња школа,

(5) научноистраживачка организација,

(6) манастир и црква.

Лице из става 1. тач. 2) и 3) подтач. (1)–(3) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Средња школа из става 1. тачка 3) подтачка (4) овог члана може остварити право на подстицаје ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 3) подтачка (5) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Манастир и црква из става 1. тачка 3) подтачка (6) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар цркава и верских заједница.

Члан 11.

Лице из члана 10. овог правилника остварује право на подстицаје, ако:

1) je уписанo у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

2) је површина производног засада који је предмет захтева минимум 0,3 хектара;

3) је члан удружења за заштиту ознаке географског порекла, осим за виноградарске рејоне за која удружења нису основана, у складу са посебним прописом којим се уређују услови за признавање и поступак признавања ознака за мирна вина;

4) инвестицијa која је предмет подстицаја није започета пре последњег квартала у години која претходи години расписивања јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје, осим за трошкове припреме земљиштa, анализе земљишта и авансног плаћања садног материјала који могу да настану од 1. јануара у години која претходи години расписивања јавног позива;

5) за производне засаде који су већи од 1 ha, има виноградарски пројекат оверен од стране удружења из тачке 3) овог члана, односно оверен од стране Савеза винара и виноградара Србије за рејоне за које није основано удружење;

6) је густина садње:

(1) од 3.000 до 6.000 садница по хектару, за винске сорте винове лозе,

(2) од 3.000 до 4.500 садница по хектару, за стоне сорте винове лозе,

(3) од 7.000 до 10.000 садница по хектару, за домаће и одомаћене сорте винове лозе гајене са традиционалним узгојним облицима;

7) су катастарске парцеле у својини лица из члана 10. овог правилника или ако на тим парцелама има право закупа, односно право коришћења на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа и закљученог са физичким лицем, министарством надлежним за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство), црквом или манастиром на период од најмање седам година, рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје;

8) ако је процес комасације завршен за оне производне засаде који се налазе на катастарским парцелама који су обухваћени процесом комасације;

9) се производни засад винове лозе налази у виногорју, односно за интерспецијес хибриде у виноградарском рејону и није у депресијама, мочварним пределима, долинама река и сличним локалитетима неповољним за гајење винове лозе и ако је намењен производњи грожђа за производњу квалитетног вина са географским пореклом, односно регионалног вина за интерспецијес хибриде;

10) су препоручене сорте винове лозе (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виногорју за производни засад, а за интерспецијес хибриде да су препоручене (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виноградарском региону за производни засад;

11) за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

12) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

13) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

14) добављач и подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не представљају повезана лица.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 12.

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства, односно на званичној интернет страници Управе, за сваку календарску годину.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцима захтева, као и о максималним износима подстицаја по кориснику и по појединој врсти подстицаја, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтеве, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 13.

Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица из члана 10. овог правилника које испуњава услове из члана 11. овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у року одређеном јавним позивом из члана 12. овог правилника, на Обрасцу – Захтев за одобравање права на подстицаје за подизање вишегодишњих производних засада у ___ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: захтев за остваривање права на подстицаје).

Лице из става 1. овог члана може за исту врсту подстицаја из члана 3. овог правилника само једном остварити право на коришћење подстицаја у току једне календарске године.

Члан 14.

Уз захтев из члана 13. подносилац захтева доставља:

1) понуду добављача за набавку предмета инвестиције;

2) виноградарски пројекат оверен од стране удружења за заштиту ознаке географског порекла, односно Савеза винара и виноградара Србије, за производне засаде веће од 1 ha;

3) копију решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређују вина;

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

6) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

7) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја - ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

8) копију плана у размери 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 или 1:2.880 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет захтева;

9) ако подносилац захтева није власник земљишта, доставља и уговор о закупу или коришћењу предметног земљишта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем, на период закупа, односно коришћења од најмање седам година почев од календарске године у којој се подноси захтев;

10) инвестициона сагласност, односно одобрење министарства за подизање вишегодишњих засада винове лозе на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини;

11) потврду о чланству удружења за заштиту ознаке географског порекла, односно потврду Савеза винара и виноградара Србије да за виноградарски рејон удружење није основано.

За инвестиције које су реализоване до дана подношења захтева, поред документације из става 1. тач. 2)–11) овог члана, подносилац захтева доставља и:

1) рачун за набавку предмета инвестиције на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана јединична и основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, swift када je подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције, а у случају када је физичко лице извршило плаћање може доставити само фискални исечак;

4) јединствену царинску исправу ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

5) копију решења о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра са обележеним виноградарским парцелама за које је поднет захтев и графичким приказима тих виноградарских парцела уписаних у Виноградарски регистар.

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга или задужбина уз захтев доставља и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Ако је подносилац захтева средња школа, уз захтев доставља и акт о мрежи средњих школа и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација, уз захтев подноси и акт да је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Ако је подносилац захтева црква или верска заједница, уз захтев подноси и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница који води министарство надлежно за послове правде.

Документацију из става 1. тач. 3)–8) и тачке 10), става 2. тачка 5) и ст. 3–6. овог члана Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 15.

Уверења и потврде које се достављају уз захтев не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев треба да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 16.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 10. овог правилника, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваки наредни захтев истог подносиоца поднет у периоду трајања јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 17.

О остваривању права на подстицаје одлучује директор Управе решењем, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 18.

Ако у року за реализацију инвестиције добављач престане да постоји или му буде изречена забрана обављања делатности, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену добављача. 

Уз захтев за промену добављача из става 1. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља доказ о престанку рада, односно изрицању забране обављања делатности добављачу, као и понуду за другог добављача. 

Ако у року за реализацију инвестиције добављач промени делатност или престане да врши продају одобреног предмета инвестиције, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену добављача.

Уз захтев за промену добављача из става 3. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља доказ о промени делатности добављача, односно изјаву добављача да је престао да врши продају одобреног предмета инвестиције, као и понуду за другог добављача. 

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 17. овог правилника, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену предмета инвестиције исте врсте. 

Уз захтев за промену предмета инвестиције из става 5. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 17. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају, као и понуду добављача за други истоврсни предмет инвестиције односно и виноградарски пројекат уколико се промена предмета инвестиције односи и на промену сорти винове лозе. 

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року за реализацију инвестиције утврђеном решењем из члана 17. овог правилника, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције који не може бити дужи од 12 месеци од рока утврђеним решењем из члана 17. овог правилника.

Уз захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције из става 7. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља: изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року утврђеном решењем из члана 17. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају.

Управа врши административну обраду захтева из ст. 1, 3, 5. и 7. овог члана, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција. 

Захтев из ст. 1, 3, 5. и 7. овог члана поднет од стране лица којем није одобрено право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца којем је одобрено право на подстицаје, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем одобрава промену добављача, односно промену предмета инвестиције, односно продужетак рока за реализацију инвестиције.

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, мања од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 17. овог правилника, Управа решењем из става 11. овог члана налаже подносиоцу захтева да врати вишак новчаних средстава. 

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, већа од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 17. овог правилника, решењем из става 11. овог члана не може се одобрити додатни износ подстицаја.

Члан 19.

Ако услед промењених околности лице којем је одобрено право на подстицаје није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 17. овог правилника, односно решењем из члана 18. овог правилника, може пре истека рока за реализацију инвестиције Управи поднети захтев за повраћај исплаћених новчаних средстава.

Уз захтев из става 1. овог члана лице којем је одобрено право на подстицаје доставља доказе којима се чини вероватним наступање промењених околности услед којих није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 17. овог правилника, односно решењем из члана 18. овог правилника.

Захтев из стaва 1. овог члана поднет од стране лица којем није одобрено право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, као и захтев послат факсом, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем одобрава повраћај исплаћених средстава са инструкцијама за уплату и роком за уплату који је 15 дана од дана пријема решења.

Лице којем је одобрено право на подстицаје које врати новчана средства у складу са решењем из става 4. овог члана, не сноси правне последице непридржавања обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Члан 20.

Корисник подстицаја у потпуности реализује инвестицију под условима, на начин и у року одређеним решењем из члана 17. овог правилника којим је одобрено коришћење подстицаја, и у том року Управи доставља:

1) рачун за набавку предмета инвестиције на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана јединична и основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, swift када подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције, а у случају када је физичко лице извршило плаћање може доставити само фискални исечак;

4) јединствену царинску исправу ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

5) копију решења о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра са обележеним виноградарским парцелама за које је поднет захтев и графичким приказима тих виноградарских парцела уписаних у Виноградарски регистар.

Копију решења и извод из става 1. тачка 5) овог члана Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Надлежнa инспекцијa прегледа производни засад и постављене наслоне, односно коље на терену, врши увид у документацију о пореклу садног материјала, односно о сортној и здравственој исправности садница, утврђује број примљених садница које мора да чини 90% од укупно посађених садница, сачињава записник о извршеном прегледу производних засада и постављених наслона, односно коља и даје препоруку за постављање наслона за винову лозу.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 21.

Корисник подстицаја спроводи агротехничке мере (неге, одржавања и заштите производних засада), наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у периоду од седам година од подизања, односно реконструкције производног засада.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 22.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана за израду виноградарског пројекта, припрему земљишта, набавку садница винове лозе, набавку наслона односно коља не може прећи вредност прихватљивих трошкова из члана 5. став 2, члана 6. став 4, члана 7. став 4. и члана 8. став 3. овог правилника.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја по врсти поједине мере јесу:

1) за анализу земљишта – 200.000 динара;

2) за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;

3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;

4) за набавку садница – 30.000.000 динара;

5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе.

Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

Члан 23.

Изузетно од члана 11. став 1. тачка 2) овог правилника у 2020. години лице из члана 10. овог правилника остварује право на подстицаје ако је површина производног засада који је предмет захтева минимум 0,1 хектара.

Члан 24.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 25.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РСˮ, бр. 37/17, 44/18 – др. закон, 3/19 и 36/19) у делу који се односи на подстицаје за подизање вишегодишњих засада винове лозе.

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-61/2020-09

У Београду, 1. јуна 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе : „Службени гласник РС“, број 94/2020-4

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.