Zakon

На основу члана 26. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РСˮ, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о номенклатури спортских занимања и звања

"Службени гласник РС", број 86 од 19. јуна 2020.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се номенклатура спортских занимања и звања, типични послови за утврђена спортска занимања и звања и услови у погледу образовања, односно стручне оспособљености за стицање звања од стране спортских стручњака.

Члан 2.

Спортски стручњаци су физичка лица која обављају стручни рад у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон).

Стручни рад у спорту посебно обухвата, у складу са чланом 27. став 1. Закона:

1) планирање и спровођење спортских активности деце и омладине;

2) планирање и спровођење рекреације грађана;

3) планирање и спровођење тренинга спортиста и њиховог спортског васпитања, обучавања и спортског усавршавања;

планирање и спровођење кинезитерапијског вежбања;

4) вођење спортиста на такмичењима;

5) контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским активностима;

6) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту;

7) стручно-саветодавни и стручно-информативни рад;

8) планирање спортских програма и пројеката;

9) документовање спортске стручне литературе, припремање и уређивање секундарних информационих извора у спорту;

10) креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту;

11) извештавање са спортских приредаба, писање информативних и аналитичких новинских чланака у области спорта;

12) планирање и спровођење спортских приредаба;

13) посредовање у спортским трансферима;

14) спортски менаџмент и организовање спортског пословања;

15) спортско суђење;

16) старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским објектима;

17) старање о здравственом стању спортиста;

18) старање о спречавању допинга у спорту.

Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће више или високо образовање у области спорта, односно физичке културе или су оспособљена, у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1–4. Закона, за обављање одређених стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено.

Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом државе чији су држављани, сматрају се спортским стручњацима у смислу Закона и овог правилника, и разврставају се за време обављања стручног рада у области спорта у Републици Србији у спортска занимања и звања сходном применом одредби овог правилника.

Стручно-васпитни рад са децом у спорту могу обављати, у оквиру спортских занимања која обухватају такву врсту рада (тренери у спорту, инструктори у спорту, организатор рекреације у спорту), само спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су поред основне стручне оспособљености и посебно (додатно) стручно оспособљени за стручни рад са децом, у складу са Законом, овим правилником и правилником којим се уређује стручно оспособљавање у спорту.

Под децом у смислу става 5. овог члана сматрају се лица која имају мање од 16 година живота.

Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом и овим правилником и поседују дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног националног спортског савеза или правилима надлежног међународног спортског савеза, у складу са Законом.

Члан 3.

Спортска занимања јесу:

1) тренер у спорту;

2) инструктор у спорту;

3) организатор рекреације у спорту;

4) спортски менаџер;

5) организатор спортског пословања;

6) спортски посредник;

7) судија у спорту;

8) спортски водич;

9) спортски спасилац;

10) спортски документалиста;

11) спортски статистичар;

12) спортски новинар;

13) спортски репортер;

14) саветник у спорту;

15) спортски пропагандиста;

16) спортски лекар;

17) спортски физиотерапеут;

18) спортски масер;

19) спортски психолог;

20) спортски нутрициониста.

Члан 4.

Када се спортско звање стиче за одређену грану, односно област спорта или за одређену спортску дисциплину у оквиру одређене гране, односно области спорта, спортско звање се може стећи само за спортске гране, спортске области и спортске дисциплине утврђене актом из члана 120. став 2. тачка 2) Закона.

Члан 5.

Спортско звање стиче се добијањем одговарајуће дипломе о завршеном образовању, односно добијањем одговарајућег уверења о завршеном стручном оспособљавању, у складу са законом и овим правилником, ако овим правилником није другачије утврђено.

II. ТРЕНЕР У СПОРТУ

Члан 6.

Тренер у спорту је занимање лица која учествују у демонстрирању спортских вештина, програмирању, планирању и реализацији стручно-васпитног и стручно-педагошког рада у одређеној спортској грани, за спортисте свих узраста.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, а може обухватити и усмереност на одређену спортску дисциплину (између назива занимања и ближег одређења спортске гране, односно спортске дисциплине ставља се цртица).

Члан 7.

Карактеристични послови тренера у спорту јесу: техничко-тактичко обучавање спортиста, планирање тренажног процеса, вођење тренинга, контрола припремљености и селекција спортиста, анализа и корекција тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на такмичењима; вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаје о раду; обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.

Члан 8.

Звања у оквиру занимања тренер у спорту јесу:

1) спортски оперативни тренер;

2) спортски оперативни кондициони тренер;

3) спортски оперативни тренер – спортски учитељ;

4) спортски тренер;

5) спортски кондициони тренер;

6) дипломирани спортски тренер;

7) специјалиста спортски тренер.

Члан 9.

За стицање звања спортски оперативни тренер неопходни су следећи услови:

1) завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одговарајућу грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајуће гране спорта (виши спортски тренер);

2) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

3) завршено средње образовање, обављање стручног рада у спорту од најмање 10 година и стечен ранг врхунски тренер, са спортским статусом заслужног тренера у складу са актом којим се уређује национална категоризација спортских стручњака;

4) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или најмање основне академске студије у обиму од 180 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом или дипломским радом из одговарајуће гране спорта.

Члан 10.

За стицање звања спортски оперативни кондициони тренер потребно је стечено звање спортски оперативни тренер и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа са усмерењем на кондиционе припреме.

Члан 11.

За стицање звања спортски оперативни тренер – спортски учитељ неопходни су следећи услови:

1) стечено спортско звање спортски оперативни тренер, у одговарајућој грани спорта, и завршен програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа;

2) обављање, до ступања на снагу Закона, васпитно-образовног рада са спортистима од најмање 25 година, од чега најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде надлежног националног гранског спортског савеза.

Члан 12.

За стицање звања спортски тренер неопходни су следећи услови:

1) завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта, односно са дипломским радом из одговарајуће гране спорта и најмање четири године стручног рада у одговарајућој грани спорта;

2) завршене одговарајуће основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта (струковни тренер у спорту);

3) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом или дипломским радом из изабране гране спорта и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из одговарајуће гране спорта;

4) завршене основне студије у обиму од 240 ЕСПБ или завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из одговарајуће гране спорта или одбрањеним дипломским радом из одговарајуће гране спорта;

5) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из теорије и методике спорске гране и обављену тренажну праксу у трајању од најмање 120 сати у спортској оргaнизацији која је чланица надлежног националног гранског спортског савеза.

Члан 13.

За стицање звања спортски кондициони тренер неопходно је стечено звање спортски тренер, одбрањени дипломски рад из кондиционих припрема из одговарајуће гране спорта и најмање две године стручног рада у организацијама у области спорта из одговарајуће гране спорта.

Члан 14.

За стицање звања дипломирани спортски тренер неопходни су следећи услови:

1) завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем од најмање две године на одређену грану спорта;

2) завршене одговарајуће основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта (дипломирани тренер у спорту).

Члан 15.

За стицање звања специјалиста спортски тренер неопходни су следећи услови:

1) завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта;

2) завршене одговарајуће мастер академске студије из области физичког васпитања и спорта (мастер тренер у спорту);

3) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на одређену спортску грану, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из одговарајуће гране спорта;

4) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта (струковни специјалиста тренер у спорту);

5) завршене специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на одређену грану спорта (специјалиста тренер у спорту).

III. ИНСТРУКТОР У СПОРТУ

Члан 16.

Спортски инструктор је спортско занимање лица која се баве пословима демонстрирања и основне обуке у одређеној спортској грани, односно области спорта или спортско-туристичкој активности.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске активности, односно спортско-туристичке активности (скијање, клизање, плес, пливање, планинарење, алпинизам, слободно пењање, оријентиринг, спелеологија, спортско летење, падобранство, параглајдинг, једрење, једриличарство, јахање, рафтинг, спортски риболов, маунтибајкинг, падобранство, роњење, Life Saving, спортска рекреација, јога, фитнес, аеробик и др.).

Члан 17.

Карактеристични послови спортских инструктора јесу: реализација процеса основног техничко-тактичког обучавања вежбача и спортиста у односној спортској грани, односно спортско-туристичкој активности; припремање материјално техничких услова за извођење вежбања, односно спортске активности; обезбеђивање превентивних мера безбедности и пружање прве помоћи код повреда; извођење програма спортских активности са спортистима и сл.

Члан 18.

Звања у оквиру занимања спортског инструктора јесу:

1) спортски демонстратор;

2) спортски инструктор;

3) спортски инструктор – спортски учитељ.

Члан 19.

Спортски демонстратор је лице које се бави приказом одговарајућих вештина у одређеној грани спорта, у сарадњи са спортским инструктором.

За стицање звања спортски демонстратор неопходно је завршено средње образовање и завршен програм одговарајући стручног оспособљавања II нивоа.

Члан 20.

За стицање звања спортски инструктор неопходни су следећи услови:

1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

2) стечено звање врхунски спортиста у складу са Националном категоризацијом спортиста и одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа;

3) стечено одговарајуће стручно оспособљавање за обављање инструкторских послова у летачким спортовима, одобрено од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, у складу са законом којим је уређен ваздушни саобраћај.

Члан 21.

За стицање звања спортски инструктор – спортски учитељ неопходни су следећи услови:

1) стечено спортско звање спортски инструктор, у одговарајућој грани, односно области спорта, и завршен одговарајући програм посебног стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области педагошких наука (учитељ, дипломирани учитељ) и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа (усмерење на одређену грану, односно област спорта).

IV. ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ

Члан 22.

Организатор рекреације у спорту је занимање лица која реализују послове који се карактеришу усмерењем процеса вежбања и спортских активности на релаксационе ефекте и ширим дијапазоном промењених активности у односу на инструкторе у спорту.

Назив занимања из става 1. овог члана може да обухвата и усмереност на посебан сегмент (анимација, аеробик, фитнес итд.).

Члан 23.

Карактеристични послови организатора спортске рекреације јесу: извођење програма рекреативног вежбања са појединцима и групама вежбача; спровођење подучавања спортиста рекреативаца; анимације и организације група и појединаца за рекреативно бављење спортским активностима; припремање вежбача за манифестације и рекреативна такмичења; припремање и спровођење спортско-рекреативних излета, логоровања, зимовања и слично; обезбеђивање превентивних мера сигурности и пружање прве помоћи код повреда; контрола физичких способности вежбача; планирање, анализа и корекцији програма вежбања и рекреативних спортских активности; организовање и вођење рекреативних манифестација и рекреативних такмичења; обезбеђење материјално техничких услова за извођење рекреативних активности; упућивање спортиста рекреативаца на правилан избор спортске опреме и реквизита; упознавање спортиста рекреативаца са специфичним теренима, трасама, полигонима; реализација велнес, СПА и сличних програма.

Члан 24.

Звања у оквиру занимања организатор рекреације у спорту јесу:

1) спортско-рекреативни водитељ;

2) спортско рекреативни учитељ;

3) тренер у рекреацији;

4) специјалиста спортске рекреације.

Члан 25.

Спортско-рекреативни водитељ је лице које самостално реализује специфичне програме рекреативног спорта.

За стицање звања спортско-рекреативни водитељ неопходни су следећи услови:

1) завршено средње образовање са усмерењем на спортску рекреацију (техничар за фитнес и заштиту здравља);

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања и спорта;

3) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа;

4) стечен статус врхунског спортисте у складу са Националном категоризацијом спортиста и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа.

Члан 26.

За стицање звања спортско рекреативни учитељ неопходни су следећи услови:

1) завршено одговарајуће стручно оспособљавање III нивоа, и завршен одговарајући програм посебног (додатног) стручног оспособљавања за рад са децом IV нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области педагошких наука (учитељ, дипломирани учитељ) и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа (усмерење на спортску рекреацију) или завршене основно академске студије из облати педагошких наука (дипломирани учитељ) и завршена одговарајућа специјализација из области физичког васпитања и спорта.

Члан 27.

За стицање звања тренер у рекреацији неопходни су следећи услови:

1) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију (струковни тренер у рекреацији);

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију (виши спортски тренер – рекреација);

3) завршене основне студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта или завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију или положена најмање три ужестручна предмета из области спортске рекреације.

Члан 28.

За стицање звања специјалиста спортске рекреације неопходни су следећи услови:

1) завршене специјалистичке струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију (струковни специјалиста тренер у рекреацији);

2) завршене мастер струковне студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију (струковни мастер тренер у рекреацији);

3) завршене мастер академске студије или специјалистичке академске студије из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на спортску рекреацију (мастер тренер у спорту – спортска рекреација, специјалиста тренер у спорту – спортска рекреација);

4) завршене одговарајуће основне студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта и завршена специјализација у области спортске рекреације;

5) завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на спортску рекреацију, односно одбрањена магистарска теза или докторска дисертација из спортске рекреације.

V. МЕНАЏЕР У СПОРТУ

Члан 29.

Менаџер у спорту је занимање лица која се баве пословима руковођења, управљања, организовања, координисања, планирања и контроле рада и функционисања организација у области спорта и физичких лица запослених, ангажованих или учлањених у организацију у области спорта.

Члан 30.

Карактеристични послови занимања менаџер у спорту јесу: организовање система такмичења и учествовање у реализацији система такмичења; планирање и управљање спортским програмима и пројектима; организовање спортских припрема, спортских такмичења и спортских манифестација; планирање коришћења објеката и контрола његовог извршења; припремање програма и пројеката у области спорта и контрола њиховог извршења; припремање састанака стручних органа и органа управљања; надзор над интерном документацијом; интерно информисање чланова о раду организације у области спорта и информисање трећих заинтересованих лица; маркетиншке активности; пропагандне активности; сарадња унутар и између организација у области спорта у земљи и иностранству; вођење пословања; склапање уговора; спровођење одлука управних и стручних органа организације у области спорта; организација издавање дозвола за сезону (лиценцирање); руковођење активностима на обезбеђењу безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; посредовање приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака из једне у другу спортску организацију и приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације; посредовање у вези организације спортских приредби.

Члан 31.

Звања у оквиру занимања менаџер у спорту јесу:

1) оперативни спортски менаџер;

2) менаџер у спорту;

3) спортски менаџер специјалиста.

Члан 32.

За стицање звања оперативни спортски менаџер неопходни су следећи услови:

1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања, са радом на пословима непосредног руковођења, односно управљања организацијама у области спорта (директор, спортски директор, секретар, генерални секретар, председник и потпредседник скупштине или управе) у трајању од најмање осам година.

Члан 33.

За стицање звања спортски менаџер неопходне су следећи услови:

1) завршене основне струковне студије из области физичког васпитања и спорта (струковни менаџер у спорту), односно основне студије за стицање вишег образовања из области спортског менаџмента;

2) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта (дипломирани менаџер у спорту);

3) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ, односно основне студије на факултету у трајању од четири године, из области економије, менаџмента и бизниса, права, туризма или организационих наука и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа или са радом на пословима непосредног руковођења, односно управљања организацијама у области спорта или са вршењем јавне функције у области спорта у трајању од најмање четири године.

Члан 34.

За стицање звања спортски менаџер специјалиста неопходни су следећи услови:

1) завршене одговарајуће специјалистичке струковне студије (струковни специјалиста менаџер у спорту);

2) завршене мастер студије из области економије, менаџмента и бизниса или права, са студијским садржајима из области спортског менаџмента и дипломским радом из спортског менаџмента;

3) завршене одговарајуће мастер студије (струковни мастер менаџер у спорту, мастер менаџер у спорту), односно одговарајуће магистарске или докторске (доктор наука у спорту) студије, са завршним радом из области спортског менаџмента.

VI. ОРГАНИЗАТОР СПОРТСКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 35.

Организатор спортског пословања је занимање лица која се баве пословима непосредно повезаним са функционисањем организација у области спорта (секретари, лица задужена за осигурање безбедности обављања спортских активности и делатности; лица задужена за антидопинг активности; лица задужена за планирање и управљање програмима; лица задужена за издавање дозвола за сезону и др.).

Члан 36.

Карактеристични послови занимања организатора спортског пословања су: вођење интерне евиденције организација у области спорта: чланства, кадрова, објеката, опреме, спортских резултата и активности; регистрација и праћење испуњења уговора; планирање и управљање спортским програмима и пројектима; организовање спортских припрема и такмичења; припремање интерне документације и архиве организације у области спорта; организовање одржавања спортских објеката; достављање пријава за такмичење; регистрација учесника у обављању спортских активности и делатности; проналажење спортских талената и праћење спортских способности спортиста који учествују у спортским такмичењима; асистирање у маркентишким кампањама организације у области спорта; прикупљање спортских података и њихово анализирање и интерпретирање; координисање и планирање активности на обезбеђењу безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; координисање и планирање антидопинг активности; организовање послова око продаје и пласмана улазница.

Члан 37.

Звање у оквиру занимања организатора спортског пословања јесу:

1) организатор пословања организације у области спорта;

2) организатор безбедности у спорту;

3) организатор антидопинг активности.

Члан 38.

За стицање звања организатор пословања организација у области спорта неопходни су следећи услови:

1) завршен програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа.

Члан 39.

За стицање звања организатор безбедност у спорту неопходни су следећи услови:

1) завршен програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања и завршен програм стручног оспособљавања I нивоа;

3) завршено најмање средње образовање, стечена одговарајућа лиценца службеника обезбеђења у складу са законом којим је уређено приватно обезбеђење са радом на пословима обезбеђења спортских приредби у трајању од најмање једне године;

4) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области безбедности.

Члан 40.

За стицање звања организатор антидопинг активности неопходни су следећи услови:

1) завршене најмање дипломске академске студије у области медицинских наука или фармације и завршено одговарајуће стручно оспособљавање II нивоа;

2) завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта и завршено одговарајуће стручно оспособљавање III нивоа.

VII. СПОРТСКИ ПОСРЕДНИК

Члан 41.

Спортски посредник је занимање лица која се професионално баве пословима посредовања приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака из једне у другу спортску организацију и у вези организације спортских приредби.

Члан 42.

Карактеристични послови занимања спортског посредника јесу: праћење стања у одређеној грани спорта; помагање спортистима и спортским стручњацима у проналажењу спортског ангажмана и закључивању одговарајућег уговора; помагање организацијама у области спорта у проналажењу и ангажовању одговарајућих спортиста и спортских стручњака; посредовање између организација у области спорта при трансферима спортиста и спортских стручњака; посредовање приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације; заступање спортисте, односно спортског стручњака при трансферима и приликом закључења уговора између спортисте, односно спортског стручњака и организације у области спорта; спортско посредовање у вези организације спортских приредби.

Члан 43.

Звање у оквиру занимања спортског посредника јесте спортски посредник.

Члан 44.

За стицање звања спортски посредник неопходни су следећи услови:

1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, економије, менаџмента или права и завршен програм оспособљавања II нивоа.

VIII. СУДИЈА У СПОРТУ

Члан 45.

Судија у спорту је занимање лица која се баве пословима спортског суђења.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране.

Члан 46.

Карактеристични послови занимања судије у спорту јесу: извођење суђења на такмичењу у одређеној спортској грани према званичним правилима и/или прилагођеним правилима; учествовање у раду судијских удружења у којима су судије регистроване.

Члан 47.

Звања у оквиру занимања судија у спорту јесу:

1) спортски судија;

2) национални спортски судија;

3) међународни спортски судија.

Члан 48.

За стицање звања у оквиру занимања судија у спорту неопходни су следећи услови:

1) за звање спортски судија – завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања I нивоа или завршено најмање средње образовање и пет година активног судијског стажа у одговарајућој грани спорта;

2) за звање национални спортски судија – завршено најмање средње образовање и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа или најмање средње образовање и десет година активног судијског стажа у одговарајућој грани спорта;

3) за звање међународни спортски судија – завршено најмање средње образовање и стручна оспособљеност коју прописује надлежни међународни спортски савез или надлежно међународно стручно (судијско) удружење.

IX. СПОРТСКИ ВОДИЧ

Члан 49.

Спортски водич је занимање лица која се баве пословима водича у различитим спортским активностима.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, односно области (планинарски спортски водич, алпинистички спортски водич, спелеолошки спортски водич и сл.).

Члан 50.

Карактеристични послови спортских водича јесу: припремање програма излета и тура; припремање и одржавање опреме за активности; вођење учесника на излетима и турама; припремање учесника за подухват и проверавање њихове оспособљености и опремљености; организовање логора и боравка у њима; обезбеђење превентивних мера сигурности; пружање прве помоћи и активирање служби спасавања код повреда и незгода; заштита животне средине, проверавање и означавање терена.

Члан 51.

Звање у оквиру занимања спортски водич јесте спортски водич.

Члан 52.

За стицање звања спортски водич неопходни су следећи услови:

1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије из области спортске рекреације, са усмерењем на послове карактеристичне за спортског водича.

X. СПОРТСКИ СПАСИЛАЦ

Члан 53.

Спортски спасилац је занимање лица која се баве спасилачким пословима у различитим спортским гранама и активностима.

Назив занимања из става 1. овог члана обухвата и назив одређене спортске гране, односно окружења у којем се послови обављају (вода, снег, планина и сл.).

Члан 54.

Карактеристични послови занимања спортски спасилац јесу: предузимање превентивних мера сигурности у објекту, односно простору или за активност; контролисање исправности и сигурности коришћене опреме; контролисање сигурности учесника у активностима; спровођење поступака спасавања; пружање прве помоћи код повреда.

Члан 55.

Звања у оквиру занимања спортски спасилац јесу:

1) спасилац;

2) спасилац инструктор.

Члан 56.

За стицање звања спасилац неопходан је завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа.

Члан 57.

За стицање звања спасилац инструктор неопходан је завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа.

XI. СПОРТСКИ ДОКУМЕНТАЛИСТА

Члан 58.

Спортски документалиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања и организовања стручног информисања, документовања стручне литературе, документовања статистичких показатеља о развоју физичке културе или спорта, издавачкој делатности, припремања и уређивања секундарних информационих извора у спорту, прикупљања спортских података и њиховог анализирања и интерпретирања, интерпретације статистичких показатеља спортских постигнућа.

Члан 59.

Звање у оквиру занимања спортски документалиста јесте спортски документалиста.

Члан 60.

За стицање звања спортски документалиста неопходни су следећи услови:

1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области економије, информатике, менаџмента или физичког васпитања и спорта и завршен одговарајући програм I нивоа;

3) стечено одговарајуће звање из библиотечко-информационе делатности (књижничар, виши књижничар, библиотекар, дипломирани библиотекар и сл.).

XII. СПОРТСКИ СТАТИСТИЧАР

Члан 61.

Спортски статистичар је занимање лица које се бави креирањем и спровођењем прикупљања спортских података и њиховом анализом и интерпретирањем.

Члан 62.

Звање у оквиру занимања спортски статистичар јесте спортски статистичар.

Члан 63.

За стицање звања спортски статистичар неопходни су следећи услови:

1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области економије, информатике, математике, менаџмента или физичког васпитања и спорта и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања I нивоа.

XIII. СПОРТСКИ НОВИНАР

Члан 64.

Спортски новинар је занимање лица која се баве писањем информативних и аналитичких чланака, као и другим новинарским пословима у средствима јавног информисања за област спорта.

Члан 65.

Звање у оквиру занимања новинар у спорту јесте спортски новинар.

Члан 66.

За стицање звања спортски новинар неопходни су следећи услови:

1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области спортског новинарства.

XIV. СПОРТСКИ РЕПОРТЕР

Члан 67.

Спортски репортер је занимање лица која се баве извештавањем са спортских приредаба на радију, телевизији и другим медијима.

Члан 68.

Звање у оквиру занимања спортски репортер јесте спортски репортер.

Члан 69.

За стицање звања спортски репортер неопходни су следећи услови:

1) завршен одговарајући програм стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања и завршен одговарајући програм стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области спортског новинарства.

XV. САВЕТНИК У СПОРТУ

Члан 70.

Саветник у спорту је занимање лица која се баве у спорту пословима вишег стручно-саветодавног и технолошког карактера.

Члан 71.

Карактеристични послови занимања саветник у спорту јесу: учешће у креирању програма стручног информисања, усавршавања, оспособљавања и школовања кадрова; припремање планова и програма развоја активности, норматива и стандарда рада у организацијама у области спорта; спровођење трансфера научних знања/информација у технолошке поступке и методику обучавања, вежбања, тренинга и такмичења; стручно-саветодавни рад; извршавање надзора и контроле педагошких и организационих послова у организацијама у области спорта; учешће у спортским истраживањима.

Члан 72.

Звање у оквиру занимања саветник у спорту јесте саветник у спорту.

Члан 73.

За стицање звања саветник у спорту неопходни су следећи услови: завршене најмање дипломске академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области физичког васпитања и спорта, запослење од најмање осам година у области спорта и врхунски спортски резултат.

XVI. СПОРТСКИ ПРОПАГАНДИСТА

Члан 74.

Спортски пропагандиста је занимање лица која се баве пословима креирања, планирања и организовања пропагандних кампања и акција, односима са јавношћу и контактима са средствима јавног информисања у спорту.

Члан 75.

Звање у оквиру занимања спортског пропагандисте јесте спортски пропагандиста.

Члан 76.

За стицање звања спортски пропагандиста неопходни су следећи услови:

1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршене најмање основне струковне студије, односно основне студије за стицање вишег образовања из области друштвених наука и завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања II нивоа;

3) завршене дипломске академске студије у обиму од 240 ЕСПБ у области комуникологије и медија, са усмерењем на област спорта (студијским садржајима или темом завршног рада).

XVII. ЛЕКАР У СПОРТУ

Члан 77.

Лекар у спорту јесте занимање лица која се баве активностима унапређења медицинске заштите у организацијама у области спорта, које нису лечење.

Члан 78.

Карактеристични послови занимања лекар у спорту јесу: праћење здравственог стања спортиста и спортских стручњака и њихове физичке и психичке припремљености; давање савета за унапређење здравља спортиста; организовање рада клупске амбуланте, односно амбуланте спортске репрезентације; организовање спровођења периодичних здравствених прегледа спортиста, спортских стручњака и службених лица клуба/репрезентације; вођење клупске/репрезентативне медицинске картотеке; организовање опоравка спортиста; здравствено васпитање спортиста; медицинско дежурство на такмичењима; организовање периодичних тестирања функционалних способности; организовање превентивних медицинских активности; пружање медицинске помоћи спортистима и спортским стручњацима за време тренинга и такмичења.

Члан 79.

Звања у оквиру занимања лекар у спорту јесу:

1) клупски лекар;

2) лекар спортске репрезентације;

3) службени лекар за такмичења.

Члан 80.

За стицање звања у оквиру занимања спортски медицинар неопходни су следећи услови:

1) за звање клупски лекар – завршене најмање дипломске академске студије у области медицинских наука и три године рада у струци;

2) за звање лекар спортске репрезентације – завршена најмање дипломске академске студије у области медицинских наука и пет година рада у струци или завршена специјализација из спортске медицине;

3) за звање службени лекар за такмичења – завршене најмање дипломске академске студије из области медицинских наука и годину дана рада у струци.

XVIII. СПОРТСКИ ПСИХОЛОГ

Члан 81.

Лекар у спорту јесте занимање лица која се бави пословима психолошке припреме спортиста за бављење спортским активностима и психодијагностиком спортиста, спортских стручњака и тимова.

Члан 82.

Карактеристични послови занимања спортски психолог јесу: развијање психолошких програма побољшања спортских постигнућа; психолошка процена или психодијагностика спортиста, спортских стручњака и тимова.

Члан 83.

Звање у оквиру занимања спортски психолог јесте спортски психолог.

Члан 84.

За стицање звања у оквиру занимања спортски психолог неопходни су следећи услови:

1) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије и одбрањен мастер или специјалистичким рад из спортске психологије;

2) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа;

3) завршене основне студије на факултету у трајању од четири године, односно завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ из области психологије са положеним испитом из спортске психологије и одбрањеним дипломским радом из спортске психологије.

XIX. СПОРТСКИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

Спортски физиотерапеут јесте занимање лица која се бави физиотерапеутским третманима спортиста и спортских стручњака, у циљу превенције повреда, побољшања њихових спортских способности и медицинске рехабилитације након одређеног патолошког стања у различити медицинским областима.

Члан 85.

Карактеристични послови занимања спортски физиотерапеут јесу: процена здравственог стања спортиста и спортских стручњака (мерење снаге, утврђивање распона кретњи, одређивање функционалних способности); планирање рада са спортистима и спортским стручњацима; израда програма терапије; праћење стања функционалних способности спортиста и спортских стручњака и њиховог напретка; подучавање спортиста и спортских стручњака за самостално извођење вежби; масажа, други физиотерапеутски третмани.

Члан 86.

Звање у оквиру занимања спортски физиотерапеут јесте спортски физиотерапеут.

Члан 87.

За стицање звања у оквиру занимања спортски физиотерапеут неопходни су следећи услови:

1) завршене најмање основне струковне студије из области медицинских наука (струковни физиотерапеут) и годину дана рада у струци, које укључује и спортисте;

2) завршене специјалистичке студије из спортске физиотерапије.

XX. СПОРТСКИ МАСЕР

Члан 88.

Спортски масер јесте занимање лица које се бави масажом спортиста у организацијама у области спорта, у сарадњи са спортским физиотерапеутом, у циљу повећања физичке спремности спортиста и смањења непожељних последица појачане физичке спортске активности.

Члан 89.

Карактеристични послови занимања спортски масер јесу: масажа, односно третирање путем систематичних покрета меканих ткива спортисте након тренинга или дуготрајних спортских активности; масажа спортисте у циљу санирање спортских повреда, масажа спортисте као припрема за такмичење.

Члан 90.

Звање у оквиру занимања спортски масер јесте спортски масер.

Члан 91.

За стицање звања у оквиру занимања спортски масер неопходни су следећи услови:

1) завршен програм одговарајућег стручног оспособљавања III нивоа;

2) завршено стручно оспособљавање за терапеутску масажу у складу са законом којим је уређено образовање одраслих и завршен програм стручног оспособљавања II нивоа.

XXI. СПОРТСКИ НУТРИЦИОНИСТА

Члан 92.

Спортски нутрициониста јесте занимање лица која се бави пословима организовања здраве исхране и суплементације спортиста.

Члан 93.

Карактеристични послови занимања спортски нутрициониста јесу: давање савета и организовање здраве исхране и суплементације спортиста.

Члан 94.

Звање у оквиру занимања спортски нутрициониста јесте спортски нутрициониста.

Члан 95.

За стицање звања у оквиру занимања спортски нутрициониста неопходни су следећи услови:

1) завршене дипломске академске студије у области медицинских наука и специјализација у области исхране здравих и болесних људи/дијетотерапије;

2) завршене најмање основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ у области нутриционизма/дијететике;

3) завршене најмање основне струковне студије у области медицинских наука у обиму од 180 ЕСПБ и завршен програм стручног оспособљавања III нивоа.

XXII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 96.

Спортски стручњаци који су стекли одговарајуће спортско звање у оквиру одређеног спортског занимања до дана ступања на снагу овог правилника, задржавају стечено спортско звање.

Члан 97.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС”, број 7/13).

Члан 98.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-7/2020-03

У Београду, 10. јуна 2020. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.