Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина

"Службени гласник РС", бр. 87 од 19. јуна 2020, 94 од 3. јула 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) рурално подручје јесте територија осталих насељених места, осим територије градских насељених места у складу са прописима којима се уређују просторне јединице и номенклатура статистичких територијалних јединица, а који су дати у Прилогу 1 – Списак градских насељених места, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

3) изградња јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

4) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције, и то: закључење уговора о грађењу, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

5) винарија јесте објекат, просторија и простор, који су у функцији обављања производње шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука, и вина које се користе у производњи вина и састоји се од производног круга и помоћног круга у складу са посебним прописом којим се уређују ближи услови у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина;

6) техничко-технолошки пројекат винарије jeсте пројекат технолошких процеса у винарији која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, који је у складу са правилима струке израдио и оверио одговорни пројектант са ознаком лиценце ПоП 11-02 која обухвата и лиценцу број 377, у складу са посебним прописом којим се уређује полагање стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценце за одговорна лица и Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера;

7) техничка документација за изградњу објекта винарије јесте скуп пројеката који се израђују ради: утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања објекта, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

8) општи трошак јесте издатак за припрему пројекта и израду техничке документације за изградњу објекта винарије, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и за израду техничко-технолошког пројекта винарије у складу са овим правилником, који је дат у Прилогу 2 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова у сектору производње вина (у даљем тексту: Прилог 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

9) нова опрема, уређај и машина јесте опрема, уређај, односно машина у функцији обављања производње шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука, и вина које се користе у производњи вина, произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје и која се први пут ставља у употребу;

10) предрачун јесте профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна која садржи: назив и седиште добављача, односно извођача радова; датум издавања предрачуна; назив произвођача, годину производње и тип, односно модел опреме, уређаја или машине, односно предмер и предрачун радова на изградњи објекта; укупну вредност предмета инвестиције; податке о порезу на додату вредност; начин и рок испоруке, односно извођења радова; као и друге податке који се односе инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје.

II. ПРИХВАТЉИВE ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТРОШКОВИ

Члан 3.

Предмет подстицаја у складу са овим правилником јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње вина, који су дати у Прилогу 2 овог правилника.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на грађење и/или доградњу објекта винарије сматрају се прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта, а трошкови који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадратном метру предметног објекта.

Трошкови из ст. 1. и 2. овог члана, који се односе на изградњу објекта винарије прихватљиви су до укупно 1.000 m² бруто грађевинске површине објеката, а трошкови изградње дегустационе сале прихватљиви су до 30% укупне површине ових објеката.

Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и трошкове из ст. 1–3. овог члана, који су у потпуности реализовани у периоду од 1. септембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, као и за оне који буду реализовани под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова, а за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, па до истека рока одређеног решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова.

Члан 4.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта и објеката;

6) трошкови куповине половне опреме, уређаја, машина и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције из Прилога 2 овог правилника путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова;

9) трошкови по основу уговора са надзорним органом;

10) трошкови који не одговарају предрачуну радова из пројекта, нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 5.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

4) задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

Лице из става 1. овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката, односно Регистар задужбина и фондација и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга, поред услова из става 2. овог члана остварује право на подстицаје и ако је разврстано у микро или мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Задужбина поред услова из става 2. овог члана остварује право на подстицаје и ако делатност производње и стављања у промет вина обавља као споредну делатност предвиђену статутом, у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

Члан 6.

Лице из члана 5. овог правилника остварује право на подстицаје, ако:

1) у Регистру има уписано грожђе винских сорти у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) је произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

3) је члан удружења прозвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла, које има израђен елаборат на основу којег се установљава ознака географског порекла, односно признају ознаке за вина са географским пореклом, у складу са посебним прописом којим се уређују услови за признавање, поступак признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и начин производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом, за виноградарски рејон у коме се налазе парцеле под грожђем из тач. 1) и 2) овог става, односно ако има потврду националне асоцијације удружења произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла да испуњава основне услове за производњу вина са ознаком географског порекла ако за виноградарски рејон у коме се налазе парцеле под грожђем из тач. 1) и 2) овог става није регистровано удружење прозвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла;

4) има техничко-технолошки пројекат винарије који садржи и утврђени укупни максимални годишњи капацитет производње вина, за инвестиције чија вредност прелази 3.000.000 динара;

5) се винарија која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје налази у руралном подручју, у складу са овим правилником;

6) укупни максимални годишњи капацитет производње вина подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје не прелази 20.000 литара;

7) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство), по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

8) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

9) реализација инвестиције која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, није започета пре 1. септембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, односно ако реализација општег трошка који је предмет захтева није започета пре 1. јануара 2018. године;

10) добављач, односно извођач радова и подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не представљају повезана лица;

11) за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима.

Лице које испуњава услове из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за прихватљиве инвестиције које нису реализоване до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и ако:

1) има предрачун за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина, односно набавку материјала и извођење радова на објекту винарије, односно општи трошак, у складу са техничко-технолошким пројектом винарије из става 1. тачка 4) овог члана;

2) је катастарска парцела на којој се гради нови објекат винарије у власништву подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје, односно ако је постојећи објекат винарије на коме се врши реконструкција, доградња, адаптација и санација, у власништву подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје;

3) за објекат винарије који је предмет инвестиције у изградњу има пројекат за грађевинску дозволу и/или пројекат за извођење радова, са предмером и предрачуном радова као и грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката;

4) за инвестиције у набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина користи објекат винарије по основу права својине или по основу права закупа, односно права коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, с тим да ако објекат винарије користи по основу права закупа, односно коришћења исти нема уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

5) прихватљиве инвестиције и трошкове реализује под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се одобрава коришћење подстицаја и у том року министарству – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) достави прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције;

6) се у року одређеним решењем којим се одобрава коришћење подстицаја упише у Винарски регистар, у складу са законом којим се уређује вино.

Лице које испуњава услове из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за прихватљиве инвестиције које су у потпуности реализоване до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје, и ако:

1) је уписано у Винарски регистар, у складу са законом којим се уређује вино;

2) је изграђени објекат винарије који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у власништву подносиоца захтева;

3) за инвестиције у набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина користи објекат винарије по основу права својине или по основу права закупа, односно права коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, с тим да ако објекат винарије користи по основу права закупа, односно коришћења објекат винарије нема уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

4) има употребну дозволу за изграђен објекат винарије који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката;

5) је реализована прихватљива инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје стављена у функцију производње вина у објекту винарије у складу са овим правилником.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 6а

Изузетно од члана 6. став 1. тачка 5) овог правилника, лице из члана 5. овог правилника које је до дана ступања на снагу овог правилника уписано у Виноградарски регистар и Винарски регистар, у складу са законом којим се уређује вино и испуњава остале услове из члана 6. овог правилника, остварује право на подстицаје за набавку нове опреме, уређаја и машина, као и за реконструкцију, адаптацију и санацију и постојећег објекта винарије који се не налази у руралном подручју у складу са овим правилником.

*Службени гласник РС, број 94/2020

 

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 7.

Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства, односно на званичној интернет страници Управе, за сваку календарску годину.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, као и о максималним износима подстицаја по кориснику подстицаја и по појединој врсти подстицаја, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 8.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 5. овог правилника, а које испуњава услове из члана 6. овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи у року одређеном јавним позивом из члана 7. овог правилника, на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: захтев за остваривање права на подстицаје).

Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје по једном јавном позиву, који може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Члан 9.

Уз захтев из члана 8. овог правилника доставља се следећа документација:

1) потврде Агенције за привредне регистре да подносиоцу захтева за остваривање права на подстицаје:

(1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа,

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

2) попуњен и потписан Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, ако је подносилац захтева за остваривање права на подстицаје земљорадничка задруга;

3) копија статута задужбине у коме је предвиђено да задужбина обавља делатност производње и стављања у промет вина као споредну делатност, ако је подносилац захтева за остваривање права на подстицаје задужбина;

4) копија решења о упису подносиоца захтева у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређују вино;

5) потврда националне асоцијације удружења произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла да подносилац захтева испуњава основне услове за производњу вина са ознаком географског порекла, основаном за виноградарски рејон у коме се налазе парцеле под грожђем подносиоца захтева, односно потврда о чланству подносица захтева у националној асоцијацији удружења произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла, ако за виноградарски рејон у коме се налазе парцеле под грожђем подносиоца захтева није основано посебно удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла;

6) техничко-технолошки пројекат винарије који садржи и утврђени укупни максимални годишњи капацитет производње вина, за инвестиције чија вредност прелази 3.000.000 динара;

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

9) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту седишта подносиоца захтева, као и према месту где се налази објекат винарије који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

10) потврда надлежног покрајинског органа да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, ако подносилац захтева има седиште на територији аутономне покрајине, као и ако се објекат винарије који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје налази на територији аутономне покрајине.

Поред документације из става 1. овог члана, уз захтев за остваривање права на подстицаје за прихватљиве инвестиције које нису реализоване до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје, доставља се и следећа документација:

1) предрачун за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина, односно за набавку материјала и извођење радова на објекту винарије, односно за општи трошак, из Прилога 2 овог правилника, у складу са техничко-технолошким пројектом винарије из става 1. тачка 6) овог члана, не старији од 1. септембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно не старији од 1. јануара 2018. године за општи трошак;

2) препис листа непокретности односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности (у даљем тексту: извод из катастра непокретности), за катастарску парцелу на којој се гради нови објекат винарије у власништву подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје, односно за постојећи објекат винарије на коме се врши реконструкција, доградња, адаптација и санација, односно који се опрема, у власништву подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје;

3) пројекат за грађевинску дозволу и/или пројекат за извођење радова, са предмером и предрачуном радова, за инвестицију у изградњу објекта винарије;

4) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката, за инвестицију у изградњу објекта винарије;

5) уговор о закупу, односно уступању на коришћење без накнаде, објекта винарије у којем се реализује инвестиција у набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина, оверен од стране надлежног органа, ако подносилац захтева користи објекат винарије на основу права закупа, односно коришћења без накнаде;

6) извод из катастра непокретности за закуподавца, односно даваоца на коришћење, ако подносилац захтева користи објекат винарије у којем се реализује инвестиција у набавку нове опреме, уређаја и машина, на основу права закупа, односно уступања на коришћење без накнаде, са уписаним уговором о закупу, односно коришћењу објекта у корист подносиоца захтева као јединим теретом на предметној непокретности.

Поред документације из става 1. овог члана, уз захтев за остваривање права на подстицаје за прихватљиве инвестиције које су у потпуности реализоване до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје, доставља се и следећа документација:

1) копија решења о упису подносиоца захтева у Винарски регистар, у складу са законом којим се уређује вино;

2) извод из катастра непокретности за изграђени објекат винарије који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, односно објекат у коме је реализована инвестиција у набавку опреме, уређаја и машина за производњу вина која је предмет захтева, а који се налази у својини подносиоца захтева;

3) употребна дозвола за изграђени објекат винарије који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје;

4) уговор о закупу, односно уступању на коришћење без накнаде, објекта винарије у којем је реализована инвестиција у набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина, оверен од стране надлежног органа, ако подносилац захтева користи објекат винарије на основу права закупа, односно коришћења без накнаде;

5) извод из катастра непокретности за закуподавца, односно даваоца на коришћење, ако подносилац захтева користи објекат винарије у којем је реализована инвестиција у набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина, на основу права закупа, односно уступања на коришћење без накнаде, са уписаним уговором о закупу, односно коришћењу објекта у корист подносиоца захтева као јединим теретом на предметној непокретности;

6) рачун за извршену набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина, за извршену набавку грађевинског материјала за изградњу објекта винарије, односно за извршени општи трошак, у складу са овим правилником;

7) отпремница за извршену набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина, односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

8) гарантни лист, односно изјава о саобразности за извршену набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина, односно изјава добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања гарантног листа нити изјаве о саобразности;

9) јединствена царинска исправа за извршену набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина, само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

10) уговор о грађењу са овлашћеним извођачем радова и грађевинска књига, односно друга прописана документацију у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња, ако је предмет захтева инвестиција у изградњу објекта винарије;

11) привремена и окончана ситуација за извршене радове на изградњи објекта, ако је предмет захтева инвестиција у изградњу објекта винарије;

12) изјава овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су врсте и количине материјала из рачуна из тачке 6) овог става уграђене у објекат винарије, ако је предмет захтева инвестиција у изградњу објекта винарије, а подносилац захтева је сам извршио набавку материјала;

13) доказ о извршеном плаћању реализоване прихватљиве инвестиције, и то потврду о извршеном преносу средстава или извод, оверене од стране банке.

Документацију из става 1. тач. 1), 4) и 7)–10) овог члана, става 2. тач. 2), 4) и 6) овог члана и става 3. тач. 1)–3) и 5) овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 94/2020

Члан 10.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаје морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 11.

Управа врши административну обраду захтева за остваривање права на подстицаје провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 5. овог правилника, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у периоду трајања јавног позива, Управа одбацује без разматрања.

Члан 12.

Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Решењем из става 1. овог члана кориснику подстицаја за инвестиције које нису биле реализоване до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје, одређује се рок у коме је дужан да у потпуности реализује одобрену инвестицију из предрачуна и Управи поднесе документацију којом се доказује реализација одобрене инвестиције.

Корисник подстицаја из става 2. овог члана дужан је да у потпуности реализује инвестицију под условима, на начин и у року одређеним решењем којим је одобрено коришћење подстицаја и у том року Управи достави документацију из члана 9. став 3. овог правилника.

Решење из става 1. овог члана садржи и податке о обавезама корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Члан 13.

Ако у року за реализацију инвестиције одређеном решењем из члана 12. став 2. овог правилника добављач престане да постоји или му буде изречена забрана обављања делатности, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за промену добављача. 

Уз захтев за промену добављача из става 1. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља доказ о престанку рада, односно изрицању забране обављања делатности добављачу, као и предрачун другог добављача. 

Ако у року за реализацију инвестиције одређеном решењем из члана 12. став 2. овог правилника, добављач промени делатност или престане да врши продају одобреног предмета инвестиције, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за промену добављача.

Уз захтев за промену добављача из става 3. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља доказ о промени делатности добављача, односно изјаву добављача да је престао да врши продају одобреног предмета инвестиције, као и предрачун другог добављача. 

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 12. став 2. овог правилника, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за промену предмета инвестиције исте врсте. 

Уз захтев за промену предмета инвестиције из става 5. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 12. став 2. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају, као и понуду добављача за други истоврсни предмет инвестиције. 

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року за реализацију инвестиције утврђеном решењем из члана 12. став 2. овог правилника, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја може Управи поднети захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције.

Уз захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције из става 7. овог члана, лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља: изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року утврђеном решењем из члана 12. став 2. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају.

Управа врши административну обраду захтева из ст. 1, 3, 5. и 7. овог члана, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција. 

Захтев из ст. 1, 3, 5. и 7. овог члана поднет од стране лица којем није утврђено право на коришћење подстицаја, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца којем је утврђено право на коришћење подстицаја, Управа одбацује без разматрања. 

Директор Управе решењем одобрава промену добављача, односно промену предмета инвестиције, односно продужетак рока за реализацију инвестиције.

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, мања од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 12. став 2. овог правилника, Управа решењем из става 11. овог члана налаже подносиоцу захтева да врати вишак новчаних средстава. 

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, већа од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 12. став 2. овог правилника, решењем из става 11. овог члана не може се одобрити додатни износ подстицаја.

Члан 14.

Ако услед промењених околности лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 12. став 2. овог правилника, односно решењем из члана 13. овог правилника, може пре истека рока за реализацију инвестиције Управи поднети захтев за повраћај исплаћених новчаних средстава.

Уз захтев из става 1. овог члана лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја доставља доказе којима се чини вероватним наступање промењених околности услед којих није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 12. став 2. овог правилника, односно решењем из члана 13. овог правилника.

Захтев из стaва 1. овог члана поднет од стране лица којем није утврђено право на коришћење подстицаја, преурањен и неблаговремен захтев, као и захтев послат факсом, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем одобрава повраћај исплаћених средстава са инструкцијама за уплату и роком за уплату који је 15 дана од дана пријема решења.

Лице којем је утврђено право на коришћење подстицаја које врати новчана средства у складу са решењем из става 4. овог члана, не сноси правне последице непридржавања обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Члан 15.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана издавања рачуна за набавку опреме, уређаја и машина за производњу вина, односно од дана издавања употребне дозволе за изграђени објекат винарије и придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 16.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:

1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;

2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000 динара;

3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 18.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РСˮ, бр. 35/19 и 25/20) у делу који се односи на подстицаје подршке програму за инвестиције у производњу вина.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-64/2020-09

У Београду, 18. јуна 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

 

Прилози

Прилог 1 - Списак градских насељених места

Прилог 2 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова у сектору производње вина

Прилог 3 - Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина за _______ годину (Образац 1)

Прилог 4 - Табела чланова задруге (Образац 2)