Zakon

На основу члана 19. став 3. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 77/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за унапређење и одрживост обављања универзалне поштанске услуге и ближим условима за пружање универзалне поштанске услуге корисницима са инвалидитетом

"Службени гласник РС", број 91 од 26. јуна 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови за унапређење и одрживост обављања универзалне поштанске услуге и ближи услови за пружање универзалне поштанске услуге корисницима са инвалидитетом, тако да се свим корисницима омогући равноправан приступ мрежи јавног поштанског оператора, у складу са Законом о поштанским услугама (у даљем тексту: закон).

Члан 2.

Услови за унапређење обављања универзалне поштанске услуге су:

1) развијање поштанске мреже у континуитету у циљу прилагођавања сталним променама економских, тржишних, демографских и техничко-технолошких фактора, који утичу на стање у области поштанских услуга;

2) развој нових модела и начина услуживања;

3) планирање и инвестирање у изградњу и опремање главних прерадних поштанских центара и регионалних поштанских центара, као и пошта и приступних тачака;

4) увођење одговарајућих техничко-технолошких и кадровско-организационих решења, на основу којих ће се успоставити систем за обезбеђивање поштовања прописаних параметара квалитета у области поштанских услуга.

Члан 3.

Ради развоја поштанске мреже, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге континуирано развија и унапређује поштанску мрежу и да је прилагођава тржишту поштанских услуга и свим променама које могу имати утицаја на задовољење потреба и захтева корисника универзалне поштанске услуге.

Члан 4.

У погледу унапређења обављања универзалне поштанске услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге континуирано развија нове моделе услуга и да унапређује пружање услуга.

Члан 5.

У складу са очекиваним техничко-технолошким, друштвено-економским и другим променама од утицаја на тржиште поштанских услуга, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге планира и улаже у изградњу главних прерадних центара, пошта и приступних тачака.

Члан 6.

Ради задовољења потреба и очекивања корисника поштанске услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге унапређује пружање универзалне поштанске услуге, тако што ће уводити нова техничко-технолошка и кадровско-организациона решења.

Члан 7.

Услови за одрживост обављања универзалне поштанске услуге су:

1) успостављање и одржавање ефикасне поштанске мреже која омогућава покривеност целокупне територије Републике Србије;

2) пружање универзалне поштанске услуге под истим условима и по приступачним ценама свим корисницима поштанских услуга;

3) обављање универзалне поштанске услуге у складу са утврђеним параметрима квалитета, које прописује Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција);

4) обезбеђивање доступности универзалне поштанске услуге без дискриминације;

5) пружање универзалне поштанске услуге у континуитету.

Члан 8.

У оквиру успостављања и одржавања универзалне поштанске услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге организује поштанску мрежу приступних тачака за пријем пошиљки, коју чини пријемна места, укључујући и поштанске сандучиће и аутомате на јавним површинама или у просторијама давалаца универзалне поштанске услуге, где пошиљалац може предати поштанску пошиљку на даљу отпрему.

Ради постизања задовољавајућег степена покривености целокупне територије универзалном поштанском услугом, давалац универзалне поштанске услуге може да успостави и друге организационе облике поштанске мреже.

Члан 9.

Ради пружања универзалне поштанске услуге потребно је да давалац универзалне поштанске услуге обезбеђује пружање услуге под истим условима и приступачним, транспарентним и подстицајним ценама, које су засноване на реалним трошковима.

Члан 10.

У погледу обављања универзалне поштанске услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге, обавља универзалну поштанску услугу у складу са параметрима које на основу закона прописује Агенција.

Члан 11.

Ради обезбеђивања доступности обављања универзалне поштанске услуге, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге обезбеди доступност услуге без било каквог вида дискриминације, а поготово дискриминације која би потицала из политичких, религиозних и идеолошких разлога.

Члан 12.

У оквиру пружања универзалне поштанске услуге у континуитету, потребно је да давалац универзалне поштанске услуге пружа универзалну поштанску услугу, без обзира на географске и временске услове, техничке могућности, економску оправданост, као и друге објективне могућности, изузев у случајевима утврђеним законом.

Члан 13.

Услови за пружање универзалне поштанске услуге корисницима са инвалидитетом се односе на:

1) омогућавање приступа и улаза у поште корисницима са инвалидитетом;

2) прилагођавање поштанских шалтера корисницима са инвалидитетом.

Члан 14.

Ради обезбеђивања прилаза и улаза у поште за кориснике са инвалидитетом потребно је да давалац универзалне поштанске услуге обезбеди прилаз објекту, односно, рампе за пешаке и кориснике инвалидских колица.

Рампе треба да су прилагођене потребама корисника са инвалидитетом, пешака и корисника инвалидских колица, односно, треба да имају одговарајућу ширину, косу раван, рукохвате и граничнике, а у складу са прописима којима су уређени технички стандарди којима се осигурава несметано кретање корисника са инвалидитетом.

Члан 15.

Улазна врата у пошту треба да имају ширину која омогућава улаз корисника у инвалидским колицима.

Улазна врата у пошту треба да су погодна за отварање без тешкоћа корисницима са инвалидитетом.

Члан 16.

Простор од улазних врата у пошту до шалтера и терминала треба да има одговарајућу ширину, да корисницима са инвалидитетом омогући несметано коришћење инвалидских колица.

Уколико се пошта налази у оквиру објекта друге намене, потребно је јасно означити у ком делу се пружа поштанска услуга.

Члан 17.

Како би се омогућио несметан прилаз шалтерима за кориснике са инвалидитетом, унутрашњост поште треба да буде довољно осветљена.

Шалтер из става 1. овог члана треба да има микрофон и звучник и да буде на одговарајућој висини.

У унутрашњости поште морају бити истакнути јасни текстуални натписи и важна упутства, а видео туторијали, ако постоје, морају бити лако уочљиви.

У поштама треба обезбедити олакшан пријем и уручење секограма, као пошиљка намењених слепим и слабовидим лицима.

У циљу олакшавања комуникације и решавања рекламација корисника, давалац универзалне поштанске услуге може да организује обуке за запослене.

Члан 18.

Уколико у објектима поште, има више шалтера, најмање један шалтер треба да буде прилагођен за кориснике са инвалидитетом.

У погледу обезбеђивања услова за несметано остваривање права на универзалну поштанску услугу корисника са инвалидитетом, потребно је да пошта поседује најмање један преносиви терминал за безготовинско плаћање како би се олакшала комуникација и поступак пружања универзалне поштанске услуге.

Члан 19.

Ради обезбеђивања приступачних услова за кориснике са инвалидитетом, потребно је у поштама да давалац универзалне поштанске услуге услове из чл. 13–18. овог правилника, обезбеди тако да:

1) у градовима који имају више од 500.000 становника најмање три поште буду прилагођене корисницима са инвалидитетом;

2) у градовима који имају од 200.000 до 500.000 становника најмање две поште буду прилагођене корисницима са инвалидитетом;

3) у градовима који имају мање од 200.000 становника најмање једна пошта буде прилагођена корисницима са инвалидитетом.

У руралним и тешко доступним подручјима давалац универзалне поштанске услуге ће обезбедити услове за пружање универзалне поштанске услуге корисницима са инвалидитетом у складу са потребама корисника и техничким могућностима.

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске услуге („Службени гласник РС”, број 6/11).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим чл. 13–19. који се примењују по истеку три године од дана ступања на снагу овог правилника.

Број 110-00-35/2020-07

У Београду, 11. јуна 2020. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.