Zakon

На основу члана 44. став 3. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 77/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о начину образовања комисије и поступку отварања и прегледа садржине поштанских пошиљки које садрже предмете чије слање је забрањено

"Службени гласник РС", број 91 од 26. јуна 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин образовања комисије код поштанског оператора и поступак отварања и прегледа садржине поштанских пошиљки које садрже предмете чије слање је забрањено.

Члан 2.

Забрањено је, у складу са Законом о поштанским услугама, слање поштанских пошиљки које садрже:

1) опасне и штетне материје, као и предмете који могу угрозити здравље и живот људи и оштетити друге поштанске пошиљке, осим материја у вези са којима је поступање уређено посебним законом, међународном конвенцијом и другим међународним актима;

2) наркотике и психотропне супстанце, осим када су пошиљалац и прималац овлашћени за њихов промет односно за њихову употребу;

3) материјале порнографског или еротског карактера који приказују сексуалну експлоатацију деце (дечију порнографију), односно сексуалне радње људи које се односе на животиње и некрофилију;

4) производе или супстанце које могу оштетити друге поштанске пошиљке или поштанску опрему због своје природе или амбалаже, односно паковања;

5) новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама у унутрашњем поштанском саобраћају;

6) живе животиње, осим животиња чији је пријем и слање уређен општим условима оператора за обављање поштанских услуга;

7) предмете чији је увоз забрањен у држави у коју се шаље;

8) друге материје, односно предмете чије слање је забрањено другим прописима.

Списак садржине поштанских пошиљака чији је пренос забрањен у поштанским пошиљкама у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, поштански оператори могу да објаве на свом званичном сајту или да кориснику омогуће увид у тај списак, на његов захтев.

Члан 3.

Када запослени код поштанског оператора посумња или на други начин дође до сазнања да се у поштанској пошиљци налазе предмети и материјали односно садржина чији је пренос забрањен, без одлагања ће обавестити одговорно лице поштанског оператора.

Одговорно лице из става 1. овог члана, налаже да се образује комисија у складу са интерним актом поштанског оператора.

Комисија је састављена од три члана, од којих најмање један члан ради на пословима пријема поштанских пошиљки.

Члан 4.

Комисија се одмах састаје и са или без присуства корисника отвара поштанску пошиљку и прегледа садржину поштанске пошиљке.

Уколико комисија утврди да поштанска пошиљка садржи предмете и материјале чији је пренос забрањен, утврдиће идентитет пошиљаоца и сачинити записник, у који ће се унети сви доступни подаци о идентитету пошиљаоца.

Сачињен записник потписују сви чланови комисије.

Члан 5.

Поштанске пошиљке које садрже предмете и материје из члана 2. став 1. тач. 1)–5) ће бити уз записник предате на даље поступање, надлежном органу, односно, овлашћеном службеном лицу надлежног органа, који ће на записнику потписати пријем пошиљке.

Члан 6.

Ако запослени на пријему пошиљки посумња да је садржина пошиљке жива животиња, а интерним актом оператора није дозвољен пренос живих животиња, одбиће пријем такве пошиљке.

Уколико на пријему пошиљки није уочено да садржину пошиљке чини жива животиња, а у даљем поступку руковања са таквом пошиљком, у некој од фаза поштанске услуге, поштански оператор дође до сазнања да садржину пошиљке чини жива животиња, запослени код поштанског оператора ће поступити у складу са одредбама чл. 3. и 4. овог правилника.

Члан 7.

Ако се посумња да поштанска пошиљка у међународном поштанском саобраћају у поласку из Републике Србије, садржи предмете који су забрањени у одредишној земљи, поштански оператор поступа у складу са актима Светског поштанског савеза.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-38/2020-07

У Београду, 11. јуна 2020. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.