Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 63. став 4. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 77/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга

"Службени гласник РС", бр. 91 од 26. јуна 2020, 30 од 26. марта 2021.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују ближи услови за отпочињање обављања делатности поштанских услуга, који морају бити у сагласности са прописима којима се уређују радни односи, заштита животне средине и превоз опасних материја, које је потребно да испуни привредни субјект, да би обављао поштанске услуге, у складу са Законом о поштанским услугама (у даљем тексту: закон).

Члан 2.

Поштански оператори се региструју у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката у Републици Србији.

Поштански оператор, односно, давалац универзалне поштанске услуге, као претежну делатност региструје делатност поштанских услуга у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката и обављање поштанских услуга.

Поштански оператор који обавља делатност у простору ван свог пословног седишта, потребно је да региструје огранке, односно уредно евидентира пословни простор ван пословног седишта, у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 3.

Возила којима се превозе поштанске пошиљке потребно је да испуњавају услове за обављање јавног превоза ствари, односно решење надлежног органа за превоз у друмском саобраћају.

Јавни поштански оператор, када обавља превоз пошиљки у оквиру универзалне поштанске услуге, не мора да поседује решење из става 1. овог члана.

Потребно је да поштански оператор поседује доказ да су запослени ангажовани у складу са прописима којима се уређују радни односи.

Сви поштански оператори, укључујући и даваоце универзалне поштанске услуге, у обављању делатности поштанских поштују и прописе којима се уређује заштита животне средине.

Члан 4.

Возила којима се обавља превоз регистрованих, вредносних и откупних поштанских пошиљки су обезбеђена на начин да се ризик од оштећења или отуђења пошиљки сведе на најмању могућу меру.

Члан 5.

Поштански оператор који обавља пријем, прераду, превоз и уручење поштанских пошиљки са специфичном садржином и која захтева посебне услове у погледу транспорта потребно је да поседује решење надлежног органа о испуњености услова.

Члан 6.

Поштански оператор може да обавља превоз поштанских пошиљки сопственим возилима или возилима у власништву других правних или физичких лица, на основу уговора.

Члан 7.

Други привредни субјект који поред своје претежне делатности обавља и поштанске услуге, обезбеђује минимум услова за пријем, превоз, прераду и уручење поштанских пошиљки.

Потребно је да привредни субјект из става 1. овог члана располаже потребним простором, одговарајућим техничким средствима, возилима, опремом и минималним бројем запослених лица у циљу квалитетног обављања поштанских услуга, утврђених законом и прописима донетим на основу закона којима се уређује обављање поштанских услуга.

У возилима којима се обавља превоз пошиљки, поред превоза путника и робе, привредни субјект обезбеђује посебан одељак за смештај пошиљки и тај одељак је потребно обезбедити најмање кључем.

Члан 8.

Поштански оператор који приликом обављања поштанских услуга користи поштанску мрежу, техничко-технолошка решења или базе података других поштанских оператора, на основу уговора, поседује уговор, односно његову оверену копију, у сваком огранку, односно пословном простору ван свог пословног седишта.

Члан 9.

Потребно је да давалац универзалне поштанске услуге поседује минимум 1.000 пошта за пружање поштанских услуга корисницима, сопствених или на основу уговора.

Члан 10.

Потребно је да пошта/приступна тачка за пружање поштанских услуга корисницима испуњава следеће услове:

1) да су на улазу, на видном месту, истакнути назив поштанског оператора, поште и поштански број;

2) да је на улазу, на видном месту, истакнуто радно време са корисницима поштанских услуга;

3) да су просторије у којима се непосредно пружају поштанске услуге корисницима, односно обављају пријем и уручење поштанских пошиљки, по правилу, физички одвојене од просторија у којима се обављају послови у вези са прерадом поштанских пошиљки;

4) да су просторије у којима се непосредно пружају поштанске услуге корисницима опремљене оптималним бројем пријемних места (шалтера) за задовољење потреба корисника за поштанским услугама;

5) да је опремљена одговарајућом опремом посредством које се обавља пријем или уручење поштанских пошиљки и смештај (чување) поштанских пошиљака, а нарочито вредносних пошиљки (сефови, челична каса или сл.).

Члан 11.

Потребно је да давалац универзалне поштанске услуге поседује минимум један центар за прераду пошиљки, у коме се обављају послови прераде пошиљки у вези са отпремом, превозом и приспећем поштанских пошиљки, капацитета да може да задовољи потребе прераде пошиљака за читаву територију на којој се услуга обавља.

Потребно је да поштанско-логистички центар за прераду поштанских пошиљки из става 1. овог члана, буде опремљен видео надзором.

Члан 12.

Потребно је да давалац универзалне поштанске услуге поседује минимум: један међународни одељак, један царински одељак и 12 локалних поштанско-логистичких центара.

Члан 13.

Давалац универзалне поштанске услуге обезбеђује ресурсе које ће користити у обављању поштанских услуга и минимум опреме и уређаја који се користе у поштама и поштанско-логистичким центрима, возила којима се превозе поштанске пошиљке, као и да има потребан број запослених (шалтерски радници, поштари и др.), у зависности од потреба технолошког процеса рада.

Члан 14.

За обављање универзалне поштанске услуге минимум транспортних средстава, као и запослених, je:

1) 700 возила;

2) 1.000 мопеда;

3) 500 бицикала;

4) 9.600 запослених.

Члан 15.

Давалац универзалне поштанске услуге обезбеђује и поштанске ваге у простору у ком се врше пријем, прерада и отпрема поштанских пошиљки.

Члан 16.

Поштански сандучић је средство поштанске мреже које се користи за пријем нерегистрованих писмоносних поштанских пошиљки.

Давалац универзалне поштанске услуге обезбеђује довољан број поштанских сандучића у зависности од територије и потреба корисника, с тим да укупан број поштанских сандучића не може бити мањи од 1.200 за читаву територију.

Број поштанских сандучића из става 2. овог члана може се смањити у случају када оператор утврди да у пoјединим сандучићима нема пошиљки.

На сваком поштанском сандучићу је истакнуто време последњег пражњења, број поштанског сандучића и поштански број.

Члан 17.

Други привредни субјекти који на основу уговора у име и за рачун даваоца универзалне поштанске услуге обављају поједине технолошке процесе из домена универзалне поштанске услуге, потребно је да поседују уговор, односно његову оверену копију у сваком тренутку и на сваком месту где се обављају (уговором поверени) технолошки процеси (у сваком огранку, односно простору ван пословног седишта, као и у возилу којим се превозе поштанске пошиљке).

Члан 18.

Поштански оператор који обавља остале поштанске услуге потребно је да располаже потребним простором, одговарајућим техничким средствима, возилима, опремом и потребним бројем запослених лица у циљу квалитетног обављања поштанских услуга, односно поштовања рокова преноса и уручења поштанских пошиљки прописаним општим условима оператора, на које је Агенција дала сагласност, у складу са законом.

Члан 19.

Пословне просторије у којима се обављају остале поштанске услуге потребно је да испуњавају следеће услове за отпочињање делатности:

1) да су на улазу у простор у коме се непосредно пружају поштанске услуге корисницима, на видном месту, истакнути назив поштанског оператора и радно време са корисницима поштанских услуга;

2) да су просторије у којима се непосредно пружају поштанске услуге корисницима, односно обављају пријем и уручење поштанских пошиљака, физички одвојене од просторија у којима се обављају послови у вези са технолошким фазама отпреме и приспећа поштанских пошиљака;

3) да је опремљен одговарајућом опремом (сефовима, челичним касама или сл.) или посебном просторијом за смештај (чување) поштанских пошиљака, а нарочито вредносних пошиљки, и минимум једном поштанском вагом;

4) да поседује видео надзор, односно да обезбеди примену других одговарајућих мера система техничке заштите, у складу са актом о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Поштански оператор који обавља поштанске услуге које имају посебне захтеве у погледу квалитета као што је електронско праћење пошиљака од пријема до уручења потребно је да поседује одговарајуће техничко-технолошко решење, односно софтверски систем који подржава те услуге.

Члан 20.

Поштански оператор који обавља остале поштанске услуге, осим поштанских оператора који обављају курирске услуге, без прераде, потребно је да обезбеди минимум по један центар за прераду поштанских пошиљака на сваком подручју где обавља делатност.

*Службени гласник РС, број 30/2021

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга („Службени гласник РС”, брoj 51/10).

Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-36/2020-07

У Београду, 11. јуна 2020. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.