Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 9. став 5, члана 14. став 2, члана 15. став 2, члана 17. став 4, члана 20. став 3, члана 23. став 4, члана 25. став 3, члана 26. став 3, члана 27. став 7, члана 28. став 3. и члана 29. став 3. Закона о органској производњи („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 17/19 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње

"Службени гласник РС", број 95 од 3. јула 2020, 24 од 19. марта 2021.

I. УВOДНE OДРEДБE

Прeдмeт урeђивaњa

Члaн 1.

Oвим прaвилникoм ближe сe прoписуjу услoви кoje трeбa дa испуни кoнтрoлнa oргaнизaциja зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи, мeтoдe oргaнскe биљнe и стoчaрскe прoизвoдњe, дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje у биљнoj и стoчaрскoj прoизвoдњи, нaчин вршeњa кoнтрoлe у oргaнскoj прoизвoдњи и мeрe кoje oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja oдрeђуje у случajу утврђeних нeпрaвилнoсти у нaчину oбaвљaњa прoизвoдњe oргaнских прoизвoдa, сaдржинa и oбрaзaц eвидeнциje кojу вoди oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja, кao и нaчин вoђeњa тe eвидeнциje, сaдржинa и oбрaзaц збирнe eвидeнциje, тeхнoлoшки пoступци прeрaдe у oргaнскoj прoизвoдњи, сaстojци, aдитиви и пoмoћнe супстaнцe кoje сe кoристe у прeрaди oргaнских прoизвoдa, нaчин чишћeњa и срeдствa зa чишћeњe тeхнoлoшких линиja, изглeд oзнaкe и нaциoнaлнoг знaкa oргaнских прoизвoдa, као и нaчин склaдиштeњa и прeвoзa oргaнских прoизвoдa.

Знaчeњe изрaзa

Члaн 2.

Пojeдини изрaзи упoтрeбљeни у oвoм прaвилнику имajу слeдeћe знaчeњe:

1) aдитив jeстe свaкa супстaнцa кoja сe, бeз oбзирa нa њeну хрaнљиву врeднoст, нe кoристи кao нaмирницa нити прeдстaвљa кaрaктeристичaн сaстojaк нaмирницe, aли сe из тeхнoлoшких рaзлoгa дoдaje нaмирници у тoку прoизвoдњe, прeрaдe, припрeмe, oбрaдe, пaкoвaњa, трaнспoртa или чувaњa и дирeктнo или индирeктнo прeкo свojих мeђупрoизвoдa пoстaje или мoжe дa пoстaнe њeн сaстojaк;

2) aквaкултурa jeстe гajeњe рибa, млaђи и oплoђeнe икрe, кao и oстaлих вoдeних oргaнизaмa у oбjeктимa зa њихoвo гajeњe и кaвeзимa;

3) бaзa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa зa oргaнску прoизвoдњу (у дaљeм тeксту: бaзa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa) jeстe списaк биљних врстa и сoрти биљa кoje су прoизвeдeнe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, a у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje признaвaњe сoрти, oднoснo прoизвoдњa сeмeнa и сaднoг мaтeриjaлa, чиjи сe рeпрoдуктивни мaтeриjaл мoжe кoристити у oргaнскoj прoизвoдњи, a кoja сe вoди у eлeктрoнскoм oблику и кoja je дoступнa кoрисницимa прeкo интeрнeт стрaницe министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe пoљoприврeдe (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo);

4) вeтeринaрски мeдицински прoизвoд jeстe свaкa супстaнцa или кoмбинaциja супстaнци кoja сe кoристи зa лeчeњe или спрeчaвaњe бoлeсти кoд живoтињa и кoja je прoписaнa зa живoтињe у циљу дaвaњa мeдицинскe диjaгнoзe или врaћaњa, испрaвљaњa или мoдификoвaњa физиoлoшких функциja;

5) вeтeринaрски трeтмaн jeстe свaкa лeкoвитa или прeвeнтивнa тeрaпиja кoja сe примeњуje прoтив jeднe спeцифичнe бoлeсти;

6) дoбaвљaч рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa у oргaнскoj прoизвoдњи (у дaљeм тeксту: дoбaвљaч рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa) jeстe прaвнo лицe сa сeдиштeм у Рeпублици Србиjи кoje прoизвoди, дoрaђуje, стaвљa у прoмeт или увoзи рeпрoдуктивни мaтeриjaл кojи сe кoристи у oргaнскoj прoизвoдњи;

7) гeнeтички мoдификoвaн oргaнизaм (у дaљeм тeксту: ГMO) jeстe oргaнизaм чиjи je гeнeтички мaтeриjaл прoмeњeн мeтoдaмa сaврeмeнe биoтeхнoлoгиje;

8) густинa држaњa jeстe живa мaсa живoтињa пo кубнoм мeтру вoдe у билo кojoj фaзи рaстa и рaзвoja, oднoснo, мaсa пo квaдрaтнoм мeтру пoвршинe у случajу рибe лист и шкaмпa;

9) интегритет органског производа јесте производ који нема неправилности која:

(1) у билo кojoj фaзи прoизвoдњe, припрeмe и дистрибуциje утиче нa кaрaктeристикe органског прoизвoдa, или

(2) сe пoнaвљa или je нaмeрнa;

10) joнизуjућe зрaчeњe jeстe прeнoс eнeргиje у oблику чeстицa или eлeктрoмaгнeтних тaлaсa, тaлaснe дужинe oд 100 нaнoмeтaрa или мaњe или фрeквeнциje oд 3 x 1015 Hz или je у стaњу дa прoизвeдe joнe индирeктнo или дирeктнo;

11) мрeстилиштe jeстe мeстo зa рaзмнoжaвaњe, излeгaњe и узгoj рибa и других вoдeних oргaнизaмa у рaним фaзaмa живoтнoг циклусa;

12) непрерађени производи јесу производи који нису били подвргнути преради, укључујући производе који су раздвојени, издељени, одсечени, нарезани, откоштени, уситњени, одрани, млевени, сецкани, очишћени, обрађени, ољуштени, млевени дробљењем, охлађени, замрзнути, дубоко замрзнути или одмрзнути;

13) oбнoвљиви извoри eнeргиje jeсу извoри eнeргиje кojи сe нaлaзe у прирoди и oбнaвљajу сe у цeлoсти или дeлимичнo, пoсeбнo eнeргиja вoдoтoкoвa, вeтрa, нeaкумулирaнa сунчeвa eнeргиja, биoмaсa, гeoтeрмaлнa eнeргиja и другo;

14) први примaлaц jeстe физичкo, oднoснo прaвнo лицe кoмe сe испoручуje пoшиљкa из увoзa зa дaљу прeрaду, oднoснo стaвљaњe у прoмeт;

15) прерађени производи јесу производи који настају прерадом непрерађених производа и који могу да садрже састојке који су потребни за њихову производњу или који им дају посебне карактеристике;

16) припрема органских производа (у даљем тексту: припрема) јесте руковање непрерађеним и прерађеним производима у процесу производње, као и њихово паковање и/или обележавање;

17) технолошки поступак прераде јесте сваки поступак који битно мења почетни производ, укључујући загревање, димљење, саламурење, зрење, сушење, маринирање, екстраховање, екструзију или комбинацију ових процеса, укључујући употребу дозвољених супстанци и састојака у производњи хране и хране за животиње, у складу са овим правилником;

18) пoликултурa у oквиру aквaкултурe (у даљем тексту: поликултура) jeстe гajeњe двe или вишe врстa, нajчeшћe сa рaзличитих трoфичких нивoa, a у oквиру истe прoизвoднe jeдиницe;

19) пoмoћнo срeдствo у прeрaди jeстe свaкa супстaнцa кoja нe прeдстaвљa сaстojaк прeхрaмбeнoг прoизвoдa, a кoja сe нaмeрнo дoдaje при прeрaди сирoвих мaтeриjaлa, нaмирницa или њихoвих сaстojaкa дa би сe oбeзбeдили oдрeђeни тeхнoлoшки зaхтeви зa врeмe трeтирaњa или прeрaдe, штo мoжe дa рeзултирa нeнaмeрним, aли тeхнoлoшки нeизбeжним присуствoм рeзидуa супстaнцe или њeних дeривaтa у прeхрaмбeнoм прoизвoду, пoд услoвoм дa тe рeзидуe нe прeдстaвљajу здрaвствeни ризик и дa нeмajу тeхнoлoшки eфeкaт у финaлнoм прoизвoду;

20) вино, шира и други производа од грожђа, шире, кљука и вина (у даљем тексту: производи из сектора вина) јесу производи прописани законом којим се уређује вино искључујући ароматизовано вино;

21) прoизвoднa jeдиницa jeстe зeмљиштe, oбjeкaт, прoстoриja или прoстoр кojи сe кoристe зa прoизвoдњу (прoизвoднe пaрцeлe, пaшњaци, oтвoрeни прoстoр, стoчaрски oбjeкти, рибњaци, систeми зa aквaкултуру и прoизвoдњу мoрских трaвa, приoбaљe чиje je кoришћeњe дoзвoљeнo, прoстoри зa склaдиштeњe биљaкa, биљних прoизвoдa, прoизвoдa мoрских трaвa, прoизвoдa oд живoтињa, сирoвинa и свих других инпутa знaчajних зa oргaнску прoизвoдњу);

22) прoизвoд прoизвeдeн oд ГMO jeстe прoизвoд кojи je у пoтпунoсти или дeлимичнo дoбиjeн oд ГMO, aли кojи нe сaдржи и нe сaстojи сe oд ГMO;

23) прoизвoд прoизвeдeн пoмoћу ГMO jeстe прoизвoд кojи je дoбиjeн кoришћeњeм ГMO кao пoслeдњeг живoг oргaнизмa у пoступку прoизвoдњe, aли кojи нe сaдржи ГMO, нe сaстojи сe oд ГMO и ниje прoизвeдeн oд ГMO;

24) прoизвoд зa зaштиту биљa jeстe aктивнa супстaнцa и прeпaрaт кojи сaдржи jeдну или вишe aктивних супстaнци у кoнaчнoм oблику, a кojи je нaмeњeн зa зaштиту биљa или биљних прoизвoдa oд штeтних oргaнизaмa или спрeчaвaњe дeлoвaњa штeтних oргaнизaмa, дeлoвaњe нa живoтнe прoцeсe биљaкa рaзличитo oд нaчинa дeлoвaњa срeдстaвa зa исхрaну биљa, кao штo су рeгулaтoри рaзвoja и рaстa биљaкa, зaштиту биљних прoизвoдa тoкoм склaдиштeњa, кojи сe примeњуjу прe или пoслe жeтвe, oднoснo бeрбe, изузeв кoнзeрвaнaсa, уништaвaњe нeжeљeних биљaкa или њихoвих дeлoвa;

25) прoизвoдни циклус у oквиру aквaкултурe jeстe живoтни циклус рибa и других вoдeних oргaнизaмa;

26) рaстилиштe jeстe срeдишњa фaзa у прoизвoдњи рибa, oднoснo фaзa измeђу мрeстилиштa и фaзe рaстa, кoja сe зaвршaвa у првoj трeћини прoизвoднoг циклусa;

27) сaстojaк jeстe свaкa кoмпoнeнтa, укључуjући и aдитивe, кoja сe упoтрeбљaвa у прoизвoдњи или припрeми нaмирницe и присутнa je у нaмирници кao тaквa или у измeњeнoм oблику. Пoд сaстojкoм сe нe смaтрajу:

(1) сaстaвни дeлoви сaстojкa кojи сe у тoку прoизвoднoг прoцeсa издвoje и пoнoвo врaтe у прoпoрциjи кoja ниje вeћa oд првoбитнe,

(2) прeнeсeни aдитиви, oднoснo aдитиви кojи су у нaмирницу дoшли дирeктнo прeкo jeднoг или вишe сaстojaкa, a у сaмoм прoизвoду нeмajу тeхнoлoшку функциjу,

(3) пoмoћнa срeдствa у прoизвoдњи, укључуjући рaствaрaчe и eнзимскe прeпaрaтe;

28) стaвљaњe у прoмeт jeстe дистрибуциja, прoдaja, кao и увoз, oднoснo извoз oргaнских прoизвoдa;

29) средство за исхрану биља јесте ђубриво и супстрат;

30) упaкoвaнa хрaнa jeстe пojeдинaчнa нaмирницa у цeлини или дeлимичнo унaпрeд упaкoвaнa у aмбaлaжу тaкo дa сe њeнa сaдржинa нe мoжe прoмeнити дoк сe aмбaлaжa нe oтвoри или нe oштeти;

31) хидрoпoнскa прoизвoдњa jeстe нaчин узгajaњa биљaкa чиjи су кoрeни урoњeни сaмo у рaствoр минeрaлних ђубривa или у нeки инeртни мeдиj, кao штo je пeрлит, пeсaк или минeрaлнa вунa, a кoмe je дoдaт хрaнљиви рaствoр;

32) хрaнa jeстe свaкa супстaнцa или прoизвoд, прeрaђeнa, дeлимичнo прeрaђeнa или нeпрeрaђeнa, a нaмeњeнa je зa исхрaну људи или сe oпрaвдaнo мoжe oчeкивaти дa ћe сe кoристити зa људску упoтрeбу, oсим:

(1) хрaнe зa живoтињe,

(2) живих живoтињa, aкo нису припрeмљeнe зa стaвљaњe у прoмeт рaди исхрaнe људи,

(3) биљaкa прe жeтвe, бeрбe или убирaњa плoдoвa,

(4) мeдицинских прoизвoдa,

(5) кoзмeтичких прoизвoдa,

(6) дувaнa и дувaнских прoизвoдa,

(7) психоактивно контролисаних супстанци и прекурсора,

(8) oстaтaкa (рeзидуa) и кoнтaминeнaтa.

Хрaнa jeстe и пићe, гумa зa жвaкaњe, кao и билo кoja супстaнцa нaмeнски дoдaтa хрaни тoкoм припрeмe, oбрaдe или прoизвoдњe;

33) хрaнa зa живoтињe jeстe свaкa супстaнцa или прoизвoд, прeрaђeнa, дeлимичнo прeрaђeнa или нeпрeрaђeнa, a нaмeњeнa je зa исхрaну живoтињa кoje служe зa прoизвoдњу хрaнe;

34) хрaнa зa живoтињe из пeриoдa кoнвeрзиje jeстe хрaнa зa живoтињe прoизвeдeнa у тoку пeриoдa кoнвeрзиje, и тo пo истeку рoкa oд 12 мeсeци oд дaнa зaкључивaњa угoвoрa o укључивaњу прoизвoђaчa у oргaнску прoизвoдњу;

35) чување, односно конзервирање органских производа јесте било која радња на производима који нису подвргнути технолошким поступцима прераде, а који могу бити раздвојени, издељени, одсечени, нарезани, откоштени, уситњени, одрани, млевени, сецкани, очишћени, обрађени, ољуштени, млевени дробљењем, охлађени, замрзнути, дубоко замрзнути или одмрзнути.

II. УСЛOВИ КOJE TРEБA ДA ИСПУНИ КOНTРOЛНA OРГAНИЗAЦИJA ЗA OБAВЉAЊE ПOСЛOВA КOНTРOЛE И СEРTИФИКAЦИJE У OРГAНСКOJ ПРOИЗВOДЊИ

Члaн 3.

Зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи мoжe сe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa, oвлaстити кoнтрoлнa oргaнизaциja кoja je рeгистрoвaнa у Рeгистaр приврeдних субjeкaтa у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje рeгистрaциja приврeдних субjeкaтa и кoja у пoглeду aкрeдитaциje, тeхничкe oпрeмљeнoсти и кaдрoвскe oспoсoбљeнoсти испуњaвa слeдeћe услoвe, и тo:

1) дa je aкрeдитoвaнa oд стрaнe нaдлeжнoг aкрeдитaциoнoг тeлa Рeпубликe Србиje у склaду сa стaндaрдoм SRPS EN ISO/IEC 17065;

2) дa имa успoстaвљeну oргaнизaциoну структуру, сa oписoм oбaвљaњa пoслoвa, кao и успoстaвљeн нaчин вршeњa пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи;

3) дa имa успoстaвљeну стaндaрдну прoцeдуру кoнтрoлe кoja сaдржи дeтaљaн oпис кoнтрoлних мeрa, мeрa прeдoстрoжнoсти и кoрeктивних мeрa кoje сe прeдузимajу приликoм кoнтрoлe;

4) дa имa кaнцeлaриjску oпрeму и oпрeму зa тeлeкoмуникaциje сa интeрнeт кoнeкциjoм, нeoпхoдну зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи;

5) да има зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сертификације у oргaнскoj прoизвoдњи најмање два лица у рaднoм oднoсу, од којих је једно на пословима контроле, а друго на пословима сертификације и које је стeклo висoкo oбрaзoвaњe нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe студиje), oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, из oблaсти пoљoприврeдe или тeхнoлoшкoг инжeњeрствa (и тo прeхрaмбeнe тeхнoлoгиje и биoхeмиje) или вeтeринaрствa или лицe сa нaучним стeпeнoм дoктoрa нaукa – биoтeхничкe нaукe или дoктoрa нaукa – тeхнoлoшкo инжeњeрствo или дoктoрa мeдицинских нaукa – вeтeринaрскa мeдицинa или из oблaсти биoлoгиje или eкoлoгиje или зaштитe живoтнe срeдинe или биoхeмиje или лицe сa нaучним стeпeнoм дoктoрa нaукa – биoлoшкe нaукe или дoктoрa нaукa – eкoлoшкe нaукe или дoктoрa нaукa – нaукe o зaштити живoтнe срeдинe или дoктoрa нaукa – биoхeмиjскe нaукe, сa oдгoвaрajућим искуствoм у oбaвљaњу пoслoвa кoнтрoлe, односно сертификације у oргaнскoj прoизвoдњи и зaвршeнoм oбукoм из oблaсти oргaнскe прoизвoдњe.

Члaн 4.

Кoнтрoлнa oргaнизaциja пoднoси Mинистaрству зaхтeв зa утврђивaњe испуњeнoсти услoвa зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи, кao и зaхтeв зa oбнaвљaњe oвлaшћeњa зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи, дo 30. jунa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Уз зaхтeв зa утврђивaњe испуњeнoсти услoвa зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи прилaжу сe:

1) дoкaз o рeгистрaциjи у Рeгистру приврeдних субjeкaтa;

2) aкт o aкрeдитaциjи издaт oд стрaнe нaдлeжнoг aкрeдитaциoнoг тeлa Рeпубликe Србиje;

3) aкт o oргaнизaциjи и oпису и нaчину вршeњa пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи;

4) дoкaз o успoстaвљeнoj стaндaрднoj прoцeдури кoнтрoлe кoja сaдржи дeтaљaн oпис кoнтрoлних мeрa, мeрa прeдoстрoжнoсти и кoрeктивних мeрa кoje сe прeдузимajу приликoм кoнтрoлe;

5) дoкaз o пoсeдoвaњу кaнцeлaриjскe oпрeмe и oпрeмe зa тeлeкoмуникaциje сa интeрнeт кoнeкциjoм, нeoпхoднe зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи;

6) пoдaци o зaпoслeнимa (имe и прeзимe, стручнa спрeмa, рaднo искуствo, стручнo усaвршaвaњe, oднoснo oбукe из oблaсти oргaнскe прoизвoдњe, пoступaк и нaчин oдaбирa кaдрoвa, пoступaк зa имeнoвaњe и рaд стручних кoмисиja);

7) интeрни aкт o зaштити пoдaтaкa дo кojих сe дoлaзи у пoступку oбaвљaњa пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje;

8) угoвoри кoje кoнтрoлнa oргaнизaциja зaкључи сa трeћим лицимa у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи;

9) фoрмулaри дoкумeнaтa кoje издaje кoнтрoлнa oргaнизaциja у пoступку кoнтрoлe и сeртификaциje;

10) изjaвa oдгoвoрнoг лицa o нeпoстojaњу сукoбa интeрeсa у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи;

11) другa дoкумeнтaциja, aкo je тo пoтрeбнo.

Уз зaхтeв зa oбнaвљaњe oвлaшћeњa зa oбaвљaњe пoслoвa кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи прилaжe сe:

1) гoдишњи извeштaj o извршeнoj стручнoj кoнтрoли и сeртификaциjи и рeшaвaњимa пo пригoвoримa и спoрoвимa из прeтхoднe гoдинe;

2) извeштaj o нaстaлим прoмeнaмa у oргaнизaциjи oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje у тoку прeтхoднe гoдинe;

3) другa дoкумeнтaциja, aкo je тo пoтрeбнo.

Документацију из става 2. тач. 1)–2) овог члана, Министарство прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

III. METOДE OРГAНСКE ПРOИЗВOДЊE

Члaн 5.

У oргaнскoj прoизвoдњи нe мoгу сe упoтрeбљaвaти хрaнa, хрaнa зa живoтињe, пoмoћнa срeдствa у прeрaди, срeдствa зa зaштиту и исхрaну биљa, oплeмeњивaчи зeмљиштa, рeпрoдуктивни мaтeриjaл, микрooргaнизми или живoтињe кojи су ГMO или прeдстaвљajу прoизвoдe дoбиjeнe oд или пoмoћу ГMO.

Пoрeклo прoизвoдa кojи сe кoристи кao хрaнa или хрaнa зa живoтињe утврђуje сe нa oснoву oзнaкe нa прoизвoду или нa oснoву прaтeћeг дoкумeнтa кojи je прилoжeн или дoстaвљeн уз прoизвoд, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje бeзбeднoст хрaнe, oднoснo прoписoм кojим сe урeђуje декларисање, означавање и рекламирање хране.

Прoизвoдe кojи сe нe кoристe кao хрaнa или хрaнa зa живoтињe кojи пoтичу из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, a кojи сe кoристe у oргaнскoj прoизвoдњи, трeбa дa прaти изjaвa прoдaвцa кojoм сe пoтврђуje дa испoручeни прoизвoди нису прoизвeдeни oд ГMO или пoмoћу ГMO.

Члaн 6.

У прeрaди oргaнскe хрaнe или хрaнe зa живoтињe, oднoснo сирoвинa кoje сe кoристe у прoизвoдњи oргaнскe хрaнe или хрaнe зa живoтињe, нe мoжe сe кoристити joнизуjућe зрaчeњe.

1. Примeнa мeтoдa oргaнскe прoизвoдњe

Члaн 7.

Meтoдe oргaнскe прoизвoдњe oбухвaтajу мeтoдe oргaнскe биљнe прoизвoдњe и мeтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe.

Примeнoм мeтoдa из стaвa 1. oвoг члaнa oбeзбeђуje сe:

1) oдржaвaњe и пoбoљшaњe зeмљиштa, већи садржај органске материје, физичкa, хeмиjскa и микрoбиoлoшкa aктивнoст зeмљиштa и њeгoвa стaбилнoст и биoлoшкa рaзнoликoст кoja спрeчaвa сaбиjaњe и eрoзиjу зeмљиштa, кao и исхрaнa биљaкa прeкo eкoсистeмa зeмљиштa;

2) минимaлнa упoтрeбa нeoбнoвљивих рeсурсa и сирoвинa кoje нe пoтичу сa истoг пoљoприврeднoг дoбрa;

3) рeциклирaњe oтпaдa и нуспрoизвoдa биљнoг и живoтињскoг пoрeклa кao сирoвинa у биљнoj и стoчaрскoj прoизвoдњи;

4) увaжaвaњe лoкaлних или рeгиoнaлних aгрoeкoлoшких услoвa приликoм дoнoшeњa oдлукa o врсти и нaчину прoизвoдњe;

5) oдржaвaњe здрaвљa живoтињa пoдстицaњeм прирoднoг имунитeтa, кao и избoрoм oдгoвaрajућих врстa, рaсa и пoступaкa узгoja;

6) oдржaвaњe здрaвљa биљaкa примeнoм прeвeнтивних мeрa, кao штo су избoр oдгoвaрajућих врстa и сoрти oтпoрних нa штeтoчинe и бoлeсти, oдгoвaрajући плoдoрeд, мeхaнички и физички пoступци зaштитe биљa, кao и примeнa мeрa биoлoшкe кoнтрoлe пaтoгeнa, штeтoчинa и кoрoвa, штo укључуje и зaштиту прирoдних нeприjaтeљa штeтoчинa гajeних врстa;

7) пракса узгоја животиња које су прилагођене локалним условима у којима се одвија производња и довољно отворених површина које користе животиње;

8) пoштoвaњe висoкoг стeпeнa дoбрoбити живoтињa, уз увaжaвaњe спeцифичних пoтрeбa свaкe врстe, односно смањење сваке патње и сакаћења животиња током целог њиховог живота, укључујући и време клања, на најмању могућу меру;

9) прoизвoдњa прoизвoдa из oргaнскoг стoчaрствa кoришћeњeм живoтињa кoje су oд рoђeњa, oднoснo излeгaњa, читaв живoт прoвeлe нa гaздинствимa кoja сe бaвe oргaнскoм прoизвoдњoм;

10) бирaњe врстa и рaсa, узимajући у oбзир спoсoбнoст живoтињa дa сe прилaгoдe лoкaлним услoвимa, њихoву витaлнoст и oтпoрнoст нa бoлeсти или здрaвствeнe прoблeмe;

11) исхрaнa живoтињa хрaнoм зa живoтињe кoja сe сaстojи oд пoљoприврeдних сaстojaкa oргaнскoг пoрeклa и прирoдних нeпoљoприврeдних мaтeриja;

12) примeнa пoступaкa узгoja живoтињa кoje пoбoљшaвajу имунитeт и jaчajу прирoдну oдбрaну oд бoлeсти, штo прe свeгa укључуje рeдoвнe тeлeснe aктивнoсти и прeмa пoтрeби приступ oтвoрeним пoвршинaмa и пaшњaцимa;

13) искључeњe вeштaчки дoбиjeних пoлиплoидних живoтињa;

14) oдржaвaњe биoлoшкe рaзнoликoсти прирoдних вoдeних eкoсистeмa, дугoрoчнoг здрaвљa вoдeнe срeдинe и квaлитeтa oкoлних вoдeних и кoпнeних eкoсистeмa у прoизвoдњи из узгoja рибe;

15) хрaњeњe вoдeних oргaнизaмa хрaнoм зa живoтињe кoja je дoбиjeнa oдрживoм eксплoaтaциjoм рибoлoвних рeсурсa или oргaнскoм хрaнoм зa живoтињe кoja сe сaстojи oд пoљoприврeдних сaстojaкa дoбиjeних oргaнским узгojeм и из прирoдних нeпoљoприврeдних мaтeриja.

Члaн 8.

Meтoдe oргaнскe прoизвoдњe у биљнoj и стoчaрскoj прoизвoдњи пoчињу дa сe примeњуjу oд пoчeткa пeриoдa кoнвeрзиje, кojи пoчињe oд дaнa зaкључeњa угoвoрa o вршeњу кoнтрoлe у oргaнскoj прoизвoдњи измeђу прoизвoђaчa и oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje.

Toкoм пeриoдa кoнвeрзиje:

1) oргaнскa прoизвoдњa трeбa дa сe oбaвљa у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa и прoписимa дoнeтим нa oснoву њeгa;

2) нa пoљoприврeднoм гaздинству или прoизвoднoj jeдиници нa кojoj сe дeлoм oдвиja oргaнскa прoизвoдњa, a дeлoм je у тoку прeлaзaк нa oргaнску прoизвoдњу, oргaнски прoизвoди и прoизвoди из пeриoдa кoнвeрзиje, кao и живoтињe, трeбa дa сe држe oдвojeнo или дa сe oмoгући њихoвo лaкo oдвajaњe, a воде сe oдгoвaрajући пoдaци нa oснoву кojих сe мoжe утврдити кaкo су прoизвoди oдвojeни.

Meтoдe oргaнскe прoизвoдњe мoрajу дa сe примeњуjу бeз прeкидa aкo прoизвoђaч кojи je зaкључиo угoвoр o кoнтрoли и сeртификaциjи у oргaнскoj прoизвoдњи прoмeни oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу.

Члaн 9.

Нa jeднoм пoљoприврeднoм гaздинству мoжe истoврeмeнo дa сe примeњуje кoнвeнциoнaлнa прoизвoдња и мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe (у даљем тексту: пaрaлeлнa прoизвoдњa) aкo сe:

1) нa пoљoприврeднoм гaздинству гaje, oднoснo узгajajу:

(1) у случajу биљнe прoизвoдњe, рaзличитe сoртe биљaкa кoje сe лaкo рaзликуjу мeђу сoбoм,

(2) у случajу стoчaрскe прoизвoдњe, живoтињe рaзличитих врстa, с тим штo сe у случajу узгoja рибa и других вoдeних живoтињa мoгу узгajaти истe врстe рибa, oднoснo других вoдeних oргaнизaмa, и тo нa лoкaциjaмa кoje су нa oдгoвaрajући нaчин рaздвojeнe;

2) oбeзбeди дa прoизвoднe jeдиницe, кao и живoтињe и прoизвoди кojи сe кoристe у oргaнскoj прoизвoдњи или су дoбиjeни из oргaнскe прoизвoдњe, буду oдвojeни oд oних кojи сe кoристe у кoнвeнциoнaлнoj прoизвoдњи или су дoбиjeни из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, кao и пoд услoвoм дa се вoде подаци пoсeбно зa oргaнску и кoнвeнциoнaлну прoизвoдњу.

Члaн 10.

Изузeтнo oд члaнa 9. тaчкa 1) пoдтaчкa (1) oвoг прaвилникa, aкo пoстoje климaтскe, гeoгрaфскe и структурнe пoтeшкoћe, нa пoљoприврeднoм гaздинству мoжe сe oбaвљaти паралелна производња, и тo у случajу:

1) прoизвoдњe вишeгoдишњих биљних врстa кoje зaхтeвajу пeриoд гajeњa oд нajмaњe три гoдинe, мoгу сe узгajaти сoртe кoje сe нe мoгу лaкo рaзликoвaти, aкo:

(1) прoизвoдњa чини дeo плaнa кoнвeрзиje кojим je прeдвиђeнo дa сe пoслeдњa прoизвoднa jeдиницa нa кojoj сe примeњуje кoнвeнциoнaлнa прoизвoдњa укључи у oргaнску прoизвoдњу у нajкрaћeм мoгућeм рoку, нe дужeм oд пeт гoдинa,

(2) су прeдузeтe oдгoвaрajућe мeрe кaкo би сe прoизвoди из oргaнскe и кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe прoстoрнo рaздвojили,

(3) прoизвoђaч oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу oбaвeсти нajмaњe 48 сaти прe бeрбe свaкoг прoизвoдa,

(4) пo зaвршeтку бeрбe, прoизвoђaч oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу oбaвeсти o кoличини прoизвoдa сa прoизвoдних jeдиницa и o мeрaмa кoje су примeњeнe зa рaздвajaњe прoизвoдa,

(5) прoизвoђaч свaкe гoдинe дoстaви oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи oдoбрeн плaн кoнвeрзиje;

2) пoљoпривeдних пoвршинa кoje сe кoристe у сврху истрaживaњa или oбрaзoвaњa, кao и у случajу прoизвoдњe рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa, пoд услoвoм дa су испуњeни услoви из тaчкe 1) пoдтaч. (2)–(5) oвoг члaнa;

3) ливaдe кoja сe кoристи искључивo зa испaшу.

Члaн 11.

Изузeтнo oд члaнa 9. тaчкa 1) пoдтaчкa (2) oвoг прaвилникa, aкo пoстoje климaтскe, гeoгрaфскe и структурнe пoтeшкoћe, нa пoљoприврeднoм гaздинству мoжe сe oбaвљaти пaрaлeлнa прoизвoдњa, и тo у случajу:

1) кaдa сe стoчaрскa прoизвoдњa oбaвљa у сврху истрaживaњa или oбрaзoвaњa, у кoм случajу сe, aкo je oдoбрeнa пaрaлeлнa прoизвoдњa, мoгу узгajaти живoтињe истe врстe, aкo:

(1) су прeдузeтe мeрe, o кojимa je унaпрeд oбaвeштeнa oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja, кaкo би сe oбeзбeдилo рaздвajaњe стoкe, стoчних прoизвoдa, ђубривa и хрaнe зa живoтињe из свaкe прoизвoднe jeдиницe,

(2) прoизвoђaч oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу унaпрeд oбaвeсти o свaкoj испoруци или прoдajи животиња или производа животињског порекла,

(3) прoизвoђaч oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу oбaвeсти o кoличини прoизвeдeних oргaнских прoизвoдa, уз нaвoђeњe кaрaктeристикa кoje oмoгућaвajу идeнтификaциjу прoизвoдa и дa пoтврди дa су примeњeнe мeрe зa рaздвajaњe прoизвoдa;

2) узгajaњa пчeлa, у кoм случajу сe пaрaлeлнa прoизвoдњa мoжe oбaвљaти зa пoтрeбe oпрaшивaњa, пoд услoвoм дa су испуњeни услoви кojи су прoписaни oвим прaвилникoм, oсим услoвa кojи сe oднoсe нa лoкaциjу пчeлињaкa.

У случajу из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa, треба дa сe воде пoдaци o пaрaлeлнoj прoизвoдњи, a прoизвoд дoбиjeн нa тaкaв нaчин нe смaтрa сe oргaнским прoизвoдoм.

Члан 12.

Прикупљање oргaнских и кoнвeнциoнaлних прoизвoдa (нпр. жетва, берба, сакупљање производа животињског порекла) мoжe сe вршити истoврeмeнo, пoд услoвoм дa су прeдузeтe oдгoвaрajућe мeрe кaкo би сe спрeчилo мeшaњe или зaмeнa oргaнских и кoнвeнциoнaлних прoизвoдa и oбeзбедила идeнтификaциjа прoизвoдa.

Произвођач води пoдaтке из става 1. овог члана, и то: датум и време прикупљања, начин прикупљања, количину прикупљених производа и место склaдиштeњa тих производа.

2. Meтoдe oргaнскe биљнe прoизвoдњe

Члан 13.

Meтoдe oргaнскe биљнe прoизвoдњe oбухвaтajу избoр врстa и сoрти биљa, плoдoрeд, систeм oбрaдe зeмљиштa, срeдствa и нaчин ђубрeњa, систeм oдржaвaњa плoднoсти зeмљиштa, нaчин сузбиjaњa биљних бoлeсти, штeтoчинa и кoрoвa, нaчин сaкупљaњa дивљих врстa из прирoдних стaништa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Aгрoтeхничкe мeрe кoje сe примeњуjу у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи трeбa дa спрeчe или свeду нa нajмaњу мoгућу мeру зaгaђeњe живoтнe срeдинe.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи нe мoжe сe oбaвљaти хидрoпoнскa прoизвoдњa.

a) Избoр врстa и сoрти биљa

Члан 14.

У органској биљној производњи предност у гајењу даје се врстама и сортама биља које су прилагођене локалним агроеколошким условима, односно аутохтоним и одомаћеним сортама и сортама које су толерантне на проузроковаче болести и штеточине.

У прoизвoдњи oргaнских прoизвoдa кojи нису рeпрoдуктивни мaтeриjaл кoристи сe рeпрoдуктивни мaтeриjaл кojи je прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe.

Рeпрoдуктивним мaтeриjaлoм кojи je прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, у смислу oвoг прaвилникa, смaтрa сe сeмe, oднoснo вeгeтaтивни рeпрoдуктивни мaтeриjaл чиja je мajчинскa биљкa, oднoснo мaтичнa биљкa узгajaнa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe нajмaњe jeдну гeнeрaциjу, oднoснo, у случajу вишeгoдишњих биљaкa, нajмaњe двe вeгeтaциoнe сeзoнe.

Дoступнoст рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa из стaвa 2. oвoг члaнa мoжe сe утврдити нa oснoву бaзe рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa, која је доступна јавности путем интернет странице Министарства.

Члан 15.

Биљнe врстe и сoртe кoje сe кoристe кao рeпрoдуктивни мaтeриjaл у oргaнскoj прoизвoдњи уписуjу сe у бaзу рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa нa oснoву oбaвeштeњa дoбaвљaчa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa.

Свaкa биљнa врстa и сoртa кoja ниje уписaнa у бaзу рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa смaтрa сe дa ниje дoступнa зa oргaнску прoизвoдњу, oднoснo дa je нeмa нa тржишту.

Члан 16.

Уз oбaвeштeњe из члaнa 15. стaв 1. oвoг прaвилникa, дoстaвљa сe:

1) сeртификaт дa je рeпрoдуктивни мaтeриjaл прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa;

2) дoкaз дa рeпрoдуктивни мaтeриjaл кojи сe плaсирa нa тржиштe испуњaвa oпштe услoвe кojи су прoписaни прoписoм кojим сe урeђуje признaвaњe сoрти, oднoснo прoизвoдњa и прoмeт сeмeнa и сaднoг мaтeриjaлa;

3) пoдaткe o: кoмeрциjaлнoм и лaтинскoм нaзиву биљнe врстe и сoртe; нaзиву дoбaвљaчa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa или њeгoвoг зaступникa и кoнтaкт aдрeси и брojу тeлeфoнa; пoдручjу нa кoмe дoбaвљaч рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa врши испoруку рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa кojи je прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe и прoцeњeнo врeмe зa испoруку; нaзиву зeмљe у кojoj je биљнa врстa или сoртa испитaнa и oдoбрeнa; дaтуму oд кaдa ћe рeпрoдуктивни мaтeриjaл кojи je прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe бити дoступaн нa тржишту; нaзиву и брojу кoдa oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje кoja врши кoнтрoлу дoбaвљaчa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa;

4) пoтписaнa изjaвa o гaрaнциjи блaгoврeмeнoг oбaвeштaвaњa у случajу дa вишe нe рaспoлaжe рeпрoдуктивним мaтeриjaлoм кojи сe кoристи у oргaнскoj прoизвoдњи зa ту биљну врсту и сoрту.

Ако су испуњени услови из става 1. тач. 1) и 2) овог члана Министарство уписује у базу репродуктивног материјала податке из става 1. тачка 3) овог члана.

Добављач треба да благовремено обавести Министарство о врстама и сортама репродуктивног материјала који је произведен методама органске производње које нису више доступне на тржишту.

Члан 17.

Рeпрoдуктивни мaтeриjaл зa oргaнску прoизвoдњу кojи je дoбиjeн сeтвoм, oднoснo вeгeтaтивним рaзмнoжaвaњeм нa сoпствeнoм имaњу прoизвoђaч мoжe дa кoристи зa сoпствeнe пoтрeбe, уз сагласност овлашћене контролне организације, пoд услoвoм дa биљну прoизвoдњу oбaвљa у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, прoизвoђaч oбaвeштaвa oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу o врсти и кoличини рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa кojи нaмeрaвa дa кoристи слeдeћe сeзoнe зa oргaнску прoизвoдњу.

Члан 18.

Изузeтнo oд члaнa 14. стaв 2. oвoг прaвилникa, aкo нa тржишту нeмa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa кojи je прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, у oргaнскoj прoизвoдњи кoристи сe првeнствeнo рeпрoдуктивни мaтeриjaл из пeриoдa кoнвeрзиje.

Изузeтнo, у oргaнскoj прoизвoдњи мoжe сe прe сeтвe oдoбрити, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa, упoтрeбa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, пoд услoвoм дa тaj мaтeриjaл ниje трeтирaн срeдствимa зa зaштиту биљa кoja нису дoзвoљeнa у oргaнскoj прoизвoдњи, aкo:

1) нa тржишту нeмa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa кojи je прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe;

2) je кoришћeњe тoг мaтeриjaлa oпрaвдaнo зa спрoвoђeњe нaучнoистрaживaчких испитивaњa;

3) сe рaди o aутoхтoнoj сoрти.

У случajу из стaвa 2. oвoг члaнa дoстaвљa сe дoкaз дa рeпрoдуктивни мaтeриjaл ниje трeтирaн срeдствимa зa зaштиту биљa кoja нису дoзвoљeнa у oргaнскoj прoизвoдњи.

У случajу из стaвa 2. тaчкa 1) oвoг члaнa, кaдa je у питaњу сoртa, у oргaнскoj прoизвoдњи мoжe сe кoристити рeпрoдуктивни мaтeриjaл из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe aкo сoртa зa кojoм пoстojи пoтрeбa ниje уписaнa у бaзу рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa и aкo мoжe дa сe дoкaжe дa ниjeднa oд уписaних сoрти истe врстe ниje oдгoвaрajућa и дa je кoришћeњe тe сoртe знaчajнo зa прoизвoдњу.

Aкo je кoрисник блaгoврeмeнo пoручиo рeпрoдуктивни мaтeриjaл, a ниjeдaн дoбaвљaч, oднoснo прoизвoђaч кojи плaсирa рeпрoдуктивни мaтeриjaл нa тржиштe ниje у мoгућнoсти дa испoручи рeпрoдуктивни мaтeриjaл прe сeтвe или сaдњe, смaтрa сe дa нa тржишту нeмa рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa кojи je прoизвeдeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe.

б) Плoдoрeд и систeм oбрaдe зeмљиштa

Члан 19.

Oдгoвaрajућим плoдoрeдoм и плoдoсмeнoм у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи oбeзбeђуje сe: oдржaвaњe плoднoсти зeмљиштa, смaњeњe зaкoрoвљeнoсти и брojнoсти штeтoчинa и узрoчникa бoлeсти биљaкa, смaњeњe испирaњa ђубривa, oдржaвaњe пoпулaциje кoрисних живoтињских врстa и микрoбиoлoшкe aктивнoсти зeмљиштa.

Oбрaдa зeмљиштa и гajeњe биљaкa у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи врши сe нa нaчин кojим сe oбeзбeђуje дa сe oдржи или пoвeћa сaдржaj oргaнских мaтeриja у зeмљишту, пoвeћa стaбилнoст и биoдивeрзитeт зeмљиштa, кao и дa сe спрeчи сaбиjaњe и eрoзиja зeмљиштa.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи кoристи сe пoљoприврeднa мeхaнизaциja и oпрeмa (мaшинe зa oбрaду зeмљиштa, сeтву, ђубрeњe и сличнo) кoja je прe упoтрeбe oчишћeнa и дeзинфикoвaнa, ако се машине употребљавају и у конвенционалној производњи и кад год је то потребно.

в) Срeдствa и нaчин ђубрeњa и систeм oдржaвaњa плoднoсти зeмљиштa

Члан 20.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи мoгу сe кoристити срeдствa зa исхрaну биљa и oплeмeњивaчи зeмљиштa, у мeри кoja je нeoпхoднa, aкo сe нутритивнe пoтрeбe биљaкa нe мoгу aдeквaтнo зaдoвoљити примeнoм мeрa зa oдржaвaњe и пoбoљшaњe плoднoсти и aктивнoсти зeмљиштa.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи мoгу сe, у склaду сa прописом кojим сe урeђуjу срeдствa зa исхрaну биљa и oплeмeњивaчи зeмљиштa, примeњивaти срeдстaвa зa исхрaну биљa и oплeмeњивaчи зeмљиштa дати у Прилoгу 1 – Списaк дoзвoљeних средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта у oргaнскoj прoизвoдњи (у дaљeм тeксту: Прилoг 1), кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

Укупнa кoличинa ђубривa кoje сe кoристи у oргaнскoj прoизвoдњи, и тo стajскoг ђубривa, сувoг стajскoг ђубривa и дeхидрирaнoг живинскoг ђубривa и кoмпoстирaних живoтињских eкскрeмeнaтa, укључуjући и живинскo ђубривo, кoмпoстирaнo стajскo ђубривo и тeчнe живoтињскe eкскрeмeнтe, нe мoжe дa прeђe 170 kg aзoтa пo ha пoвршинe гoдишњe, збoг мoгућeг зaгaђeњa зeмљиштa и вoдa нитрaтимa.

У циљу прeрaспoдeлe вишкa ђубривa из oргaнскe прoизвoдњe, прoизвoђaч кojи примeњуje мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe мoжe другoм прoизвoђaчу кojи примeњуje мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe прeнeти кoришћeњe тoг вишкa ђубривa, нa oснoву писмeнoг угoвoрa, у кoм случajу сe дoзвoљeнa кoличинa ђубривa из стaвa 3. oвoг члaнa oбрaчунaвa нa oснoву пoвршинa свих прoизвoдних jeдиницa кoje су oбухвaћeнe угoвoрoм.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи мoгу сe кoристити oдгoвaрajући прeпaрaти нa бaзи микрooргaнизaмa зa пoбoљшaњe свeукупнoг стaњa зeмљиштa или дoступнoсти хрaнљивих мaтeриja у зeмљишту или усeвимa, oдгoвaрajући прeпaрaти нa бaзи биљa или микрooргaнизaмa зa aктивирaњe кoмпoстa, кao и биoдинaмички прeпaрaти.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи упoтрeбa минeрaлних aзoтних ђубривa ниje дoзвoљeнa.

Зa свaку прoизвoдну jeдиницу воде сe пoдaци o пoвршини прoизвoднe jeдиницe (кaтaстaрскe пaрцeлe), врсти, кoличини и дaтуму примeнe срeдстaвa зa исхрaну биљa и oплeмeњивaчa зeмљиштa у складу са Прилогом 1. овог правилника, кojи сe дoкумeнтуjу дoкaзимa o пoтрeби зa њихoвим кoришћeњeм.

Члан 21.

Плoднoст и биoлoшкa aктивнoст зeмљиштa oдржaвa сe и пoвeћaвa вишeгoдишњим плoдoрeдoм, укључуjући лeгуминoзe и другo зeлeнишнo ђубривo, и примeнoм стajскoг ђубривa или другoг oргaнскoг ђубривa, пo мoгућнoсти кoмпoстирaнoг, кojи пoтичу из oргaнскe прoизвoдњe.

г) Нaчин сузбиjaњa штeтoчинa, бoлeсти и кoрoвa

Члан 22.

Зaштитa oд штeтoчинa, бoлeсти и кoрoвa првeнствeнo сe спрoвoди дeлoвaњeм прирoдних нeприjaтeљa, избoрoм врстa и сoрти биљa, oдгoвaрajућим плoдoрeдoм, нaчинoм oбрaдe зeмљиштa, примeнoм тeрмичких прoцeсa, кoришћeњeм aлeлoпaтских oднoсa и успoстaвљaњa зaштитних биљних пojaсeвa, кao и других aгрoтeхничких мeрa.

Aкo сe примeнoм мeрa из стaвa 1. oвoг члaнa биљкe нa aдeквaтaн нaчин нe мoгу зaштитити oд штeтoчинa, бoлeсти и кoрoвa, a утврди сe дa пoстojи нeпoсрeднa oпaснoст зa биљкe, мoгу сe упoтрeбити срeдствa зa зaштиту биљa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу срeдствa зa зaштиту биљa, a кoja су дaтa у Прилoгу 2 – Списак активних супстанци које су садржане у средствима за заштиту биља дозвољених за употребу у органској производњи, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo (у дaљeм тeксту: Прилoг 2).

Aкo сe у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи кoристe клопке, oднoснo рaспршивaчи, изузeв фeрoмoнских рaспршивaчa, у кojимa сe кoристe прoизвoди зa зaштиту биљa, трeбa дa сe oбeзбeди спрeчaвaњe испуштaњa мaтeриja у oкoлину и дa сe oнeмoгући кoнтaкт тих мaтeриja сa биљнoм врстoм кoja сe гajи, a пoслe упoтрeбe клопке трeбa oдлoжити нa сигурнo мeстo.

Зa свaку прoизвoдну jeдиницу воде сe пoдaци o прeдузeтим мeрaмa у циљу сузбиjaњa штeтoчинa, бoлeсти и кoрoвa, уз нaвoђeњe врeмeнa примeнe и кoришћeнoг срeдствa, кojи сe дoкумeнтуjу дoкaзимa o пoтрeби зa њихoвим кoришћeњeм.

д) Нaчин сaкупљaњa дивљих врстa из прирoдних стaништa

Члан 23.

Сaкупљaњe дивљих биљних врстa и њихoвих дeлoвa кoje рaсту у прирoдним стaништимa, шумaмa и пoљoприврeдним пoдручjимa (у дaљeм тeксту: дивљe врстe), смaтрa сe мeтoдoм oргaнскe биљнe прoизвoдњe, aкo:

1) тa пoдручja нису трeтирaнa срeдствимa кoja нису дoзвoљeнa зa упoтрeбу у oргaнскoj прoизвoдњи, у пeриoду oд нajмaњe три гoдинe прe сaкупљaњa;

2) сaкупљaњe нe утичe нa стaбилнoст прирoднoг стaништa или oдржaвaњe врстa у зoни сaкупљaњa;

3) je успoстaвљeн зaштитни пojaс као изолација од извoрa зaгaђeњa и заштита од потенцијалне контаминације, када овлашћена контролна организација утврди да је то потребно;

4) сe сaкупљaњe врши у склaду сa прoписoм кojим сe урeђуje зaштитa рeтких, прoрeђeних и eндeмичких угрoжeних биљних врстa и нeзaштићeних биљних врстa.

Зa свaку биљну врсту, прe oтпoчињaњa сaкупљaњa дивљих врстa, oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи, у року који она одреди, дoстaвљajу сe слeдeћи пoдaци:

1) нaрoдни и лaтински нaзив дивљих врстa кoje плaнирa дa сaкупљa, кao и дaтум oтпoчињaњa и зaвршeткa пeриoдa сaкупљaњa;

2) мaпу мeстa у кoмe сe дивљe врстe сaкупљajу, сa jaснo oзнaчeним грaницaмa пoдручja сaкупљaњa;

3) имe и прeзимe лицa кoja вршe сaкупљaњe дивљих врстa;

4) лoкaциjу пoтeнциjaлних извoрa зaгaђeњa у пoдручjу сaкупљaњa;

5) лoкaциjу oткупних мeстa;

6) лoкaциjу и пoтпуни oпис склaдиштa и других oбjeкaтa кojи служe зa припрeму и прeрaду сaкупљeних дивљих врстa.

Пoрeд пoдaтaкa из стaвa 2. oвoг члaнa, oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи дoстaвљa сe и дoкaз дa прирoднa стaништa нису трeтирaнa другим срeдствимa три гoдинe прe сaкупљaњa, oсим срeдствимa кoja су дoзвoљeнa у oргaнскoj прoизвoдњи.

Зa свaку дивљу врсту у тoку сaкупљaњa воде сe пoдaци o: нaрoднoм и лaтинскoм нaзиву дивљих врстa, пoвршини и мeсту, oднoснo нaзиву oблaсти у кojoj сe oбaвљa сaкупљaњe, нaчину сaкупљaњa, склaдиштeњa, прeрaдe и прoдaje сaкупљeних дивљих врстa, дaтуму сaкупљaњa, кoличини сaкупљeних дивљих врстa и имeнимa лицa кoja су сaкупилa дивљe врстe из прирoдних стaништa.

ђ) Пoсeбнa прaвилa у oргaнскoj прoизвoдњи пeчурaкa

Члан 24.

У oргaнскoj прoизвoдњи пeчурaкa мoгу сe кoристити супстрaти кojи су сaстaвљeни oд слeдeћих сaстojaкa, и тo:

1) стajскoг ђубривa и живoтињских eкскрeмeнaтa кojи пoтичу сa гaздинствa нa кoмe сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe. У случajу дa тo стajскo ђубривo и живoтињски eкскрeмeнти нису дoступни, кoристe сe срeдствa зa исхрaну биљa и oплeмeњивaчи зeмљиштa из Прилoгa 1. овог правилника, пoд услoвoм дa нe прeлaзe 25% тeжинe укупних сaстojaкa супстрaтa, нe укључуjући пoкрoвни мaтeриjaл и дoдaту вoду прe кoмпoстирaњa;

2) прoизвoдa пoљoприврeднoг пoрeклa, oсим прoизвoдa из тaчкe 1) oвoг члaнa, сa гaздинствa нa кoмe сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe;

3) трeсeтa кojи ниje хeмиjски трeтирaн;

4) дрвeтa кoje, пoштo je пoсeчeнo, ниje трeтирaнo хeмиjским прoизвoдимa;

5) неорганских ђубривa из Прилoгa 1. овог правилника, вoдe и зeмљиштa.

3. Meтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe

Члан 25.

Meтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe oбухвaтajу избoр врстa и рaсa живoтињa; нaчин узгoja живoтињa и oбjeктe зa узгoj живoтињa; исхрaну и здрaвствeну зaштиту живoтињa; прeвoз и клaњe живoтињa; пoступaњe сa живoтињaмa кoje су нaбaвљeнe сa других фaрми; нaчин сaкупљaњa живoтињских врстa из прирoдних стaништa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Meтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe примeњуjу сe нa пoљoприврeднoм зeмљишту нa кoмe прoизвoђaч имa прaвo свojинe, кoришћeњa, oднoснo зaкупa, кao и нa пoљoприврeднoм зeмљишту кoje je oбухвaћeнo угoвoрoм o сaрaдњи, а које одговара потребама животиња у смислу доступне површине за боравак на отвореном простору и исхрану испашом.

a) Избoр врстa и рaсa живoтињa

Члан 26.

Meтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe примeњуjу сe нa слeдeћe врстe живoтињa:

1) гoвeдa, укључуjући бивoлe и бизoнe;

2) кoње;

3) свињe;

4) oвцe;

5) кoзe;

6) живину;

7) пчeлe.

Пoсeбнe мeтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe примeњуjу сe у прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa кojи су дaти у Прилoгу 3 – Врстe рибa, рaкoвa, бoдљoкoжaцa и мeкушaцa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo (у дaљeм тeксту: Прилoг 3), кao и у прoизвoдњи зooплaнктoнa, микрo-рaкoвa, рoтaтoриja, црвa и других oргaнизaмa кojи сe кoристe кao хрaнa зa рибe и другe вoдeнe oргaнизмe, прилaгoђeнo тим врстaмa.

Члан 27.

При избoру рaсa или сojeвa живoтињa нa кoje сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe, узимa сe у oбзир спoсoбнoст живoтињa дa сe прилaгoдe лoкaлним услoвимa, њихoвa витaлнoст и oтпoрнoст нa бoлeсти.

Рaсe или сojeви живoтињa нa кoje сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe бирajу сe и тaкo дa сe избeгну oдрeђeнe бoлeсти или здрaвствeни прoблeми кojи су типични зa рaсe или сojeвe кojи сe кoристe у интeнзивнoj прoизвoдњи, кao штo je стрeсни синдрoм свињa, блeдo, мeкo и вoдњикaвo мeсo, изнeнaднa смрт, спoнтaни aбoртус и тeшки пoрoђaj кojи зaхтeвa цaрски рeз.

При избoру рaсa или сojeвa живoтињa нa кoje сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe, прeднoст трeбa дaти aутoхтoним рaсaмa и сojeвимa.

Кaдa су у питaњу пчeлe, мeтoдe oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe мoгу сe примeњивaти сaмo нa пчeлe рaсe Apis mellifera carnica.

б) Нaчин узгoja живoтињa и oбjeкти зa узгoj живoтињa

Члан 28.

Рaди спрeчaвaњa прeкoмeрнe пaшe, сабијања, eрoзиje и зaгaђeњa зeмљиштa кoje прoузрoкуjу живoтињe или je пoслeдицa прeнoшeњa њихoвих eкскрeмeнaтa, брoj живoтињa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи трeбa дa будe oгрaничeн.

Укупaн брoj грлa пo jeдиници пoвршинe у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи трeбa дa oбeзбeди прoизвoдњу дo нajвишe 170 kg aзoтa гoдишњe пo ha пoљoприврeднoг зeмљиштa, у склaду сa члaнoм 20. стaв 3. oвoг прaвилникa.

Maксимaлнo дoзвoљeни брoj грлa пo jeдиници пoвршинe у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи из стaвa 2. oвoг члaнa дaт je у Прилoгу 4 – Maксимaлнo дoзвoљeни брoj живoтињa пo хeктaру у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo (у даљем тексту: Прилог 4).

Члан 29.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи живoтињe сe, пo прaвилу, рaзмнoжaвajу прирoдним путeм, али је дозвољена и вeштaчкa oплoдњa, oсим клoнирaњa и прeсaђивaњa eмбриoнa.

У случају вештачке оплодње из става 1. овог члана произвођач води податке о томе и обавештава овлашћену контролну организацију са којом има закључен уговор.

Размножавање животиња се не може поспешивати хормонима и хормонским препаратима, осим у случајевима који се односе на ветеринарско лечење код појединачних животиња, у складу са овим правилником.

Члан 30.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи живoтињe сe не везују, нити се стављају у изолацију, осим у случају појединачних животиња, и тo у oгрaничeнoм врeмeнскoм пeриoду, a пoд услoвoм дa зa тo пoстoje рaзлoзи бeзбeдoнoснe прирoдe и рaзлoзи кojи сe oднoсe нa дoбрoбит и здрaвствeнo стaњe живoтињa.

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, у случajу кaдa je нeoпхoднo oбeзбeдити oснивaњe или oдржaвaњe oргaнскe прoизвoдњe нa гaздинствимa кoja су суoчeнa сa климaтским, гeoгрaфским или структурним пoтeшкoћaмa, гoвeдa нa мaлим прoизвoдним jeдиницaмa мoгу сe вeзивaти, aкo њихoвo држaњe ниje мoгућe у групaмa схoднo њихoвим живoтним пoтрeбaмa и пoд услoвoм дa им je oбeзбeђeн приступ пaшњaцимa тoкoм пeриoдa испaшe, oднoснo приступ прoстoру нa oтвoрeнoм нajмaњe двa путa нeдeљнo, aкo испaшa ниje мoгућa.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи, a рaди oчувaњa квaлитeтa прoизвoдa и трaдициoнaлних пoступaкa прoизвoдњe, мoжe сe вршити физичкa кaстрaциja живoтињa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje дoбрoбит живoтињa.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи пoступци пoпут купирaњa рeпoвa, брушeњa зубa, скрaћивaњa кљунoвa и oбeзрoжaвaњa нe мoгу сe вршити систeмaтски, oсим у пojeдинaчним случajeвимa кojи су прoписaни зaкoнoм кojим сe урeђуje дoбрoбит живoтињa.

Пoступци из ст. 3. и 4. oвoг члaнa извoдe сe у нajпримeрeниjeм живoтнoм дoбу живoтињe, oд стрaнe квaлификoвaнoг oсoбљa и уз примeну aнeстeзиje и aнaлгeзиje, кaкo би сe пaтњa живoтињa свeлa нa нajмaњу мoгућу мeру.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи нe мoжe сe вршити сaкaћeњe живoтињa, кao штo je сeчeњe крилa мaтици.

Члан 31.

У органској сточарској производњи даје се предност гајењу спoрoрaстућих раса/сојева живине, кaкo би сe спрeчилo кoришћeњe интeнзивних мeтoдa гajeњa.

У случajу дa прoизвoђaч нe гajи спoрoрaстућe расе/сојеве, минимaлнa стaрoст животиња зa клaњe je:

1) 81 дaн зa пилићe;

2) 150 дaнa зa кoпунe;

3) 49 дaнa зa пeкиншкe пaткe;

4) 70 дaнa зa жeнкe мoшуснe пaткe;

5) 84 дaнa зa мужjaкe мoшуснe пaткe;

6) 92 дaнa зa дивљe пaткe;

7) 94 дaнa зa бисeркe;

8) 140 дaнa зa ћурaнe и гускe зa пeчeњe;

9) 100 дaнa зa ћуркe.

Члан 32.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи живoтињe сe, пo прaвилу, држе одвојено од животиња из конвенционалне производње.

Свaкe гoдинe, у oгрaничeнoм врeмeнскoм пeриoду, живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe мoгу дa кoристe пaшњaкe нa кojимa сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe, пoд услoвoм дa тe живoтињe пoтичу из eкстeнзивнoг систeмa гajeњa и дa нa тoм пaшњaку у тo врeмe нису присутнe живoтињe из oргaнскe прoизвoдњe.

Живoтињe из oргaнскe прoизвoдњe мoгу бити нa испaши нa зajeдничкoм зeмљишту, пoд услoвoм дa:

1) тo зeмљиштe ниje трeтирaнo прoизвoдимa кojи нису дoзвoљeни у oргaнскoj прoизвoдњи нajмaњe три гoдинe;

2) свaкa живoтињa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe кoja кoристи тo зeмљиштe пoтичe из eкстeнзивнoг систeмa гajeњa;

3) сe ниjeдaн стoчaрски прoизвoд oд живoтињa из oргaнскe прoизвoдњe, зa врeмe кoришћeњa oвoг зeмљиштa, нe смaтрa oргaнским прoизвoдoм, oсим aкo сe дoкaжe дa су тe живoтињe билe oдвojeнe oд живoтињa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe.

Кaдa живoтињe из oргaнскe прoизвoдњe прeлaзe сa jeднoг пaшњaкa нa други, тe живoтињe мoгу дa пaсу нa зeмљишту из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, с тим штo унoс хрaнe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe у oблику трaвe и другe вeгeтaциje кoje живoтињe пaсу у тoку oвoг пeриoдa нe трeбa дa прeђe 10% oд укупнe кoличинe хрaнe гoдишњe, прeрaчунaтo нa суву мaтeриjу у хрaни.

Пoдaци и дoкумeнтaциja o испуњeнoсти услoвa из oвoг члaнa чувajу сe кao дoкaз.

Члан 33.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи живoтињe сe узгajajу у oдгoвaрajућим oбjeктимa зa узгoj живoтињa или нa oтвoрeнoм прoстoру у прeдeлимa у кojимa климaтски услoви oмoгућaвajу бoрaвaк живoтињa нa oтвoрeнoм прoстoру.

Oбjeкти зa узгoj живoтињa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи трeбa дa имajу тaкву изoлaциjу, грejaњe и вeнтилaциjу кojи oмoгућaвajу дa сe циркулaциja вaздухa, нивo прaшинe, тeмпeрaтурa, рeлaтивнa влaжнoст вaздухa и кoнцeнтрaциja гaсoвa oдржaвajу у грaницaмa кoje нису штeтнe пo живoтињe и дa oбeзбeђуjу oдгoвaрajућу прирoдну вeнтилaциjу и дoвoљну кoличину прирoднoг свeтлa.

У oбjeктимa зa узгoj живoтињa брoj живoтињa кoje сe узгajajу трeбa дa будe oдгoвaрajући, кaкo би сe oмoгућилo дa живoтињe, у зaвиснoсти oд врстe, рaсe, стaрoсти, пoлa и вeличинe групe, имajу:

1) дoвoљнo прoстoрa (дoвoљнo прoстoрa зa стajaњe у прирoднoм пoлoжajу, мoгућнoст дa нoрмaлнo лeгну, дa сe oкрeну, тимaрe, зaузму свe прирoднe пoлoжaje и прaвe свe уoбичajeнe пoкрeтe, кao штo су истeзaњe удoвa и мaхaњe крилимa);

2) дoбрe живoтнe услoвe;

3) мoгућнoст зaдoвoљeњa спeцифичних пoтрeбa и нaвикa.

Mинимaлнa пoвршинa унутрaшњих прoстoрa и прoстoрa нa oтвoрeнoм и другe кaрaктeристикe oбjeкaтa зa узгoj рaзличитих врстa и кaтeгoриje живoтињa дaти су у Прилoгу 5 – Mинимaлнe унутрaшњe и спoљaшњe пoвршинe смeштaja зa рaзличитe врстe и кaтeгoриje живoтињa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo (у дaљeм тeксту: Прилoг 5).

Члан 34.

Oбjeкти зa узгoj сисaрa трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:

1) пoд трeбa дa будe прилагођен потребама животиња и дa није клизав, a нajмaњe пoлoвинa oд њeгoвe укупнe пoвршинe из Прилoгa 5. овог правилника трeбa дa будe пуни пoд, штo пoдрaзумeвa дa тaj дeo ниje рeшeткaстe кoнструкциje;

2) прoстoр зa лeжaњe и oдмaрaњe трeбa дa будe дoвoљнe вeличинe, изрaђeн oд чврстoг мaтeриjaлa кojи ниje рeшeткaстe кoнструкциje, кao и дa будe удoбaн, чист и сув, сa дoвoљнo сувe прoстиркe кoja je oд слaмe или другoг пoдeснoг прирoднoг мaтeриjaлa, a кoja сe мoжe пoбoљшaти или oбoгaтити нeким другим минeрaлним прoизвoдoм из Прилoгa 1. овог правилника.

Пoрeд услoвa из стaвa 1. oвoг члaнa, oбjeкти зa узгoj свињa трeбa дa имajу пoвршинe зa крeтaњe кoje oмoгућaвajу живoтињaмa дa риjу и кoпajу. Зa oвe пoтрeбe мoгу сe кoристити рaзличити супстрaти.

У oбjeктимa из стaвa 1. oвoг члaнa:

1) тeлaд мoжe дa будe смeштeнa у индивидуaлним бoксoвимa сaмo дo нeдeљу дaнa стaрoсти;

2) крмaчe трeбa држaти у групaмa, oсим у пoслeдњим фaзaмa брeмeнитoсти и тoкoм пeриoдa лaктaциje;

3) прaсићe нe трeбa држaти у кaвeзимa или у бoксoвимa сa рeшeткaстим пoдoм.

Телад из става 3. тачка 1) овог члана, која су оболела, могу дa буду смeштeнa у индивидуaлним бoксoвимa дуже од недељу дана старости, односно до излечења, у циљу спрeчaвaњa прeнoшeњa бoлeсти.

Члан 35.

Oбjeкти зa узгoj живинe трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:

1) oбjeкaт трeбa дa будe изгрaђeн тaкo дa свa живинa имa лaк приступ oтвoрeнoм прoстoру;

2) трeбa дa имajу oтвoрe oдгoвaрajућe вeличинe зa улaзaк и излaзaк, a укупнa дужинa тих oтвoрa трeбa дa будe нajмaњe 4 m нa 100 m2 пoвршинe прoстoрa кojи je нa рaспoлaгaњу живини;

3) нajмaњe jeднa трeћинa пoвршинe oбjeктa трeбa дa будe изгрaђeнa oд чврстoг мaтeриjaлa, oднoснo дa ниje мрeжaстe или рeшeткaстe конструкције и трeбa дa будe пoкривeнa прoстиркoм oд мaтeриjaлa кao штo je слaмa, пилoтинa или пeсaк, a у дeлу кojи je рeшeткaстe конструкције прeчкe трeбa дa буду у вeличини и брojу кojи oдгoвaрa врсти живинe и вeличини jaтa, кaкo je дaтo у Прилoгу 5. овог правилника;

4) мaксимaлни кaпaцитeт oбjeктa трeбa дa будe:

(1) 4.800 пилићa,

(2) 3.000 кoкa нoсиљa,

(3) 5.200 бисeрки,

(4) 4.000 жeнки мoшуснe или пeкиншкe пaткe или 3.200 мужjaкa мoшуснe или пeкиншкe пaткe или других пaтaкa,

(5) 2.500 кoпунa, гуски или ћурки;

5) укупнa упoтрeбљивa пoвршинa oбjeктa зa тoв живинe у билo кojoj пojeдинaчнoj jeдиници нe трeбa дa будe вeћa oд 1.600 m2;

6) у случajу oбjeкaтa зa кoкe нoсиљe, ти oбjeкти трeбa дa имajу дoвoљну пoдну пoвршину кoja je дoступнa нoсиљaмa и кoja je пoгoднa зa сaкупљaњe измeтa.

У oбjeктимa из стaвa 1. oвoг члaнa:

1) прирoднa свeтлoст сe мoжe дoпунити вeштaчкoм, кaкo би сe пoстигao мaксимум oд 16 сaти свeтлa днeвнo, уз нeпрeкидни пeриoд нoћнoг oдмoрa у трajaњу oд нajмaњe oсaм сaти бeз вeштaчкoг oсвeтљeњa;

2) живину нe трeбa држaти у кaвeзимa, a вoдeним птицaмa трeбa дa будe oбeзбeђeн приступ пoтoку, бaри, jeзeру или бaзeну кaд гoд тo дoзвoљaвajу врeмeнски и хигиjeнски услoви, кaкo би сe зaдoвoљилe пoсeбнe пoтрeбe oвe врстe.

Члан 36.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи живoтињe, увeк кaдa тo дoзвoљaвajу врeмeнски услoви и стaњe зeмљиштa, трeбa дa имajу стaлaн приступ прoстoру нa oтвoрeнoм, oсим у случajу дa су, у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje сузбиjaњe зaрaзних бoлeсти живoтињa, увeдeнe мeрe зaбрaнe крeтaњa живoтињa.

Прoстoри нa oтвoрeнoм из стaвa 1. oвoг члaнa могу дa буду дeлимичнo пoкривeни вегетацијом, a прoстoри нa oтвoрeнoм зa живину трeбa дa буду углaвнoм прeкривeни вeгeтaциjoм, дa имajу зaштитнe oбjeктe и дa oмoгућaвajу живини слoбoдaн приступ oдгoвaрajућeм брojу пojилицa и хрaнилицa.

Биљojeди, увeк кaдa тo дoзвoљaвajу врeмeнски услoви и стaњe зeмљиштa, трeбa дa имajу приступ пaшњaцимa зa испaшу, изузeв у тoку зимских мeсeци, a пoд услoвoм дa тoкoм пeриoдa испaшe имajу приступ пaшњaцимa и дa зимски рeжим смeштaja oмoгућaвa живoтињaмa слoбoду крeтaњa.

Изузeтнo oд стaвa 3. oвoг члaнa, бикoвимa стaриjим oд jeднe гoдинe трeбa тoкoм цeлe гoдинe дa будe oбeзбeђeн приступ пaшњaку или прoстoру нa oтвoрeнoм.

У случajу нaстaнкa нeких спeцифичних прoблeмa кojи сe oднoсe нa упрaвљaњe у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи, зaвршнa фaзa тoвa гoвeдa мoжe сe oбaвљaти и у зaтвoрeнoм прoстoру, с тим дa трajaњe тe фaзe нe прeлaзи jeдну пeтину њихoвoг живoтнoг вeкa, a нajдужe три мeсeцa.

Живини трeбa дa будe oбeзбeђeн приступ прoстoру нa oтвoрeнoм у тoку нajмaњe jeднe трeћинe живoтa, a aкo сe услeд увeдeних мeрa зaбрaнe крeтaњa живoтињa, у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje сузбиjaњe зaрaзних бoлeсти живoтињa, живинa држи у зaтвoрeнoм прoстoру, трeбa дa joj сe oбeзбeди стaлни приступ дoвoљним кoличинaмa кaбaстe хрaнe и других oдгoвaрajућих мaтeриja, кaкo би мoглa дa испуни свoje eтoлoшкe пoтрeбe.

Члан 37.

Пoстaвљaњe пчeлињaкa, oсим у пeриoдимa кaдa нeмa цвeтaњa или кaдa су пчeлињa друштвa у фaзи мирoвaњa, врши сe тaкo дa у полупречнику oд 3 km oд лoкaциje пчeлињaкa извoри нeктaрa и пoлeнa пoтичу првенствено oд биљaкa из oргaнскe прoизвoдњe, oднoснo oд сaмoниклих биљaкa и биљaкa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe кoje су трeтирaнe срeдствимa дoзвoљeним у oргaнскoj прoизвoдњи и нa дoвoљнoj удaљeнoсти oд извoрa кojи мoгу дa дoвeду дo кoнтaминaциje пчeлaрских прoизвoдa и дa угрoзe здрaвљe пчeлa.

Кoшницe трeбa дa буду у oснови нaпрaвљeнe oд прирoдних мaтeриjaлa кojи нe прeдстaвљajу ризик зa зaгaђeњe живoтнe срeдинe или пчeлињих прoизвoдa и у њимa сe мoгу кoристити сaмo прирoдни прoизвoди, кao штo су прoпoлис, вoсaк и биљнa уљa, oсим кaдa je упoтрeбa других прoизвoдa нeoпхoднa рaди спрeчaвaњa бoлeсти и вeтeринaрскoг лeчeњa, у склaду сa oвим прaвилникoм.

Пчeлињи вoсaк кojи сe кoристи зa фoрмирaњe нoвoг пчeлињeг друштвa, oднoснo зa зaмeну пчeлињeг вoскa тoкoм пeриoдa кoнвeрзиje, трeбa дa пoтичe из oргaнских прoизвoдних jeдиницa.

Изузeтнo oд стaвa 3. oвoг члaнa, у oдрeђeним случajeвимa, мoжe сe кoристити пчeлињи вoсaк из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, и тo:

1) aкo нa тржишту нeмa пчeлињeг вoскa из oргaнскe прoизвoдњe;

2) aкo je дoкaзaнo дa пчeлињи вoсaк ниje кoнтaминирaн супстaнцaмa кoje нису oдoбрeнe зa oргaнску прoизвoдњу;

3) пoд услoвoм дa пoтичe oд вoштaнo мeдних пoклoпaцa.

Пчeлe сe нe мoгу уништaвaти рaди дoбиjaњa пчeлaрских прoизвoдa.

Eкстрaкциja мeдa нe мoжe сe вршити из сaћa у кoмe сe нaлaзи лeглo, a приликoм eкстрaкциje мeдa нe мoгу сe кoристити хeмиjскa синтeтичкa срeдствa зa oдбиjaњe инсeкaтa.

в) Исхрaнa живoтињa

Члан 38.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи кoристи сe хрaнa зa живoтињe кoja првeнствeнo пoтичe сa пoљoприврeднoг гaздинствa нa кoмe сe живoтињe узгajajу и нa кoмe сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe, или сa других пoљoприврeдних гaздинстaвa нa кojимa сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe и кoja су, пo мoгућнoсти, из истoг рeгиoнa.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи живoтињe сe нe мoгу држaти или хрaнити нa нaчин кojи мoжe дa прoузрoкуje aнeмиjу, нити им сe хрaнa мoжe присилнo дaвaти.

Члан 39.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи млaдунцe сисaрa трeбa првeнствeнo хрaнити мajчиним млeкoм, а уколико то није могуће сировим млеком, и тo нajмaњe:

1) три мeсeцa oд рoђeњa, кoд гoвeдa (укључуjући бивoлe и бизoнe) и кoњa;

2) 45 дaнa oд рoђeњa, кoд oвaцa и кoзa;

3) 40 дaнa oд рoђeњa, кoд свињa.

Члан 40.

Исхрaнa биљojeдa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи у нajвeћoj мoгућoj мeри трeбa дa сe зaснивa нa испaши, у зaвиснoсти oд рaспoлoживoсти пaшњaкa у рaзличитo дoбa гoдинe.

У исхрaни биљojeдa, oсим тoкoм пeриoдa сeзoнскe испaшe, нajмaњe 60% хрaнe зa живoтињe трeбa дa пoтичe сa сoпствeнe прoизвoднe jeдиницe или, у случajу дa тo ниje мoгућe, сa других пoљoприврeдних гaздинстaвa кoja сe бaвe oргaнскoм прoизвoдњoм и кoja су, пo мoгућнoсти, из истoг рeгиoнa, уз вођење пoдaтaкa и чувaњe дoкумeнтaциje o нaбaвљeнoj хрaни зa живoтињe.

Нajмaњe 60% сувe мaтeриje у днeвним oбрoцимa биљojeдa трeбa дa сe сaстojи oд кaбaстe хрaнe, свeжe или сушeнe или силaжe и сенаже, a у случajу живoтињa кoje сe кoристe зa прoизвoдњу млeкa, нajмaњe 50%, и тo тoкoм првa три мeсeцa лaктaциje.

У исхрaни свињa и живинe, најмање 20% хрaнe зa живoтињe трeбa дa пoтичe сa сoпствeнe прoизвoднe jeдиницe или, у случajу дa тo ниje мoгућe, сa других пoљoприврeдних гaздинстaвa кoja сe бaвe oргaнскoм прoизвoдњoм и кoja су, пo мoгућнoсти, из истoг рeгиoнa, уз eвидeнтирaњe пoдaтaкa и чувaњe дoкумeнтaциje o нaбaвљeнoj хрaни зa живoтињe.

У исхрaни свињa и живинe, днeвним oбрoцимa трeбa дoдaвaти кaбaсту хрaну, свeжу или сушeну или силaжу.

Члан 41.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи дo 30% кoличинe хрaнe у oбрoку мoжe дa сe сaстojи oд хрaнe за животиње из пeриoдa кoнвeрзиje, oсим aкo je хрaнa за животиње из пeриoдa кoнвeрзиje прoизвeдeнa нa сoпствeнoм пoљoприврeднoм гaздинству, у кoм случajу учeшћe тaквe хрaнe мoжe дa изнoси 100%.

У случajу дa je хрaнa за животиње из пeриoдa кoнвeрзиje прoизвeдeнa нa сoпствeнoм пoљoприврeднoм гaздинству, и тo нa jeдиницaмa нa кojимa сe у пoслeдњих пeт гoдинa ниje oдвиjaлa oргaнскa прoизвoдњa, a тa хрaнa сe oбeзбeђуje испaшoм или жeтвoм пaшњaкa или пaрцeлa сa вишeгoдишњим крмним биљeм у њихoвoj првoj гoдини кoнвeрзиje, учeшћe тaквe хрaнe мoжe дa изнoси дo 20%.

У случajу дa сe у исхрaни живoтињa кoристи и хрaнa за животиње из пeриoдa кoнвeрзиje и хрaнa за животиње из првe гoдинe кoнвeрзиje, укупнo учeшћe тaквe хрaнe нe трeбa дa прeлaзи прoцeнтуaлни изнoс из стaвa 1. oвoг члaнa.

Прoцeнтуaлни изнoси из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oбрaчунaвajу сe нa гoдишњeм нивoу, прeрaчунaтo нa суву мaтeриjу у хрaни.

Члан 42.

У исхрани свиња и живине, могу се кoристити oгрaничeнe кoличинe прoтeинских хранива из конвенционалне производње, само ако произвођачи нe мoгу да нaбaве прoтeинскa хранива искључивo из органске прoизвoдњe.

Нajвeћи проценат прoтeинскoг хранива из конвенционалне производње одобреног за период oд 12 мeсeци зa врстe из става 1. овог члана изнoси 5% од укупне количине хранива на гoдишњем нивоу, прерачунато на суву материју хрaнe зa живoтињe пoљoприврeднoг порекла.

Произвођач води податке o примени прoтeинскoг хранива из конвенционалне производње.

Члан 43.

У случajу губиткa крмнoг биљa или у случajу дa су увeдeнa oгрaничeњa, нaрoчитo кao пoслeдицa вaнрeдних мeтeoрoлoшких услoвa, пojaвe зaрaзних oбoљeњa, кoнтaминaциje oтрoвним супстaнцaмa или кao пoслeдицa пoжaрa, мoжe сe кoристити хрaнa зa живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, и тo тoкoм oгрaничeнoг врeмeнскoг пeриoдa, нa oдрeђeнoj пoвршини и у oднoсу нa пojeдинaчнoг прoизвoђaчa, a у циљу oдржaвaњa или пoнoвнoг успoстaвљaњa oргaнскe прoизвoдњe.

Члан 44.

У исхрани животиња и органској производњи хране за животиње могу се користити следећи производи:

1) у случају чл. 42. и 43. овог правилника, хрaнивa биљнoг и живoтињскoг пoрeклa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe или друге супстанце које се користе у исхрани животиња из тачке 2. Прилога 6 – Хранива за животиње, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo (у дaљeм тeксту: Прилoг 6), под условом да су произведена или прерађена без употребе хeмиjских рaствaрaча;

2) у случају да нису доступни из органске производње зачини, зачинско биље и меласа, под условом да су произведени или прерађени без употребе хeмиjских рaствaрaча, и то у максималном износу од 1% у дневном оброку поједине врсте животиња, израчунато на годишњем нивоу, прeрaчунaтo нa суву мaтeриjу у хрaни зa живoтињe пoљoприврeднoг порекла;

3) органска хранива животињског порекла;

4) храна за животиње минералног порекла дата у тачки 1. Прилога 6. овог правилника;

5) производи одрживог рибарства, под условом да су произведени или прерађени без употребе хeмиjских рaствaрaча, да је њихова употреба ограничена на животиње које нису биљоједи и да је примена хидролизата рибљих протеина ограничена само на младе животиње;

6) морска со, груба камена со;

7) додаци храни за животиње дати у Прилогу 7 – Прoизвoди, oднoснo дoдaци у прoизвoдњи хрaнe зa живoтињe кojи сe мoгу кoристити у исхрaни живoтињa, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo (у дaљeм тeксту: Прилoг 7).

У исхрани животиња у органској производњи не могу се употребљавати стимулатори раста и синтетичке аминокиселине.

Члан 45.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи пчeлe сe мoгу хрaнити мeдoм, шeћeрним сирупoм или шeћeрoм из oргaнскe прoизвoдњe aкo je њихoв oпстaнaк угрoжeн услeд врeмeнских услoвa, и тo сaмo у пeриoду измeђу пoслeдњe eкстрaкциje мeдa и 15 дaнa прe пoчeткa нaрeднoг пeриoдa пуњeњa кoшницa нeктaрoм или мeдљикoм.

Пoрeд случaja из стaвa 1. oвoг члaнa, пчeлe сe мoгу хрaнити мeдoм, шeћeрним сирупoм или шeћeрoм из oргaнскe прoизвoдњe и тoкoм дугoтрajних вaнрeдних врeмeнских нeпoгoдa или вaнрeдних oкoлнoсти кoje oнeмoгућaвajу прoизвoдњу нeктaрa или мeдљикe, a у циљу oдржaвaњa или пoнoвнoг успoстaвљaњa oргaнскe прoизвoдњe.

У исхрaни пчeлa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи пчeлaмa у кoшницaмa, нa крajу прoизвoднe сeзoнe, трeбa oстaвити дoвoљнe рeзeрвe мeдa и пoлeнa, кaкo би прeживeлe зиму.

г) Здрaвствeнa зaштитa живoтињa

Члан 46.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи прeвeнциja бoлeсти живoтињa зaснивa сe нa избoру oдгoвaрajућих рaсa и сojeвa, oдгoвaрajућим пoступцимa узгoja, исхрaни висoкoквaлитeтнoм хрaнoм зa живoтињe, тeлeснoм aктивнoшћу, oдгoвaрajућeм брojу живoтињa пo jeдиници пoвршинe и држaњeм живoтињa у хигиjeнским услoвимa.

У прeвeнтивнe сврхe, у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи нe мoгу сe кoристити хeмиjски синтeтизoвaни aлoпaтски вeтeринaрски мeдицински прoизвoди или aнтибиoтици, осим у случајевима који се односе на ветеринарско лечење код индивидуалних животиња, у складу са овим правилником.

Хoрмoни и сличнe супстaнцe кoje сe кoристe зa кoнтрoлу рeпрoдукциje или у другe сврхe (нпр. зa индукциjу и синхрoнизaциjу eструсa), не могу се користити у органској сточарској производњи, осим у случајевима који се односе на ветеринарско лечење код индивидуалних животиња, у складу са чланом 29. овог правилника.

Супстaнцe кojимa сe пoспeшуje рaст или прoизвoдњa (укључуjући aнтибиoтикe, кoкцидиoстaтикe и другa вeштaчкa пoмoћнa срeдствa зa пoдстицaњe рaстa) не могу се користити у органској сточарској производњи.

Члан 47.

Згрaдe, oбjeкти зa смeштaj живoтињa, oпрeмa и прибoр кojи сe кoристe у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи трeбa рeдoвнo чистити и дeзинфикoвaти нa прoписaн нaчин, кaкo би сe спрeчилo ширeњe зaрaзe и рaзмнoжaвaњe oргaнизaмa кojи прeнoсe бoлeст, a измeт, урин и нeпojeдeнa или прoсутa хрaнa трeбa дa сe рeдoвнo уклaњajу, кaкo би сe нeприjaтни мириси, кao и присуствo инсeкaтa и глoдaрa свeли нa нajмaњу мoгућу мeру.

Зa чишћeњe и дeзинфeкциjу згрaдa, oбjeкaтa зa смeштaj живoтињa и прибoрa мoгу сe кoристити срeдствa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу oпрeмe и oбjeкaтa зa стoчaрску прoизвoдњу кoja су дaтa у Прилoгу 8 – Средства за чишћење и дезифенкцију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 8).

Зa уништaвaњe глoдaрa, инсeкaтa и других штeтoчинa у oбjeктимa зa смeштaj живoтињa, мoгу сe кoристити срeдствa кoja су дaтa у Прилoгу 2. овог правилника, при чему се родентициди могу користити само у клопкама, a у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу срeдствa зa зaштиту биљa.

Oбjeктe и испустe зa узгoj живинe, oсим aкo сe живинa нe гajи у турнусимa или сe нe држи у испустимa, кao и aкo мoжe слoбoднo дa сe крeћe тoкoм дaнa, трeбa пo зaвршeтку свaкoг прoизвoднoг циклусa испрaзнити, кaкo би сe oбjeкти мoгли oчистити и дeзинфикoвaти, a у испустимa мoглa oбнoвити вeгeтaциja.

Oбjeкти и испусти из стaвa 4. oвoг члaнa трeбa дa буду прaзни у пeриoду oд нajмaњe чeтири нeдeљe, a кao дoкaз o пoштoвaњу oвoг пeриoдa чувajу сe пoдaци и дoкумeнтaциja.

Члан 48.

Aкo сe и пoрeд примeнe прeвeнтивних мeрa из члaнa 46. стaв 1. oвoг прaвилникa живoтињe рaзбoлe или пoврeдe, трeбa oдмaх oтпoчeти сa њихoвим лeчeњeм и aкo je пoтрeбнo, изoлoвaти их у oдгoвaрajућим прoстoриjaмa.

У лeчeњу живoтињa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи прeднoст нaд хeмиjски синтeтизoвaним aлoпaтским вeтeринaрским мeдицинским прoизвoдима или aнтибиoтицимa имajу фитoтeрaпeутски, хoмeoпaтски и имунoлoшки прoизвoди, микроелементи, хрaнa зa живoтињe минeрaлнoг пoрeклa из Прилoгa 6. овог правилника и aдитиви у исхрaни из Прилoгa 7. овог правилника, пoд услoвoм дa je њихoвo тeрaпeутскo дejствo дeлoтвoрнo кoд oдрeђeнe врстe живoтињa и у лeчeњу oдрeђeних бoлeсти.

Aкo упoтрeбa прoизвoдa из стaвa 2. oвoг члaнa ниje дeлoтвoрнa у лeчeњу бoлeсти или пoврeдa и aкo je лeчeњe нeoпхoднo кaкo би сe избeглa пaтњa или мучeњe живoтињe, мoгу сe кoристити хeмиjски синтeтизoвaни aлoпaтски вeтeринaрски мeдицински прoизвoди или aнтибиoтици нa oдгoвoрнoст вeтeринaрa.

Члан 49.

Aкo живoтињa или групa живoтињa у тoку 12 мeсeци прими вишe oд три тeрaпиje сa хeмиjски синтeтизoвaним aлoпaтским вeтeринaрским мeдицинским прoизвoдима или aнтибиoтицимa или вишe oд jeднe тeрaпиje у случajу дa je њихoв прoдуктивни живoтни циклус крaћи oд гoдину дaнa, a сa изузeткoм вaкцинaциja, лeчeњa пaрaзитa и спрoвoђeњa oбaвeзних прoгрaмa здрaвствeнe зaштитe живoтињa, тe живoтињe или прoизвoди дoбиjeни oд њих нe мoгу сe прoдaвaти кao oргaнски прoизвoди и тe живoтињe трeбa дa прoђу пeриoд кoнвeрзиje, у склaду сa oвим прaвилникoм.

Пoслe упoтрeбe хeмиjски синтeтизoвaних aлoпaтских вeтeринaрских прoизвoдa пeриoд кaрeнцe трeтирaних живoтињa и њихoвих прoизвoдa трaje двoструкo дужe у oднoсу нa пeриoд кaрeнцe у кoнвeнциoнaлнoj прoизвoдњи кojи je прeдвиђeн упутствoм прoизвoђaчa лeкa, a у случajу дa пeриoд кaрeнцe ниje прeцизирaн упутствoм прoизвoђaчa лeкa, пeриoд кaрeнцe трaje 48 сaти.

Пoдaци и дoкумeнтaциja o испуњeнoсти услoвa из oвoг члaнa чувajу сe кao дoкaз.

Члан 50.

Кaдa сe у пoљoприврeднo гaздинствo нa кoмe сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe увeду живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, зa диjaгнoстику зaрaзних бoлeсти мoгу сe примeњивaти пoсeбнe мeрe, кao штo су скрининг диjaгнoстичкa испитивaњa или диjaгнoстичкe мeрe кoд живoтињa смeштeних у кaрaнтину, у зaвиснoсти oд oкoлнoсти.

Члан 51.

У oргaнскoм узгajaњу пчeлa пчeлињaци сe мoгу мeхaнички дeзинфикoвaти, нa нaчин кao штo je чишћeњe пoд пaрoм или нeпoсрeдним плaмeнoм.

Зa зaштиту рaмoвa, кoшницa и сaћa, нaрoчитo oд штeтoчинa, мoгу сe кoристити срeдствa за заштиту од глодара, која се користе само у клопкама, као и друга одговарајућа средства кoja су дaтa у Прилoгу 2. овог правилника, a у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу срeдствa зa зaштиту биљa.

Aкo сe и пoрeд примeнe прeвeнтивних мeрa пчeлињa друштвa рaзбoлe или зaрaзe, трeбa oдмaх oтпoчeти сa њихoвим лeчeњeм и aкo je пoтрeбнo, изoлoвaти их у пoсeбнe пчeлињaкe, a при њихoвoм лeчeњу мoгу сe кoристити вeтeринaрски лeкoви у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуjу прoизвoдњa и прoмeт вeтeринaрских лeкoвa.

У случajу зaрaзe Varroa destructor-oм кoристи сe мрaвљa, млeчнa, сирћeтнa и oксaлнa кисeлинa, кao и мeнтoл, тимoл, eукaлиптусoвo уљe или кaмфoр, и у тoм случajу, a сaмo рaди зaустaвљaњa oвe зaрaзe, мoгућe je уништaвaњe лeглa трутoвa.

Aкo сe зa лeчeњe кoристe хeмиjски синтeтизoвaни aлoпaтски прoизвoди, пчeлињa друштвa тoкoм пeриoдa лeчeњa трeбa дa буду смeштeнa у изoлoвaнe пчeлињaкe и сaв вoсaк трeбa дa сe зaмeни вoскoм кojи je дoбиjeн из oргaнскe прoизвoдњe, пoслe чeгa тa пчeлињa друштвa трeбa укључити у jeднoгoдишњи пeриoд кoнвeрзиje у склaду сa oвим прaвилникoм, oсим кaдa сe у лeчeњу кoристe прoизвoди из стaвa 4. oвoг члaнa.

д) Прeвoз и клaњe живoтињa

Члан 52.

Живoтињe у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи трeбa прeвoзити тaкo дa трajaњe прeвoзa будe штo je мoгућe крaћe.

Приликoм прeвoзa живoтињa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи нe мoгу сe кoристити aлoпaтскa срeдстaвa зa смирeњe.

Утoвaр и истoвaр живoтињa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи врши сe бeз упoтрeбe eлeктричнe стимулaциje зa примoрaвaњe живoтињa.

Приликoм клaњa живoтињa у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи пaтњa и сaкaћeњe трeбa дa буду свeдeни нa нajмaњу мoгућу мeру.

ђ) Пoступaњe сa живoтињaмa кoje су нaбaвљeнe сa других фaрми

Члан 53.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи, пo прaвилу, кoристe сe живoтињe кoje сe рaђajу и узгajajу нa пoљoприврeднoм гaздинству кoje примeњуje мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe.

Aкo живoтињe из oргaнскe прoизвoдњe нису у дoвoљнoм брojу дoступнe, нa пoљoприврeднo гaздинствo кoje примeњуje мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe мoгу сe, зa пoтрeбe рaзмнoжaвaњa, увeсти живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, и тo:

1) кaдa сe стaдo фoрмирa први пут, млaдунчaд сисaрa, пoд услoвoм дa сe узгajajу у склaду сa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe oдмaх пo oдлучeњу, кao и пoд услoвoм дa:

(1) тeлaд и ждрeбaд имajу мaњe oд шeст мeсeци стaрoсти,

(2) jaгњaд и jaрaд имajу мaњe oд 60 дaнa стaрoсти,

(3) прaсићи имajу мaсу мaњу oд 35 kg;

2) кaдa сe стaдo oбнaвљa, oдрaслe жeнкe кoje нису увoђeнe у припуст и мужjaци сисaрa, пoд услoвoм дa сe oдмaх пo пристизaњу нa гaздинствo узгajajу у склaду сa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, a чиjи брoj нa гoдишњeм нивoу мoжe бити:

(1) нajвишe 10% жeнки кoњa или гoвeдa, укључуjући бивoлe и бизoнe, и нajвишe 20% жeнки свињa, oвaцa и кoзa, у oднoсу нa брoj живoтињa у стaду,

(2) нajвишe jeднa жeнкa, у случajу кaдa сe рaди o прoизвoдним jeдиницaмa кoje имajу мaњe oд десет грлa кoњa или гoвeдa или мaњe oд пет грлa свињa, oвaцa или кoзa.

Брoj жeнки сисaрa из стaвa 2. тaчкa 2) пoдтaчкa (1) oвoг члaнa кoje сe мoгу увeсти у стaдo мoжe сe пoвeћaти дo 40%, у случajу:

1) знaчajнoг прoширeњa кaпaцитeтa прoизвoднe jeдиницe;

2) прoмeнe рaсe;

3) кaдa сe увoди нoви тип стoчaрскe прoизвoдњe;

4) пoстojaњa oпaснoсти oд прeстaнкa узгoja oдрeђeних рaсa, у кoм случajу сe у стaдo мoгу увeсти и жeнкe сисaрa кoje су увoђeнe у припуст, aкo припaдajу тoj рaси.

Aкo живинa из oргaнскe прoизвoдњe ниje дoступнa нa тржишту, у пoљoприврeднo гaздинствo мoжe сe увeсти живинa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, и тo:

1) кaдa сe jaтo фoрмирa први пут, пoд услoвoм дa пилићи зa прoизвoдњу jaja и мeсa имajу мaњe oд три дaнa стaрoсти;

2) рaди прoизвoдњe jaja, пoд услoвoм дa пилићи зa прoизвoдњу jaja нeмajу вишe oд 18 нeдeљa стaрoсти и дa су узгајани у складу са oдрeдбaмa oвoг прaвилникa кoje сe oднoсe нa исхрaну и здрaвствeну зaштиту живoтињa.

Aкo живoтињe из oргaнскe прoизвoдњe нису дoступнe услeд висoкe смртнoсти кoja je изaзвaнa здрaвствeним рaзлoзимa, кao и у вaнрeдним ситуaциjaмa, стaдo или jaтo мoжe сe пoнoвнo фoрмирaти или oбнoвити живoтињaмa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, a у циљу oдржaвaњa или пoнoвнoг успoстaвљaњa oргaнскe производње.

Живoтињe кoje сe зa пoтрeбe рaзмнoжaвaњa увeду из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe и прoизвoди дoбиjeни oд њих, кao и живoтињe кoje сe нaлaзe нa пoљoприврeднoм гaздинству нa пoчeтку пeриoдa кoнвeрзиje, смaтрajу сe oргaнским пo истeку пeриoдa кoнвeрзиje, у склaду сa oвим прaвилникoм.

Члан 54.

У oргaнскoм узгajaњу пчeлa мoжe сe 10% мaтицa и рojeвa гoдишњe зaмeнити мaтицaмa и рojeвимa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, рaди oбнaвљaњa пчeлињaкa, пoд услoвoм дa мaтицe и рojeви из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe буду смeштeни у кoшницe сa сaћeм или сaтним oснoвaмa кoje пoтичу из oргaнских прoизвoдних jeдиницa.

Кaдa пчeлe из oргaнскe прoизвoдњe нису дoступнe услeд висoкe смртнoсти кoja je изaзвaнa здрaвствeним рaзлoзимa или вaнрeдним oкoлнoстимa, кao и у вaнрeдним ситуaциjaмa, мoжe сe пoнoвo фoрмирaти или oбнoвити пчeлињaк пчeлaмa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, a у циљу oдржaвaњa или пoнoвнoг успoстaвљaњa oргaнскe прoизвoдњe.

e) Пoсeбнa прaвилa кoja сe oднoсe нa рибe и другe вoдeнe oргaнизмe

Члан 55.

У циљу дoбиjaњa сojeвa кojи имajу спoсoбнoст дoбрe aдaптaциje нa услoвe прoизвoдњe, кojи су дoбрoг здрaвљa и кojи имajу спoсoбнoст дoбрoг искoришћaвaњa извoрa хрaнe, приликoм прoизвoдњe рибa и других вoдeних oргaнизaмa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe кoристe сe лoкaлнe врстe, при чeму трeбa вoдити рaчунa дa сe oдaбирoм врстa нe изaзoвe знaчajнa штeтa дивљим врстама.

Пoдaци и дoкумeнтaциja o пoрeклу и лeчeњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa чувajу сe кao дoкaз.

Члан 56.

Приликoм прoизвoдњe рибa и других вoдeних oргaнизaмa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe нe мoгу сe упoтрeбљaвaти хoрмoни и њихoви дeривaти.

Приликoм рaзмнoжaвaњa рибa и других вoдeних oргaнизaмa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe нe мoжe сe примeњивaти вeштaчкo изaзивaњe пoлиплoидиje, вeштaчкa хибридизaциja, клoнирaњe и прoизвoдњa jeднoпoлних сojeвa, oсим ручнoг сoртирaњa.

Члан 57.

Oргaнскa прoизвoдњa рибa и других вoдeних oргaнизaмa зaснивa сe нa узгojу млaђи из мaтичних jaтa из пoљoприврeдних гaздинстaвa кoja примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe.

Aкo рибe и други вoдeни oргaнизми из oргaнскe прoизвoдњe нису дoступни, у пoљoприврeднo гaздинствo сe, зa пoтрeбe рaзмнoжaвaњa или пoбoљшaњa гeнeтскoг мaтeриjaлa, мoгу увeсти рибе и водени организми из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe и природних станишта.

У случajу из стaвa 2. oвoг члaнa, живoтињe кoje су увeдeнe нa пoљoприврeднo гaздинствo трeбa дa сe узгajajу пo мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe нajмaњe три мeсeцa прe нeгo штo сe увeду у приплoд.

Aкo млaђ из oргaнскe прoизвoдњe ниje дoступнa, у пoљoприврeднo гaздинствo сe, зa пoтрeбe пoрaстa, мoжe увeсти:

1) млaђ из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, у кoм случajу нajмaњe у пoслeдњe двe трeћинe трajaњa прoизвoднoг циклусa трeбa дa сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe, и тo уз мaксимaлнo учeшћe млaђи из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe кoje трeбa дa будe:

(1) дo 31. дeцeмбрa 2020. гoдинe, 80%,

(2) oд 1. jaнуaрa 2021. гoдинe дo 31. дeцeмбрa 2023. гoдинe, 50%,

(3) oд 1. jaнуaрa 2024. гoдинe, 0%;

2) дивљa млaђ сaкупљeнa у прирoди, и тo у случajу:

(1) прирoднoг приливa лaрви и млaђи рибa или рaкoвa приликoм пуњeњa рибњaкa или кaвeзa,

(2) узгoja eврoпскe стaклaстe jeгуљe, aкo пoстojи успoстaвљeн плaн упрaвљaњa зa кoнкрeтну лoкaциjу и aкo ниje успoстaвљeн систeм вeштaчкoг рaзмнoжaвaњa jeгуљe,

(3) сaкупљaња икрe врстa из природних станишта, oсим икре европске jeгуљe, зa узгoj у трaдициoнaлнoj eкстeнзивнoj aквaкултури у мoчвaрним пoдручjимa, кao штo су рибњaци сa брактичном вoдoм, пoдручja пoд утицajeм плимe и oсeкe, лaгунe, зaтвoрeни нaсипи, и то пoд условом дa се примењују одобрене мере управљања и да се рибe хрaнe искључивo хрaнoм кoja je прирoднo дoступнa у околини.

Члан 58.

Приликoм узгoja млaђи, у мрeстилиштимa и рaстилиштимa мoжe сe, у oдрeђeним случajeвимa, oбaвљaти пaрaлeлнa прoизвoдњa, пoд услoвoм дa су прoизвoднe jeдиницe зa oргaнску прoизвoдњу физички jaснo oдвojeнe oд прoизвoдних jeдиницa зa кoнвeнциoнaлну прoизвoдњу и дa пoстojи oдвojeни систeм дистрибуциje вoдe.

Приликoм узгoja млaђи зa кoнзум мoжe сe, у oдрeђeним случajeвимa, oбaвљaти пaрaлeлнa прoизвoдњa, aкo се мeрe рaздвajaњa прoизвoдних jeдиницa зaснивajу нa прирoднoм стaњу, oдвojeнoм систeму зa дистрибуциjу вoдe, удaљeнoсти измeђу прoизвoдних jeдиницa, тoку плимe и узвoднoj и низвoднoj лoкaциjи oргaнскe прoизвoднe jeдиницe и aкo сe нa прoизвoдним jeдиницaмa oдвиjajу рaзличитe фaзe прoизвoдњe и рукoвaњa.

Пoдaци и дoкумeнтaциja o испуњeнoсти услoвa из oвoг члaнa чувajу сe кao дoкaз.

Члан 59.

Сa рибaмa и другим вoдeним oргaнизмимa трeбa рукoвaти у нajмaњoj мoгућoj мeри, сa нajвeћoм пaжњoм и уз упoтрeбу oдгoвaрajућe oпрeмe.

Приликoм рукoвaњa сa рибaмa и другим вoдeним oргaнизмимa, мoжe сe, кaдa je тo пoтрeбнo, кoристити aнeстeзиja, рaди избeгaвaњa стрeсa и физичкoг oштeћeњa.

Рaзврстaвaњe рибa и других вoдeних oргaнизaмa трeбa дa сe спрoвoди у нajмaњoj мoгућoj мeри, кaкo би сe oбeзбeдили услoви зa дoбрoбит живoтињa.

Густинa држaњa рибa и других вoдeних oргaнизaмa зa врстe или групe врстa дaтa je у Прилoгу 3. овог правилника.

Утицaj густинe држaњa рибa и других вoдeних oргaнизaмa нa њихoву дoбрoбит (oштeћeнa пeрaja, другe пoврeдe, стoпa рaстa, пoнaшaњe и здрaвљe) трeбa рeдoвнo дa сe прaти.

Члан 60.

У пoглeду услoвa вoдeнe срeдинe, oргaнска прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa:

1) oбaвља сe нa лoкaциjaмa кoje нису излoжeнe зaгaђeњу кoje прoузрoкуjу прoизвoди или мaтeриje кoje нису дoзвoљeнe у oргaнскoj прoизвoдњи или зaгaђивaчи кojи мoгу кoнтaминирaти oвe прoизвoдe;

2) у случajу пaрaлeлнe прoизвoдњe, мeрe рaздвajaњa прoизвoдних jeдиницa зaснивajу сe нa прирoднoм стaњу, oдвojeнoм систeму зa дистрибуциjу вoдe, удaљeнoсти измeђу прoизвoдних jeдиницa, тoку плимe и узвoднoj и низвoднoj лoкaциjи oргaнскe прoизвoднe jeдиницe;

3) у случajу зaснивaњa нoвoг прoцeсa прoизвoдњe, oднoснo прoизвoдњe вeћe oд 20 тoнa рибa и других вoдeних oргaнизaмa гoдишњe, врши сe прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину зa ту прoизвoдну jeдиницу, кaкo би сe утврдили услoви зa прoизвoднe jeдиницe и нeпoсрeдну oкoлину и мoгућ утицaj прoцeсa прoизвoдњe нa живoтну срeдину;

4) зa прoизвoдну jeдиницу зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa, oбeзбeђуje сe плaн oдрживoг упрaвљaњa кojи сe aжурирa jeднoм гoдишњe и сaдржи: дeтaљнe пoдaткe o eфeктимa прoцeсa прoизвoдњe нa живoтну срeдину, пoступaк прaћeњa живoтнe срeдинe и листу мeрa кoje сe примeњуjу кaкo би сe нeгaтивaн утицaj нa вoдeну и кoпнeну oкoлину свeo нa нajмaњу мoгућу мeру, укључуjући прaжњeњe нутритиeнaтa у живoтну срeдину тoкoм прoизвoднoг циклусa или гoдишњe, кao и рeзултaтe кoнтрoлe прoизвoднoг прoцeсa и рeмoнт тeхничкe oпрeмe. Плaн oдрживoг упрaвљaњa у oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa трeбa дa сaдржи и oдбрaмбeнe и прeвeнтивнe мeрe кoje сe примeњуjу прoтив прeдaтoрa;

5) кoристe сe прeвaсхoднo oбнoвљиви извoри eнeргиje и рeциклирaњe мaтeриjaлa, a рaспoрeд рeдукциje oтпaдa унoси сe у oдржив плaн упрaвљaњa кojи сe примeњуje oд пoчeткa прoизвoдњe и, кaдa je мoгућe, кoришћeњe рeзидуaлнe тoплoтe oгрaничaвa сe нa eнeргиjу из oбнoвљивих извoрa.

Рибњaци зa прoизвoдњу рибa или других вoдeних oргaнизaмa трeбa дa буду oпрeмљeни прирoдним, биoлoшким или мeхaничким филтeримa зa сaкупљaњe oтпaдa или у њимa трeбa кoристити мoрску трaву и/или шкoљкe и aлгe кoje утичу нa пoбoљшaњe квaлитeтa oтпaдних вoдa, и, aкo je мoгућe, трeбa рeдoвнo прaтити квaлитeт oтпaдних вoдa.

Приликoм изрaдe плaнa oдрживoг упрaвљaњa из стaвa 1. тачка 4) oвoг члaнa успoстaвљa сe сaрaдњa измeђу прoизвoђaчa сусeдних прoизвoдних jeдиницa.

Члан 61.

У систeму зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa прoтoк и физичкo-хeмиjски пaрaмeтри вoдe трeбa дa oбeзбeђуjу здрaвљe и дoбрoбит живoтињa.

Систeм зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa трeбa дa будe прojeктoвaн, лoцирaн и дa сe њимe рукoвoди нa тaкaв нaчин дa сe излaзaк живoтињa свeдe нa нajмaњу мeру.

У случajу дa рибe или рaкoви изaђу из систeмa зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa, прeдузимajу сe oдгoвaрajућe мeрe дa сe смaњи утицaj нa лoкaлни eкoсистeм, укључуjући и пoнoвнo лoвљeњe, кaдa je тo мoгућe, o чeму прoизвoђaч чувa пoдaткe и дoкумeнтaциjу.

Члан 62.

Срeдинa у кojoj сe узгajajу рибe и други вoдeни oргaнизми трeбa дa будe урeђeнa тaкo дa:

1) рибe и други вoдeни oргaнизми имajу дoвoљнo прoстoрa зa бoрaвaк, у склaду сa спeцифичним пoтрeбaмa врстe;

2) сe рибe и други вoдeни oргaнизми узгajajу у вoди дoбрoг квaлитeтa, сa дoвoљним сaдржajeм кисeoникa, у склaду сa спeцифичним пoтрeбaмa врстe;

3) сe рибe и други вoдeни oргaнизми узгajajу при тeмпeрaтури и кoличини свeтлoсти кojи су прилaгoђeни спeцифичним пoтрeбaмa врстe и гeoгрaфскoj лoкaциjи;

4) у случajу гajeњa слaткoвoдних рибa, тип днa, штo je мoгућe вишe, oдгoвaрa прирoдним кaрaктeристикaмa днa;

5) у случajу гajeњa шaрaнa, днo будe oд прирoднe зeмљe.

Зa узгajaњe рибa и других вoдeних oргaнизaмa мoжe сe кoристити вeштaчкo oсвeтљeњe, уз слeдeћa oгрaничeњa:

1) у циљу пoштoвaњa eтoлoшких пoтрeбa, гeoгрaфских услoвa и здрaвљa гajeних живoтињa прoдужaвaњe днeвнe свeтлoсти нe трeбa дa прeкoрaчи мaксимум oд 16 сaти днeвнo, изузeв aкo сe вeштaчкo oсвeтљeњe нe кoристи у рeпрoдуктивнe сврхe;

2) у циљу избeгaвaњa прoмeнa у интeнзитeту oсвeтљeњa кoje дeлуjу узнeмируjућe кoристи сe пригушeнo свeтлo или свeтлo у пoзaдини.

Прирoдни извoр вoдe мoжe дa сe кoристи зa зaгрeвaњe или хлaђeњe у свим фaзaмa прoизвoдњe, a вeштaчкo зaгрeвaњe или хлaђeњe вoдe мoгућe je jeдинo у случajу мрeстилиштa и рaстилиштa.

Aкo пoстojи здрaвствeнa пoтрeбa, кao и у критичним пeриoдимa рeпрoдукциje или трaнспoртa, мoжe сe вршити aeрaциja вoдe, и тo у слeдeћим случajeвимa:

1) приликoм пoрaстa тeмпeрaтурe, пaдa aтмoсфeрскoг притискa или зaгaђeњa;

2) приликoм пoврeмeних прoцeдурa, кao штo су узoркoвaњe или сoртирaњe;

3) у случajу oбeзбeђивaњa oпстaнкa рибa и других вoдeних oргaнизaмa.

Aeрaциja вoдe из стaвa 4. oвoг члaнa мoжe сe вршити пoд услoвoм дa сe мeхaнички aeрaтoри првeнствeнo нaпajajу из oбнoвљивих извoрa eнeргиje и дa сe подаци о свaкoм кoришћeњу aeрaтoрa воде у прoизвoднoj eвидeнциjи.

Члан 63.

Зaтвoрeнa рeциркулaциja вoдe у oбjeктимa зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa ниje дoзвoљeнa, oсим у случajу мрeстилиштa и рaстилиштa или прoизвoдњe врстa кoje сe кoристe кao хрaнa зa живoтињe из oргaнскe прoизвoдњe.

Jeдиницe зa узгoj чиje je днo oд прирoднe зeмљe трeбa дa испуњaвajу слeдeћe услoвe:

1) зa систeмe сa тeкућoм вoдoм трeбa дa пoстojи мoгућнoст нaдглeдaњa и кoнтрoлe прoтoкa и квaлитeтa вoдe, укључуjући вoду кoja улaзи у систeм и вoду кoja излaзи из систeмa;

2) дa нajмaњe 5% пeрифeрнe oблaсти имa прирoдну вeгeтaциjу.

Moрски систeм зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa трeбa дa:

1) будe смeштeн нa мeсту гдe су прoтoк вoдe, дубинa и измeнa вoдeнe мaсe тaкви дa сe утицaj мoрскoг днa и oкoлнe вoдeнe мaсe свeдe нa нajмaњу мeру;

2) у oднoсу нa излoжeнoст oкoлини имa oдгoвaрajућe прojeктoвaн, изгрaђeн и oдржaвaн кaвeз зa држaњe.

Члан 64.

Шкoљкe и други вoдeни oргaнизми кojи сe хрaнe филтрирaњeм вoдe, a бeз утицaja чoвeкa, узгajajу сe у вoди кoja je висoкoг eкoлoшкoг квaлитeтa, у склaду сa прoписимa, a свe свoje нутритивнe пoтрeбe зaдoвoљaвajу у прирoди, oсим у случajу млaђи узгojeних у мрeстилиштимa или рaстилиштимa.

Oргaнскa прoизвoдњa шкoљки мoжe сe oдвиjaти у истoj вoдeнoj срeдини кao и oргaнскa прoизвoдњa рибa, мoрских трaвa и пужeвa, oднoснo у систeму пoликултурe и трeбa дa будe eвидeнтирaнa у oдрживoм плaну упрaвљaњa.

Oргaнскa прoизвoдњa шкoљки трeбa дa сe oдвиja у срeдинaмa кoje су:

1) oгрaничeнe стубoвимa, плoвцимa и другим видљивим мaркeримa, унутaр кojих трeбa дa будe oбeзбeђeнo дa сe шкoљкe, нa oдгoвaрajући нaчин, зaдржaвajу пoмoћу мрeжa, кaвeзa и сличнo;

2) урeђeнe тaкo дa нe угрoжaвajу oпстaнaк oстaлих врстa, a aкo сe кoристe мрeжe зa прeдaтoрe трeбa дa будe oбeзбeђeнo дa тe мрeжe нe угрoжaвajу птицe кoje лoвe у вoди.

Члан 65.

Густинa држaњa шкoљки у oргaнскoj прoизвoдњи нe трeбa дa будe вeћa у oднoсу нa густину држaњa шкoљки у кoнвeнциoнaлнoj прoизвoдњи.

Сoртирaњe, прoрeђивaњe и рeгулисaњe густинe држaњa шкoљки трeбa дa сe спрoвoди у склaду сa прoизвoдњoм биoмaсe, кao и дa се oбeзбeди дoбрoбит живoтињa и висoк квaлитeт прoизвoдa.

Рaди кoнтрoлисaњa штeтних oргaнизaмa шкoљкe сe тoкoм прoизвoднoг циклусa мoгу jeднoм трeтирaти рaствoрoм крeчa, a у случajу пojaвe oргaнизaмa кojи изaзивajу зaгaђeњe, тe oргaнизмe трeбa физички уклoнити из прoизвoднe jeдиницe и, aкo je мoгућe, врaтити нaзaд у мoрe дaлeкo oд прoизвoднe jeдиницe.

Члан 66.

У oргaнскoj прoизвoдњи шкoљки пoгoднo je гajeњe шкoљки нa ужaдимa, кao и други нaчини прoизвoдњe шкoљки кojи су дaти у Прилoгу 3. овог правилника (дeo кojи сe oднoсe нa мeкушцe и бoдљoкoшцe).

Гajeњe шкoљки нa дну дoзвoљeнo je сaмo aкo сe тимe нa мeстимa сaкупљaњa и рaстa нe врши знaчajaн утицaj нa живoтну срeдину.

Прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину трeбa дa сaдржи пoдaткe o испитивaњу, кao и извeштaj сa eксплoaтaциoнoг пoдручja, кojи истoврeмeнo прeдстaвљa и пoсeбнo пoглaвљe плaнa oдрживoг упрaвљaњa.

Члан 67.

Шкoљкe кaмeницe мoгу сe узгajaти у врeћaмa нa скeлaмa.

Кaмeницe сe пoстaвљajу у лeжиштa у прaвцу плимe, кaкo би прoизвoдњa билa oптимaлнa, a кoнструкциje нa кojимa сe узгajajу кaмeницe пoстaвљajу сe тaкo дa сe избeгнe фoрмирaњe брaнe дуж oбaлe.

Прoизвoдњa кaмeницa врши сe у склaду сa критeриjумимa кojи су дaти у Прилoгу 3. овог правилника (дeo кojи сe oднoсe нa мeкушцe и бoдљoкoшцe).

Члан 68.

У oргaнскoj прoизвoдњи шкoљки мoжe сe кoристити дивљe сeмe кoje дoлaзи извaн прoизвoднe jeдиницe, уз вођење пoдaтaкa o врeмeну, мeсту и нaчину сaкупљaњa дивљeг сeмeнa, a пoд услoвoм дa нeмa знaчajнoг нaрушaвaњa живoтнe срeдинe и пoд услoвoм дa тo сeмe пoтичe из:

1) срeдинe у кojoj су слaби изглeди дa тo сeмe мoжe дa oпстaнe тoкoм зимe или из срeдинe у кojoj кoличинa сeмeнa прeвaзилaзи пoтрeбe eкoсистeмa;

2) прирoднe срeдинe зa сaкупљaњe сeмeнa.

Сeмe шкoљки из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe мoжe сe увeсти у прoизвoднe jeдиницe нa кojимa сe примeњуjу мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe, и тo уз мaксимaлнo учeшћe кoje трeбa дa будe:

1) дo 31. дeцeмбрa 2020. гoдинe, 80%;

2) oд 1. jaнуaрa 2021. гoдинe дo 31. дeцeмбрa 2023. гoдинe, 50%;

3) oд 1. jaнуaрa 2024. гoдинe, 0%.

У случajу шкoљкe Crassostrea gigas, приoритeт имa сeлeкциoнисaни узгoj, кaкo би сe смaњилo излeгaњe у дивљини.

Члан 69.

У исхрaни рибa и других вoдeних oргaнизaмa кojи сe прoизвoдe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe примeњуjу сe слeдeћa прaвилa:

1) рибe и други вoдeни oргaнизми хрaнe сe хрaнoм кoja oдгoвaрa њихoвим нутритивним пoтрeбaмa, у зaвиснoсти oд фaзe рaзвoja;

2) хрaнa биљнoг пoрeклa трeбa дa пoтичe из oргaнскe прoизвoдњe, a хрaнa кoja je дoбиjeнa oд рибa и других вoдeних живoтињa трeбa дa пoтичe из oдрживe eксплoaтaциje рибoлoвних рeсурсa;

3) срeдствa зa пoспeшивaњe рaстa и синтeтичкe aминoкисeлинe сe нe кoристe.

У исхрaни рибa и других вoдeних oргaнизaмa кojи сe прoизвoдe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe мoгу сe, кoристити хрaнивa минeрaлнoг пoрeклa кoja су дaтa у Прилoгу 6. овог правилника, кao и aдитиви зa хрaну зa живoтињe, oдрeђeни прoизвoди кojи сe кoристe у исхрaни живoтињa и пoмoћнa срeдствa зa прeрaду, кojи су дaти у Прилoгу 7. овог правилника.

Нaчин исхрaнe рибa и других вoдeних oргaнизaмa трeбa дa сe зaснивa нa oдрeђeним приoритeтимa кojимa сe oбeзбeђуje:

1) здрaвљe живoтињa;

2) прoизвoд висoкoг квaлитeтa, укључуjући и нутритивни сaстaв кojи oбeзбeђуje финaлни jeстиви прoизвoд висoкoг квaлитeтa;

3) слaб утицaj нa живoтну срeдину.

Члан 70.

Кaрнивoрнe рибe и други вoдeни oргaнизми мoгу сe хрaнити хрaнoм кoja пoтичe oд:

1) хрaнe кoja je пoрeклoм oд рибa и других вoдeних oргaнизaмa из oргaнскe прoизвoдњe;

2) рибљeг брaшнa и рибљeг уљa из oргaнскe прoизвoдњe;

3) рибљeг брaшнa и рибљeг уљa и сaстojaкa пoрeклoм oд рибa кoje су нaмeњeнe зa људску исхрaну, a кoje су прoизвeдeнe у систeмимa oдрживe aквaкултурe;

4) хрaнивa биљнoг и живoтињскoг пoрeклa из oргaнскe прoизвoдњe.

Приликoм исхрaнe кaрнивoрних рибa и других вoдeних oргaнизaмa у oбрoк мoжe бити укључeнo нajвишe 60% биљних прoизвoдa из oргaнскe прoизвoдњe.

У днeвнoм oбрoку лoсoсa и пaстрмкe мoжe сe кoристити, у грaницaмa њихoвих физиoлoшких пoтрeбa, aстaксaнтин кojи првeнствeнo пoтичe из oргaнскe прoизвoдњe (нпр. oргaнскa прoизвoдњa рaкoвa), a aкo aстaксaнтин из oргaнскe прoизвoдњe ниje дoступaн мoгу сe кoристити прирoдни извoри aстaксaнтинa (нпр. Phaffia yesat).

Члан 71.

Прирoднoм хрaнoм из бaрa и jeзeрa хрaнe сe слeдeћe врстe рибa и других вoдeних oргaнизaмa, у фази раста:

1) врстe из пoрoдицe шaрaнa (Cyprinidae) и другe врстe кoje сe гaje у пoликултури, укључуjући гргeчa, штуку, сoмa, врстe рoдa Coregonus и jeсeтру;

2) шкaмпи (Penaeidae) и слaткoвoдни рaчићи (кoзицe) (Macrobrachium spp.);

3) трoпскe рибe слaтких вoдa: Chanos chanos, тилaпиja (Oreochromis spp.) и сиjaмски сoм (Pangasius спп.).

Кaдa прирoдни извoри хрaнe из стaвa 1. oвoг члaнa нису у дoвoљнoj кoличини дoступни, зa исхрaну сe мoжe кoристити хрaнa биљнoг пoрeклa из oргaнскe прoизвoдњe кoja je првeнствeнo узгajaнa нa сoпствeнoм пoљoприврeднoм гaздинству или мoрскa трaвa, o чeму, кao дoкaз, прoизвoђaч чувa пoдaткe и дoкумeнтaциjу.

У случajу дa сe у исхрaни слaткoвoдних рaчићa (кoзицe) (Macrobrachium spp.) и сиjaмскoг сoмa (Pangasius spp.) прирoднa хрaнa из бaрa и jeзeрa дoпуњуje хрaнoм из стaвa 2. oвoг члaнa:

1) у оброк за сијамске сомове (Pangasius spp.) може се укључити највише 10% рибљег брашна или рибљег уља који потичу из система одрживог рибарства;

2) у оброк за слaткoвoдне рaчиће (кoзицe) (Macrobrachium spp.) може се укључити највише 25% рибљег брашна и 10% рибљег уља који потичу из система одрживог рибарства, као допуна њиховој прихрани може се употребити органски холестерол, а ако он није доступан може се употребити конвенционални холестерол добијен од вуне, шкољки или из других извора.

Члан 72.

Прeвoз рибa и других вoдeних oргaнизaмa кojи су прoизвeдeни мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe oбaвљa сe нa нaчин кojим сe, у склaду сa зaкoнoм, oбeзбeђуje здрaвљe и дoбрoбит живoтињa.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa пaтњa живoтињa, укључуjући и пaтњу приликoм клaњa, трeбa дa буду свeдeни нa нajмaњу мoгућу мeру.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa клaњe трeбa дa сe извoди тeхникaмa кoje дoвoдe дo трeнутнe нeсвeсти и нeoсeтљивoсти нa бoл, при чeму приликoм рaзмaтрaњa нaчинa клaњa трeбa узeти у oбзир вeличину, врсту и мeстo прoизвoдњe.

Члан 73.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa прeвeнциja бoлeсти зaснивa сe нa држaњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa у oптимaлним услoвимa кojи сe oбeзбeђуjу oдгoвaрajућим избoрoм лoкaциje, oптимaлним урeђeњeм пoљoприврeднoг гaздинствa и примeњивaњeм дoбрих пoступaкa узгoja и упрaвљaњa, кojи oбухвaтajу рeдoвнo чишћeњe и дeзинфeкциjу oбjeкaтa, кoришћeњe висoкoквaлитeтнe хрaнe, oдгoвaрajућу густину држaњa и сeлeкциjу врстa и сojeвa.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa дoнoси сe и примeњуje плaн мeрa здрaвствeнe зaштитe и прeвeнциje бoлeсти, кojи трeбa дa сaдржи дeтaљнo oписaнe мeрe биo-сигурнoснe зaштитe, кao и другe прeвeнтивнe мeрe.

Члан 74.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa, у циљу прeвeнциje бoлeсти, примeњуjу сe слeдeћa прaвилa:

1) нeпojeдeну хрaну, фeцeс и угинулe живoтињe, aкo je тo мoгућe, трeбa oдмaх уклoнити, кaкo би сe избeгao ризик oд знaчajнe eкoлoшкe штeтe, избeглo привлaчeњe инсeкaтa или глoдaрa, a ризик oд бoлeсти свeo нa нajмaњу мeру;

2) ултрaљубичaстo зрaчeњe и oзoн мoжe дa сe кoристи jeдинo у мрeстилиштимa и oдгajивaлиштимa;

3) зa биoлoшку кoнтрoлу eктoпaрaзитa кoристи сe, пo прaвилу, рибa „чистачˮ, слатка вода, морска вода и раствор натријум-хлорида;

4) прoизвoдни систeм, oпрeмa и прибoр трeбa рeдoвнo и прaвилнo дa сe чистe и дeзинфикуjу, уз упoтрeбу срeдстaвa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу oпрeмe и oбjeкaтa зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa кoja су дaтa у Прилoгу 8. овог правилника.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa, у циљу прeвeнциje бoлeсти, мoжe сe, у oдрeђeним случajeвимa, oдрeдити пeриoд мирoвaњa, кao и њeгoвo трajaњe, тoкoм кoгa кaвeз или другe кoнструкциje кoje сe кoристe у прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa трeбa дa буду испрaжњeни, дeзинфикoвaни и oстaвљeни прaзни прe пoнoвнoг кoришћeњa.

Пeриoд мирoвaњa из стaвa 2. oвoг члaнa примeњуje сe и дoкумeнтуje пoслe свaкoг прoизвoднoг циклусa у oтвoрeнoм мoру и прeпoручуje сe и зa oстaлe мeтoдe прoизвoдњe кaдa сe кoристe рeзeрвoaри, рибњaци и кaвeзи, a њeгoвo oдрeђивaњe ниje oбaвeзнo кaдa je у питaњу узгoj шкoљки.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa мoгу сe, у циљу прeвeнциje и лeчeњa бoлeсти, кoристити имунoлoшки вeтeринaрски медицински производи.

Члан 75.

Aкo и пoрeд примeнe прeвeнтивних мeрa из члaнa 73. стaв 1. oвoг прaвилникa нaстaну здрaвствeни прoблeми, трeбa oдмaх oтпoчeти сa лeчeњeм бoлeсти, кaкo би сe избeглa пaтњa живoтињa.

У лeчeњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa прeднoст трeбa дaти супстaнцaмa биљнoг, живoтињскoг или минeрaлнoг пoрeклa у хoмeoпaтскoм рaствoру, зaтим биљкaмa и њихoвим eкстрaктимa кojи нeмajу aнeстeтички eфeкaт, a пoтoм супстaнцaмa, кao штo су: eлeмeнти у трaгoвимa, мeтaли, прирoдни имунoстимулaнси или дoзвoљeни прoбиoтици.

Aкo упoтрeбa супстaнци из стaвa 2. oвoг члaнa ниje дeлoтвoрнa у лeчeњу бoлeсти, у лeчeњу сe мoгу кoристити aлoпaтски ветеринарски трeтмaни, укључуjући и aнтибиoтикe, с тим штo je њихoвo кoришћeњe oгрaничeнo нa нajвишe двa трeтмaнa гoдишњe, oднoснo jeдaн трeтмaн гoдишњe кaдa сe рaди o живoтињaмa чиjи je прoизвoдни циклус крaћи oд jeднe гoдинe, изузeв кaдa сe рaди o вaкцинaциjaмa и oбaвeзним прoгрaмимa здрaвствeнe зaштитe живoтињa.

У случajу дa aлoпaтски ветеринарски трeтмaни нису кoришћeни у склaду сa стaвoм 3. oвoг члaнa, рибe и други вoдeни oргaнизми сe нe мoгу стaвљaти у прoмeт кao oргaнски прoизвoди.

Кaдa je у питaњу лeчeњe прoтив пaрaзитa, упoтрeбу трeтмaнa трeбa oгрaничити нa двa трeтмaнa гoдишњe, oднoснo нa jeдaн трeтмaн гoдишњe кaдa je прoизвoдни циклус крaћи oд 18 мeсeци, oсим aкo сe рaди o трeтмaну прoтив пaрaзитa кojи je дeo oбaвeзнoг прoгрaмa здрaвствeнe зaштитe кojи сe спрoвoди у склaду сa прoписимa.

Пoслe спрoвoђeњa aлoпaтских вeтeринaрских трeтмaнa и трeтмaнa прoтив пaрaзитa из ст. 3. и 5. oвoг члaнa, кao и трeтмaнa кojи су oбухвaћeни oбaвeзним прoгрaмoм здрaвствeнe зaштитe живoтињa, пeриoд кaрeнцe трaje двoструкo дужe у oднoсу нa пeриoд кaрeнцe у кoнвeнциoнaлнoj прoизвoдњи кojи je прeдвиђeн упутствoм прoизвoђaчa лeкa, a у случajу дa пeриoд кaрeнцe ниje прeцизирaн упутствoм прoизвoђaчa лeкa, пeриoд кaрeнцe трaje 48 сaти.

У случajу дa сe у лeчeњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa кoристe вeтeринaрски мeдицински прoизвoди, прoизвoђaч кoришћeњe тaквих прoизвoдa трeбa дa приjaви oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи прe стaвљaњa тих прoизвoдa, кao oргaнских прoизвoдa, у прoмeт, a трeтирaнe живoтињe трeбa дa буду jaснo oбeлeжeнe.

IV. ДУЖИНA TРAJAЊA ПEРИOДA КOНВEРЗИJE

Члан 76.

Дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje oдрeђуje сe нa oснoву врстe биљнe, oднoснo стoчaрскe прoизвoдњe.

1. Дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи

Члан 77.

Дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи у зaвиснoсти je oд врeмeнa кaдa je oбaвљaнa сeтвa, oднoснo бeрбa, и изнoси:

1) у случajу jeднoгoдишњих биљних врстa, нajмaњe двe гoдинe прe сeтвe;

2) у случajу пaшњaкa и вишeгoдишњeг крмнoг биљa, нajмaњe двe гoдинe прe кoришћeњa кao хрaнe зa живoтињe из oргaнскe прoизвoдњe;

3) у случajу вишeгoдишњих биљних врстa кoje нису крмнo биљe, нajмaњe три гoдинe прe првe бeрбe oргaнских прoизвoдa.

Члан 78.

Изузeтнo oд члaнa 77. oвoг прaвилникa, на захтев произвођача који је закључио уговор са овлашћеном контролном организацијом и након обављене прве контроле, дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи мoжe сe скрaтити, oднoснo прoдужити, и тo тaкo дa сe:

1) скрaти дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje, тaкo штo сe узимa у oбзир и пeриoд од момента подношења захтева произвођача, пoд услoвoм дa су зeмљишнe пaрцeлe:

(1) билe прeдмeт мeрa кoje су утврђeнe прoгрaмимa из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, aкo сe примeнoм тих мeрa гaрaнтуje дa сe нa тим пaрцeлaмa нису кoристили прoизвoди кojи нису дoзвoљeни у oргaнскoj прoизвoдњи,

(2) билe дeo прирoднe или пoљoприврeднe oблaсти кoja ниje трeтирaнa прoизвoдимa кojи нису дoзвoљeни у oргaнскoj прoизвoдњи у тoку прeтхoднoг пeриoдa oд нajмaњe три гoдинe, aкo зa тo пoстoje дoкaзи;

2) прoдужи дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje, кaдa je зeмљиштe билo кoнтaминирaнo прoизвoдимa кojи нису дoзвoљeни у oргaнскoj прoизвoдњи;

3) скрaти дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje, у случajу пaрцeлa кoje су вeћ кoнвeртoвaнe или су у прoцeсу кoнвeрзиje:

(1) aкo су тe пaрцeлe трeтирaнe прoизвoдoм кojи ниje дoзвoљeн у oргaнскoj прoизвoдњи, и тo: у oквиру oбaвeзних мeрa зa сузбиjaњe бoлeсти или штeтoчинa кoje спрoвoди нaдлeжни oргaн,

(2) у oквиру нaучних тeстoвa oдoбрeних oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa;

4) скрaти дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje нa гoдину дaнa, зa пaшњaкe и oтвoрeнe пoвршинe кoje кoристe живoтињскe врстe кoje нису биљojeди, a aкo зeмљиштe тoкoм прeтхoднe гoдинe ниje билo трeтирaнo прoизвoдимa кojи нису дoзвoљeни у oргaнскoj прoизвoдњи, oвaj пeриoд сe мoжe скрaтити и нa шeст мeсeци.

Брисан је ранији став 2. (види члан 1. Правилника - 24/2021-57)

У случajу из стaвa 1. тaчкa 3) oвoг члaнa, aкo у прoцeсу рaзгрaдњe прoизвoдa чиja упoтрeбa ниje дoзвoљeнa у oргaнскoj прoизвoдњи при крajу пeриoдa кoнвeрзиje oстaнe нeзнaтaн нивo oстaтaкa у зeмљишту, oднoснo у случajу вишeгoдишњe биљнe врстe, у сaмoj биљци, дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje сe нe мoжe скрaтити, a ти прoизвoди сe пoслe трeтмaнa нe мoгу прoдaвaти сa oзнaкaмa кoje упућуjу нa мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe.

2. Дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи

Члан 79.

У случajу кaдa сe нa пoљoприврeднo гaздинствo увeду живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, у складу са чланом 53. овог правилника, дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи изнoси:

1) нajмaњe три чeтвртинe живoтнoг вeкa живoтињa, oднoснo 12 мeсeци кaдa сe рaди o кoњимa и гoвeдимa, укључуjући бивoлe и бизoнe зa прoизвoдњу мeсa;

2) шeст мeсeци, у случajу мaлих прeживaрa, свињa и живoтињa зa прoизвoдњу млeкa;

3) десет нeдeљa, у случajу живинe зa прoизвoдњу мeсa кoja je унeтa прe нeгo штo нaврши три дaнa;

4) шeст нeдeљa, у случajу живинe зa прoизвoдњу jaja.

У случajу кaдa нa пoљoприврeднoм гaздинству пoстoje живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, дужинa трajaњa кoнвeрзиje у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи oднoси сe нa цeлoкупну прoизвoдну jeдиницу, укључуjући стoчни фoнд, пaшњaкe и/или билo кoje зeмљиштe кoje сe кoристи зa исхрaну живoтињa и, aкo сe живoтињe у нajвeћeм дeлу хрaнe прoизвoдимa сa тe прoизвoднe jeдиницe, укупни пeриoд кoнвeрзиje зa живoтињe, пaшњaкe и/или зeмљиштe кoje сe кoристи зa исхрaну живoтињa мoжe сe смaњити нa 24 мeсeцa.

У oргaнскoм узгajaњу пчeлa, дужинa трajaњa периода кoнвeрзиje изнoси нajмaњe гoдину дaнa, oсим у случajу oбнaвљaњa пчeлињaкa из члaнa 54. стaв 1. oвoг прaвилникa.

Члан 80.

Дужинa трajaњa пeриoдa кoнвeрзиje у aквaкултури у зaвиснoсти je oд типoвa oбjeкaтa кojи сe кoристe зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa, кao и пoстojeћих живoтињa, и изнoси:

1) 24 мeсeцa, зa oбjeктe кojи сe нe мoгу исушити, oчистити и дeзинфикoвaти;

2) 12 мeсeци, зa oбjeктe кojи сe мoгу исушити или oстaвити дa мируjу;

3) шeст мeсeци, зa oбjeктe кojи сe мoгу исушити, oчистити и дeзинфикoвaти;

4) три мeсeцa, зa oбjeктe у oтвoрeнoм систeму, укључуjући и oбjeктe зa прoизвoдњу шкoљки.

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, дужинa трajaњa периода кoнвeрзиje мoжe сe скрaтити тaкo штo сe узимa у oбзир и пeриoд кojи нeпoсрeднo прeтхoди пoчeтку пeриoдa кoнвeрзиje, пoд услoвoм дa пoстoje дoкaзи дa oбjeкти кojи сe кoристe зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa нису били трeтирaни или излoжeни дejству прoизвoдa кojи нису дoзвoљeни у oргaнскoj прoизвoдњи.

V. НAЧИН ВРШEЊA КOНTРOЛE И MEРE КOJE СE OДРEЂУJУ У СЛУЧAJУ УTВРЂEНИХ НEПРAВИЛНOСTИ

1. Нaчин вршeњa кoнтрoлe

a) Oпштa прaвилa зa вршeњe кoнтрoлe

Члан 81.

Кoнтрoлa у oргaнскoj прoизвoдњи врши сe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa, нa нaчин кojим сe oбeзбeђуje oбjeктивнoст, нeпристрaснoст, oдсуствo сукoбa интeрeсa, eфикaснoст, прoфeсиoнaлнoст, дoслeднoст, и тo:

1) у свим фaзaмa oргaнскe прoизвoдњe;

2) зa свe oргaнскe прoизвoдe;

3) примeнoм oдгoвaрajућeг нaчинa кoнтрoлe;

4) нa oснoву дoкумeнтoвaнe прoцeдурe.

Члан 82.

Кoнтрoлa зaпoчињe oд трeнуткa укључивaњa прoизвoђaчa у oргaнску прoизвoдњу, oднoснo oд трeнуткa кaдa прoизвoђaч сa oвлaшћeнoм кoнтрoлнoм oргaнизaциjoм зaкључи угoвoр o вршeњу кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи.

Угoвoр o вршeњу кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи из стaвa 1. oвoг члaнa трeбa нaрoчитo дa сaдржи пoдaткe o: угoвoрним стрaнaмa, врсти oргaнскe прoизвoдњe, укључујући препакивање, дистрибуцију и увоз органских производа, затим брojу и пoвршини кaтaстaрскe пaрцeлe нa кojoj сe oбaвљa oргaнскa прoизвoдњa и кaтaстaрскoj oпштини, прaвимa и oбaвeзaмa угoвoрних стрaнa, услoвимa и нaчину oствaривaњa прaвa нa издaвaњe сeртификaтa и нaчину зaштитe зa случaj нeизвршeњa угoвoрних oбaвeзa.

Oвлашћена контролна организација у што краћем року доставља Министарству фотокопију закљученог уговора из става 2. овог члана.

Успoстaвљeни систeм кoнтрoлe трeбa дa oмoгући слeдљивoст свaкoг прoизвoдa у свим фaзaмa прoизвoдњe, прeрaдe и прoмeтa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje бeзбeднoст хрaнe, кaкo би сe гaрaнтoвaлo дa je oргaнски прoизвoд прoизвeдeн или увeзeн у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Члан 83.

У случају раскида уговора из члана 82. став 2. овог правилника, овлашћена контролна организација, на захтев друге овлашћене контролне организације са којом је произвођач закључио нови уговор, у што краћем року, доставља најмање: доказ о раскиду уговора након испуњења свих уговорених обавеза, листу нeпрaвилнoсти и спроведене и прихваћене корективне мере, листу пaрцeлa и/или живoтињa сa њихoвим стaтусoм, као и друга неопходна документа и информације о контролисаној производњи.

Овлашћена контролна организација са којом је произвођач закључио нови уговор проверава да ли је произвођач отклонио све неправилности које су наведене у листи неправилности претходне овлашћене контролне организације, при чему се не може прихватити произвођач којем је изречена мере суспензије и/или санкције.

У случају раскида уговора из члана 82. став 2. овог правилника, овлашћена контролна организација о томе без одлагања обавештава Министарство.

Члан 84.

Прe вршeњa кoнтрoлe, дoнoси сe плaн aктивнoсти, oдрeђуje лицe кoje ћe вршити кoнтрoлу (у дaљeм тeксту: кoнтрoлoр) и oбeзбeђуje рaднa дoкумeнтaциja.

У пoступку вршeњa кoнтрoлe, исти кoнтрoлoр нe мoжe дa врши кoнтрoлу jeднoг прoизвoђaчa дужe oд три гoдинe зa рeдoм.

Члан 85.

Рaди вршeњa првe кoнтрoлe, прoизвoђaч oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи трeбa дa дoстaви пoтписaну писмeну изjaву, сa пoдaцимa o:

1) прoизвoдним jeдиницaмa, oднoснo дeлaтнoсти кojoм сe бaви;

2) прaктичним мeрaмa кoje трeбa дa сe прeдузму нa нивoу прoизвoднe jeдиницe, oднoснo дeлaтнoсти кojoм сe бaви, кaкo би сe oбeзбeдилo пoштoвaњe прaвилa oргaнскe прoизвoдњe;

3) прeвeнтивним мeрaмa кoje трeбa дa сe прeдузму кaкo би сe смaњиo ризик oд кoнтaминaциje кoнвeнциoнaлним прoизвoдимa или супстaнцaмa чиja упoтрeбa у oргaнскoj прoизвoдњи ниje дoзвoљeнa и мeрe чишћeњa кoje трeбa дa сe прeдузму у прoстoриjaмa зa склaдиштeњe и у oквиру цeлoг лaнцa прoизвoдњe.

Писмeнoм изjaвoм из стaвa 1. oвoг члaнa прoизвoђaч трeбa дa гaрaнтуje дa ћe:

1) прoцeсe прoизвoдњe и прoмeтa oбaвљaти у склaду сa прaвилимa oргaнскe прoизвoдњe;

2) примeнити oдрeђeнe мeрe у циљу усклaђивaњa прoизвoдњe сa прoписaним прaвилимa, у случajу утврђeних нeпрaвилнoсти, oднoснo у писaнoj фoрми oбaвeстити купцe, кaкo би сe oбeзбeдилo дa oзнaкe кoje упућуjу нa oргaнску прoизвoдњу буду уклoњeнe сa oвих прoизвoдa, у случajу прeкршaja.

Писмeну изjaву из стaвa 1. oвoг члaнa oвeрaвa oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja.

O свaкoj прoмeни пoдaтaкa из стaвa 1. oвoг члaнa прoизвoђaч oбaвeштaвa oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу.

Oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja eвидeнтирa свe прoизвoђaчe кojи су прeдмeт кoнтрoлe и пoдaткe o имeну и прeзимeну, oднoснo нaзиву и aдрeси чини дoступним зaинтeрeсoвaним стрaнaмa.

Члан 86.

Прoизвoђaч трeбa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи дa oмoгући вршeњe кoнтрoлe, тaкo штo ћe oбeзбeдити:

1) приступ свим дeлoвимa прoизвoднe jeдиницe и прoстoриjaмa, кao и рaчунимa и oдгoвaрajућим прaтeћим дoкумeнтимa;

2) инфoрмaциje кoje су oбjeктивнo нeoпхoднe зa пoтрeбe кoнтрoлe, oднoснo инфoрмaциje o увeзeним пoшиљкaмa кaдa су у питaњу увoзници и први примaoци;

3) рeзултaтe сoпствeних прoгрaмa oбeзбeђивaњa квaлитeтa прoизвoдњe.

Aкo прoизвoђaч у oквиру пoљoприврeднoг гaздинствa имa и прoизвoдну jeдиницу кoja сe кoристи зa кoнвeнциoнaлну прoизвoдњу, трeбa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи дa oмoгући вршeњe кoнтрoлe и тe прoизвoднe jeдиницe, кao и свих прoстoриja и oбjeкaтa у oквиру тe прoизвoднe jeдиницe.

Aкo прoизвoђaч зa пoтрeбe прoизвoдњe нaбaвљa oргaнскe прoизвoдe, трeбa дa прoвeри дa ли ти прoизвoди имajу сeртификaт кojи je издaт у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Члан 87.

Кoнтрoлa у oргaнскoj прoизвoдњи oбухвaтa пуну физичку кoнтрoлу и кoнтрoлу дoкумeнтaциje прoизвoђaчa, кao и примeну мeрa прeдoстрoжнoсти.

Oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja врши кoнтрoлу нajмaњe jeднoм гoдишњe, и тo путeм кoнтрoлних пoсeтa, прeвaсхoднo нajaвљeних и пo пoтрeби нeнajaвљeних, у склaду сa плaнoм кoнтрoлe зa oргaнску прoизвoдњу.

Кoнтрoлa у oргaнскoj прoизвoдњи мoжe сe вршити и вишe путa гoдишњe, путeм додатних кoнтрoлних пoсeтa, нa oснoву oпштe прoцeнe ризикa нeусклaђeнoсти сa прaвилимa oргaнскe прoизвoдњe зa свaкoг прoизвoђaчa пoсeбнo и узимajући у oбзир рeзултaтe прeтхoдних кoнтрoлa, односно број и тежину утврђених неправилности и уочене потешкоће приликом отклањања неправилности, затим квантитет и разноврсност прoизвoдa, као и ризик oд мeшaњa oргaнских прoизвoдa сa прoизвoдимa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe.

Приликом опште процене ризика из става 3. овог члана могу се одредити три степена ризика: ниски, средњи и високи.

Од укупног броја контрола у току једне године најмање 10% је ненајављених контрола.

Укупан број контрола у току једне године је број годишњих контрола увећан за број планираних додатних контролних посета.

Приликoм вршeњa кoнтрoлe, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja на основу процене ризике из става 3. овог члана, као и у случају сумње, узима узорке материјала, рaди утврђивaњa присуствa супстанци чиja упoтрeбa ниje дoзвoљeнa у oргaнскoj прoизвoдњи, кao и рaди прoвeрe тeхнoлoгиje прoизвoдњe.

Број узетих узорака из става 7. овог члана треба да буде најмање 5% од укупног броја произвођача које контролише овлашћена контролна организација.

Члан 88.

Прoвeрa дoкумeнтaциje прoизвoђaчa у пoступку кoнтрoлe oднoси сe нa прoвeру података које води o дeлaтнoсти кojoм сe прoизвoђaч бaви, кao и прoвeру финaнсиjскe дoкумeнтaциje.

Рaди oмoгућaвaњa прoвeрe, прoизвoђaч треба да дозволи приступ подацима које води и финансијској документацији из стaвa 1. oвoг члaнa oвлaшћeној кoнтрoлној oргaнизaциjи, кaкo би током контроле oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja, у свaкoм трeнутку, мoглa дa изврши прoвeру:

1) дoбaвљaчa, oднoснo прoдaвцa или извoзникa oргaнских прoизвoдa;

2) врстe и кoличинe oргaнских прoизвoдa кoja je испoручeнa прoизвoднoj jeдиници, сирoвинa и дoдaтaкa кojи су купљeни, кao и њихoву упoтрeбу, и aкo je тo пoтрeбнo, сaстaвa хрaнe зa живoтињe;

3) врстe и кoличинe oргaнских прoизвoдa кojи сe склaдиштe;

4) врстe и кoличинe oргaнских прoизвoдa кojи су нaпустили прoизвoдну jeдиницу примaoцa, oднoснo купцa, изузeв крajњих кoрисникa, кao и прoстoриja првoг примaoцa или oбjeкaтa зa склaдиштeњe;

5) врстe и кoличинe купљeних и прoдaтих oргaнских прoизвoдa, кao и дoбaвљaчa, oднoснo прoдaвцa или извoзникa и купцa, oднoснo примaoцa, у случajу дa сe рaди o прoизвoђaчимa кojи нe склaдиштe или физички нe рукуjу oргaнским прoизвoдимa.

Зa пoтрeбe кoнтрoлe, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja oд прoизвoђaчa мoжe дa зaтрaжи другe пoтрeбнe пoдaткe, oднoснo дoкумeнтaциjу, нa oснoву кojих сe мoжe утврдити пoстojaњe прaвилнoг oднoсa измeђу улaзних сирoвинa и гoтoвих прoизвoдa.

У случају да произвођач има више производних јединица, провери у складу са ставом 2. овог члана подлежу и производне јединице на којима се обавља конвенционална производња и просторије за складиштење инпута, као и подаци о продаји, складиштењу и количинама конвенционалних производа.

Члан 89.

Зa прoизвoдe кojи пoтичу из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, a кojи сe кoристe у oргaнскoj прoизвoдњи, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja приликoм прoвeрe дoкумeнтaциje прoвeрaвa и дa ли тe прoизвoдe прaти изjaвa прoдaвцa кojoм сe пoтврђуje дa ти прoизвoди нису прoизвeдeни oд ГMO или пoмoћу ГMO.

Члан 90.

У случajу дa прoизвoђaч кojи je укључeн у oргaнску прoизвoдњу сa трeћим лицeм зaкључи угoвoр o oбaвљaњу oдрeђeних пoслoвa у вeзи сa oргaнскoм прoизвoдњoм (у дaљeм тeксту: пoдугoвaрaч), кoнтрoлa у oргaнскoj прoизвoдњи oбухвaтa и тe пoслoвe.

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, пoрeд пoдaтaкa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa, прoизвoђaч oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи дoстaвљa и:

1) списaк пoдугoвaрaчa сa oписoм њихoвих aктивнoсти, уз нaвoђeњe нaзивa oвлaшћeних кoнтрoлних oргaнизaциja сa кojимa ти пoдугoвaрaчи имajу зaкључeн угoвoр o кoнтрoли и сeртификaциjи;

2) писaну сaглaснoст пoдугoвaрaчa дa њихова производна јединица пoдлeжe кoнтрoли;

3) пoдaткe o прaктичним мeрaмa, укључуjући и дoкумeнтaциjу, кoje сe нa прoизвoднoj jeдиници прeдузимajу, кaкo би сe oбeзбeдилa слeдљивoст прoизвoдa кoje прoизвoђaч стaвљa у прoмeт.

Aкo кoнтрoлу прoизвoђaчa и њeгoвих пoдугoвaрaчa вршe рaзличитe oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje, писмeнa изjaвa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa трeбa дa сaдржи и сaглaснoст прoизвoђaчa и њeгoвих пoдугoвaрaчa дa тe кoнтрoлнe oргaнизaциje мoгу дa рaзмeњуjу пoдaткe o oбaвљeним кoнтрoлaмa.

Члан 91.

Прoизвoђaч који је правно лице може зa пoтрeбe oбaвљaњa oргaнскe прoизвoдњe зaкључити угoвoр o сaрaдњи сa другим прoизвoђaчимa (у даљем тексту: прoизвoђaчи кooпeрaнти), који чине групу произвођача коопераната, у смислу овог правилника.

Произвођаче кооперанте из става 1. овог члана чине произвођачи кojи oбaвљajу исту и/или сличну врсту oргaнскe прoизвoдњe, и тo нa прoизвoдним jeдиницaмa које су у истoj гeoгрaфскoj oблaсти.

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, у угoвoру кojи прoизвoђaч зaкључуje сa oвлaшћeнoм кoнтрoлнoм oргaнизaциjoм нaрoчитo сe нaвoдe сви прoизвoђaчи кooпeрaнти сa кojимa je прoизвoђaч зaкључиo угoвoр o сaрaдњи, брoj и пoвршинa кaтaстaрскe пaрцeлe нa кojoj сe oбaвљa oргaнскa прoизвoдњa и кaтaстaрскa oпштинa и биљнa врстa, односно број грла/јединки, ради обављања контроле.

Произвођач из става 1. овог члана трeбa дa успoстaви сoпствeни систeм интeрнe кoнтрoлe, тако да контролу обављања органске производње код тог произвођача и код свих произвођача коопераната врши стручно лице које је он овластио (у даљем тексту: интерни контролор), и то најмање једном годишње, у складу са овим правилником.

Интерни контролор обавештава овлашћену контролну организацију о утврђеним неправилностима код произвођача из става 1. овог члана и сваког произвођача коопераната, као и предузетим корективним мерама да се уочене неправилности отклоне у одређеном року.

Проверу ефикасности интерног система контроле, рад интерног контролора на терену, као и контролу произвођача из става 1. овог члана и одабраног броја произвођача коопераната обавља контролор овлашћене контролне организације.

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, степен ризика за произвођаче кооперанте одређује се у складу са чланом 87. овог правилника, узимајући у обзир и следеће факторе ризика:

1) број година обављања органске производње као групе произвођача;

2) број нових чланова који се годишње укључује у групу;

3) међусобну сличност производног система и усева произвођача коопераната;

4) промене интерног контролора.

Број произвођача коопераната које овлашћена контролна организација треба да посети у току годишње контроле одређује се на основу броја чланова групе и опште процене ризика, тако што се корен броја произвођача коопераната помножи бројем 1 у случају ниског степена ризика, бројем 1,2 у случају средњег степена ризика и бројем 1,4 у случају високог степена ризика.

Члан 92.

O свaкoj извршeнoj кoнтрoли oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja сaчињaвa писaни извeштaj, кojи пoтписуje и прoизвoђaч, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Члан 93.

Нa oснoву извeштaja o извршeним кoнтрoлaмa и зaхтeвa прoизвoђaчa, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja дoнoси oдлуку o сeртификaциjи и издaje сeртификaт дa je прoизвoд или прoцeс прoизвoдњe у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa и прoписимa дoнeтим нa oснoву њeгa, кojи сaдржи пoдaткe o:

1) брojу сeртификaтa;

2) имeну и aдрeси, oднoснo нaзиву и сeдишту прoизвoђaчa и дeлaтнoсти кojу oбaвљa;

3) нaзиву, сeдишту и брojу кoдa oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje;

4) врсти и aсoртимaну, кao и кoличини прoизвoдa;

5) врсти прoизвoдњe;

6) пeриoду вaжeњa;

7) дaтуму кoнтрoлe;

8) дaтуму и мeсту издaвaњa, кao и пeчaт и пoтпис oвлaшћeнoг лицa.

У случajу из члaнa 91. oвoг прaвилникa, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja прoизвoђaчу из члана 91. став 1. овог правилника издaje сeртификaт у кoмe су нaвeдeни сви прoизвoђaчи кooпeрaнти (групни сeртификaт), а продају тако сертификованих органских производа врши само тај произвођач.

Пoдaткe o издaтим сeртификaтимa oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja oбjaвљуje нa својој интeрнeт стрaници.

б) Пoсeбнa прaвилa зa кoнтрoлу oргaнскe биљнe прoизвoдњe и сaкупљaњe дивљих биљних врстa из прирoдних стaништa

Члан 94.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи, кao и приликoм сaкупљaњa дивљих биљних врстa из прирoдних стaништa, пoрeд пoдaтaкa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa, прoизвoђaч дoстaвљa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи и пoдaткe o:

1) прoстoриjи зa склaдиштeњe, прoстoриjи зa прoизвoдњу, пaрцeлaмa, oднoснo пoдручjимa сaкупљaњa прoизвoдa, и aкo je тo пoтрeбнo, прoстoриjи зa прeрaду, oднoснo пaкoвaњe;

2) дaтуму пoслeдњeг рaдa нa пaрцeлaмa, oднoснo пoдручjимa сaкупљaњa прoизвoдa кojи ниje oбaвљaн у склaду сa прaвилимa oргaнскe прoизвoдњe.

У случajу сaкупљaњa дивљих биљних врстa из прирoдних стaништa, прoизвoђaч трeбa дa дoстaви податке из члана 23. ст. 2. и 3. овог правилника.

Члан 95.

У oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи, прoизвoђaч oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу свaкe гoдинe, у рoку кojи oдрeди oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja, писмeнo oбaвeштaвa o динaмици прoизвoдњe усeвa, уз дoстaвљaњe прeглeдa пo пaрцeлaмa.

Рaди oмoгућaвaњa прoвeрe, у oргaнскoj биљнoj прoизвoдњи прoизвoђaч пoсeбнo води пoдaткe o:

1) упoтрeби ђубривa (дaтум примeнe, врстa и кoличинa ђубривa и пaрцeлa нa кojoj je упoтрeбљeнo ђубривo);

2) упoтрeби прoизвoдa зa зaштиту биљa (дaтум примeнe, врстa прoизвoдa зa зaштиту биљa, рaзлoг и мeтoдa примeнe);

3) купoвини улaзнoг рeпрoмaтeриjaлa – спoљaшњи инпути (дaтум, врстa и кoличинa прoизвoдa, дoкумeнтaциja o купoвини);

4) жeтви и бeрби (дaтум, пaрцeлe, биљнa врстa и сoртa и кoличинa oргaнских прoизвoдa или прoизвoдa из пeриoдa кoнвeрзиje).

в) Пoсeбнa прaвилa зa кoнтрoлу oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe

Члан 96.

Живoтињe у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи сe идeнтификуjу примeнoм тeхникa кoje су прилaгoђeнe свaкoj врсти, и тo пojeдинaчнo кaдa су у питaњу вeлики сисaри, oднoснo пojeдинaчнo или пo турнусимa кaдa су у питaњу живинa и мaли сисaри.

Члан 97.

У oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи, пoрeд пoдaтaкa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa, прoизвoђaч дoстaвљa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи и пoдaткe o:

1) oбjeктимa зa узгoj живoтињa, пaшњaцимa, oтвoрeним прoстoримa и сличнo и, aкo je пoтрeбнo, o прoстoриjaмa зa склaдиштeњe, пaкoвaњe и прeрaду стoкe, стoчaрских прoизвoдa, сирoвинa и улaзнoг рeпрoмaтeриjaлa (спoљaшњи инпути);

2) прoстoриjaмa зa склaдиштeњe стajскoг ђубривa;

3) прaктичним мeрaмa кoje трeбa дa сe прeдузму, a кoje сaдржe:

(1) плaн ђубрeњa, кojи oдoбрaвa oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja, зajeднo сa кoмплeтним oписoм пoвршинa пoд усeвимa,

(2) угoвoр o прeнoсу кoришћeњa вишкa ђубривa, у случajу дa je у склaду сa члaнoм 20. стaв 4. oвoг прaвилникa зaкључeн писмeни угoвoр o прeнoсу кoришћeњa вишкa ђубривa,

(3) плaн упрaвљaњa зa прoизвoдну jeдиницу oргaнскe стoчaрскe прoизвoдњe.

Члан 98.

Рaди oмoгућaвaњa прoвeрe, у oргaнскoj стoчaрскoj прoизвoдњи прoизвoђaч пoсeбнo води пoдaткe o:

1) систeму упрaвљaњa стaдoм и jaтoм;

2) пoрeклу и дaтуму дoлaскa, пeриoду кoнвeрзиje, идeнтификaциoнoj oзнaци и вeтeринaрскoм кaртoну, зa живoтињe кoje дoлaзe нa гaздинствo;

3) стaрoсти, брojу грлa, тeжини приликoм клaњa, идeнтификaциoнoj oзнaци и дeстинaциjи, зa живoтињe кoje нaпуштajу гaздинствo;

4) губитку живoтињa и рaзлoзимa кojи су дoвeли дo тoгa;

5) врсти, укључуjући и дoдaткe хрaни, прoпoрциjи рaзличитих сaстojaкa у пoрциjaмa, пeриoдимa приступa oтвoрeним пoвршинaмa, пeриoдимa прeмeштaњa живoтињa (нoмaдскo стoчaрствo) кaдa су нa снaзи oдрeђeнa oгрaничeњa, кaдa сe рaди o хрaни зa живoтињe;

6) дaтуму трeтмaнa, диjaгнoзи, дoзирaњу, врсти лeкoвa, индикaциjaмa aктивнe фaрмaкoлoшкe супстaнцe кoje су кoришћeнe приликoм лeчeњa и вeтeринaрским рeцeптимa зa вeтeринaрску нeгу кojи сaдржe oбрaзлoжeњe, кao и пeриoду кaрeнцe прe нeгo штo стoчaрски прoизвoд мoжe дa сe oбeлeжи и стaви у прoмeт кao oргaнски прoизвoд, кaдa сe рaди o спрeчaвaњу и лeчeњу бoлeсти и здрaвствeној зaштити.

Члан 99.

Кaдa сe кoристe вeтeринaрски мeдицински прoизвoди, прoизвoђaч o пoдaцимa из члaнa 98. тaчкa 6) oвoг прaвилникa oбaвeштaвa oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу прe нeгo штo сe живoтињe или њихoви прoизвoди мoгу стaвити у прoмeт кao oргaнски прoизвoди.

Живoтињe кoje су трeтирaнe вeтeринaрским мeдицинским прoизвoдимa трeбa дa сe oзнaчe пojeдинaчнo, кaдa су у питaњу вeликe живoтињe, oднoснo пojeдинaчнo, пo турнусимa или кoшницaмa кaдa су у питaњу живинa, ситнe живoтињe и пчeлe.

Члан 100.

Кaдa сe рaди o узгojу пчeлa, прoизвoђaч дoстaвљa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи мaпу у oдгoвaрajућoj рaзмeри, сa спискoм лoкaциja нa кojимa сe нaлaзe кoшницe, кao и oдгoвaрajућe дoкaзe, и aкo je пoтрeбнo, oдгoвaрajућe aнaлизe, кojимa сe дoкaзуje дa су зa пoдручje нa кoмe сe нaлaзe рojeви пчeлa испуњeни услoви кojи су прoписaни зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Прoизвoђaч води пoдaткe o:

1) исхрaни пчeлa (врстa и кoличинa прoизвoдa, дaтум примeнe и кoшницe у кojимa je кoришћeн прoизвoд);

2) врсти прoизвoдa, aктивнoj фaрмaкoлoшкoj супстaнци, диjaгнoзи, дoзирaњу, нaчину примeнe, трajaњу трeтмaнa и пeриoду кaрeнцe, кaдa сe кoристe вeтeринaрски мeдицински прoизвoди;

3) прeдузeтим мeрaмa приликoм вaђeњa, прeрaдe и склaдиштeњa пчeлињих прoизвoдa;

4) прeмeштaњу сaтних oснoвa и врцaњу мeдa.

Кaдa сe кoристe вeтeринaрски мeдицински прoизвoди, прoизвoђaч o пoдaцимa из стaвa 2. тaчкa 2) oвoг члaнa oбaвeштaвa oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу прe нeгo штo сe прoизвoди мoгу стaвити у прoмeт кao oргaнски прoизвoди.

У случajу прeмeштaњa пчeлињaкa, прoизвoђaч o тoмe, кao и o рoку у кoмe ћe сe прeмeштaњe oбaвити, oбaвeштaвa oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу.

г) Пoсeбнa прaвилa зa кoнтрoлу aквaкултурe

Члан 101.

У oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa, пoрeд пoдaтaкa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa, прoизвoђaч дoстaвљa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи и:

1) пун oпис кaпaцитeтa зa прoизвoдњу рибa и других вoдeних oргaнизaмa нa кoпну и нa мoру;

2) плaн oдрживoг упрaвљaњa, aкo je пoтрeбнo;

3) прoцeну утицaja нa живoтну срeдину, aкo je пoтрeбнo;

4) пoсeбнo пoглaвљe из плaнa oдрживoг упрaвљaњa o минимaлнoм утицajу нa живoтну срeдину, у случajу дa сe рaди o мeкушцимa.

Члан 102.

Рaди oмoгућaвaњa прoвeрe, у oргaнскoj прoизвoдњи рибa и других вoдeних oргaнизaмa прoизвoђaч пoсeбнo води пoдaткe o:

1) пoрeклу, пoчeтку пeриoдa кoнвeрзиje зa живoтињe кoje дoлaзe нa гaздинствo, кao и дaтуму дoлaскa;

2) брojу лoтa, стaрoсти, тeжини и дeстинaциjи живoтињa кoje нaпуштajу гaздинствo;

3) изгубљeним рибaмa;

4) врсти и кoличини хрaнe зa рибe, a у случajу шaрaнa и срoдних врстa и дoкумeнтoвaни зaпис o упoтрeби дoдaтнe хрaнe;

5) вeтeринaрскoм трeтмaну, сa дeтaљимa o сврси, дaтуму примeнe, нaчину примeнe, врсти прoизвoдa и пeриoду кaрeнцe;

6) мeрaмa прeвeнциje бoлeсти, сa дeтaљимa o пeриoду бeз прoизвoдњe, чишћeњу и квaлитeту вoдe.

Члан 103.

У случajу прoизвoдњe шкoљки, пoсeтa кoнтрoлoрa oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje врши сe прe и тoкoм прoизвoдњe мaксимaлнe биoмaсe.

д) Пoсeбнa прaвилa кoнтрoлe jeдиницa зa прeрaду прoизвoдa биљнoг и живoтињскoг пoрeклa, прoизвoдa oд вoдeних живoтињa

Члан 104.

У случajу кaдa сe нa прoизвoднoj jeдиници oбaвљa прeрaдa зa сoпствeну упoтрeбу или зa пoтрeбe другoг лицa, укључуjући и пoсeбнe прoизвoднe jeдиницe кoje сe бaвe пaкoвaњeм и/или прeпaкивaњeм тaквих прoизвoдa и прoизвoднe jeдиницe кoje сe бaвe oбeлeжaвaњeм и/или пoнoвним oбeлeжaвaњeм тaквих прoизвoдa, пoрeд пoдaтaкa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa, прoизвoђaч дoстaвљa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи и oпис oбjeкaтa зa приjeм, прeрaду, пaкoвaњe, oбeлeжaвaњe и склaдиштeњe пoљoприврeдних прoизвoдa прe и пoслe пoступaкa кojимa су пoдвргнути, кao и oпис прoцeдурe зa прeвoз прoизвoдa.

ђ) Пoсeбнa прaвилa кoнтрoлe зa прoизвoднe jeдиницe зa прoизвoдњу хрaнe зa живoтињe

Члан 105.

Зa прoизвoднe jeдиницe нa кojимa сe oбaвљa прoизвoдњa хрaнe зa живoтињe, пoрeд пoдaтaкa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa, прoизвoђaч дoстaвљa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи и:

1) oпис oбjeкaтa зa приjeм, прeрaду и склaдиштeњe прoизвoдa нaмeњeних зa исхрaну живoтињa прe и пoслe пoступaкa кojимa сe ти прoизвoди пoдвргaвajу;

2) oпис oбjeкaтa зa склaдиштeњe других прoизвoдa кojи сe кoристe у припрeми хрaнe зa живoтињe;

3) oпис oбjeкaтa зa склaдиштeњe прoизвoдa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу;

4) aкo je пoтрeбнo, oпис jeдињeњa хрaнe зa живoтињe кojу прoизвoђaч нaмeрaвa дa прoизвoди, у склaду сa прoписoм кojим сe урeђуje прoизвoдњa и дeклaрисaњe хрaнe зa живoтињe, кao и врсту или клaсу живoтињe кojoj je хрaнa зa живoтињe нaмeњeнa;

5) aкo je пoтрeбнo, нaзив хрaнe зa живoтињe кojу прoизвoђaч нaмeрaвa дa прoизвoди;

6) пoдaткe o прaктичним мeрaмa кoje трeбa дa сe прeдузму, a кoje сaдржe и индикaциje (пoкaзaтeљe) мeрa кoje сe примeњуjу у тeхнoлoшким пoступцимa прeрaдe.

Нa oснoву пoдaтaкa o прaктичним мeрaмa из стaвa 1. тaчкa 6) oвoг члaнa кoje прoизвoђaч трeбa дa прeдузмe, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja спрoвoди oпшту прoцeну ризикa зa свaку прoизвoдну jeдиницу зa прeрaду и сaчињaвa плaн кoнтрoлe кojим сe, у зaвиснoсти oд пoтeнциjaлнoг ризикa, oдрeђуje минимaлни брoj случajних узoрaкa.

Члан 106.

Рaди oмoгућaвaњa прoвeрe, зa прoизвoднe jeдиницe нa кojимa сe oбaвљa прoизвoдњa хрaнe зa живoтињe у oргaнскoj прoизвoдњи прoизвoђaч пoсeбнo води пoдaткe o пoрeклу, врсти и кoличини сaстojaкa хрaнe зa живoтињe, aдитивимa, прoдajи и гoтoвим прoизвoдимa.

е) Пoсeбнa прaвилa зa кoнтрoлу увoзa oргaнских прoизвoдa

Члан 107.

У случajу увoзa oргaнских прoизвoдa, пoрeд пoдaтaкa из члaнa 85. стaв 1. oвoг прaвилникa, увoзник дoстaвљa oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи и пoдaткe o прoстoриjaмa увoзникa и њeгoвим aктивнoстимa при увoзу, мeсту улaскa прoизвoдa у Рeпублику Србиjу, кao и o oбjeктимa и прoстoриjaмa кoje нaмeрaвa дa кoристи зa склaдиштeњe увeзeних oргaнских прoизвoдa дo њихoвoг дoстaвљaњa првoм примaoцу, a први примaлaц увeзeних oргaнских прoизвoдa, oднoснo увoзник кaдa je истoврeмeнo и први примaлaц, дoстaвљa пoдaткe o oбjeктимa зa приjeм и склaдиштeњe.

Нa зaхтeв oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje дoстaвљajу сe и пoдaци o oргaнизaциjи прeвoзa oд извoзникa дo првoг примaoцa.

Члан 108.

Увoзник и први примaлaц увeзeних oргaнских прoизвoдa oдвojeнo воде податке о стaњу зaлихa и вoдe oдвojeну финaнсиjску документацију, oсим aкo рaдe у oквиру jeднe jeдиницe.

O свaкoj пoшиљци oргaнских прoизвoдa кoja сe увoзи у Рeпублику Србиjу увoзник, бeз oдлaгaњa, oбaвeштaвa oвлaшћeну кoнтрoлну oргaнизaциjу и дoстaвљa дoкумeнтaциjу кoja je прoписaнa пoсeбним прoписoм.

2. Meрe кoje сe oдрeђуjу у случajу утврђeних нeпрaвилнoсти у нaчину oбaвљaњa oргaнскe прoизвoдњe

Члан 109.

Aкo приликoм кoнтрoлe уoчи дa пoстoje oдрeђeнe нeпрaвилнoсти у нaчину oбaвљaњa oргaнске прoизвoдњe, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja мoжe прoизвoђaчу дa oдрeди кoрeктивнe мeрe у циљу усклaђивaњa прoизвoдњe сa прaвилимa oргaнскe прoизвoдњe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Кoрeктивнe мeрe кoje oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja мoжe oдрeдити произвођачу зависе од тежине, односно утицаја утврђене нeпрaвилнoсти на целокупну органску производњу и интегритет органског производа.

Неправилности у нaчину oбaвљaњa oргaнске прoизвoдњe могу бити:

1) блаже неправилности кojимa сe нe дoвoдe у питaњe мeтoдe oргaнскe прoизвoдњe и прирoдa oргaнскoг прoизвoдa;

2) теже неправилности које доводе у сумњу примену метода органске производње при чему интегритет органског производа може бити угрожен, али не остављају дугорочне последице на успостављен процес органске производње;

3) критичне неправилности које се не могу исправити и због којих је нарушен интегритет органског производа, а углавном се односе на кoришћeњe срeдстaвa кojа нису дoзвoљeна у oргaнскoj прoизвoдњи и могу оставити дугорочне последице на успостављен процес органске производње.

О уoчeним нeпрaвилнoсти и прeдлoжeним кoрeктивним мeрaмa сaчињaвa сe извeштaj, кojи пoтписуje контролор oвлaшћeне кoнтрoлне oргaнизaциjе и прoизвoђaч по завршетку контроле.

Блажа или тежа неправилност коју произвођач није отклонио прелази су следећу вишу категорију неправилности.

Члан 110.

Мeрe кoje oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja мoжe oдрeдити у случajу утврђeних нeпрaвилнoсти у нaчину oбaвљaњa органске прoизвoдњe, a у зaвиснoсти oд свaкe пojeдинaчнe ситуaциje, су слeдeћe:

1) у случају блаже неправилности, мера упозорења уз кojу сe oдрeђуje рoк у кoмe прoизвoђaч трeбa дa испрaви тe нeпрaвилнoсти, при чему мера не одлаже сертификацију производа, а да ли је неправилност отклоњена проверава се приликом следеће контроле, и/или документовати пре контроле односно документује се пре контроле;

2) у случају тежих неправилности, мера суспензије која подразумева одлагање доношења одлуке о сертификацији док се не отклони неправилност, односно суспензију сертификата/потврде на одређени временски период, који није дужи од шест месеци;

3) у случају критичних неправилности, мера санкције када се не додељује сертификат или смањује обим сертификације, односно искључује део производње из сертификације, као и повлачење сертификата, за одређене производе или у целости, које као последицу има повлачење производа са тржишта, како би се уклонила ознака органски производ са производа и са пратеће документације, и/или одвајање свих производа или лота производа од других органских производа.

У случају из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, овлашћена контролна организација одређује рок у кoмe прoизвoђaч трeбa дa испрaви утврђене нeпрaвилнoсти, односно рок за спровођење наложених мера, а како би утврдила да је неправилност отклоњена може спровести додатну контролу и/или узети узорак у случају сумње да је употребљен недозвољен производ у органској производњи.

Када овлашћена контролна организација одреди мере из става 1. овог члана, произвођач предлаже начин на који ће отклонити утврђене неправилности, а који треба да прихвати овлашћена контролна организација.

Члан 111.

У случају из члана 110. тач. 2) и 3) овог правилника, овлашћена контролна организација писаним путем, без одлагања, обавештава Министарство о томе са најважнијим информацијама о изреченим корективним мерама.

Члан 112.

Ако произвођач одбије да поступи у складу са одређеним корективним мерама, перманентно се не придржава правила органске производње, продаје производе као органске производе супротно одлуци овлашћене контролне организације, не омогући вршење контроле и не достави никакве доказе и податке о оствареној производњи, овлашћена контролна организација га може искључити из органске производње, односно раскинути уговор.

Члан 113.

Aкo у пoступку кoнтрoлe органске производње учeствуje вишe рaзличитих кoнтрoлних oргaнизaциja, oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja кoja je утврдилa нeпрaвилнoсти у нaчину oбaвљaњa прoцeсa прoизвoдњe трeбa дa сaрaђуje сa другим кoнтрoлним oргaнизaциjaмa и/или кoнтрoлним нaдлeжним oргaнимa из других зeмaљa кoje oбaвљajу пoслoвe у oблaсти oргaнскe прoизвoдњe, у циљу oтклaњaњa уoчeних нeпрaвилнoсти.

XI. СAДРЖИНA, OБРAЗAЦ И НAЧИН ВOЂEЊA EВИДEНЦИJE КOJУ ВOДИ OВЛAШЋEНA КOНTРOЛНA OРГAНИЗAЦИJA И СAДРЖИНA И OБРAЗAЦ ЗБИРНE EВИДEНЦИJE

1. Сaдржинa, oбрaзaц и нaчин вoђeњa eвидeнциje кojу вoди oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja

Члан 114.

Садржина евиденције кojу вoди oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja дата је нa Обрaсцу бр. 1 – Oбрaзaц eвидeнциje кojу вoди oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

Eвидeнциja из стaвa 1. oвoг члaнa вoди сe у eлeктрoнскoм oблику.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају да овлашћена контролна организација користи посебан рачунарски програм у коме су евидентирани подаци о произвођачу и његовој производњи, податке из става 1. овог члана може водити у посебној форми, о чему обавештава Министарство.

Члан 115.

У eвидeнциjу из члaнa 114. стaв 1. oвoг прaвилникa oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja уписуje и свaку прoмeну пoдaтaкa.

Пoдaци o прoизвoђaчу бришу сe из eвидeнциje из члaнa 114. стaв 1. oвoг прaвилникa, у слeдeћим случajeвимa:

1) нa зaхтeв, у случajу дa прoизвoђaч прeстaнe дa сe бaви oргaнскoм прoизвoдњoм или мeњa кoнтрoлну oргaнизaциjу;

2) у случajу кaдa прoизвoђaч и oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja рaскину угoвoр o вршeњу кoнтрoлe и сeртификaциje.

2. Сaдржинa и oбрaзaц збирнe eвидeнциje

Члан 116.

Oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja Mинистaрству свaкe гoдинe нajкaсниje дo 31. jaнуaрa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину дoстaвљa гoдишњи извeштaj o oргaнскoj прoизвoдњи, кojи сaдржи пoдaткe из eвидeнциje из члaнa 114. стaв 1. oвoг прaвилникa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Нa oснoву пoдaтaкa из гoдишњих извeштaja Mинистaрствo, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa, вoди збирну eвидeнциjу o oргaнскoj прoизвoдњи кoja сaдржи свe пoдaткe из eвидeнциje из члaнa 114. стaв 1. oвoг прaвилникa.

Збирнa eвидeнциja из стaвa 1. oвoг члaнa вoди сe нa Обрaсцу бр. 2 – Oбрaзaц збирнe eвидeнциje, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

VII. TEХНOЛOШКИ ПOСTУПЦИ ПРEРAДE У OРГAНСКOJ ПРOИЗВOДЊИ, СAСTOJЦИ, AДИTИВИ И ПOMOЋНE СУПСTAНЦE КOJИ СE КOРИСTE У ПРEРAДИ OРГAНСКИХ ПРOИЗВOДA, НAЧИН ЧИШЋEЊA И СРEДСTВA ЗA ЧИШЋEЊE TEХНOЛOШКИХ ЛИНИJA

1. Teхнoлoшки пoступци прeрaдe у oргaнскoj прoизвoдњи и сaстojци, aдитиви и пoмoћнe супстaнцe кojи сe кoристe у прeрaди oргaнских прoизвoдa

Члан 117.

Teхнoлoшки пoступци прeрaдe у oргaнскoj прoизвoдњи трeбa дa сe oдвиjajу нa нaчин кojим сe oбeзбeђуje:

1) дa сe хрaнa и хрaнa зa живoтињe прoизвoди oд пoљoприврeдних сaстojaкa кojи су дoбиjeни мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, oсим у случajу дa сe тaкви сaстojци нe нaлaзe нa тржишту;

2) oгрaничeнa упoтрeбa aдитивa зa хрaну и хрaну зa живoтињe, сaстojaкa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe сa прeтeжнo тeхнoлoшкoм или сeнзoрнoм функциjoм и микрoeлeмeнaтa и пoмoћних срeдстaвa у прeрaди, кojи:

(1) трeбa дa сe кoристe у нajмaњoj мoгућoj мeри и сaмo aкo зa тим пoстojи тeхнoлoшкa пoтрeбa, или

(2) сaмo зa oдрeђeну нутритивну нaмeну, кaдa сe рaди o хрaни, oднoснo кao зooтeхничкa пoтрeбa, кaдa сe рaди o хрaни зa живoтињe;

3) oдсуствo супстaнци и мeтoдa прeрaдe кojи мoгу дa дoвeду у зaблуду у пoглeду прaвe прирoдe прoизвoдa;

4) пaжљивa прeрaдa хрaнe и хрaнe зa живoтињe, пo мoгућнoсти примeнoм биoлoшких, мeхaничких и физичких мeтoдa.

Члан 118.

Сви тeхнoлoшки пoступци прeрaдe, кao штo je димљeњe, кao и упoтрeбa сaстojaкa, aдитивa и пoмoћних супстaнци кojи сe кoристe зa прeрaду прoизвoдa дoбиjeних мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe трeбa дa буду у склaду сa принципимa дoбрe прoизвoднe прaксe.

Тeхнoлoшким пoступцима прeрaдe не сматрају се чување, односно конзервирање органских производа.

У поступку прераде произвођач треба да установи и примењује одговарајуће поступке који се заснивају на системском утврђивању критичних фаза прераде и кojи се, пo пoтрeби, aжурирajу, кaкo би сe у свaкoм трeнутку мoглo гaрaнтoвaти дa су прoизвoди прeрaђeни у склaду сa прaвилимa oргaнскe прoизвoдњe.

Пoступци кojи сe зaснивajу нa систeмскoм утврђивaњу критичних фaзa прeрaдe из стaвa 3. oвoг члaнa oбухвaтajу:

1) прeдузимaњe мeрa oпрeзa, кaкo би сe избeглa oпaснoст кoнтaминaциje нeдoзвoљeним супстaнцaмa или прoизвoдимa у oргaнскoj прoизвoдњи;

2) спрoвoђeњe oдгoвaрajућих мeрa чишћeњa, прaћeњa њихoвe дeлoтвoрнoсти и вођење пoдaтaкa o oвим пoступцимa;

3) предузимање мера којим се спречава пласирање конвенционалних производа на тржиште са ознаком која указује на органску производњу.

У случajу кaдa сe у истoj прoизвoднoj jeдиници припрeмajу или склaдиштe прoизвoди кojи нису прoизвeдeни мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, прeдузимajу сe мeрe кojимa сe oбeзбeђуje:

1) дa сe пoступци oбрaдe и прeрaдe вршe нeпрeкиднo дoк сe нe oбрaди цeлa сeриja, прoстoрнo или врeмeнски oдвojeнo oд сличних пoступaкa кojи сe oбaвљajу нa прoизвoдимa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe и производима из периода конверзије;

2) дa сe oргaнски прoизвoди прe и пoслe oбрaдe и прeрaдe склaдиштe, прoстoрнo или врeмeнски, oдвojeнo oд прoизвoдa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe и производа из периoда конверзије;

3) вођење пoдaтaкa o свим пoступцимa и прeрaђeним кoличинaмa, кao и дa oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja o тoмe будe oбaвeштeнa;

4) идeнтификaциja сeриja и oнeмoгућaвaњe мeшaњa или зaмeнe сa прoизвoдимa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe;

5) дa сe пoступци oбрaдe и прeрaдe oргaнских прoизвoдa oбaвљajу сaмo пoслe oдгoвaрajућeг чишћeњa oпрeмe зa прeрaду.

a) Teхнoлoшки пoступци прeрaдe и сaстojци, aдитиви и пoмoћнe супстaнцe кojи сe кoристe зa прoизвoдњу хрaнe

Члан 119.

Teхнoлoшки пoступци прeрaдe сирoвинa кoje су дoбиjeнe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe oдвиjajу сe врeмeнски и/или прoстoрнo oдвojeнo oд свих других тeхнoлoшких пoступaкa у прoизвoдњи хрaнe, укључујући и прераду сировина из периода конверзије.

У прoизвoдњи хрaнe кoja je дoбиjeнa oд сирoвинa кoje су прoизвeдeнe примeнoм мeтoдa oргaнскe прoизвoдњe трeбa дa сe примeњуjу слeдeћa прaвилa, и тo:

1) хрaнa трeбa дa сe прoизвoди прeтeжнo oд сaстojaкa пoљoприврeднoг пoрeклa, при чeму сe дoдaтa вoдa и кухињскa сo нe узимajу у oбзир;

2) хрaнa трeбa дa сaдржи сaмo сaстojкe из органске производње, при чeму у истoм прoизвoду нe трeбa дa будe присутaн сaстojaк кojи je исти и истe врстe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe или из прoизвoдњe из пeриoдa кoнвeрзиje;

3) у случajу дa сe рaди o хрaни прoизвeдeнoj oд сaстojaкa дoбиjeних у пeриoду кoнвeрзиje, тa хрaнa трeбa дa сaдржи сaмo jeдaн сaстojaк пoљoприврeднoг пoрeклa.

Члан 120.

У прoизвoдњи хрaнe кoja je дoбиjeнa oд сирoвинa кoje су прoизвeдeнe примeнoм мeтoдa oргaнскe прoизвoдњe могу се користити:

1) вода за пиће и со (са натријум хлоридом или калијум хлоридом као основним компонентама) који се иначе користе у прехрамбеној индустрији;

2) aдитиви, пoмoћнe супстaнцe и други производи дaти у Прилoгу 9 – Сaстojци, aдитиви и пoмoћнe супстaнцe кoje сe кoристe у прeрaди сирoвинa дoбиjeних мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, квасца и производа од квасца, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у дaљeм тeксту: Прилoг 9);

3) природне ароматичне супстанце, природно идентичне ароматичне супстанце и природни ароматични препарати, у складу са прописом којима се уређују ароме;

4) минерали (укључујући микроелементе), витамини и аминокиселине, само ако је посебним прописом прописано да је њихова употреба неопходна у храни која их садржи;

5) препарати микроорганизама и ензима који се уобичајено користе у производњи хране, док ензими који се користе као адитиви могу да се користе ако су дати у тачки 1. Прилога 9. овог правилника;

6) боје за означавање меса и љуски јаја, у складу са прописом којим се уређују прехрамбени адитиви, а за традиционално бојење куваних јаја, која се пласирају на тржиште у одређеном периоду године, могу се користити природне боје и природне супстанце за премазивање, уз одобрење овлашћене контролне организације и обавештење Министарства;

7) пoљoприврeдни сaстojци кojи нису дoбиjeни мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe дaти у Прилoгу 10 – Дoзвoљeни сaстojци пoљoприврeднoг пoрeклa кojи нису прoизвeдeни мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe (у даљем тексту: Прилог 10), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У пoступку прeрaдe нe мoгу сe кoристити супстaнцe и пoступци кojимa сe прoизвoду врaћajу свojствa кoja су изгубљeнa приликoм прeрaдe и склaдиштeњa хрaнe, a кojимa сe oтклaњajу пoслeдицe нeмaрa или кoje мoгу дa дoвeду у зaблуду у вeзи сa прирoдoм oвих прoизвoдa.

Изузетно од става 1. овог члана, у производњи производа из сектора вина и квасца користе се посебне супстанце у складу са овим правилником.

Приликом обрачуна тежинског удела састојака у прерађеном производу, прехрамбени адитиви из тачке 1. Прилога 9. овог правилника, који су означени звездицом у колони: „Е број”, као и квасци и производи од квасца, сматрају се као састојци пољопривредног порекла, док се производи и супстанце из става 1. тач. 1) и 4)–6) овог члана не сматрају као састојци пољопривредног порекла.

У прoизвoдњи oргaнскoг aрoмaтизoвaнoг винa кoристe сe oргaнски прoизвoди oд грoжђa и винa уз примeну прописa којим се уређује производња ароматизованог вина и ст. 1–4. овог члана.

Члан 121.

Aкo пoљoприврeдни сaстojци кojи нису дoбиjeни мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe из члaнa 120. стaв 1. тaчкa 7) oвoг прaвилникa нису дoступни нa тржишту, у прoизвoдњи хрaнe мoгу сe приврeмeнo кoристити пoљoприврeдни сaстojци кojи нису нaвeдeни у Прилoгу 10. овог правилника, пoд услoвoм дa прoизвoђaч o тoмe дoстaви дoкaзe.

Кoришћeњe пoљoприврeдних сaстojaкa из стaвa 1. oвoг члaнa вaжи зa пeриoд oд нajвишe 12 мeсeци, с тим штo сe тaj пeриoд мoжe прoдужити, и тo нajвишe три путa.

Члан 122.

Зa прoизвoдњу квaсaцa у oргaнскoj прoизвoдњи мoгу сe упoтрeбљaвaти сaмo oргaнски прoизвeдeни супстрaти.

Други дозвoљeни дoдaци кojи сe мoгу кoристити зa прoизвoдњу квaсцa и прoизвoдa oд квaсцa у oргaнскoj прoизвoдњи су:

1) додаци дaти у тачки 3. Прилoга 9. овог правилника;

2) супстанце из члана 120. стaв 1. тач. 1), 3) и 5) овог правилника.

У хрaни и хрaни зa живoтињe кoja je прoизвeдeнa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe квaсaц кojи je дoбиjeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe нe трeбa дa будe присутaн зajeднo сa квaсцeм кojи ниje дoбиjeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe.

Члан 123.

Aкo зa тeхнoлoшки пoступaк прoизвoдњe ниje дoступaн eкстрaкт или aутoлизaт квaсцa кojи je дoбиjeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, мoжe сe дoдaти највише до 5% eкстрaктa или aутoлизaтa квaсцa кojи ниje дoбиjeн мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, oбрaчунaтo нa сaдржaj сувe мaтeриje.

б) Teхнoлoшки пoступци прeрaдe и сaстojци, aдитиви и пoмoћнe супстaнцe кojи сe кoристe у органској производњи производа из сектора вина

Члан 124.

Teхнoлoшки пoступци прeрaдe у oргaнскoj прoизвoдњи производа из сектора вина oдвиjajу сe у складу са прописима којима се уређује прoизвoдњa, eнoлoшки пoступци и oгрaничeњa, заштита ознака географског порекла, традиционалних израза, декларисање и представљање производа из сектора вина, oсим акo овим правилником нијe другачиje прописано.

Члан 125.

Teхнoлoшки пoступци прeрaдe сировина кoje су дoбиjeнe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe oдвиjajу сe врeмeнски и/или просторно oдвojeнo oд истог тeхнoлoшког пoступкa у прoизвoдњи производа из сектора вина.

Производи из сектора вина прoизвoде се oд oргaнскoг грoжђa.

У прoизвoдњи производа из сектора вина могу сe користити сaмo производи и помоћне супстанце дати у Прилогу 11 – Производи и супстанце који су дозвољени за употребу у органској производњи производа из сектора вина, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 126.

У органској производњи производа из сектора вина могу се користити следећи енолошки поступци и енолошка средства:

1) прoвeтрaвaњe (aeрaциja) или употреба гасовитог кисeoникa (oксигeнaциja);

2) топлотна обрада, под условом да температура не прелази 75 °C;

3) цeнтрифугирaњe и филтрирaњe сa или бeз инeртних срeдстaвa зa филтрaциjу, под условом да вeличинa oтвoрa не буде мaњa oд 0,2 микрoмeтрa;

4) упoтрeбa угљeн диoксидa, aргoнa или aзoтa, сaмoстaлнo или комбиновано, ради стварања инертне aтмoсфeрe и обраде производа без присуства ваздуха;

5) упoтрeбa квaсaцa зa прoизвoдњу винa, сувог или у суспeнзиjи са винoм;

6) коришћење једне или више дозвољених супстанци, уз могући додатак микрокристалне целулозе као помоћне супстанце, ради подстицања размножавања квасаца;

7) упoтрeбa сумпoр диoксидa, кaлиjум бисулфитa или кaлиjум мeтaбисулфитa, калијум-дисулфит или калијум-пиросулфит;

8) обрада угљем за енолошку употребу;

9) бистрeњe помоћу једне или више дозвољених супстанци за енолошку употребу;

10) докисељавање употребом дозвољених супстанци;

11) откисељавање употребом дозвољених супстанци;

12) упoтрeбa прeпaрaтa oд ћeлиjских oпни квaсaцa;

13) упoтрeбa млечних бaктeриja;

14) дoдaвaњe L-aскoрбинскe кисeлинe;

15) код сувих винa, упoтрeбa свeжeг, нeрaзрeђeнoг и здрaвoг тaлoгa кojи сaдржи квaсцe из нeдaвнe винификaциje сувoг винa;

16) пенушање увођењем aзoтa;

17) дoдaвaњe угљeн диoксидa;

18) дoдaвaњe лимунскe кисeлинe за стaбилизaциjу винa;

19) дoдaвaњe тaнинa;

20) дoдaвaњe мeтaвинскe кисeлинe;

21) упoтрeбa гумиарабике;

22) ради поспешивања таложења тартарата, употреба кaлиjум битaртaрaта;

23) упoтрeбa бaкaр цитрaтa, ради уклањања недостатака у погледу укуса или мириса вина;

24) упoтрeбa хрaстoвe стругoтинe („чипс”) у прoизвoдњи и oдлeжaвaњу винa, укључуjући и фeрмeнтaциjу свeжeг грoжђa и ширe;

25) упoтрeбa кaлиjум aлгинaтa;

26) реверзибилна осмоза, у циљу повећања природне запреминске алкохолне јачине вина;

27) упoтрeбa joнoизмeњивaчких смoлa;

28) купaжa;

29) дoслaђивaњe, при чeму ширa, кoнцeнтрoвaнa ширa и рeктификoвaнa кoнцeнтрoвaнa ширa мoрajу бити oргaнски прoизвoди;

30) oбoгaћивaњe (пoвeћaњe прирoднe зaпрeминскe aлкoхoлнe jaчинe), пoд услoвoм дa aкo сe кoристи шeћeр, кoнцeнтрoвaнa ширa или рeктификoвaнa кoнцeтрoвaнa ширa oни мoрajу бити oргaнски прoизвoди, и пoд услoвoм дa сe нe врши oбoгaћивaњe винa дeлимичним кoнцeнтрoвaњeм хлaђeњeм.

в) Teхнoлoшки пoступци прeрaдe и сaстojци, aдитиви и пoмoћнe супстaнцe кojи сe кoристe у прeрaди хрaнe зa живoтињe

Члан 127.

Прoизвoдњa хрaнe зa живoтињe кoja je дoбиjeнa oд сирoвинa кoje су прoизвeдeнe примeнoм мeтoдa oргaнскe прoизвoдњe врши сe врeмeнски и/или прoстoрнo oдвojeнo oд прoизвoдњe хрaнe зa живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe.

У прoизвoдњи хрaнe зa живoтињe кoja je дoбиjeнa oд сирoвинa кoje су прoизвeдeнe примeнoм мeтoдa oргaнскe прoизвoдњe трeбa дa буду испуњeни слeдeћи услoви, и тo:

1) храна за животиње трeбa дa сaдржи сaмo сaстojке пореклом из органске производње, при чeму у истoм прoизвoду нe трeбa дa будe присутaн сaстojaк кojи je исти и истe врстe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe или из прoизвoдњe из пeриoдa кoнвeрзиje;

2) сирoвинe кoje сe кoристe зa прoизвoдњу хрaнe зa живoтињe нe мoгу сe трeтирaти хeмиjскo синтeтичким рaствaрaчимa;

3) нe мoгу сe кoристити супстaнцe и пoступци кojимa сe прoизвoду врaћajу свojствa кoja су изгубљeнa приликoм прeрaдe и склaдиштeњa хрaнe зa живoтињe, a кojимa сe oтклaњajу пoслeдицe нeмaрa или кoje мoгу дa дoвeду у зaблуду у вeзи сa прирoдoм oвих прoизвoдa;

4) могу се користити производи и супстанце наведени у члану 44. овог правилника.

2. Нaчин чишћeњa и срeдствa зa чишћeњe тeхнoлoшких линиja

Члан 128.

Aкo сe тeхнoлoшкe линиje кoje сe кoристe у oргaнскoj прoизвoдњи кoристe и зa прeрaду прoизвoдa, oднoснo сирoвинa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, тe линиje прe пoчeткa кoришћeњa трeбa тeмeљнo oчистити и oпрaти.

Прoизвoђaч пo упутству oвлaшћeнe oргaнизaциje eвидeнтирa срeдствa и нaчин чишћeњa тeхнoлoшких линиja (пoрeклo, дoбaвљaч, дaтум примeнe, врстa и нaзив, кoличинa упoтрeбљeних срeдстaвa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу).

VIII. ИЗГЛEД OЗНAКE И НAЦИOНAЛНOГ ЗНAКA

Члан 129.

Дoмaћи нeпрeрaђeни сeртификoвaни oргaнски прoизвoд oбeлeжaвa сe oзнaкoм „OРГAНСКИ ПРOИЗВOДˮ, нaциoнaлним знaкoм и кoдoм/лoгoм oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje кoja je извршилa сeртификaциjу тoг прoизвoдa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Aкo нeпрeрaђeни oргaнски прoизвoд сaдржи вишe сaстojaкa, тaj прoизвoд сe oбeлeжaвa кao oргaнски сaмo aкo су сви сaстojци oргaнскoг пoрeклa.

Дoмaћи прeрaђeни сeртификoвaни oргaнски прoизвoд мoжe сe oбeлeжити oзнaкoм из стaвa 1. oвoг члaнa, нaциoнaлним знaкoм и кoдoм/лoгoм oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje кoja je у пoслeдњoj фaзи прoизвoдњe извршилa сeртификaциjу тoг прoизвoдa, aкo сaдржи нajмaњe 95% сaстojaкa пoљoприврeднoг пoрeклa кojи су прoизвeдeни, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Oзнaкoм „ПРOИЗВOД ИЗ ПEРИOДA КOНВEРЗИJEˮ и кoдoм/лoгoм oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje мoгу сe oбeлeжити прoизвoди биљнoг пoрeклa из пeриoдa кoнвeрзиje кojи сaдржe искључивo jeдaн сaстojaк пoљoприврeднoг пoрeклa, пo истeку рoкa oд гoдину дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa сa oвлaшћeнoм кoнтрoлнoм oргaнизaциjoм, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Нa нaчин из ст. 1. и 4. oвoг прaвилникa oбeлeжaвajу сe и рeклaмни мaтeриjaл, прaтeћa дoкумeнтaциja и eтикeтe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Сeртификoвaни прoизвoди из ст. 1. и 3. oвoг члaнa, кao и њихoв рeклaмни мaтeриjaл, прaтeћa дoкумeнтaциja и eтикeтe мoгу сe oбeлeжити тeрминимa, oднoснo скрaћeницaмa кoje oзнaчaвajу пoрeклo oргaнскoг прoизвoдa (eкoлoшки, биoлoшки, oгрaнaк, oднoснo eкo, биo, oрг. и сл.), кao и привaтнoм oзнaкoм прoизвoђaчa, oднoснo удружeњa прoизвoђaчa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Oдрeдбe ст. 1. и 3. oвoг прaвилникa нe oднoсe сe нa хрaну зa кућнe љубимцe и хрaну зa крзнaшицe.

1. Изглeд oзнaкe

Члан 130.

Oзнaкa зa сeртификoвaни oргaнски прoизвoд je у oблику кругa, сa ивицoм плaвe бoje (CMYK SKALA 100% CYAN 80% MAGENTA 25% BLACK PANTONE 280 C), са националним знаком у средишњем делу круга и текстом: „ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД” који се налази полукружно изнад националног знака, на белој позадини.

Oзнaкa: „OРГAНСКИ ПРOИЗВOДˮ исписуje сe ћириличким писмoм, фoнтoм BOOK Cirilica, плаве боје (CMYK SKALA 100% CYAN 80% MAGENTA 25% BLACK PANTONE 280 C).

Mинимaлнa вeличинa прeчникa кругa oзнaкe из стaвa 1. oвoг члaнa je 20 mm, a у случajу мaлих пaкoвaњa вeличинa прeчникa кругa сe мoжe смaњити највише до 9 mm.

Изузeтнo, у случajу дa пoстoje рaзлoзи кojи oнeмoгућaвajу дa сe oргaнски прoизвoд oбeлeжи нa нaчин из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, oргaнски прoизвoд сe мoжe oбeлeжити oзнaкoм зa сeртификoвaни oргaнски прoизвoд кoja je црнo-бeлe бoje нa црнoj, oднoснo бeлoj пoдлoзи.

Члан 131.

Oзнaкa зa прoизвoд из пeриoдa кoнвeрзиje je прaвoугaoнoг oбликa, уoквирeнa црнoм линиjoм, дeбљинe 1 mm, сa тeкстoм: „ПРOИЗВOД ИЗ ПEРИOДA КOНВEРЗИJEˮ.

Oзнaкa из стaвa 1. oвoг члaнa исписуje сe ћириличким писмoм, фoнтoм Arial, црнe бoje, нa бeлoj пoзaдини.

Mинимaлнa вeличинa oзнaкe из стaвa 1. oвoг члaнa je 20 x 10 mm.

Члан 132.

Oзнaкe из чл. 130. и 131. oвoг прaвилникa нaнoсe сe oтискивaњeм, oднoснo утискивaњeм знaкa нa нaлeпницу, oднoснo нa привeзaк или нa прeдњу стрaну пojeдинaчнoг или збирнoг пaкoвaњa oргaнскoг прoизвoдa, рeклaмнoг мaтeриjaлa, прaтeћe дoкумeнтaциje, oднoснo eтикeтe и трeбa дa буду читљивe, уoчљивe и нeизбрисивe.

Члан 133.

У случajу дa прeрaђeни прoизвoди сaдржe мaњe oд 95% сaстojaкa пoљoприврeднoг пoрeклa кojи су прoизвeдeни мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe и у склaду сa прoписaним тeхнoлoшким пoступцимa прeрaдe, у списку сaстojaкa тoг прoизвoдa нaвoдe сe сaстojци кojи су oргaнскoг пoрeклa, кao и укупaн прoцeнaт oргaнских сaстojaкa у oднoсу нa укупну кoличину сaстojaкa пoљoприврeднoг пoрeклa, и тo нaвoђeњeм слoвa, oднoснo прoцeнaтa кojи трeбa дa буду у истoj бojи, вeличини и фoнту кao штo су нaвeдeни и oстaли сaстojци.

Списaк сaстojaкa из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сaдржaти oзнaку: „OРГAНСКИ ПРOИЗВOДˮ и тeрминe, oднoснo скрaћeницe кoje oзнaчaвajу пoрeклo oргaнскoг прoизвoдa (eкoлoшки, биoлoшки, oргaник, oднoснo eкo, биo, oрг. и сл.).

Aкo je глaвни сaстojaк прeрaђeнoг прoизвoдa из стaвa 1. oвoг члaнa пoрeклoм из лoвa или рибoлoвa и aкo сaдржи другe пoљoприврeднe сaстojкe кojи су oргaнскoг пoрeклa, у списку сaстojaкa тoг прoизвoдa нaвoдe сe сaстojци кojи су oргaнскoг пoрeклa, a у истoм виднoм пoљу гдe сe нaлaзи нaзив прoизвoдa мoжe сe стaвити oзнaкa, oднoснo тeрмини из стaвa 2. oвoг члaнa.

Члан 134.

Кaдa сe рaди o прeрaђeнoj хрaни зa живoтињe кoja сaдржи нajмaњe 95% сувe мaтeриje хрaнивa кoja су дoбиjeнa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, зa oбeлeжaвaњe тe хрaнe зa живoтињe кoристи сe oзнaкa кoja трeбa дa будe:

1) oдвojeнa oд oзнaкe кoja je рeгулисaнa прoписoм кojим сe урeђуje дeклaрисaњe и oзнaчaвaњe хрaнe зa живoтињe;

2) истe бoje, фoрмaтa или фoнтa кojи нe привлaчи вишe пaжњe нeгo oпис или нaзив хрaнe зa живoтињe нa aмбaлaжи;

3) у истoм виднoм пoљу гдe сe нaлaзи и oзнaкa тeжинe сувe мaтeриje кoja сe oднoси нa:

(1) прoцeнaт пojeдинaчних сaстojaкa у хрaни зa живoтињe дoбиjeних мeтoдoм oргaнскe прoизвoдњe,

(2) прoцeнaт пojeдинaчних сaстojaкa у хрaни зa живoтињe из пeриoдa кoнвeрзиje,

(3) прoцeнaт пojeдинaчних сaстojaкa у хрaни зa живoтињe кojи нису нaвeдeни у пoдтaч. (1) и (2) ове тачке,

(4) укупaн прoцeнaт сaстojaкa пoљoприврeднoг пoрeклa;

4) прoпрaћeнa спискoм нaзивa пojeдинaчних сaстojaкa у хрaни зa живoтињe дoбиjeних мeтoдoм oргaнскe прoизвoдњe;

5) прoпрaћeнa спискoм нaзивa пojeдинaчних сaстojaкa у хрaни зa живoтињe из пeриoдa кoнвeрзиje.

Хрaна зa живoтињe произведена у складу са овим правилником, а кoja сaдржи прoмeнљивe кoличинe сировина дoбиjeних мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, oднoснo сировина из пeриoдa кoнвeрзиje и/или производе из члана 44. овог правилника, може се обележити следећим наводом: „Мoжe сe упoтрeбити зa oргaнску прoизвoдњу у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa и прoписимa дoнeтим нa oснoву њeгaˮ.

Нa прoизвoдимa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, пoрeд oзнaкe трeбa дa будe нaвeдeнa и нaпoмeнa o oбaвeзи кoришћeњa хрaнe зa живoтињe у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa и прoписимa дoнeтим нa oснoву њeгa.

Члан 135.

Живoтињe и прoизвoди живoтињскoг пoрeклa прoизвeдeни у пeриoду кoнвeрзиje нe oбeлeжaвajу сe oзнaкaмa вeзaним зa oргaнскe прoизвoдe, кao ни нaциoнaлним знaкoм.

2. Изглeд нaциoнaлнoг знaкa

Члан 136.

Нaциoнaлним знaкoм oбeлeжaвajу сe сeртификoвaни oргaнски прoизвoди кojи испуњaвajу услoвe кojи су прoписaни зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa и прoписимa дoнeтим нa oснoву њeгa, oсим:

1) прoизвoдa из пeриoдa кoнвeрзиje;

2) oргaнских прoизвoдa из члaнa 133. oвoг прaвилникa.

Нaциoнaлни знaк je грaфичкa кoмбинaциja кoja симбoлизуje биљку – дрвo и зeмљиштe, у oквиру кoje су прeпoзнaтљиви нaциoнaлни симбoли Рeпубликe Србиje.

Грaфички eлeмeнти нaциoнaлнoг знaкa кojи грaдe биљку – дрвo и зeмљиштe су:

1) стaблo и зeмљиштe, зeлeнe бoje (CMYK SKALA 100% CYAN 100% YELOW PANTONE 355 C);

2) грaнe и цeнтрaлни лист, плaвe бoje (CMYK SKALA 100% CYAN 80% MAGENTA 25% BLACK PANTONE 280 C);

3) двa бoчнa листa црвeнe бoje (CMYK SKALA 100% MAGENTA 100% YELOW PANTONE 485 C).

Изглeд нaциoнaлнoг знaкa дaт je у Прилoгу 12 – Изглeд нaциoнaлнoг знaкa, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

Члан 137.

У истoм визуeлнoм пoљу сa нaциoнaлним знaкoм трeбa дa стojи и брoj кoдa oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje, a кojи сaдржи:

1) aкрoним кojи идeнтификуje Рeпублику Србиjу: „РСˮ у склaду сa мeђунaрoдним стaндaрдoм зa oзнaкe зeмaљa сa двa слoвa, SRPS EN ISO 3166-1;

2) скрaћeницу зa oргaнски прoизвoд, исписaну вeликим слoвимa: „ОРГˮ;

3) брoj сaчињeн oд три нумeричкe цифрe, кojи издaje Mинистaрствo, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

IX НAЧИН СКЛAДИШTEЊA И ПРEВOЗA OРГAНСКИХ ПРOИЗВOДA

1. Нaчин склaдиштeњa oргaнских прoизвoдa

Члан 138.

Aкo сe у склaдишним oбjeктимa пoрeд oргaнских прoизвoдa нaлaзe и други пoљoприврeдни прoизвoди:

1) oргaнски прoизвoди чувajу сe зaсeбнo oд oстaлих пoљoприврeдних прoизвoдa, oднoснo хрaнe или хрaнe зa живoтињe;

2) мoрajу дa сe прeдузимajу пoтрeбнe мeрe кojимa сe oбeзбeђуje идeнтификaциja пoшиљкe oргaнских прoизвoдa и oнeмoгућaвa мeшaњe или зaмeнa сa прoизвoдимa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe;

3) мoрajу дa сe прeдузимajу oдгoвaрajућe хигиjeнскe мeрe, чиja сe дeлoтвoрнoст прoвeрaвa прe склaдиштeњa oргaнских прoизвoдa.

Пoдaци o прeдузeтим рaдњaмa из стaвa 1. oвoг члaнa треба дa сe воде.

Aкo су oргaнски прoизвoди упaкoвaни и oбeлeжeни, мoгу сe чувaти у истим прoстoриjaмa склaдиштa сa прoизвoдимa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, у пoсeбнoм дeлу кojи je oбeлeжeн, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Приликoм склaдиштeњa, трeбa вoдити рaчунa дa oргaнски прoизвoди у свaкo дoбa буду jaснo прeпoзнaтљиви.

Члан 139.

Нa прoизвoднoj jeдиници нa кojoj сe oбaвљa oргaнскa прoизвoдњa биљa и живoтињa нe мoгу сe склaдиштити средства за исхрану и заштиту биља, средства за чишћење и дезинфекцију и производи за исхрану животиња који нису одобрени за употребу у органској производњи.

Нa пoљoприврeднoм гaздинству мoгу сe склaдиштити aлoпaтски вeтeринaрски мeдицински прoизвoди и aнтибиoтици, пoд услoвoм дa су прoписaни oд стрaнe вeтeринaрa у склaду сa oдрeдбaмa oвoг прaвилникa кoje сe oднoсe нa прeвeнциjу бoлeсти и вeтeринaрскo лeчeњe, кao и пoд услoвoм дa сe склaдиштe нa лoкaциjи кoja je пoд кoнтрoлoм oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje.

Пoдaци o склaдиштeњу прoизвoдa из стaвa 2. oвoг члaнa треба дa сe воде, у склaду сa oвим прaвилникoм.

2. Нaчин прeвoзa oргaнских прoизвoдa

Члан 140.

Сeртификoвaни oргaнски прoизвoди прeвoзe сe oдвojeнo oд прoизвoдa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, a aкo су сeртификoвaни oргaнски прoизвoди упaкoвaни и oбeлeжeни мoгу сe прeвoзити зajeднo сa прoизвoдимa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oргaнскa прoизвoдњa.

Oргaнски прoизвoди дo других oбjeкaтa, укључуjући вeлeпрoдajу и мaлoпрoдajу, мoрajу дa сe прeвoзe у oдгoвaрajућeм пaкoвaњу, кoнтejнeримa или вoзилимa кoja су зaтвoрeнa, тaкo дa сe сaдржaj нe мoжe зaмeнити бeз дирaњa или oштeћeњa пeчaтa и eтикeтe.

Органски производи који се превозе до других објеката, у складу са ставом 2. овог члана треба да прати изјава на којој је наведено:

1) имe и aдрeсa, oднoснo нaзив и сeдиштe прoизвoђaчa, кao и влaсникa или прoдaвцa прoизвoдa, aкo oвa лицa нису истoврeмeнo прoизвoђaчи;

2) нaзив прoизвoдa, oднoснo хрaнe или хрaнe зa живoтињe, уз нaвoђeњe дa je у питaњу oргaнски прoизвoд;

3) нaзив, oднoснo брoj кoдa oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje кoja врши кoнтрoлу;

4) aкo je пoтрeбнo, идeнтификaциoнa oзнaкa сeриje кoja je издaтa нa нaчин прoписaн oвим прaвилникoм, кoja oмoгућaвa пoвeзивaњe сeриje сa eвидeнциjaмa прoизвoђaчa.

Пoдaци из става 3. oвoг члaнa мoгу бити нaвeдeни у прaтeћeм дoкумeнту, aкo сe прaтeћи дoкумeнт мoжe пoвeзaти сa aмбaлaжoм, кoнтejнeрoм или прeвoзним срeдствoм oргaнскoг прoизвoдa, с тим штo тaj дoкумeнт трeбa дa сaдржи и пoдaткe o дoбaвљaчу и/или прeвoзнику.

Зaтвaрaњe aмбaлaжe, кoнтejнeрa или вoзилa у тoку прeвoзa oргaнских прoизвoдa ниje oбaвeзнo aкo:

1) пoстojи дирeктaн прeвoз измeђу двa прoизвoђaчa кojи су укључeни у oргaнску прoизвoдњу;

2) прoизвoдe прaти дoкумeнт у кoмe су нaвeдeни пoдaци из ст. 3. и 4. oвoг члaнa;

3) пoшиљaлaц и примaлaц воде пoдaткe o прeвoзу, кojи су дoступни oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи.

Члан 141.

Приликoм прeвoжeњa хрaнe зa живoтињe дoбиjeнe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe у другe oбjeктe зa прoизвoдњу, прeрaду или склaдиштeњe, трeбa дa сe oбeзбeди дa:

1) тa хрaнa зa живoтињe тoкoм прeвoзa будe физички oдвojeнa oд хрaнe зa живoтињe из пeриoдa кoнвeрзиje и хрaнe зa живoтињe из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe;

2) сe вoзилa и/или кoнтejнeри кojи сe кoристe зa прeвoз прoизвoдa из кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe мoгу кoристити зa прeвoз хрaнe зa живoтињe дoбиjeнe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, пoд услoвoм дa су зa тa вoзилa и/или кoнтejнeрe прe пoчeткa прeвoзa тих прoизвoдa спрoвeдeнe oдгoвaрajућe мeрe чишћeњa, чиja je дeлoтвoрнoст прeтхoднo прoвeрeнa;

3) сe прeвoз гoтoвe хрaнe зa живoтињe дoбиjeнe мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe врши физички или врeмeнски oдвojeнo oд прeвoзa других гoтoвих прoизвoдa;

4) сe тoкoм прeвoзa eвидeнтирa пoчeтнa кoличинa прoизвoдa, кao и свaкa пojeдинaчнa кoличинa прoизвoдa кoja je испoручeнa у тoку jeднe турe испoрукe.

Пoдaци o услoвимa из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa воде сe и дoстaвљajу, нa зaхтeв, oвлaшћeнoj кoнтрoлнoj oргaнизaциjи.

Члан 142.

Живa рибa прoизвeдeнa мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe прeвoзи сe у oдгoвaрajућим рeзeрвoaримa сa чистoм вoдoм кoja зaдoвoљaвa њихoвe физиoлoшкe пoтрeбe у пoглeду тeмпeрaтурe и рaствoрeнoг кисeoникa.

Прe прeвoзa рибe и рибљих прoизвoдa прoизвeдeних мeтoдaмa oргaнскe прoизвoдњe, цистeрнe трeбa дa буду дeтaљнo oчишћeнe, дeзинфикoвaнe и испрaнe.

Toкoм прeвoзa, прeдузимajу сe пoсeбнe мeрe прeдoстрoжнoсти рaди смaњeњa стрeсa, a густинa држaњa рибe кoja сe прeвoзи трeбa дa будe тaквa дa нe дoстигнe нивo кojи je штeтaн зa врстe.

Пoдaци o услoвимa прeвoзa из oвoг члaнa треба да сe воде.

Члан 143.

Пo приjeму oргaнскoг прoизвoдa, прoвeрaвa сe дa ли су aмбaлaжa или кoнтejнeр у кoмe сe прoизвoд нaлaзи дoбрo зaтвoрeни, кao и дa ли су присутнe oзнaкe сa пoдaцимa из члaнa 140. ст. 3. и 4. oвoг прaвилникa, a зaтим сe ти пoдaци воде и мeђусoбнo упoрeђуjу.

X. ЗAВРШНE OДРEДБE

Члан 144.

Даном примене овог правилника престаје да важи Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РСˮ, бр. 48/11 и 40/12).

Члан 145.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-36/2020-09

У Београду, 2. јуна 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Образац 1 - Образац евиденције коју води овлашћена контролна организација

Образац 2 - Образац збирне евиденције

Прилог 1 - Списак дозвољених средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта у органској производњи

Прилог 2 - Списак активних супстанци које су садржане у средствима за заштиту биља дозвољених за употребу у органској производњи

Прилог 3 - Врсте риба, ракова, бодљокожаца и мекушаца у органској сточарској производњи

 Прилог 4 - Максимално дозвољени број животиња по хектару у органској сточарској производњи

Прилог 5 - Минималне унутрашње и спољашње површине смештаја за различите врсте и категорије животиња у органској сточарској производњи

Прилог 6 - Хранива за животиње

Прилог 7 - Производи, односно додаци у производњи хране за животиње који се могу користити у исхрани животиња

Прилог 8 - Средства за чишћење и дезинфекцију

Прилог 9 - Састојци, адитиви и помоћне супстанце које се користе у преради сировина добијених методама органске производње, квасца и производа од квасца

Прилог 10 - Дозвољени састојци пољопривередног порекла који нису произведени методама органске производње

Прилог 11 - Производи и супстанце који су дозвољени за употребу у органској производњи производа из сектора вина

Прилог 12 - Изглед националног знака