Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 249. ст. 6. и 8. и члана 250. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о хомологацији

"Службени гласник РС", бр. 129 од 28. децембра 2021, 110 од 30. септембра 2022, 23 од 24. марта 2023.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови о поступку и начину испитивања појединачно или серијски произведених моторних и прикључних возила, ближи услови o поступку и начину хомологационих испитивања и контроле саобразности новопроизведених возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, услови које мора испуњавати правно лице које врши испитивања појединачно произведених возила и начин провере испуњености услова од стране правног лица, услови које мора испуњавати правно лице које врши хомологациона испитивања односно контролу саобразности новопроизведених возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима и начин провере испуњености услова од стране правног лица, изглед, начин вођења, услови за упис и брисање из регистра привредних друштава и предузетника који могу да изврше појединачну производњу возила.

Овај правилник не примењује се на:

1) Возила и средства која од стране произвођача нису предвиђена за саобраћај на путевима;

2) Возила и средства за спортска такмичења;

3) Борбена возила војске и полиције;

4) Возила са погоном на педале са додатним електричним мотором чија је највећа снага мања или једнака 250 W и највећа конструктивна брзина мања од 25 km/h, а која нису декларисана као возила врсте L1;

5) Самобалансирајуће скутере;

6) Виљушкарска колица;

7) Превозна средства без места за седење.

Члан 2.

Појмови коришћени у овом правилнику имају следеће значење:

1) УН Правилник, у смислу овог правилника, је пропис којим се прописују једнообразни технички услови у складу са Споразумом о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа, који се односе на возила, уређаје, склопове и опрему возила (у даљем тексту: Споразум), као и поступци којима се проверава њихова испуњеност;

2) OECD кодови су посебни правилници (код од 2 до 10) за испитивања пољопривредних и шумских трактора односно њихове опреме и делова, усвојени од стране OECD – Организације за економску сарадњу и развој и укључују испитивања перформанси трактора, сигурности руковаоца (испитивање заштитних кабина и рамова) као и нивоа буке. Испитивања заштитних кабина и рамова према OECD кодовима у потпуности је препознато и хармонизовано са одговарајућим прописима Европске Уније (у даљем тексту: ЕУ прописи);

3) хомологационо испитивање јесте поступак утврђивања карактеристика типа возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима у складу са процедуром дефинисаном у одговарајућем УН Правилнику;

4) контрола саобразности је поступак прегледа документације и возила или репрезента типа возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима и утврђивања њихове саобразности са захтевима прописа Републике Србије, правилника Уједињених нација који се примењују у Републици Србији, одговарајућих прописа Европске уније и кодовима Организације за економску сарадњу и развој (OECD);

5) испитивање јесте поступак утврђивања једне или више карактеристика новопроизведеног возила или типа возила односно уређаја, склопова и опреме на возилима у складу са процедуром;

6) саобразност производње је скуп поступака који обезбеђују да сва возила, односно њихови уређаји, склопови и опрема на возилима буду саобразни са хомологованим типом;

7) вишестепена хомологација јесте поступак хомологације типа комплетираног или модификованог возила, на основу прихватања постојећих појединачних Саопштења о хомологацији некомплетног или базног возила и спроведених хомологационих испитивања у циљу издавања недостајућих Саопштења о хомологацији комплетираног или модификованог возила према УН Правилницима који се примењују у Републици Србији;

8) техничка служба је правно лице које испуњава прописане услове за спровођење хомологационих испитивања односно контролу саобразности односно појединачно одобрење возила, а које је овлашћено од стране Агенције за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција);

9) произвођач у смислу овог правилника је правно лице или предузетник које израђује возило односно уређај, склоп или опрему или лице које се представља као произвођач стављањем свог пословног имена, имена или назива, жига, неке друге препознатљиве ознаке или на други начин и обезбеђује предуслове за све процесе који се односе на хомологацију и саобразност производње;

10) представник произвођача је правно лице или предузетник које је произвођач овластио да га представља пред Агенцијом у пословима хомологације, контроле саобразности и вишестепене хомологације;

11) произвођач појединачно произведеног возила у Републици Србији у смислу овог правилника је правно лице или предузетник које поседује Решење односно Потврду Института за стандардизацију Србије о додељеној Међународној идентификационој шифри произвођача возила – WMI на основу које произвођач формира идентификациону ознаку возила – VIN (у даљем тексту: VIN) и које је пред Агенцијом одговорно за све процесе који се односе на појединачно произведено возило;

12) произвођачка таблица је налепница или плочица коју поставља произвођач возила или представник произвођача и на којој су наведени најмање следећи подаци: назив произвођача возила, идентификациона ознака возила,  ознака хомологације типа возила уколико постоји и информације о највећој дозвољеној маси возила односно скупа возила и највећој дозвољеној укупној маси возила односно скупа возила, највећим дозвољеним осовинским оптерећењима произвођача возила и највећим дозвољеним укупним осовинским оптерећењима возила односно скупа возила, како је применљиво према једнообразним техничким условима;

13) увозник је физичко или правно лице које увози новопроизведено возило, односно уређај, склоп или опрему у Републику Србију;

14) ЕУ Потврда о саобразности (у даљем тексту: COC докумeнт (EU Certificate of Conformity)) је писмени доказ издат од стране произвођача возила, којим се за свако возило потврђује да је произведено у складу са шемом хомологације типа целог возила (WVTA) и да испуњава захтеве који су били на снази у време његове производње;

15) новопроизведено возило у смислу овог правилника је возило које никада није регистровано, нити коришћено у јавном саобраћају односно возило коме је од прве регистрације прошло мање од шест месеци;

16) појединачно произведено возило је новопроизведено возило чија каросерија, односно шасија не постоји у производном програму неког од произвођача возила и које по врсти, марки и типу представља потпуно нови производ и за које се спроводи појединачно одобрење возила;

17) појединачно одобрење возила је поступак којим се проверава да ли појединачно комплетирано, модификовано или произведено возило испуњава прописе и УН Правилнике који се примењују у Републици Србији;

18) серијски произведено возило је новопроизведено возило хомологованог типа које произвођач серијски производи;

19) комплетно возило јесте свако новопроизведено возило хомологованог типа које је произведено у једној фази од стране једног произвођача, а које задовољава прописе и УН Правилнике, који се примењују у Републици Србији;

20) некомплетно возило јесте свако новопроизведено возило хомологованог типа које се подвргава додатним поступцима како би постало комплетирано возило;

21) комплетирано возило јесте свако новопроизведено возило хомологованог типа које је настало од некомплетног возила, а које задовољава прописе и УН Правилнике, који се примењују у Републици Србији;

22) базно возило јесте свако новопроизведено возило хомологованог типа које се подвргава додатним поступцима како би постало модификовано возило;

23) модификовано возило јесте свако новопроизведено возило хомологованог типа настало од базног возила на коме су накнадно извршене промене конструктивних карактеристика којимa се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила, као и остали видови модификација које се могу извршити, а које, у односу на извршене модификације, задовољава прописе и УН Правилнике, који се примењују у Републици Србији;

24) надграђивач јесте правно лице које некомплетно возило подвргава додатним поступцима са циљем добијања појединачно комплетираног возила;

25) модификатор јесте правно лице које базно возило подвргава додатним поступцима са циљем добијања појединачно модификованог возила;

26) извештај о хомологационом испитивању је извештај о испитивању који израђује техничка служба овлашћена за хомологациона испитивања као резултат хомологацоног испитивања, који садржи поред осталог и све елементе потребне за доделу Саопштења о хомологацији;

27) хомологациони записник је записник Агенције који се израђује у поступку административног утврђивања саобразности типа возила, односно типа уређаја, склопа или опреме на возилима и достављене произвођачке документације са захтевима одговарајућег УН Правилника, као и у поступку контроле саобразности производње;

28) извештај о контроли саобразности је Извештај о контролисању који издаје техничка служба овлашћена за контролу саобразности као резултат контроле саобразности и који је једнообразан за све техничке службе;

29) извештај о испитивању је документ који израђује техничка служба овлашћена за контролу саобразности или техничка служба овлашћена за хомологациона испитивања у поступку испитивања у циљу појединачног одобрења возила. Извештај о испитивању је део документације на основу које се врши контрола саобразности;

30) возило спремно за употребу је новопроизведено возило које има уграђене све потребне делове и уређаје, са могућношћу коришћења свих предвиђених функција, без заштитних фолија, деконзервирано и без значајних оштећења;

31) саопштење о хомологацији је исправа коју додељује Агенција, односно друга чланица потписница Споразума, а на основу поднетог основаног захтева, произвођачке документације и уколико је потребно, Извештаја о хомологационом испитивању и подразумева Саопштење о додељивању, проширењу, одбијању, повлачењу хомологације или престанку производње;

32) уверење (потврда) о одобрењу (у даљем тексту: Уверење о одобрењу) је исправа коју издаје Агенција, а којом се потврђује саобразност типа новопроизведеног возила, односно уређаја, склопа или опреме возила или саобразност новопроизведеног возила са прописаним условима за пуштање у саобраћај. Уверење о одобрењу издаје се као Уверење о појединачном одобрењу возила за појединачно комплетирана, модификована, произведена односно увезена возила или Уверење о одобрењу типа за тип серијски новопроизведеног возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима;

33) потврда о саобразности је писмени доказ издат од стране произвођача возила у Републици Србији, односно представника произвођача у Републици Србији, којим се за свако возило потврђује да је произведено у складу са Уверењем о одобрењу типа возила и да испуњава захтеве који су били на снази у време његове производње;

34) склапање возила јесте производња возила склапањем возила од елемената каросерије – оквира који је већ претходно произвео регистровани произвођач возила (са утиснутом идентификационом ознаком возила) и елемената погонског агрегата (ако је у питању моторно возило) такође већ произведеног од стране неког регистрованог произвођача агрегата (са утиснутом ознаком мотора), са уградњом уређаја и опреме који припадају одабраној шасији или каросерији;

35) осведочење знања јесте поступак утврђивања испуњеност услова у погледу поседовања адекватних вештина, специфичних техничких знања и искуства запослених лица у техничкој служби ради правилног вршења хомологационих испитивања, контроле саобразности односно појединачног одобрења возила.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 3.

Послови хомологације обухватају подношење захтева, достављање и преглед документације, издавање налога техничкој служби, хомологационо испитивање са издавањем извештаја и доделу одговарајућих Саопштења о хомологацији.

Послови контроле саобразности обухватају подношење захтева, достављање документације, преглед документације, издавање налога техничкој служби, контролу саобразности са издавањем извештаја и издавање Уверења о одобрењу.

Послови вишестепене хомологације обухватају подношење захтева, достављање и преглед документације, признавање Саопштења о хомологацији издатих за некомплетно, односно базно возило, издавање налога техничкој служби, хомологационо испитивање комплетираних или модификованих возила и доделу одговарајућих Саопштења о хомологацији.

Послови појединачног одобрења возила обухватају подношење захтева, достављање, преглед и одобравање документације, издавање налога техничкој служби (када је то потребно), испитивања појединачно комплетираног или модификованог возила или појединачно произведеног возила, контролу саобразности у циљу појединачног одобрења и издавање Уверења о одобрењу.

Послове из ст. 1–4. овог члана спроводи Агенција.

Хомологациона испитивања, као део послова из ст. 1. и 3. овог члана, обавља Агенција, односно техничка служба овлашћена од стране Агенције за хомологациона испитивања, а по налогу Агенције.

Контролу саобразности, као део послова из става 2. овог члана, обавља Агенција, односно техничка служба овлашћена од стране Агенције за контролу саобразности, а по налогу Агенције.

Испитивање и контролу саобразности појединачно комплетираног или модификованог возила као део послова из става 4. овог члана, обавља Агенција, односно техничка служба овлашћена од стране Агенције за појединачно одобрење возила, на основу поднетог захтева.

Испитивање и контролу саобразности појединачно произведеног возила, као део послова из става 4. овог члана, обавља Агенција, односно техничка служба овлашћена од стране Агенције за појединачно одобрење возила, на основу поднетог захтева.

Члан 4.

Хомологационим испитивањима подлежу сви типови серијски произведених возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима за која је донесен одговарајући УН Правилник.

Појединачном одобрењу возила подлежу комплетирана и модификована возила, као и појединачно произведена возила.

Поступку одобрења типа возила подлежу серијски произведена возила у Републици Србији врсте Т, Тm и R.

Контроли саобразности подлежу сви типови серијски произведених возила и сва појединачно комплетирана, модификована и произведена возила.

Члан 5.

За возила, средства, уређаје и склопове из члана 1. став 2. овог правилника, ако је то посебно прописано, Агенција може издати исправу којом потврђује да иста при увозу нису предмет хомологационих испитивања и контроле саобразности.

Члан 6.

Агенција, пре издавања исправе о хомологацији, може извршити контролу саобразности возила, средстава, уређаја и склопова из члана 1. став 2. овог правилника ради контроле или утврђивања одређених техничких карактеристика неопходних за доношење одлуке.

Члан 7.

Сва серијски новопроизведена возила врсте L, M, N, O, T, TR, Tm, R и S, пре пуштања у саобраћај у Републици Србији, морају имати Потврду о саобразности са подацима који су заједно са COC документом достављени Агенцији односно унети у информациони систем Агенције од стране произвођача возила у Републици Србији односно овлашћеног представника произвођача у Републици Србији.

Потврда о саобразности (Образац) одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уверење о појединачном одобрењу возила садржи све податке из Обрасца и изједначава се са Потврдом о саобразности.

*Службени гласник РС, број 23/2023

II. ХОМОЛОГАЦИОНА ИСПИТИВАЊА

Члан 8.

Хомологациона испитивања спроводе се за тип возила, односно уређаја, склопа или опреме возила.

Хомологациона испитивања возила могу се спроводити у једној фази у случају некомплетних и комплетних возила, или у више фаза као вишестепена хомологација у случају комплетираних или модификованих возила.

Члан 9.

Захтев за хомологацију возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима (у даљем тексту: Захтев за хомологацију) подноси произвођач, односно његов овлашћени представник.

Захтев за хомологацију садржи, нарочито:

1) oстраничени садржај достављене документације;

2) назив УН Правилника за који се захтева хомологација;

3) назив и адресу произвођача, односно овлашћеног представника произвођача;

4) изјаву о успостављању и одржавању система управљања квалитетом у складу са SRPS ISO 9001:2008;

5) назив и адресу погона за монтажу (уколико постоји);

6) фабричку или комерцијалну ознаку (марка);

7) марку, тип/варијанту/верзију и комерцијалну ознаку возила, односно уређаја, склопа и опреме на возилима;

8) начин формирања типа/варијанте/верзије, као и објашњење VIN ознаке (у случају возила);

9) изглед произвођачке и хомологационе таблице (уколико постоји) у случају возила;

10) фотографије репрезента типа возила.

Уз захтев за хомологацију подноси се произвођачка документација за хомологациона испитивања возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима (у три примерка). Произвођачка документација за хомологациона испитивања возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, сагласно са УН Правилником, мора садржати све податке и цртеже неопходне за спровођење хомологационог испитивања и доделу Саопштења о хомологацији.

Члан 10.

Хомологациона испитивања обавља Агенција, односно Техничка служба овлашћена за хомологациона испитивања према одговарајућем УН Правилнику.

На основу поднетог захтева за хомологацију, иницијалне процене система квалитета и прегледа достављене документације, Агенција може издати налог и проследити документацију Техничкој служби овлашћеној за одговарајуће хомологационо испитивање (у два примерка).

Ако постоји више Техничких служби овлашћених за хомологационо испитивање које је предмет поднетог захтева, Агенција издаје налог из става 4. овог члана Техничкој служби одабраној од стране подносиоца захтева, осим у поступку проширења односно одбијања хомологације типа возила, уређаја, склопа или опреме, које се обавља у Техничкој служби у којој је вршено хомологационо испитивање у поступку доделе хомологације типа.

Изузетно од става 1. овог члана, када УН Правилник то допушта, Техничка служба може бити лабораторија у оквиру произвођача, овлашћена за хомологациона испитивања према одговарајућем УН Правилнику, за потребе своје производње.

1. Хомологација типа возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима

Члан 11.

Техничка служба спроводи одабир репрезента типа возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, са циљем идентификације могућег најнеповољнијег случаја у смислу одговарајућег УН Правилника, а према спецификацији варијанти и верзија из достављене произвођачке документације за хомологациона испитивања. Одабир репрезента типа возила, односно репрезента типа уређаја, склопа или опреме на возилима врши се на начин којим се не стварају непотребне непогодности подносиоцу захтева, о чему Техничка служба обавештава Агенцију и подносиоца захтева.

Подносилац захтева доставља Техничкој служби одабрани репрезент типа возила спремног за употребу, односно завршен и у функцији репрезент типа уређаја, склопова и опреме на возилима.

Члан 12.

Техничка служба спроводи хомологационо испитивање достављеног репрезента типа, а према УН Правилнику дефинисаним налогом Агенције.

Локације на којима се спроводе хомологациона испитивања наведена су у записнику о овлашћивању, као саставном делу Решења о овлашћивању. Изузетно, уз образложени захтев Техничке службе, Агенција може одобрити да се хомологациона испитивања могу обавити и на другим локацијама.

На основу резултата добијених хомологационим испитивањем, Техничка служба сачињава Извештај о хомологационом испитивању.

Извештај о хомологационом испитивању садржи резултате испитивања и изјаву о саобразности са техничким спецификацијама из УН Правилника према ком је извршено испитивање, уз обавезно навођење серије амандмана и ознаке допуна УН Правилника у односу на које се даје изјава, податке неопходне за израду Саопштења о хомологацији, као и запис о одабиру варијанте или верзије типа према принципу најнеповољнијег случаја и образложење таквог одабира.

Извештај о хомологационом испитивању Техничка служба прослеђује Агенцији у електронској форми и у два штампана примерка, од којих један садржи и произвођачку документацију.

Техничка служба дужна је да документацију везану за хомологациона испитивања чува трајно и води евиденцију о поднетим захтевима, добијеним налозима, као и о издатим извештајима.

Члан 13.

На основу Извештаја о хомологационом испитивању, Агенција додељује Саопштење о додељивању, проширењу или одбијању хомологације чији је садржај и рок важења утврђен одговарајућим УН Правилником односно Споразумом. Уз Саопштење о додељивању хомологације Агенција додељује и потврду о усклађености („compliance statement”) управљања системом квалитета од стране произвођача. Потврда о усклађености мора садржати назив произвођача са монтажним погонима, опсег и садржај покривених УН Правилника, контролисану област, прегледана документа, датум иницијалне процене, односно датум следеће процене и контроле.

У случају већ додељене хомологације од стране Агенције, на основу поднетог захтева и достављене документације могуће је издавање Саопштења о проширењу или одбијању хомологације, за варијанте и верзије производа које нису обухваћене додељеном хомологацијом, односно повлачењу додељене хомологације.

Одлуку о томе да ли се Саопштење о проширењу, одбијању или повлачењу хомологације издаје на основу Извештаја о хомологационом испитивању односно хомологационог записника, а на основу поднетог захтева и достављене документације, доноси Агенција.

Саопштење о престанку производње Агенција додељује на основу поднетог захтева и достављене документације (уколико је применљиво) и сачињеног хомологационог записника.

Произвођач је дужан да обезбеди континуалну примену поступака којима се осигурава саобразност производње.

Послови контроле саобразности производње обухватају преглед достављене документације, израду хомологационог записника и издавање потврде о усклађености („compliance statement”).

Проверу поступака из става 5. овог члана и њихове примене спроводи Агенција, односно Техничка служба овлашћена за контролу саобразности производње по налогу Агенције, на начин како је то утврђено појединим УН Правилником.

Уколико се приликом контроле саобразности производње установи неусклађеност у односу на хомологовани тип, произвођач и Агенција спроводе мере на начин како је то утврђено УН Правилником. Агенција у том случају доноси одлуку о евентуално могућим корекцијама производње односно додељује Саопштење о повлачењу хомологације.

2. Вишестепена хомологација

Члан 14.

Правно лице које врши комплетирање или модификацију возила које је предмет вишестепене хомологације сматра се произвођачем возила.

Члан 15.

Произвођач возила из члана 14. овог правилника који врши комплетирање дефинише марку, тип, варијанту и верзију возила, који се не морају разликовати од података за некомплетно возило.

Произвођач возила из члана 14. овог правилника који врши модификацију дефинише марку, тип, варијанту и верзију возила, који се не морају разликовати од података за базно возило.

Када произвођач возила према ст. 1. и 2. овог члана задржава марку некомплетног или базног возила, дужан је да обезбеди сагласност произвођача некомплетног или базног возила.

Члан 16.

Комплетирано возило задржава VIN ознаку некомплетног возила.

Модификовано возило задржава VIN ознаку базног возила.

Произвођач возила из члана 14. овог правилника формира додатну произвођачку таблицу коју поставља на возило.

Члан 17.

За возило које је предмет вишестепене хомологације могу се прихватити појединачна Саопштења о хомологацији базног или некомплетног возила према УН Правилницима.

За возило које је предмет вишестепене хомологације спроводе се хомологациона испитивања према УН Правилницима чија појединачна Саопштења о хомологацији нису достављена или нису прихваћена на основу става 1. овог члана.

Хомологациона испитивања из става 2. овог члана у потпуности се спроводе сагласно одредбама чл. 11–13. овог правилника.

Контрола саобразности типа возила које је предмет вишестепене хомологације спроводи се сагласно одредбама чл. 38–43. овог правилника.

III. ПОЈЕДИНАЧНО КОМПЛЕТИРАНА, МОДИФИКОВАНА И ПРОИЗВЕДЕНА ВОЗИЛА

Члан 18.

За појединачно комплетирано, модификовано или појединачно произведено возило спроводи се појединачно одобрење возила.

У оквиру појединачног одобрења возила спроводи се преглед и одобравање документације, испитивања и контрола саобразности, а у циљу провере испуњености техничких захтева у односу на прописе и УН Правилнике.

Изузетно, појединачно одобрење возила може се вршити и за десет и више возила врсте M, N, O и R истог власника, марке, типа, варијанте, верзије и надградње односно модификације за која су у поднетом захтеву наведене идентификационе ознаке возила VIN.

Сва возила из става 3. овог члана морају имати Потврду о саобразности са подацима који су заједно са COC документом достављени Агенцији односно унети у информациони систем Агенције од стране надограђивача односно модификатора возила у Републици Србији.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 19.

Испитивања и контролу саобразности у циљу појединачног одобрења возила за потребе Агенције може спроводити Техничка служба овлашћена за појединачно одобрење возила у складу са чланом 3. ст. 8. и 9. овог правилника.

1. Одобрење појединачно комплетираног или модификованог возила

Члан 20.

Назив произвођача појединачно комплетираног или модификованог возила не мења се у односу на назив произвођача некомплетног или базног возила.

Члан 21.

Марка, тип, варијанта и верзија појединачно комплетираног возила не мењају се у односу на некомплетно возило.

Марка, тип, варијанта и верзија појединачно модификованог возила не мењају се у односу на базно возило.

Члан 22.

Појединачно комплетирано возило задржава VIN ознаку некомплетног возила.

Појединачно модификовано возило задржава VIN ознаку базног возила.

Произвођачка таблица појединачно комплетираног или модификованог возила задржава се са некомплетног или базног возила.

Надграђивач формира сопствену таблицу која садржи основне податке о надградњи утврђене Процедуром за дату врсту возила и поставља је на надградњу.

Модификатор формира сопствену таблицу која садржи основне податке о модификацији утврђене Процедуром за дату врсту возила и поставља је на возилу непосредно поред произвођачке таблице.

Члан 23.

Захтев за одобрење појединачно комплетираног или модификованог возила у Републици Србији подноси власник возила, односно правно или физичко лице које поседује овлашћење власника. Захтев се подноси Агенцији преко Техничке службе овлашћене за појединачно одобрење возила која подносиоцу захтева издаје потврду о пријему захтева.

Захтев из става 1. овог члана садржи, нарочито:

1) назив и адресу власника, односно овлашћеног правног или физичког лица;

2) назив, адресу и матични број надграђивача или модификатора;

3) марку, тип/варијанту/верзију и комерцијалну ознаку возила;

4) кратак опис спроведених поступака приликом комплетирања или модификације возила;

5) изјаву надграђивача или модификатора о испуњености других посебних односно посебно прописаних услова за надградњу, као и документацију која то потврђује;

6) изглед произвођачке таблице и фотографије возила.

Уз захтев за одобрење појединачно комплетираног или модификованог возила подноси се документација утврђена у Процедури (1–6.) за одговарајућу врсту возила (у даљем тексту: Процедура 1–6.). Процедура 1–6. (Прилог) одштампана је уз oвај правилник и чини његов саставни део. Изузетно, за специјална возила врсте M, N и O садржај документације одређује Агенција. Агенција је дужна да садржај документације за одобрење појединачно комплетираног или модификованог односно специјалног возила прилагоди доброј техничкој пракси и интересима корисника.

Документација из става 3. овог члана, мора бити одобрена од стране Техничке службе овлашћене за појединачно одобрење возила, а пре подвргавања возила поступцима надграђивача или модификатора.

Члан 24.

Техничка служба спроводи испитивања и контролу саобразности појединачно комплетираног или модификованог возила на основу Процедуре 1–6, за дату врсту возила, односно за специјална возила врсте M, N и O на основу процедуре коју одређује Агенција.

Испитивање мора обухватити све елементе и карактеристике возила које су промењене у односу на некомплетно или базно возило, а према захтевима прописа и УН Правилника.

Ако је предмет појединачног одобрења возило истог власника, марке, типа, варијанте, верзије и надградње односно модификације као возило за које је документација одобрена, прихватиће се Извештај или Извештаји о испитивању возила које је већ одобрено.

Локације на којима се спроводе испитивања и контрола саобразности из става 1. овог члана наведене су у записнику о овлашћивању, као саставном делу Решења о овлашћивању. Изузетно, уз образложен захтев, Агенција може одобрити да се испитивања и контрола саобразности могу обавити и на другим локацијама (нпр. код произвођача).

На основу испитивања која спроводи, Техничка служба израђује Извештај или Извештаје о испитивању појединачно комплетираног или модификованог возила, у складу са Процедуром 1–6. за дату врсту возила односно за специјална возила врсте M, N и O у складу са процедуром коју одређује Агенција. Након реализованих испитивања Техничка служба врши контролу саобразности и издаје Извештај о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења. Прилог Извештају о контроли саобразности су Извештај или Извештаји о испитивању.

Извештај о контроли саобразности који садржи и документацију појединачно комплетираног или модификованог возила Техничка служба прослеђује Агенцији у електронском облику. Извештаји о испитивању из става 5. овог члана налазе се код Техничке службе и могу се добити на захтев Агенције.

Техничка служба дужна је да достављену документацију чува 10 година, а трајно у електронском облику и води евиденцију о поднетим захтевима, добијеним налозима, као и о издатим извештајима.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 25.

На основу Извештаја о контроли саобразности појединачно комплетираног или модификованог возила који је издала Техничка служба и доказа о техничкој исправности, Агенција издаје Уверење о појединачном одобрењу возила без рока важности.

2. Одобрење појединачно произведеног возила

Члан 26.

Произвођач појединачно произведеног возила одређује марку, тип и комерцијалну ознаку.

Члан 27.

Произвођач појединачно произведеног возила одређује VIN ознаку где је применљиво, односно серијски број.

Произвођач појединачно произведеног возила формира произвођачку таблицу коју поставља на возило.

Члан 28.

Захтев за одобрење појединачно произведеног возила у Републици Србији подноси произвођач појединачно произведеног возила. Захтев се подноси Агенцији преко Техничке службе овлашћене за појединачно одобрење возила, која подносиоцу захтева издаје потврду о пријему захтева.

Захтев из става 1. овог члана садржи, нарочито:

1) назив, адресу и матични број произвођача појединачно произведеног возила;

2) марку, тип и комерцијалну ознаку возила;

3) изјаву произвођача о испуњености других посебних односно посебно прописаних услова за надградњу;

4) изглед произвођачке таблице и фотографије возила.

Уз захтев за одобрење појединачно произведеног возила подноси се документација утврђена у Процедури (4, 5, 6, 8, 9 и 10) за одговарајућу врсту возила (Прилог) које су одштампане уз oвај правилник и чине његов саставни део. Изузетно, за специјална возила врсте O за која садржај документације одређује Агенција. Агенција је дужна да садржај документације за одобрење појединачно произведеног возила прилагоди доброј техничкој пракси и задовољењу корисника.

Документација из става 3. овог члана, сачињена и потписана на прописан начин, мора бити одобрена од стране Техничке службе овлашћене за појединачно одобрење возила, а пре започињања производње возила, о чему Техничка служба обавештава Агенцију пре отпочињања поступка испитивања и контроле саобразности.

Члан 29.

Техничка служба спроводи испитивања и контролу саобразности појединачно произведеног возила на основу Процедуре (4, 5, 6, 8, 9 и 10) за дату врсту возила односно за специјална возила врсте O на основу процедуре коју одређује Агенција.

Испитивање мора обухватити све елементе и карактеристике возила у циљу задовољења захтева прописа и УН Правилника.

Техничка служба по потреби може захтевати од произвођача праћење производње по фазама током процеса производње возила.

Локације на којима се спроводе испитивања и контрола саобразности из става 1. овог члана наведене су у записнику о овлашћивању, као саставном делу Решења о овлашћивању. Изузетно, уз образложен захтев, Агенција може одобрити да се испитивања и контрола саобразности могу обавити и на другим локацијама (нпр. код произвођача).

На основу испитивања која спроводи, Техничка служба израђује Извештај или Извештаје о испитивању појединачно произведеног возила, у складу са Процедуром (4, 5, 6, 8, 9 и 10) за дату врсту возила односно за специјална возила врсте O у складу са процедуром коју одређује Агенција.

Извештај о испитивању кочења за појединачно произведена возила врсте О, R и Tm сачињава Техничка служба овлашћена за хомологациона испитивања у погледу кочења. Након реализованих испитивања Техничка служба врши контролу саобразности и издаје Извештај о контроли саобразности у циљу појединачног одобрења. Прилог Извештају о контроли саобразности су Извештај или Извештаји о испитивању.

Извештај о контроли саобразности који садржи и документацију Техничка служба прослеђује Агенцији у електронском облику. Извештаји о испитивању из става 6. овог члана налазе се код Техничке службе и могу се добити на захтев Агенције.

Техничка служба дужна је да достављену документацију чува 10 година, а трајно у електронском облику и води евиденцију о поднетим захтевима, добијеним налозима, као и о издатим извештајима.

Члан 30.

На основу Извештаја о контроли саобразности који је издала Техничка служба и доказа о техничкој исправности, Агенција издаје Уверење о појединачном одобрењу возила без рока важности.

IV. СЕРИЈСКИ ПРОИЗВЕДЕНА ВОЗИЛА ВРСТЕ Т, Tm и R у РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Члан 31.

За серијски произведена возила врсте Т, Tm и R у Републици Србији (у даљем тексту: возила Т, Tm и R) спроводи се одобрење типа возила.

У оквиру одобрења типа возила из става 1. овог члана спроводи се преглед и одобравање документације, испитивања и контрола саобразности, а у циљу провере испуњености техничких захтева.

Члан 32.

Испитивања и контролу саобразности у циљу одобрења типа возила Т, Tm и R за потребе Агенције може спроводити Техничка служба овлашћена за хомологациона испитивања и контролу саобразности возила у складу са чланом 3. ст. 6. и 7. овог правилника.

Члан 33.

Произвођач возила Т, Tm и R одређује марку, тип/варијанте/верзије и комерцијалне ознаке возила.

Члан 34.

Произвођач возила Т, Tm и R одређује серијски број возила на основу структуре серијског броја који одређује Агенција.

Произвођач возила Т, Tm и R формира произвођачку таблицу коју поставља на возило.

Члан 35.

Захтев за одобрење типа возила Т, Tm и R, произвођач возила, односно његов овлашћени представник, подноси Агенцији.

Захтев из става 1. овог члана садржи, нарочито:

1) остраничени садржај достављене документације;

2) назив, адресу и матични број произвођача возила односно овлашћеног представника произвођача;

3) назив и адресу погона за монтажу (уколико постоји);

4) фабричку или комерцијалну ознаку (марка);

5) марку, тип/варијанте/верзије и комерцијалне ознаке возила;

6) начин формирања типа/варијанте/верзије, као и објашњење серијског броја;

7) изглед произвођачке таблице;

8) фотографије репрезента типа возила.

Уз захтев за одобрење подноси се документација утврђена у Процедури (7, 8. и 9.), за одговарајућу врсту возила. Процедура 7. одштампана је уз oвај правилник (Прилог) и чини његов саставни део. Агенција је дужна да садржај документације за одобрење прилагоди доброј техничкој пракси и задовољењу корисника.

Документација из става 3. овог члана, мора бити одобрена од стране Техничке службе овлашћене за хомологациона испитивања и контролу саобразности, а пре започињања производње возила, о чему Техничка служба обавештава Агенцију пре отпочињања поступка испитивања и контроле саобразности.

На основу поднетог захтева и прегледа достављене документације, Агенција може издати налог и проследити документацију за испитивање и контролу саобразности Техничкој служби која је за то овлашћена.

Ако постоји више Техничких служби овлашћених за испитивање и контролу саобразности, Агенција издаје налог из става 5. овог члана Техничкој служби одабраној од стране подносиоца захтева, осим у поступку проширења типа возила Т, Tm и R – које се обавља у Техничкој служби у којој је вршено испитивање и контрола саобразности у поступку доделе одобрења типа.

Члан 36.

Техничка служба спроводи испитивања и контролу саобразности репрезента типа возила Т, Tm и R на основу Процедура 7, 8. и 9. за дату врсту возила.

Техничка служба спроводи одабир репрезента типа возила, са циљем идентификације могућег најнеповољнијег случаја у смислу прописаних услова, а према спецификацији варијанти и верзија из достављене произвођачке документације. Одабир репрезента типа возила, врши се на начин којим се не стварају непотребне непогодности подносиоцу захтева, о чему Техничка служба обавештава Агенцију и подносиоца захтева.

Подносилац захтева доставља Техничкој служби одабрани репрезент типа возила спремног за употребу.

Испитивање мора обухватити све елементе и карактеристике возила у циљу задовољења захтева прописа у Републици Србији.

Техничка служба по потреби може захтевати од произвођача праћење производње по фазама током процеса производње возила.

Локације на којима се спроводе испитивања и контрола саобразности из става 1. овог члана наведене су у записнику о овлашћивању, као саставном делу Решења о овлашћивању. Изузетно, уз образложен захтев, Агенција може одобрити да се испитивања и контрола саобразности могу обавити и на другим локацијама (нпр. код произвођача).

На основу испитивања која спроводи, Техничка служба израђује Извештај или Извештаје о испитивању типа возила Т, Tm и R, у складу са Процедуром 7, 8. и 9. за дату врсту возила.

Извештај о испитивању кочења серијски произведених возила врсте T, R и Tm сачињава Техничка служба овлашћена за хомологациона испитивања у погледу кочења.

Након реализованих испитивања, Техничка служба врши контролу саобразности и издаје Извештај о контроли саобразности у циљу одобрења типа. Прилог Извештају о контроли саобразности су Извештај или Извештаји о испитивању.

Извештај о контроли саобразности који садржи и документацију Техничка служба прослеђује Агенцији у електронском облику. Извештаји о испитивању из става 8. овог члана налазе се код Техничке службе и могу се добити на захтев Агенције.

Члан 37.

На основу Извештаја о контроли саобразности који је издала Техничка служба, Агенција издаје Уверење о одобрењу типа возила на рок не дужи од 12 (дванаест) месеци.

Произвођачи возила, њихових уређаја, склопова и опреме на возилима у Републици Србији, за које је Агенција доделила Уверење или Уверења о одобрењу типа производа, дужни су да Агенцији до 31. јануара текуће године доставе спискове произведених возила према VIN ознаци (серијском броју), односно евиденцију произведених уређаја, склопова и опреме на возилима за претходну календарску годину и то све према типу производа.

V. КОНТРОЛА САОБРАЗНОСТИ СЕРИЈСКИ ИЛИ ПОЈЕДИНАЧНО НОВОПРОИЗВЕДЕНИХ ВОЗИЛА, ОДНОСНО УРЕЂАЈА, СКЛОПОВА И ОПРЕМЕ НА ВОЗИЛИМА

Члан 38.

Контролом саобразности, сходно одредбама чл. 18–37. овог правилника, проверава се испуњеност техничких услова у складу са прописима из области безбедности саобраћаја на путевима.

Контрола саобразности возила из увоза односно возила произведених, склопљених, комплетираних или модификованих у Републици Србији спроводи се у односу на тип серијски или појединачно новопроизведеног комплетног, комплетираног или модификованог возила, ради стављања на тржиште, односно пуштања у саобраћај на путевима.

Контрола саобразности уређаја, склопова и опреме на возилима из увоза, уколико је посебно прописано, спроводи се у односу на тип одговарајућег уређаја, склопа и опреме возила, ради стављања на тржиште.

Члан 39.

Захтев за контролу саобразности садржи, нарочито:

1) назив и адресу подносиоца захтева;

2) марку, тип/варијанте/верзије и комерцијалне ознаке возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, као предмета контроле саобразности.

Захтев за контролу саобразности подноси се на обрасцу који је доступан на интернет страници Агенције.

Подносилац захтева може променити Техничку службу уз образложени захтев, писану сагласност представника произвођача односно увозника и уз сагласност Агенције.

Члан 40.

Подносилац захтева доставља Техничкој служби одговарајуће возило или репрезент типа возила спремног за употребу, односно репрезент типа уређаја, склопова и опреме на возилима. Изузетно контрола саобразности може се вршити на возилу у оквиру скупа возила, уколико је технички оправдано, о чему одлуку доноси Агенција.

Члан 41.

Техничка служба спроводи контролу саобразности документације и возила или репрезента типа возила односно уређаја, склопа и опреме на возилима.

Контрола саобразности се спроводи на локацијама Техничке службе, а може се спроводити и на локацијама које обезбеди подносилац захтева, ако су испуњени услови за њено несметано спровођење.

На основу спроведене контроле саобразности Техничка служба издаје Извештај о контроли саобразности.

Техничка служба доставља Извештај о контроли саобразности Агенцији у електронском облику. Уз Извештај о контроли саобразности у електронском облику посебно се доставља табела са специфицираним варијантама и верзијама, ако је применљиво врстама са подврстама возила, ознакама мотора и облицима каросерија предметног типа возила.

Члан 42.

На основу Извештаја о контроли саобразности Агенција издаје Уверење о одобрењу возила односно типа возила, односно уређаја, склопова и опреме возила на рок не дужи од 12 (дванаест) месеци.

Уверење о одобрењу возила, односно типа возила за серијски новопроизведена возила из увоза, представља исправу о хомологацији.

Произвођачи возила, њихових уређаја, склопова и опреме на возилима у Републици Србији, за које је Агенција доделила Уверење или Уверења о одобрењу типа производа, дужни су да Агенцији до 31. јануара текуће године доставе спискове произведених возила према VIN ознаци (серијском броју), односно евиденцију произведених уређаја, склопова и опреме на возилима за претходну календарску годину и то све према типу производа.

Члан 43.

Контрола саобразности документације и типа возила, односно уређаја, склопова и опреме возила који је већ био предмет контроле саобразности, уз достављање репрезента типа, спроводи се када су захтевом подносиоца специфициране нове варијанте и верзије у односу на већ издато Уверење о одобрењу типа возила, односно уређаја, склопова и опреме возила или када достављена документација, садржи битне измене у односу на претходну.

Контрола саобразности типа возила, односно уређаја, склопова и опреме возила који је већ био предмет контроле саобразности спроводи се без репрезента типа, када је дошло до промене носиоца документације или када достављена документација не садржи битне измене у односу на претходну.

Агенција може продужити важење Уверења о одобрењу типа возила, односно уређаја, склопова и опреме возила без контроле саобразности, ако на основу достављене документације установи да није било измена у односу на претходно достављену документацију односно када достављена документација не садржи битне измене у односу на претходну.

Када представник произвођача изда сагласност за коришћење документације другом увознику, Агенција може издати Уверење о одобрењу возила уколико је COC документ издат на основу нивоа документације обухваћене контролом саобразности типа возила.

VI. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ ХОМОЛОГАЦИОНА ИСПИТИВАЊА, КОНТРОЛУ САОБРАЗНОСТИ ОДНОСНО ИСПИТИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНО ПРОИЗВЕДЕНИХ ВОЗИЛА И НАЧИНИ ДОКАЗИВАЊА ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ

Члан 44.

Техничка служба се овлашћују у складу са једном или више од четири наведене категорије делатности, и то за:

1) Категорију A – као Техничка служба која спроводи испитивања наведена у УН Правилницима у сопственим објектима. Техничка служба која је oвлашћена за делатности категорије А може обављати испитивања из члана 10. став 2. овог правилника, као и спроводити или надзирати испитивања у складу са УН Правилницима за које је овлашћена, у објектима произвођача или његовог представника;

2) Категорију B – као Tехничка служба која надзире испитивања наведена у УН Правилницима која се спроводе у објектима произвођача или објектима неке треће стране;

3) Категорију C – као Tехничка служба која редовно процењује и надзире поступке произвођача за контролу саобразности производње;

4) Категорију D – као Tехничка служба која надзира или спроводи испитивања или контролисање у оквиру надзора саобразности производње.

Правно лице које подноси захтев за овлашћење за хомологационa испитивања према УН правилнику, мора да испуњава следеће услове и то:

1) да има запослена стручна лица која поседују адекватне вештине, специфична техничка знања и искуство из техничко-технолошких односно биотехничких наука, област потребна за примену УН правилника у погледу хомологационих испитивања ;

2) да има успостављен и да одржава систем менаџмента који одговара захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 (за категорију А) односно SRPS ISO/IEC 17020 (за категорије B и D) односно SRPS ISO/IEC 17021 (за категорију C).

Пре спровођења или надзирања било ког испитивања у објектима произвођача, његовог представника или неке треће стране, Техничка служба дужна је да докаже да су објекти у којима се врше испитивања и уређаји за мерење саобразни са условима за техничку службу категорије А из става 1. тачка 1) овог члана.

Члан 45.

Правно лице које подноси захтев за овлашћење за техничку службу за спровођење контроле саобразности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, мора да испуњава следеће услове, и то:

1) да је регистровано за обављање послова техничког испитивања и анализа, истраживања и развоја у техничко технолошким наукама;

2) да је пословање усклађено са стандардом система менаџмента који одговара захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020;

3) да има запослена стручна лица која поседују специфична техничка знања и искуства из техничко-технолошких односно биотехничких наука у погледу контроле саобразности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима, од којих најмање два доктора техничких наука из области машинства. Изузетно, контролу саобразности трактора, прикључних возила за трактор, радних машина за пољопривредне сврхе, односно уређаја, склопова и опреме трактора, може обављати и Техничка служба овлашћена за контролу саобразности возила која у оквиру запослених стручних лица има најмање два доктора пољопривредних наука из области пољопривредне технике;

4) да је овлашћена као Техничка служба за хомологациона испитивања за најмање три УН Правилника које не администрира иста Радна група при Светском форуму за хармонизацију правилника за возила (WP.29). Изузетно, контролу саобразности трактора,  прикључних возила за трактор, радних машина за пољопривредне сврхе, односно уређаја, склопова и опреме трактора, може обављати и Техничка служба овлашћена за контролу саобразности возила која је овлашћена као лабораторија за најмање један OECD код;

5) да структуру трошкова за спровођење контроле саобразности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима прилагоди пропису који уређује цене услуга које врши Агенција, до максималних износа.

Правно лице које подноси захтев за овлашћење за контролу саобразности уређаја, склопова и опреме на возилима мора да испуњава услов да је претходно овлашћена као Техничка служба за хомологациона испитивања за најмање један УН Правилник који утврђује услове за уређаје, склопове и опрему на возилима за које се овлашћује. Изузетно, контролу саобразности уређаја, склопова и опреме трактора, може обављати и Техничка службa овлашћенa за контролу саобразности возила која је овлашћенa као лабораторија за најмање један OECD код.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 46.

Правно лице које подноси захтев за овлашћење за појединачно одобрење возила мора да испуњава следеће услове, и то:

1) да је овлашћена као Техничка служба за контролу саобразности возила;

2) да је овлашћено правно лице за испитивање возила;

3) да има запослена стручна лица која поседују специфична техничка знања из техничко-технолошких односно биотехничких наука у погледу контролисања и испитивања појединачно комплетираног, модификованог или појединачно произведеног возила.

Члан 47.

Проверу испуњености услова за правно лице које подноси захтев за овлашћење за хомологациона испитивања спроводи Агенција за све подносиоце захтева, независно од њиховог правног статуса (независно правно лице, произвођач или надлежни државни орган за хомологацију друге државе који наступа у својству Техничке службе), на основу захтева правног лица према одговарајућем УН Правилнику и достављене документације. Пример захтева са спецификацијом потребне документације истакнут је на интернет страници Агенције.

Агенција формира Комисију за овлашћивање правних лица.

Испуњеност услова у погледу адекватних вештина, специфичних техничких знања и искуства из области хомологационих испитивања запосленоих лица доказује се непосредним осведочењем хомологационог(их) испитивања у просторијама подносиоца захтева, односно ако је применљиво на другим локацијама и за то пријављена лица и захтевану опрему Техничке службе, као и достављањем одговарајућег Извода из уписа у регистар који садржи опис делатности чиме се доказује статус правног лица.

Стручност и специфична техничка знања лица која спроводе хомологациона испитивања могу се доказати и важећим Сертификатом о акредитацији и важећим Обимом акредитације.

Испуњеност услова у погледу поседовања и одржавања система менаџмента за поједине категорије делатности Техничке службе може се доказати важећим Сертификатом о акредитацији и важећим Обимом акредитације.

Након завршене провере испуњености услова одржава се састанак Комисије за овлашћивање са подносиоцем захтева за овлашћење за техничку службу и писменим или усменим путем се предочавају коментари и закључци укључујући евентуалне несаобразности и позива се подносилац захтева да у договореном року одговори на исте. Комисија за овлашћивање узима у обзир одговоре подносиоца захтева и може по потреби затражити додатне доказе о предузетим активностима, укључујући додатна односно поновна осведочења.

Ако Агенција утврди да су сви захтеви испуњени, сачињава Извештај о овлашћивању и Решењем овлашћује правно лице као Техничку службу за хомологациона испитивања према одговарајућем УН Правилнику или његовом делу односно деловима. Један примерак Решења са потписаним Извештајем о овлашћивању доставља се Техничкој служби.

Члан 48.

Проверу испуњености услова правног лица које подноси захтев за овлашћење за контролу саобразности спроводи Агенција, на основу захтева правног лица и достављене документације.

Испуњеност услова у погледу одговарајуће регистрације правног лица у Републици Србији за обављање послова техничког испитивања и анализа, истраживања и развоја у техничко технолошким наукама доказује се подацима из регистра надлежног државног органа за регистрацију.

Испуњеност услова поседовања и одржавања система менаџмента који одговара захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020 може се доказати важећим Сертификатом о акредитацији и важећим Обимом акредитације.

Испуњеност услова у погледу поседовања специфичних техничких знања и искуства из области контроле саобразности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима доказује се непосредним осведочењем контроле саобразности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима и за то пријављена лица Техничке службе, као и достављањем диплома доктора техничких наука из области машинства за најмање две запослене особе.

Стручност и специфична техничка знања лица која спроводе контролу саобразности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима могу се доказати важећим Сертификатом о акредитацији и важећим Обимом акредитације.

Испуњеност услова у погледу поседовања овлашћења за хомологациона испитивања односно овлашћења као лабораторија за најмање један OECD код доказује се Решењем о овлашћивању правног лица за хомологациона испитивања које је издала Агенција односно доказа за овлашћење према OECD коду.

Ако Агенција утврди да су сви захтеви испуњени, Решењем овлашћује правно лице као Техничку службу за контролу саобразности возила, односно уређаја, склопова и опреме на возилима. Један примерак Решења доставља се Техничкој служби.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 49.

Проверу испуњености услова правног лица које подноси захтев за овлашћење за појединачно одобрење возила спроводи Агенција, на основу захтева правног лица и достављене документације.

Испуњеност услова у погледу поседовања овлашћења за контролу саобразности возила и овлашћења за правно лице за испитивање доказује се Решењем о овлашћивању које је издала Агенција.

Испуњеност услова у погледу стручности и специфичних техничких знања доказују се непосредним осведочењем појединачног одобрења возила и за то пријављених лица подносиоца захтева.

Ако Агенција утврди да су сви захтеви испуњени, Решењем овлашћује правно лице као Техничку службу за појединачно одобрење возила. Један примерак Решења доставља се Техничкој служби.

Члан 50.

Агенција сачињава план за проверу испуњености услова од стране свих овлашћених Техничких служби, тако да се репрезентативни узорци предмета овлашћења редовно преиспитују.

Проверу испуњености услова од стране овлашћене Техничке службе спроводи Агенција. Агенција формира комисију за проверу испуњености услова.

Извештај о овлашћивању односно Решења се преиспитују након периода који износи максимално три године од дана доношења Решења. Временски интервал између процена на лицу места, без обзира на то да ли је у питању поновно овлашћивање или провера испуњености услова, зависи од укупне активности Техничке службе у погледу послова из овог правилника.

Техничка служба је дужна да обавести Агенцију о променама које утичу на испуњеност услова по којима је додељено Решење о овлашћивању, најкасније у року од седам дана од дана настале промене.

Ако се приликом провере испуњености услова из става 2. овог члана утврди неиспуњеност неких од услова из чл. 44–46. овог правилника, Агенција одузима овлашћење Техничкој служби.

Овлашћење Техничкој служби одузима се и ако се утврди да се хомологациона испитивања, односно контрола саобразности, односно појединачно одобрење возила не обављају савесно или на прописан начин, или се хомологациона испитивања, контрола саобразности односно, послови из овог правилника изврше без налога односно без знања Агенције или се документација односно Извештаји користе на начин који није прописан овим правилником.

Ради достављања података о пословима Техничке службе и друге документације, штампања и архивирања извештаја и документације, као и вођења евиденције о пословима Техничке службе, Техничка служба користи информациони систем Агенције.

Агенција води евиденцију Техничких служби и објављује основне податке о Техничким службама на својој интернет страници.

VII. РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ МОГУ ДА ИЗВРШЕ ПОЈЕДИНАЧНУ ПРОИЗВОДЊУ ВОЗИЛА

Члан 51.

Агенција води регистар привредних друштава или предузетника који могу извршити појединачну производњу возила у Републици Србији у електронском облику и објављује га на својој интернет страници.

Захтев за упис у регистар подноси се Агенцији и мора да садржи најмање следеће податке:

1) пословно име;

2) матични број;

3) адресу седишта;

4) име и презиме одговорног лица у правном лицу;

5) електронску адресу (е-mail);

6) број контакт телефона правног лица.

Уз захтев из става 2. овог члана обавезно се прилаже изјава о спровођењу система квалитета у погледу производње.

Брисање из регистра врши се на основу захтева регистрованог привредног друштава или предузетника, односно на основу одлуке Агенције услед значајног техничког пропуста или злоупотребе овлашћења.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Одредбе члана 2. ст. 1, 3, 4, 5 и 6. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС”, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 – исправка, 63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18, 93/19, 2/20 – исправка и 64/21) престају да важе 1. марта 2023. године.

Одредбе члана 2. став 1. тач. 10) и 11), члана 4. став 1. тачка 1), члана 9. став 3, члана 17б и тач. 1.1 и 1.2 из Прилога 1. Правилника о испитивању возила („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16) престају да важе 1. марта 2023. године.

*Службени гласник РС, број 110/2022

Члан 53.

Правна лица која врше послове хомологационих испитивања односно контролу саобразности односно појединачног одобрења возила, на основу овлашћења издатог по захтеву поднетом до почетка примене овог правилника, настављају рад и дужна су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника – до почетка његове примене.

Члан 54.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2022. године, осим одредаба члана 7, чл. 18–30. и члана 50. став 7. који се примењују од 1. марта 2023. године.

*Службени гласник РС, број 110/2022

Број 011-00-00023/2021-03

У Београду, 23. децембра 2021. године

Министар,

Томислав Момировић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о хомологацији: "Службени гласник РС", број 110/2022-14

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

Образац - Потврда о саобразности

Прилог - Процедуре