На основу члана 29. став 3. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС”, број 6/20),

Министар културе и информисања доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим мерама заштите архивске грађе

"Службени гласник РС", број 29 од 25. марта 2021.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближе мере заштите архивске грађе.

Члан 2.

Мере заштите архивске грађе су: превентивна заштита, микрофилмовање, дигитализација, конзервација и рестаурација.

Члан 3.

Превентивна заштита је низ мера и поступака којима се успорава природно пропадање и спречава оштећење архивске грађе дејством физичких, хемијских и биолошких узрочника, природних сила и непогода, пожара и експлозија, ванредних ситуација, кварова на инсталацијама, услед неправилног транспорта, вандализма и неадекватног обезбеђења од крађе, и др.

Мере и поступци превентивне заштите односе се на безбедно чување, одабирање архивске грађе и издвајање ради уништења безвредног документарног материјала, коришћење, излагање, транспорт архивске грађе и документарног материјала, као и заштиту у ванредним ситуацијама.

Члан 4.

Мере заштите архивске грађе кроз микрофилмовање и дигитализацију је преформатирање архивске грађе на микрофилм или дигитални запис.

Микрофилм обезбеђује трајност, поузданост и аутентичност документа (архивске грађе).

Микрофилмовање архивске грађе обавља се у циљу: заштите архивске грађе од ратних разарања, елементарних непогода, физичко-хемијских и биолошких оштећења, допуне фондова и збирки (микрофилмују се у целини или делимично фондови или збирке који се чувају у другим архивима или установама културе и заштите у земљи или иностранству) и коришћења.

Дигитализација архивске грађе обавља се ради лакшег коришћења и заштите архивске грађе у архивима.

Циљеви дигитализације су: обезбеђивање доступности информација о архивској грађи, стварање нове и допуне постојеће документације о архивској грађи, промоција и представљање архивске грађе, повећање броја корисника архивске грађе, стварање нових садржаја и увођење нових услуга и размена података између установа заштите културних добара.

Члан 5.

Мере заштите архивске грађе кроз поступак конзервације и рестаурације представља очување и стручно одржавање архивске грађе кроз конзерваторско-рестаураторске послове које укључују проверу стања, документовање, рестаурацију и превентивну заштиту архивске грађе.

Конзервација архивске грађе је низ интервентних техника којима се постиже хемијска и физичка стабилизација архивске грађе, односно којима се успорава, зауставља, умањује или елиминише дејство узрочника пропадања архивске грађе.

Рестаурација архивске грађе је низ поступака чијим се деловањем оштећенa архивска грађа враћа у познато или претпостављено стање, односно чијим се деловањем оштећеној архивској грађи враћа познати или претпостављени облик, чврстина и еластичност.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00012/2021-02

У Београду, 19. марта 2021. године

Министар,

Маја Гојковић, с.р.