Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана III, Програм 2, одељак I, Пододељак Б тачка 1 Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 2/20),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду

"Службени гласник РС", бр. 30 од 26. марта 2021, 4 од 14. јануара 2022.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства, као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду.

Дефиниције

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) агрегатор јесте предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга која откупљује примарне пољопривредне производе од пољопривредних газдинстава у сврху: дораде, складиштења, припреме за тржиште, односно прераде, као и даље продаје и маркетинга;

2) аквакултура јесте гајење риба, и то шаранске и пастрмске рибе, у објектима за аквакултуру, у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) винарија јесте објекат, просторија и простор, који су у функцији обављања производње шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина које се користе у производњи вина и састоји се од производног круга и помоћног круга у складу са посебним прописом којим се уређују ближи услови у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина;

4) бесповратна средства јесу средства која прихватљиви корисници остварују у сврху реализације одобрених пројеката, а под условима и на начин дефинисан овим правилником;

5) добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције;

6) извођење грађевинских и других радова јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: изградња);

7) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи биљних култура, као и у примарној пољопривредној производњи у сточарству;

8) нова машина и опрема јесте машина, опрема и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

9) нови трактор јесте серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребу, чији су сви саставни делови, уређаји и опрема нови и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на подстицаје. Трактор означава моторно возило које има најмање две осовине и које је намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење пољопривредних и шумских радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;

10) место инвестиције јесте место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на бесповратна средства за инвестиције које се односе на набавку машина, механизације и опреме; односно место у ком се налази објекат који је предмет инвестиције у изградњу и опремање објекта;

11) млечна крава јесте свако женско грло говеда млечних раса старије од 24 месеца;

12) објекат за аквакултуру јесте рибњак, полурибњак, кавез, ограђени или преграђени делови риболовне воде и други објекти који служе за гајење риба, у складу са законом којим се уређује сточарство;

13) објекат за складиштење стајњака јесте пратећи економски објекат (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

14) објекат за смештај животиња јесте стаја за стоку и живинарник, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката;

15) остали усеви обухватају: (1) житарице (пшеница, кукуруз, јечам, раж, јечам, хељда, просо, тритикале и др.); (2) уљане културе и индустријске културе (соја, сунцокрет, репица, лан, конопља, семе бундеве); (3) сирак; (4) хмељ; (5) зачинско, ароматично и лековито биље (бела слачица, црна слачица, ким, босиљак, анис, коријандер, камилица, нана, матичњак, бели слез, копар, коприва, валеријана итд.), а у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава; (6) крмно биље;

16) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

17) примарна биљна производња јесте производња биљних култура, и то: осталих усева, поврћа, цвећа, воћа и грожђа, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

18) примарна пољопривредна производња у сточарству јесте производња: млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава – телеˮ, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера у сврху производње меса), меда и других пчелињих производа, као и припрема, дистрибуција и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

19) приватни консултант, у области пружања стручно-техничке подршке за активности које се у смислу овог правилника подразумевају као припремни трошкови, јесте предузетник или привредно друштво које је уписано у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налази се у активном статусу, и то за претежну делатност: а) рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање; или б) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

19а) приватни консултант, у области пружања стручно-техничке подршке за активности које су у смислу овог правилника дефинисане као инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава, јесте предузетник или привредно друштво уписано у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре и налази се у активном статусу, и то за претежну делатност: а) консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; или б) истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; или в) остале стручне, научне и техничке делатности; или г) ветеринарске делатности – за пројекте у области сточарства;

20) Пројекат јесте целокупна активност примарног пољопривредног произвођача или агрегатора у вези са спровођењем инвестиција у сврху унапређења конкурентности, квалитета производа, унапређења тржишне позиције и маркетинга, а за коју се подноси захтев за одобравање пројекта, односно коришћење бесповратних средстава у складу са овим правилником, а који садржи и образложење економске исплативости и одрживости;

21) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључивање уговора, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности и др.), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

22) софтвер је збирка рачунарских програма и пратећих података који уз одговарајућу рачунарску опрему омогућавају дигитализацију, аутоматизацију, односно унапређење ефикасности и продуктивности у оквиру активности дефинисаних Пројектом.

*Службени гласник РС, број 4/2022

II. ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА

Члан 3.

Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

1) припремни трошкови;

2) капиталне инвестиције;

3) инвестиције у људске ресурсе;

4) инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава.

Припремни трошкови представљају трошкове који су настали почев од момента објављивања Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, а пре потписивања уговора између министарства надлежног за послове пољопривреде и корисника бесповратних средстава. Припремни трошкови обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната у сврху припреме: неопходне документације, пословног плана и стручних студија и анализа тржишта, у процесу остваривања права на коришћење бесповратних средстава. Трошкови израде пословног плана не могу бити већи од 3% од укупног износа прихватљивих трошкова. Припремни трошкови у укупном износу не могу бити већи од 5% од укупног износа прихватљивих трошкова.

Капиталне инвестиције обухватају инвестиције у физичку имовину прихватљивих корисника бесповратних средстава и то за: набавку нових машина и опреме, инвестиције у дигитализацију/аутоматизацију и трошкове набавке софтвера неопходног за унапређење производног/прерађивачког процеса; као и за изградњу објеката, а које су уско везане за унапређење конкурентности и унапређење тржишне позиције корисника бесповратних средстава и чине део Пројекта. Под капиталним инвестицијама подразумевају се и инвестиције везане за коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности корисника (коришћење соларне енергије).

Инвестиције у људске ресурсе односе се на трошкове бруто плата запослених људи који управљају или учествују у активностима директно везаним за спровођење Пројекта. У оквиру ових врста инвестиција нису прихватљиви трошкови исплата плата директно кориснику бесповратних средстава. Ове врсте инвестиција су прихватљиве искључиво у Пројектима које подносе агрегатори. Вредност инвестиција у људске ресурсе не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом.

Инвестиције за стручно-техничку подршку и тренинг обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и трошкове унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности коришћења бесповратних средстава (унапређење технологије производње/прераде, смањење загађења животне средине, коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности, унапређење квалитета, безбедност хране, достизање и примена националних стандарда, дигитализација пољопривредне производње/прераде, основна знања из области финансија, унапређење продаје и маркетинга, брендирање, паковање и означавање и друге сличне активности). Вредност инвестиција за стручно-техничку подршку и тренинг не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом.

Програм подршке за унапређење конкурентности и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима

Члан 4.

Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тач. 1), 2) и 4) овог правилника и обухвата бесповратна средства за Пројекте који се односе на унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње, јачање веза унутар тржишног ланца, као и на диверзификацију економских активности на газдинству кроз развој старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Пројекте и то за:

1) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње млека;

2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње меса;

3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства;

4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуре;

5) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа;

6) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње осталих усева;

7) инвестиције усмерене у унапређење дохотка на пољопривредном газдинству кроз бављење активностима у области старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Члан 5.

Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 4. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности ради унапређења конкурентости унутар сектора примарне пољопривредне производње на који се пројекат односи;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером ради унапређења конкурентости унутар сектора примарне пољопривредне производње на који се пројекат односи.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 1) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млека;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека;

4) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

5) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

6) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

7) набавка нове опреме за обраду папака;

8) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

9) набавка новог трактора снаге до 80 kW.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 2) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње меса;

2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;

3) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;

4) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;

5) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;

6) набавка нове опреме за обраду папака;

7) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;

8) набавка новог трактора снаге до 80 kW.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 3) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за пчеларство;

2) набавка нових приколица за превоз пчелињих друштава;

3) изградња објеката за складиштење пчеларске опреме;

4) изградња објеката за врцање, складиштење и паковање меда;

5) изградња и опремање хладњача (класична или контејнерска) за чување саћа и пчелињих производа.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 4) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за аквакултуру;

2) набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хране;

3) изградња објеката за аквакултуру.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 5) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) инвестиције за унапређење производње у заштићеном простору:

(1) набавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култура,

(2) набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљака,

(3) набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора,

(4) набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака,

(5) набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљака,

(6) набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта,

(7) набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору);

2) инвестиције у набавку нових машина и опреме, опште и специјалне намене, за производњу биљака на отвореном пољу:

(1) набавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарству,

(2) набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама (подизање система противградних мрежа),

(3) набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажа,

(4) набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање,

(5) набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза,

(6) набавка нових машина за основну обраду земљишта,

(7) набавка нових машина за допунску обраду земљишта,

(8) набавка нових машина за ђубрење,

(9) набавка нових машина за сетву,

(10) набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије),

(11) набавка нових машина за заштиту биља,

(12) набавка новог трактора снаге до 80 kW;

3) инвестиције у набавку нових машина и опреме за бербу/жетву, транспорт и припрему пољопривредних производа за тржиште:

(1) набавка нових машина за бербу воћа и поврћа,

(2) набавка нових машина за превоз пољопривредних производа,

(3) набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производа,

(4) набавка нове опреме за чишћење и прање производа,

(5) набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производа,

(6) набавка нове опреме за паковање и маркетинг производа.

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 6) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових машина за основну обраду земљишта;

2) набавка нових машина за допунску обраду земљишта;

3) набавка нових машина за међуредну обраду земљишта;

4) набавка нових машина за ђубрење;

5) набавка нове механизације за сетву;

6) набавка нових машина за заштиту биља;

7) набавка нових машина за транспорт;

8) набавка нове опреме и машина за наводњавање;

9) набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за лековито и ароматично биље, а искључујући комбајне за жетву житарица, уљарица и индустријског биља).

Бесповратна средства из члана 4. став 2. тачка 7) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

2) набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Програм подршке за унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности – Програм подршке за агрегаторе

Члан 6.

Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. овог правилника и обухвата бесповратна средства за Пројекте који се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности.

Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, обухвата бесповратна средства за Пројекте и то за:

1) инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева;

2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга млека и млечних производа;

3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде и маркетинга меса и производа од меса;

4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области производње и маркетинга вина;

5) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области прераде/дораде, паковања и маркетинга пчелињих производа;

6) инвестиције у унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;

7) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности у области откупа, припреме за даљу продају и маркетинга свежег воћа и поврћа.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Члан 7.

Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 6. став 2. овог правилника обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности ради унапређења конкурентости унутар сектора откупа, односно прераде на који се пројекат односи;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером ради унапређења конкурентости унутар сектора откупа, односно прераде на који се пројекат односи.

Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 1) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа, и то изградњу објеката за пријем, одређивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење и манипулацију зрнастим производима, са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) инвестиције везане за прераду житарица:

(1) изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нових машина и опреме за прераду житарица,

(3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење житарица, као и производа насталих њиховом прерадом,

(4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(7) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком,

(8) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

3) инвестиције за прераду уљаних култура:

(1) изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нове опреме и уређаја за хладно пресовање уљарица,

(3) набавка нове опреме и уређаја за физичку прераду уљарица,

(4) набавка нове опреме за пуњење и паковање уља,

(5) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(6) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(8) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком,

(9) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

4) инвестиције за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља:

(1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење гајених зачинских, лековитих и ароматичних биљака са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

(2) набавка нове опреме и уређаја за сушење гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(3) набавка нове опреме и уређаја за прераду гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(4) набавка нове опреме и уређаја за дестилацију гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(5) набавка нове опреме и уређаја за екстракцију уља из гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(6) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење гајених зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

(7) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

(8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

(9) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

(10) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком,

(11) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 2) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нових специјалних возила за превоз сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање);

2) набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и млечних производа;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део постројења за прераду;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка етикета са ознакама млечних производа са географском ознаком;

7) изградња и опремање објеката за прераду млека и складиштење готових производа од млека;

8) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 3) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за омамљивање, клање и прераду трупова;

2) набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;

3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизација) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

4) набавка нове опреме за прикупљање, пријем, чување/ складиштење (хлађење), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу;

5) набавка нове опреме и уређаја за сечење, обраду, прераду, паковање и етикетирање меса и млевеног меса, месних прерађевина, машински одвојеног меса и месних производа;

6) набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и месних производа;

7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

9) набавка етикета са ознакама месних производа са географском ознаком;

10) изградња и опремање објеката за клање, прераду трупова и прераду меса и за складиштење готових производа од меса;

11) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 4) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) набавка нове опреме за производњу вина и опремање винарија;

2) набавка налепница које означавају вина са географском ознаком;

3) изградња винарије;

4) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 5) овог правилника, обухватају следеће врсте инвестиција:

1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавка нове опреме и уређаја за дораду/прераду пчелињих производа;

3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;

4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје;

5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

7) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком;

8) изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 6) овог правилника, обухватају инвестиције у набавку опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

Бесповратна средства из члана 6. став 2. тачка 7) овог правилника обухватају следеће врсте инвестиција: изградња и опремање објеката, као и набавка адекватне опреме, за прикупљање и откуп, складиштење, паковање и припрему за тржиште свежег воћа и поврћа.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Члан 8.

Детаљнија спецификација прихватљивих трошкова за које се одобравају подстицаји из члана 5. овог правилника дата je у Прилогу 1 – Табела – Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови

Члан 9.

Трошкови и активности који неће бити прихватљиви за подршку јесу:

1) набавка, закуп или лизинг земљишта и постојећих зграда, без обзира да ли је лизинг довео до преноса власништва на закупца;

2) новчане казне и трошкови парнице;

3) половне машине и опрема;

4) банкарске накнаде, трошкови гаранција и слични трошкови;

5) трошкови конверзије, курсни губици, као и други чисто финансијски трошкови;

6) трошкови заступања који нису од општег интереса;

7) нови инфраструктурни системи за наводњавање ван газдинства или њихово проширење;

8) улагања у активности које могу резултирати повећаном контаминацијом пограничних водених површина;

9) доприноси у натури;

10) набавка права на производњу одређених пољопривредних производа, набавка животиња, расада једногодишњих биљака и њихова садња;

11) сви трошкови одржавања, амортизације и закупа;

12) настали трошкови за које је уплате извршила јавна управа, а на име средстава за покривање трошкова за управљачку и оперативну структуру, а посебно покривања режијских трошкова, станарина и зарада запослених у активностима управљања, спровођења, праћења и контроле, а у оквиру спровођења Пројекта коришћења бесповратних средстава од стране корисника;

13) улагања у копање и реконструкцију бунара;

14) активности са негативним утицајима на животну средину или друштво, укључујући кумулативне утицаје, који су неповратни или неминовни;

15) производња или трговина дуваном;

16) производња или трговина било којим производом или активношћу која се према законима или прописима државе домаћина или међународним конвенцијама и споразумима сматра незаконитом или подлеже међународним забранама, као што су фармацеутски производи, пестициди/ хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, PCB (Polychlorinated bipheny) дивље животиње или производи регулисани CITES (Convention on International Trade of Endangered Species, Конвенција о међународној трговини ургоженим врстама дивље флоре и фауне);

17) производња или трговина радиоактивним материјалима. То се не односи на набавку медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерења) и било које опреме где WBG (World Bank Group) сматра да је радиоактивни извор безначајан и / или адекватно заштићен;

18) производња или трговина неограниченим азбестним влакнима;

19) производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија или коришћење опасних хемикалија у комерцијалним размерама (бензин, керозин и други нафтни производи);

20) производња и прерада генетски модификованих организама (ГМО);

21) употреба забрањених пестицида;

22) употреба врста из Додатка 1 Бонске конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре;

23) активности које ће проузроковати висок негативан утицај на приходе/средства за живот;

24) активности које укључују било коју врсту присилног исељавања људи;

25) активности које не пружају једнаке плате за једнак рад женама и мушкарцима;

26) производња или активности које укључују присилни рад;

27) активности које узрокују или доводе до злостављања деце, експлоатације дечијег рада или трговине људима; ниједно дете млађе од 15 година не би требало да ради на потпројекту, или на било који начин учествује у његовој реализацији;

28) развој нових насеља или проширење постојећих насеља на критичним стаништима, заштићеним подручјима или подручјима предложеним за одређене нивое заштите природе (нпр. национални паркови, шуме и сл.);

29) активности које се односе на стицање непокретности противно закону.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Услови у погледу лица

Члан 10.

Право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Право на коришћење бесповратних средстава из члана 6. овог правилника, остварују лица која су уписана у Регистар и налазе се у активном статусу, и то:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга.

Лице из става 1. тач. 2)–4) и става 2. овог члана, може да оствари право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у Регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу и ако:

1) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) у Агенцији за привредне регистре није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Привредно друштво из става 3. овог члана може остварити право на коришћење бесповратних средстава ако:

1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала;

2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Општи услови за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

Члан 11.

Лица из члана 10. овог правилника остварују право на коришћење бесповратних средстава ако:

1) имају пребивалиште, односно седиште, на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

2) се место инвестиције налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3) за инвестицију за коју подноси захтев за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника (за осигуранике фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника);

6) је објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси Пријава за остваривање права на коришћење бесповратних средстава, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;

7) брисана је (види члан 5. Правилника - 4/2022-76)

8) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица;

9) минимална вредност укупних прихватљивих трошкова Пројекта, наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника, не сме бити мања од 20.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

10) максимална вредност укупних прихватљивих трошкова Пројекта, наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 4. овог правилника, не сме бити већа од 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

11) минимална вредност укупних прихватљивих трошкова Пројекта, наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програмима из члана 6. овог правилника, не сме бити мања од 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

12) максимална вредност укупних прихватљивих трошкова Пројекта, наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта који се односи на подршку програмима из члана 6. овог правилника, не сме бити већа 400.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

13) корисник није започео ниједну активност у вези са реализацијом одобреног Пројекта пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова;

14) је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован, у случају да је лице већ било корисник бесповратних средстава за реализацију одређеног одобреног Пројекта.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Посебни услови за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

Члан 12.

Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на бесповратна средства из члана 4. став 1. и став 2. тач. 1)–4), ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

2) у зависности од врсте производње и предмета захтева за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава на пољопривредном газдинству има:

(1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 млечних крава,

(2) за инвестиције које се односе на пчеларство, од 5 до 1.000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња,

(3) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3,999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,

(4) за инвестиције које се односе на аквакултуру, објекат за аквакултуру уписан у Регистар, као и Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 13.

Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 5) ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 0,5 хектара производње биљака у заштићеном простору;

2) до 2 хектара јагодастог воћа, односно до 5 хектара осталог воћа;

3) до 2 хектара грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

4) до 3 хектара поврћа (на отвореном пољу);

5) од 0,1 до 50 хектара цвећа (на отвореном пољу).

Члан 14.

Лице из члана 10. став 1. које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 6) овог правилника, ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

1) до 50 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме, изузев за набавку нових машина и опреме за наводњавање;

2) до 100 хектара под осталим усевима за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање.

Члан 15.

Лице из члана 10. став 1. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. став 1. и став 2. тачка 7) овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата.

Члан 16.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 2. тачка 1) овог правилника, ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површину до 2 хектара под осталим усевима за остваривање подстицаја;

2) је регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа, који води министарство надлежно за послове трговине.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 2. тач. 2)–4) овог правилника, ако:

1) је уписано у Централни регистар објеката;

2) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за инвестиције у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 17.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника, остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став. 1. и став 3. овог правилника ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен капацитет за прераду млека мањи од 3.000 литара млека на дан;

3) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 18.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и став 4. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) утврђен дневни капацитет клања мањи од 10 говеда, односно 50 свиња/оваца/коза, односно 4.000 бројлера;

3) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 19.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 5. овог правилника, ако:

1) је уписано у Виноградарски регистар и Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

2) у Винарском регистру има уписан капацитет мањи од 20.000 литара вина на годишњем нивоу.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за маркетинг у сектору вина и ако је уписано у одговарајућу евиденцију у складу са законом којим се уређује вино.

Члан 20.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. ст. 1. и 6. овог правилника, ако има:

1) решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране, издато од стране министарства надлежног за послове ветеринарства, којим се одобрава обављање одговарајуће делатности и додељује ветеринарски контролни број;

2) је уписано у одговарајући регистар корисника географских ознака у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа за подстицаје у вези са куповином контролних етикета са назнакама производа са географском ознаком.

Члан 21.

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и члана 7. став 7. овог правилника, ако је регистровано за очување старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, који су сертификовани у складу са прописом којим се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања и вођењу евиденције издатих сертификата.

Члан 21а

Лице из члана 10. став 2. овог правилника које испуњава опште услове из члана 11. овог правилника остварује право на коришћење бесповратних средстава из члана 7. став 1. и члана 7. став 7. овог правилника, ако:

1) је регистровано у Регистру откупљивача пољопривредних производа, који води министарство надлежно за послове трговине;

2) ако је регистровано за откуп и припрему за даљу продају воћа и поврћа и не бави се прерадом воћа и поврћа.

Под откупом и припремом за даљу продају воћа и поврћа подразумевају се активности којима се не мењају физичка и хемијска својства производа, као што је сортирање, калибрирање, чишћење, прање, складиштење производа и паковање ради даље продаје као свежег воћа и поврћа.

*Службени гласник РС, број 4/2022

IV. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 22.

Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, а предвиђених пословним планом.

Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:

1) 10% као сопствено учешће корисника и

2) 40% као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Списак пословних банака са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи биће постављен на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе, приликом објављивања сваког Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава.

V. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 23.

Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Пријава) у оквиру Јавног позива за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив расписује министарство надлежно за послове пољопривреде, Управа за аграрна плаћања – Тим за управљање (у даљем тексту: Управа).

Управа може расписати Јавни позив, у складу са овим правилником, више пута у току календарске године за исти програм, односно за један или више програма подршке прописаних чл. 4. и 6. овог правилника.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи: обрасце, услове за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, списак неопходне документације, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење Пријаве, опредељена средства за спровођење јавног позива, као и другу документацију и остале информације.

Јавни позив објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Члан 24.

Пријава се подноси на Обрасцу 1 – Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, који је дат у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а у року прописаном Јавним позивом.

Подносилац Пријаве подноси само једну Пријаву у оквиру Јавног позива.

Подносилац пријаве може поднети пријаву само још једном, уколико је већ једном имао одобрен пројекат и био корисник бесповратних средстава под условом да је први одобрени Пројект у потпуности завршен и реализован.

Члан 25.

Уз попуњену Пријаву доставља се, односно прибавља по службеној дужности и:

1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца Пријаве;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

3) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца Пријаве да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине Војводине;

5) извод из катастра непокретности са копијом плана, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, за инвестиције у изградњу и опремање објекта и то искључиво за предметну парцелу на којој се обавља изградња, односно опремање објекта;

6) уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта, за инвестиције које се односе на изградњу и опремање објеката, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца, уколико подносилац пријаве није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције;

7) попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је дат у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, ако је подносилац Пријаве земљорадничка задруга;

8) попуњен Образац 3 – За тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, који је дат у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ако је подносилац Пријаве предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана, потребно је доставити и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Члан 26.

Уверења и потврде које се достављају уз Пријаву не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Сва документа која се достављају уз Пријаву треба да гласе на подносиоца и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Документацијa из чл. 25. и 28. овог правилника, која се односи на податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Елементи за рангирање подносилаца Пријаве

Члан 27.

Елементи за рангирање подносилаца Пријаве дати су у Табели – Елементи за бодовање подносилаца Пријаве у сврху рангирања.

Табела: Елементи за бодовање подносилаца Пријава на Јавни позив у сврху рангирања

Критеријум

Објашњење критеријума

Бодови по критеријуму

Максималан број бодова

Социјални статус подносиоца пријаве

Да ли подносилац пријаве, у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота.

Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетник

ДА – 5 бодова

НЕ – 0 бодова

10

Да ли 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге, у календарској години када је расписан јавни позив, има мање или максимално навршених 40 година живота.

Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга

Да ли је подносилац пријаве особа женског пола?

Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетник

ДА – 5 бодова

НЕ – 0 бодова

Да ли су 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге особе женског пола?

Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга

ДА – 5 бодова

НЕ – 0 бодова

Удруживање у сврху оснаживања позиције у тржишном ланцу

Да ли је подносилац Пријаве члан земљорадничке задруге, односно удружења пчелара уколико је пројекат везан за сектор пчеларства?

Уколико је подносилац пријаве физичко лице

ДА – 5 бодова

НЕ – 0 бодова

5

Да ли је подносилац пријаве члан пословног удружења, односно задружног савеза?

Уколико је подносилац пријаве предузетник, привредно друштво, односно земљорадничка задруга

Географски и социо-економски показатељи од значаја за спровођење Пројекта

Да ли се место инвестиције налази у Подручју са отежаним условима рада у пољопривредина основу прописа којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди?

У случају да се пројекат односи на на инвестиције у набавку нових машина и опреме подносилац пријаве мора имати пребивалиште, односно седиште на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди минимално 6 месеци пре момента подношења пријаве

ДА – 15

НЕ – 0

25

Да ли се место инвестиције налази у „неразвијеним општинамаˮ на основу уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе?

У случају да се пројекат односи на инвестиције у набавку нових машина и опреме подносилац пријаве мора имати пребивалиште, односно седиште на подручју обухваћеном уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе

НЕ – 0 бодова

ДА у локалној самоуправи која спада у III групу према степену развијености јединица локалних самоуправа – 5 бодова

ДА у локалној самоуправи која спада у IV групу према степену развијености јединица локалних самоуправа – 10 бодова

Утицај пројекта на животну средину и ублажавање ефеката климатских промене

Да ли инвестиције предвиђене пројетом доприносе заштити животне средине и/или ублажавању ефеката климатских промена

Пројекти из области примарне биљне производње: Инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности у сврху унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односи; набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора; набавка опреме за вентилацију, хлађење, односно грејање заштићеног простора; набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама подизање система противргадних мрежа), као и за заштиту усева од претеране инсолације; набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање; набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза

ДА – 10

НЕ – 0

25

Пројекти из области примарне сточарске производње: инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности у сврху унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односи, изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака; набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, течног или течног стајњака

Пројекти агрегатора: инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности у сврху унапређења конкурентости унутар сектора на који се пројекат односи; изградња објеката и набавка нове опреме за манипулацију, одлагање и уклањање отпада (органски отпад, отпадне воде и др.)

Да ли подносилац пријаве спроводи добровољне стандарде као што је органска производња и/или стандард GlobalGap?

Сертификована органска производња/прерада

ДА – 10

НЕ – 0

Поседовање сертификата GlobalGap

ДА – 5

НЕ – 0

Капацитет подносиоца пријаве за реализацију Пројекта

Да ли подносилац Пријаве има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије?

Уколико је подносилац пријаве физичко лице или предузетник

ДА – Завршена средња школа IV степена било ког усмерења осим усмерења у области пољопривреде, ветерине или прехрамбеног усмерења – 1 бод

ДА – Завршена средња школа IV степена усмерења у области пољопривреде, ветерине или прехрамбеног усмерења – 3 бода

ДА – Завршене основне академске студије било ког усмерења осим у областима пољопривреде, ветерине или технологије прераде пољопривредних производа – 5 бодова

ДА – Завршене основне академске студије у областима пољопривреде, ветерине или технологије прераде пољопривредних производа – 10 бодова

НЕ – 0 бодова

20

Да ли 50% или више власника привредног друштва, односно чланова земљорадничке задруге има завршену средњу школу IV степена или основне академске студије?

Уколико је подносилац пријаве привредно друштво или земљорадничка задруга

Да ли подносилац Пријаве има сарадњу са пружаоцима саветодавних услуга – пољопривредним стручним службама или приватним саветодавцима у домену производње, односно прараде примарних пољопривредних производа на који се Пројекат односи?

 

ДА – 5

НЕ – 0

Да ли подносилац Пријаве има претходно искуство од најмање 3 године, мерено у броју година у активном статусу, у Регистру пољопривредних газдинстава?

За физичка лица – као носилац породичног пољопривреног газдинства

ДА – 5 бодова

НЕ – 0 бодова

Иновативност пројекта

Да ли се Пројекат односи на инвестиције у набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером

ДА – Пројекат обухвата инвестиције у ГПС системе и/или употребу дронова – 5 бодова

ДА – Пројекат обухвата инвестције у дигитализацију/аутоматизацију производних/прерађивачких система, које укључују и набавку одговарајућих софтвера/апликација 10 бодова

НЕ – 0 бодова

15

МАКСИМАЛНИ БОДОВИ ПО ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

100

Испуњеност одређеног елемента за бодовање утврђује се у моменту подношења пријаве искључиво на основу података наведених у самој пријави, односно из документације која je достављeна уз пријаву у року који је назначен у јавном позиву за достављање пријаве.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Члан 28.

Поред документације из члана 25. овог правилника, као доказ да је испуњен одређени елемент рангирања, доставља се и:

1) оверена потврда земљорадничке задруге о пуноправном чланству, уколико је подносилац Пријаве члан земљорадничке задруге, која садржи и датум стицања чланства;

2) оверена потврда пословног удружења, односно задружног савеза о пуноправном чланству, уколико је подносилац пријаве члан пословног удружења, односно задружног савеза, са тачно наведеним датумом стицања чланства;

3) оверена фотокопија сертификата, уколико подносилац Пријаве поседује сертификате за органску производњу, односно GlobalGap;

4) оверена фотокопија доказа о завршеној средњој школи, односно оверена фотокопија доказа о завршеним академским студијама уколико је подносилац пријаве физичко лице, односно предузетник;

5) оверен списак чланова привредног друштва са подацима о старости, полу и завршеној стручној спреми, Образац 4 – Табела са подацима о власницима привредног друштва, који је дат у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

6) оверена изјава пружаоца стручно-техничких услуга, пољопривредне стручне и саветодавне службе, односно приватног консултанта прописаног у члану 2. тачка 19а) овог правилника о постојању сарадње и пружању стручно-техничке подршке подносиоцу пријаве у домену производње, односно прараде примарних пољопривредних производа на који се пројекат односи;

7) уверење о пребивалишту уколико је подносилац пријаве физичко лице.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Члан 29.

Управа врши административну обраду пристиглих Пријава и то провером: података из Пријаве, документације приложене уз Пријаву, као и службених евиденција.

Пријаву поднету од стране лица које не испуњава услове из члана 10. и 11. овог правилника, преурањене и неблаговремене Пријаве, Пријаве послате факсом или путем мејла, Пријаве са документацијом која не гласи на подносиоца, сваку наредну Пријаву подносиоца који имају пребивалиште, односно седиште на истој адреси, као и сваку наредну Пријаву истог подносиоца поднету у периоду трајања Јавног позива, Управа одбацује решењем у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа спроводи поступак бодовања и рангирања уредних Пријава.

У случају када постоји више подносилаца Пријава са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац који је раније поднео Пријаву.

Ранг листа подносилаца Пријава се објављује на званичној интернет страници Управе.

На основу ранг листе директор Управе решењем одлучује о поднетим Пријавама.

Брисани су ранији ст. 7. и 8. (види члан 11. Правилника - 4/2022-76)

*Службени гласник РС, број 4/2022

Члан 30.

Директор Управе Решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу Пријаве на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

Решење из става 1. овог члана садржи и податке о обавезама подносиоца Пријаве у складу са условима за одобравање Пројекта, као и рок за испуњавање тих обавеза и услове за подношење Захтева за одобравање Пројекта.

VI. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА

Члан 31.

Лице коме је одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за одобравање Пројекта (у даљем тексту: Захтев), који укључује:

1) образац 5 – Захтев за одобравање Пројекта, који је дат у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) документацију везану за испуњавање захтева из области заштите животне средине и поштовања људских права, у складу са следећим обрасцима: Образац 6 – Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази предаје захтева за одобравање пројекта, који је дат у Прилогу 7. или Образац 7 – Садржај и формат специфичних есмп за предложену локацију пројекта, који је дат у Прилогу 8, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

3) пословни план израђен у складу са Обрасцем 9 – Образац пословног плана, који је дат у Прилогу 10, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

4) за инвестиције у изградњу и опремање објекта, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца;

5) за инвестиције у изградњу објеката, доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, као и грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано прибављање грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

6) писану изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник подстицаја испуњавати законску регулативу прописану Законима који регулишу радне односе и мере заштите на раду, уколико се део Пројекта односи на трошкове плата ангажованих радника;

7) писмо о намерама којим пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, изражава спремност да подносиоцу одобри кредит који покрива 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом;

8) писану изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник, уколико му пројекат буде одобрен, на крају реализације пројекта испуњавати минимум релевантних националних стандарда у зависности од врсте активности и инвестиција (национални стандарди у области добробити животиња, здравља и заштите биља и закона којим се уређује планирање и изградња), за сектор пољопривредне производње, односно откупа/прераде на који се пројекат односи;

9) доказ о постојању средстава у износу од 10% вредности прихватљивих трошкова из пословног плана подносиоца захтева за одобравање пројекта (извод оверен од стране банке), а у сврху суфинансирања пројекта од стране корисника бесповратних средстава.

Документацијa из тачке 4) прибавља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Процена ризика спровођења Пројекта у домену заштите животне средине и поштовања људских права

Члан 32.

У току административне обраде Пријава, Управа утврђује, на основу достављене документације, а нарочито попуњеног Обрасца 3. (За тријажу еколошких и социолошких стандарда у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава), степен ризика у домену заштите животне средине и поштовања људских права, а на основу критеријума датих у оквиру Прилога 9 – Категорије ризика предложених Пројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уколико је приликом обраде Пријаве утврђено да је Пројекат у домену заштите животне средине и поштовања људских права процењен као пројекат високог ризика, решењем из члана 30. овог правилника таква Пријава ће бити одбијена.

Уколико је приликом обраде Пријаве утврђено да је Пројекат у домену заштите животне средине и поштовања људских права процењен као пројекат ниског, средњег или значајног утицаја на заштиту животне средине и поштовање људских права, онда се Пријава оцењује као прихватљива.

У зависности од процене ризика у домену заштите животне средине и поштовања људских права Решењем из члана 30. овог правилника подносилац захтева за одобравање пројекта се обавезује да достави документацију наведену у члану 31. тачка 2) овог правилника.

Пословни план

Члан 33.

Уз Образац 9. доставља се и доказ о пословној вези са минимум једним агрегатором (за примарне произвођаче), односно докази о пословним везама са примарним пољопривредним произвођачима (за агрегаторе) у форми: уговора о купопродаји и/или фактура и/или откупних листова.

Подносилац Захтева за припрему пословног плана може:

1) користити стручно-техничку подршку од стране саветодаваца из Пољопривредних стручних и саветодавних служби на територији аутономне покрајине Војводине, односно централе Србије;

2) користити стручно-техничку подршку од стране приватних консултаната, при чему ти трошкови убрајају у припремне трошкове у оквиру Пројекта;

3) користити стручно-техничку подршку банке одабране од стране подносиоца Захтева, која је издала Писмо о намерама којим пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, изражава спремност да подносиоцу одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом. У току припреме пословног плана службеници одабране пословне банке могу сарађивати са лицима из става 2. тач. 1) и 2) овог члана.

Подносилац захтева је дужан да пословни план са прилозима достави и пословној банци, на основу којег пословна банка, одабрана од стране подносиоца Захтева, издаје писмо о намерама којим изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом.

Члан 34.

Управа врши административну обраду Захтева, провером података из Захтева, документације приложене уз Захтев као и службених евиденција, а у складу са Ранг-листом подносилаца пријава.

Захтев за одобравање пројекта који није поднет од стране лица из члана 31. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

Уколико је административном провером,  утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем одобрава пројекат.

Уколико је решењем из става 3. овог члана одобрен Пројекат њиме се прецизира рок у ком корисник бесповратних средстава потписује уговор са Управом (у даљем тексту: Уговор), као и рок за достављање Уговора са пословном банком.

Уговором се дефинишу права и обавезе уговорних страна, корисника бесповратних средстава и Управе, а нарочито се утврђује:

1) обавеза отварања наменског рачуна за реализацију пројекта код пословне банке;

2) обавеза уплата на наменски рачун и то: учешћа корисника од 10%, 40% вредности пројекта кроз кредит пословне банке и 50% као бесповратна средства;

3) неопходна документација и начин за спровођење набавки;

4) услови за поштовање и редовно извештавање о примени стандарда у животној средини и људским и радним правима;

5) рок и начин потпуне реализације Пројекта укључујући и обавезу достављања фазних извештаја и/или финалног извештаја о реализацији Пројекта;

6) околности услед којих је неопходна измена, односно раскид Уговора;

7) услови за реализацију Уговора и затварање наменског рачуна код пословне банке.

*Службени гласник РС, број 4/2022

VII. СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОЈЕКТОМ И УГОВОРОМ

Почетак реализације инвестиција и активности предвиђених Пројектом корисника бесповратних средстава

Члан 35.

Корисник бесповратних средстава може почети са инвестицијама и активностима, предвиђеним Пројектом, након потписивања Уговора и након што средства у пуном износу од вредности прихватљивих трошкова буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о коришћењу кредита.

Уколико се утврди да је корисник бесповратних средстава започео са инвестицијама и активностима предвиђеним Пројектом пре рока дефинисаног у ставу 1. овог члана, осим за активности и трошкове који се подразумевају под припремним трошковима из члана 3. став 2. овог правилника, Управа ће раскинути Уговор са корисником бесповратних средстава.

Процедуре за спровођење набавки у оквиру реализације Пројекта

Члан 36.

За спровођење набавки током реализације Пројекта корисник бесповратних средстава примењује процедуре које су усаглашене са процедурама Светске банке (Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката – роба, радови, неконсултантске и консултантске услуге из јула 2016, ревидиране у новембру 2017. и августу 2018, (The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers, Goods, works, Nn-Consulting abd Consulting Services July 2016, revised November 2017 and August 2018) а у складу са чланом 6.52 Развој у складу са потребама заједнице (Community-driven Development), наведених правила.

У односу на укупну вредност набавке у оквиру пројекта, за набавку роба, неконсултанстских услуга и радова, примењују се следеће процедуре:

1) директан избор (Direct Selection – DS) за пројекте где је вредност набавке мања или једнака износу од 30.000 евра, у сладу са чланом 6.9 (б) и (ц) Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката Светске банке;

2) позив за давање цене за набавку робе и неконсултантских услуга (Request for Quatation – RFQ) за набавку чији је износ од 30.001 до 90.000 евра;

3) позив за давање цене за набавку мањих радова (Request for Quatation – RFQ) за набавку чији је износ између 30.001 до 180.000 евра;

4) позив за понуду (Request for Bids – RFB) за набавку чији је износ за набавку робе и неконсултантских услуга већи од 90.000 евра, односно већи од 180.000 евра за набавку радова.

У односу на износ прихватљиве инвестиције за набавку стручно-техничке подршке и тренинга примењују се следеће процедуре набавке:

1) директан избор (Direct Selection – DS) за набавку чији је износ мањи или једнак износу од 30.000 евра у сладу са чланом 7.14 Правила набавки за зајмопримце за финансирање инвестиционих пројеката Светске банке;

2) избор индивидуалног консултанта (IC), односно избор на основу квалификација консултанта (Qonsultant’s Qualfication Based Selection – CQS) за набавку чији је износ 30.001 евро и више.

Управа има обавезу да осигура примену адекватних метода набавки и помогне кориснику бесповратних средстава у спровођењу одговарајућих процедура набавки.

Уколико корисник бесповратних средстава одступи од предвиђених процедура набавки, Управа неће одобрити плаћање ове набавке, односно финансијска средства за набавку неће бити прихваћена.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Подношење захтева за исплату бесповратних средстава

Члан 37.

Корисник бесповратних средстава подноси један или више захтева за исплату бесповратних средстава у складу са динамиком предвиђеном у Уговору.

У зависности од пројекта, Уговором може бити предвиђена једна или више фазних исплата током спровођења Пројекта.

Изузетно, ако је у оквиру пројекта предвиђена инвестиција у изградњу, односно инвестиција у набавку нове опреме за чију је монтажу и пуштање у рад потребан дужи временски период, може бити више фазних исплата у складу са окончаним ситуацијама, а на основу Уговора.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 10 – Захтев за исплату, који је дат у Прилогу 11, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев и става 1. овог члана се подноси пословној банци са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о кредиту у оквиру спровођења пројекта, као и Управи, на адресу наведену у Јавном позиву.

Уз Захтев за исплату корисник бесповратних средстава подноси пратећу документацију, у оригиналу ако није другачије наведено, везану за процедуре набавке:

1) рачун за набавку предметне инвестиције у складу са Уговором о купопродаји са добављачем;

2) уговор о купопродаји са добављачем;

3) отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) записник о пријему у ком корисник бесповратних средстава потврђује да је квалитет испоручене робе/услуга у складу са Пројектом и уговором о купопродаји са добављачем;

6) потписани налог за исплату;

7) брисана је (види члан 14. Правилника - 4/2022-76)

8) уколико се набавка спроводи по процедури позива за давање цене за набавку робе (Request for Quatation – RFQ), доставља и тендерски документ, понуде од три понуђача, као и евoлуациони извештај о избору најповољнијег понуђача;

9) уколико се набавка спроводи по процедури позива за понуду (Request for Bids – RFB, доставља и тендерски документ, добијене понуде као и евалуациони извештај о избору најповољније понуде;

10) уколико се набавка спроводи по процедури избора индивидуалног консултанта (IC), односно избора на основу квалификација консултанта (Qonsultant’s Qualfication Based Selection – CQS), доставља и: позив за изјаве заинтересованости, пристигле изјаве о заинтересованости, евалуационе извештаје, позив за достављање понуда, финални евалуациони извештај, уговор, извештаје ангажованог консултанта и потврде о пријему извештаја;

11) грађевинску књигу, односно другу прописану евиденцију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња; окончану ситуацију за изведене радове; изјаву овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су планиране врсте и количине материјала уграђене у објекат који је предмет инвестиције, за оне пројекте у оквиру којих се изводи изградња објеката.

Управа обрађује Захтев за исплату на основу података из самог захтева, као и на основу пратеће документације.

Уколико је захтев за исплату комплетан и испуњава услове прописане Уговором и овим правилником, Управа га ставља на листу захтева за плаћање коју прослеђује у Централну фидуцијарну јединицу у оквиру министарства надлежног за финансије, која издаје одобрење за исплату пословној банци код које је отворен наменски рачун. На основу тог одобрења за исплату, пословна банка пребацује износ из захтева за исплату на рачун добављача.

Износ у захтеву за исплату не може бити виши од одобреног решењем, односно Уговором, а уколико је износ у захтеву за исплату једнак или мањи од одобреног, исплатиће се износ у складу са приложеном документацијом.

Контрола над спровођењем одобреног пројекта

Члан 38.

Контрола над спровођењем одобрених пројеката врши се по принципу случајног узорка, током периода спровођења Пројеката, као и током петогодишњег периода након извршења последње исплате.

Управа контролише спровођење пројеката на месту инвестиције, у складу са Уговором и овим правилником, у било које време, а обавезно једном у време трајања одређеног пројекта корисника бесповратних средстава.

Уколико Управа током контроле уочи одређене неправилности, о томе ће обавестити одговарајуће инспекцијске органе у оквиру министарства надлежног за послове пољопривреде.

Контролу над спровођењем одобрених пројеката, могу обављати и независни ревизори, у склопу независних ревизија спровођења.

 

Извештавање о спровођењу Пројекта

Члан 39.

Корисник бесповратних средстава за спровођење одобреног пројекта подноси два пута годишње извештај Управи о спровођењу пројекта, до момента потпуне реализације пројекта.

Након потпуне реализације инвестиција и активности предвиђених пројектом и испуњавања свих обавеза одређених Уговором, корисник бесповратних средстава сачињава финални извештај.

Уз финални извештај, корисник бесповратних средстава Управи доставља и:

1) најмање један доказ о успостављеној пословној вези са агрегатором, уколико је корисник примарни пољопривредни произвођач, односно примарним произвођачима у случају да је корисник бесповратних средстава агрегатор. Као докази успостављене пословне сарадње у вези са подржаним Пројектом достављају се: уговор о купопродаји и оригинални рачуни и/или откупни листови;

2) употребну дозволу уколико је предмет инвестиције изградња објекта за коју је у складу са законом којим се уређује планирање и изградња прописана обавеза издавања употребне дозволе;

3) оверену копију саобраћајне дозволе уколико је то предвиђено за предметну инвестицију.

*Службени гласник РС, број 4/2022

Обавезе корисника бесповратних средстава у вези наменског коришћења предмета инвестиција у оквиру пројекта као и у вези чувања документације везане за спровођење пројекта

Члан 40.

Корисник бесповратних средстава:

1) наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета инвестиција у оквиру Пројекта у року од пет година од последње исплате у оквиру реализације пројекта;

2) чува документацију везану за спровођење Пројекта у року од пет година од момента завршетка реализације Уговора.

Уколико се утврди да су одобрена средства ненаменски коришћена, управа раскида уговор и покреће поступак повраћаја исплаћених, ненаменски утрошених средстава.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-34/2021-09

У Београду, 24. марта 2021. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду: "Службени гласник РС", број 4/2022-76

Члан 17.

Захтеви који су поднети пре дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са правилником који је био на снази у време подношења захтева.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду ("Службени гласник РС", број 4/2022) Прилог 1 – Табела – Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу, Прилог 2 – Образац 1 – Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и Прилог 10 – Образац 9 - Образац пословног плана замењени су новим Прилогом 1 – Табела – Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу, Прилогом 2 – Образац 1 -– Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и Прилогом 10 – Образац 9 – Образац пословног плана (види члан 16. Правилника - 4/2022-76).

 

Прилог 1 – Табела: Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу

Прилог 2 – Образац 1: Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

Прилог 3 - Образац 2: Табела чланова задруге

Прилог 4 - Образац 3: За тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази подношења пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (ПОН)

Прилог 5 - Образац 4: Табела са подацима о власницима привредног друштва

Прилог 6 - Oбразац 5: Захтев за одобравање Пројекта

Прилог 7 - Образац 6: Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази предаје захтева за одобравање пројекта

Прилог 8 - Образац 7: Садржај и формат специфичних есмп за предложену локацију пројекта

Прилог 9 – Категорије ризика предложених Пројеката и релевантни инструменти еколошких и социолошких стандарда

Прилог 10 – Образац 9: Образац пословног плана, који су одштампани уз овај правилник

Прилог 11 - Образац 10: Захтев за исплату