Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 61. став 8. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13),

Mинистар рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије

"Службени гласник РС", бр. 39 од 21. априла 2021, 85 од 31. августа 2021.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови за расподелу и коришћење средстава подстицаја за унапређење енергетске ефикасности из Буџетског фонда (у даљем тексту: Средства подстицаја), начин расподеле тих средстава, као и начин праћења наменског коришћења Средстава подстицаја и уговорених права и обавеза.

Корисници средстава

Члан 2.

Корисници Средстава подстицаја, у смислу овог правилника су:

1) државни органи и организације;

2) јединице локалне самоуправе и/или градске општине (у даљем тексту: ЈЛС);

3) стамбене заједнице успостављене у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;

4) домаћинства – купци енергетски ефикасних уређаја за домаћинство.

Средства подстицаја додељују се корисницима из става 1. овог члана за финансирање пројеката који након реализације остварују уштеду енергије.

У зависности од врсте пројекта, услов у погледу минималне уштеде енергије из става 2. овог члана одређује се јавним позивом за доделу Средстава подстицаја.

II. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 3.

Средствима подстицаја финансира се израда техничке документације за пројекте унапређења енергетске ефикасности у зградама државних органа и организација.

Зграде из става 1. овог члана одређују се путем јавног позива које расписује министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство).

Јавни позив из става 2. овог члана се обавезно објављује се на интернет страници Министарства, а најава јавног позива и у најмање једном дневном штампаном медију који излази на територији Републике Србије.

Израда техничке документације за пројекте из става 1. овог члана додељује се у поступку јавне набавке привредним субјектима регистрованим за једну од делатности које обухватају израду техничке документације.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЛС

Пројекти и мере енергетске ефикасности

Члан 4.

Средствима подстицаја финансирају се пројекти унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у надлежности ЈЛС, који садрже следеће мере енергетске ефикасности:

1) унапређење термичког омотача зграде, односно свих елемената зграде који раздвајају унутрашњи грејани простор од спољашњег простора и негрејаног простора зграде путем:

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача,

(2) постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;

2) унапређење термотехничких система у зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или комбиновани грејач),

(1а) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора,

(2) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи,

(3) уградње термостатских вентила на свим грејним телима,

(4) уградње уређаја за мерење предате количине топлоте свим појединачним потрошачима,

(5) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач),

(6) уградње опреме за даљинску контролу и аутоматску регулацију рада термотехничких система,

(7) замене постојећих и уградњом нових ефикасних система за климатизацију,

(8) замене постојећих или уградњом нових система за вентилацију са рекуперацијом топлоте,

(9) замене постојећих или уградњом нових система за централну припрему потрошне топле воде;

3) модернизација система унутрашњег осветљења у објектима путем:

(1) замене извора светлости, односно светиљки,

(2) инсталирања савремене опреме за контролу и управљање системом унутрашњег осветљења (даљинска контрола, регулатори осветљења и др.);

4) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

5) модернизација система јавног осветљења у ЈЛС путем:

(1) замене извора светлости, односно светиљки,

(2) уградње савремене опреме за контролу и управљање системом осветљења (даљинска контрола, регулатори интензитета осветљења и др.);

6) рехабилитација система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у циљу унапређења енергетске ефикасности тих система;

6а) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе;

6б) израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем;

7) друге мере у складу са јавним позивом за доделу Средстава подстицаја.

Сваким пројектом, којим се конкурише за финансирање мера унапређења термичког омотача из става 1. тачка 1) овог члана, на објектима прикљученим на даљински систем грејања или на објектима који поседују централизовани систем грејања, обавезно је предвидети и опремање грејне инсталације са термостатским вентилима, електронски регулисаним циркулационим пумпама и уређајима за мерење предате количине топлоте објекту, уколико таква опрема већ није уграђена.

Пројектом којим се конкурише за финансирање модернизације система јавног осветљења у ЈЛС из става 1. тачка 5) овог члана, мора се предвидети измештање мерних група јавног осветљења из трафо станица електродистрибуције, за трафо рејоне обухваћене модернизацијом, уколико таква опрема већ није уграђена.

*Службени гласник РС, број 85/2021

Максимални износи Средстава подстицаја за финансирање пројеката

Члан 5.

Максимални износ Средстава подстицаја који се може исплатити по једном пројекту унапређења енергетске ефикасности, у складу са чланом 4. став 1. тач. 1)–4) и 6) овог правилника, је:

1) до 100% квалификованих трошкова пројекта, за пројекте у ЈЛС које се налазе у девастираним подручјима, у складу са прописима којима се уређује регионална развијеност;

2) до 70% квалификованих трошкова, за пројекте у другим ЈЛС.

Квалификовани трошкови пројекта из става 1. овог члана нарочито обухватају трошкове радова и добара за унапређење енергетске ефикасности, а могу обухватити и друге трошкове у складу са јавним позивом.

Максимални износ Средстава подстицаја а који се за унапређење јавног осветљења у ЈЛС може исплатити по једном пројекту, у складу са чланом 4. став 1. тачка 5) овог правилника, је 20% од квалификованих трошкова пројекта.

У зависности од врсте пројекта, квалификовани трошкови из ст. 1. и 2. овог члана утврђују се јавним позивом за доделу Средстава подстицаја.

Ако се за финансирање пројеката из члана 4. овог правилника обезбеде средства донација, расподела и максимални износ средстава из става 1. тачка 2) и става 2. овог члана може се повећати, у складу са уговором закљученим између Министарства и донатора.

Ако се током реализације утврди да су квалификовани трошкови пројекта који се финансира Средствима подстицаја по уговору између Министарства и корисника тих средстава већи од трошкова исказаних у пријави пројекта на јавни позив Министарства из члана 7. овог правилника, висина исплате се не може увећати закључивањем анекса тог уговора, нити новим уговором.

Начин расподеле Средстава подстицаја за финансирање пројеката

Члан 6.

Средства подстицаја за финансирање пројеката из члана 4. овог правилника расподељују се у складу са одредбама овог правилника.

Расподела Средстава подстицаја може се спровести у поступку који има једну или две фазе.

Поступак који се спроводи у једној фази обухвата расписивање јавног позива, прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање и утврђивање листе редоследа пројеката на основу критеријума из јавног позива, доношење акта о финансирању изабраних пројеката, уговарање и реализација пројеката.

Поступак који се спроводи у две фазе обухвата:

1) у првој фази – расписивање јавног позива, прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу критеријума из јавног позива и доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката;

2) у другој фази – доношење акта о финансирању изабраних пројеката, уговарање и реализација пројеката.

Јавни позив

Члан 7.

Министарство објављује јавни позив за доделу Средстава подстицаја за финансирање пројеката за унапређење енергетске ефикасности из члана 4. овог правилника на објектима од јавног значаја који су у надлежности ЈЛС.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет страници Министарства, а најава јавног позива и у најмање једном дневном штампаном медију који излази на територији Републике Србије.

Објекти од јавног значаја у надлежности ЈЛС

Члан 8.

Објектима из члана 7. став 1. овог правилника сматрају се:

1) предшколске установе;

2) школе;

3) домови здравља;

4) системи за производњу и дистрибуцију топлотне енергије;

5) други објекти од значаја за локалну заједницу.

Садржај јавног позива

Члан 9.

Јавни позив из члана 7. овог правилника садржи:

1) уводне информације којима се прецизира циљ који Министарство жели постићи реализацијом активности и мера које се финансирају Средствима подстицаја и правном оквиру у којем се јавни позив реализује;

2) информацију које ЈЛС имају право да поднесу пријаву на јавни позив;

3) пројекте и мере енергетске ефикасности које се финансирају по основу јавног позива и максимални износ Средстава подстицаја која се могу доделити за финансирање квалификованих трошкова појединачних пројеката;

4) максимални број пројеката који се по јавном позиву може финансирати у једној ЈЛС;

5) услове за доделу Средстава подстицаја;

6) минималне очекиване уштеде енергије у зависности од врсте пројекта или активности;

7) посебне услове за чије испуњење подносилац пријаве на јавни позив мора поднети одговарајућу документацију;

8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;

9) информацију о преузимању образаца за подношење пријаве на јавни позив;

10) критеријуме за оцену и избор пројеката;

11) начин објављивања одлуке о одобравању Средстава подстицаја за финансирање пројеката по јавном позиву;

12) поступак одобравања Средстава подстицаја;

13) начин на који Министарство пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;

14) начин подношења пријаве;

15) рок за подношење пријаве;

16) прилоге уз јавни позив;

17) друге информације.

Ако за финансирање пројеката из члана 4. овог правилника буду обезбеђена и средства донација, јавни позив може садржати и друге елементе, у складу са уговором о донацији.

Пријава на јавни позив

Члан 10.

Пријава коју на јавни позив подноси ЈЛС садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац даје се у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

1) опште податке о ЈЛС;

2) податке о овлашћеном представнику ЈЛС за комуникацију са Министарством;

3) податке о руководиоцу пројекта;

4) податке о објекту (згради или систему јавног осветљења) на којем ће пројекат бити реализован;

5) податке о пројекту;

6) податке о мерама из члана 4. овог правилника које ће бити примењене реализацијом пројекта;

7) податке о финансирању пројекта;

8) списак докумената који се достављају уз пријавни образац.

Документација која се подноси уз пријавни образац

Члан 11.

Уз пријавни образац из члана 10. овог правилника ЈЛС доставља документацију наведену у јавном позиву за доделу Средстава подстицаја.

Документација из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) техничку документацију у складу са прописима којима је уређена изградња објеката;

2) студију потписану и оверену од стране одговорног пројектанта, којом се доказује техничко-економска оправданост пројекта унапређења енергетске ефикасности, која садржи нарочито следеће елементе:

(1) технички опис пројекта, са обавезним пописом и описом радова које је потребно извести,

(2) попуњен образац очекиване годишње уштеде енергије (у даљем тексту: ОПГ образац), у складу са прописом којим се уређује праћење спровођења акционих планова за енергетску ефикасност у Републици Србији,

(3) квалификоване трошкове пројекта,

(4) финансијску анализу и оцену исплативости пројекта са обрачунатим периодом повраћаја средстава;

4) изјаву о финансирању пројекта и наменском трошењу средстава, у складу с прописима;

5) лист непокретности за објекат који је предмет пројекта;

6) другу документацију која се тражи јавним позивом;

7) другу документацију, у складу са уговором о донацији, ако се пројекат финансира и средствима из донација.

Уколико се Средства подстицаја додељују у поступку који се спроводи у две фазе, поред документације из става 2. овог члана, у јавном позиву се може предвидети и друга документација.

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Средстава подстицаја за финансирање пројеката који обухватају само мере из члана 4. став 1. тачка 2) овог правилника, обавезан је да уз пријавни образац поднесе и енергетски пасош којим је утврђено да је објекат на коме се планира реализација пројекта најмање у енергетском разреду „C” (латинично Ц), у складу са прописима којим се уређује издавање сертификата о енергетским својствима зграда.

Подносилац пријаве, који је обвезник система енергетског менаџмента у складу са законом којим се уређује ефикасно коришћење енергије, на јавни позив за доделу Средстава подстицаја, уноси податке о потрошњи електричне енергије, топлотне енергије, енергената и воде за објекат за који се конкурише унесе у Информациони систем за енергетски менаџмент у зградама за претходне три године.

Критеријуми за избор пројеката

Члан 12.

Критеријуми за избор пројеката из члана 4. овог правилника одређују се јавним позивом и садрже нарочито:

1) врсту мера унапређења енергетске ефикасности из члана 4. овог правилника;

2) врсту објеката на којима ће се реализовати пројекти;

3) сопствено учешће у финансирању пројекта, изражено у процентима;

4) коришћење Средстава подстицаја по јавним позивима у претходним годинама;

5) степен развијености ЈЛС, у складу са прописима којима се уређује регионална развијеност.

Ако се пројекти из члана 4. овог правилника финансирају средствима донација, критеријуми могу садржати и друге елементе осим елемената из става 1. овог члана, у складу са уговором о донацији.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини пројекат не може прећи 100.

Оцењивање пројеката и утврђивање листе редоследа пројеката

Члан 13.

Утврђивање листе редоследа пројеката из члана 4. овог правилника, врши се применом критеријума из члана 12. овог правилника.

У случају када се поступак доделе Средстава подстицаја спроводи у једној фази, листа редоследа пројеката је део акта о финансирању пројеката из члана 14. став 1. овог правилника.

У случају када се поступак доделе Средстава подстицаја спроводи у две фазе, као део поступка у првој фази, Министарство доноси акт о утврђивању листе редоследа пројеката.

Пројекти енергетске ефикасности који се реализују на објектима из члана 8. овог правилника оцењују се одвојено и независно од пројеката за јавно осветљење.

Првенство при додели Средстава подстицаја имају ЈЛС из девастираних подручја, уколико је то предвиђено јавним позивом.

Акт из става 3. овог члана објављује се на интернет страници Министарства.

Одобравање финансирања пројеката

Члан 14.

И у случају када се поступак доделе Средстава подстицаја спроводи у једној фази и у случају када се тај поступак спроводи у две фазе, финансирање пројеката из члана 4. овог правилника одобрава се актом Министарства, у складу са листом редоследа пројеката из члана 13. став 1. овог правилника.

Када се поступак доделе Средстава подстицаја спроводи у две фазе акт из става 1. овог члана доноси се у фискалној години која следи години у којој је донет акт из члана 13. став 3. овог правилника.

Акт о финансирању пројеката доноси се имајући у виду Средства подстицаја обезбеђена у буџету Републике Србије.

Акт из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Министарства.

Уговарање финансирања и реализације пројекта и исплата Средстава подстицаја

Члан 15.

Министарство закључује уговор са ЈЛС о финансирању и реализацији одобреног пројекта на основу акта из члана 14. став 1. овог правилника.

Исплата Средстава подстицаја врши се на основу захтева који ЈЛС подноси, у складу са уговором из става 1. овог члана.

Уз захтев за исплату Средстава подстицаја, ЈЛС подноси документацију утврђену уговором из става 1. овог члана.

Министарство трансферише Средства подстицаја у корист буџета ЈЛС у једном или више делова, а на основу достављених ситуација (привремених ситуација и окончане ситуације).

По завршетку пројекта, уз захтев за пренос Средстава подстицаја по окончаној ситуацији, ЈЛС доставља Министарству следећу документацију:

1) извештај о завршетку пројекта;

2) оригинал окончане ситуације оверену од стране извођача, инвеститора и надзорног органа;

3) попуњен и оверен ОПГ образац, aкo je прорачун такве уштеде уређен прописом;

4) енергетски пасош, издат у складу с посебним прописима, за пројекте који обухватају мере из члана 4. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника;

5) другу документацију, у складу са уговором из става 1. овог члана.

Начин праћења наменског коришћења Средстава подстицаја

Члан 16.

Праћење наменског коришћења Средстава подстицаја врши Министарство.

Техничка контрола пројекта и остале документације као и стручни надзор над извођењем радова на пројекту и технички преглед објекта врши се у складу са законом којим је уређена изградња објеката.

Ако се утврди да су уплаћена Средства подстицаја ненаменски трошена, ЈЛС има обавезу да врати та средства на рачун буџета Републике Србије.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Пројекти и мере енергетске санације стамбених зграда

Члан 17.

Средствима подстицаја финансирају се пројекти енергетске санације стамбених зграда, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда, а у циљу унапређења њихове енергетске ефикасности, који садрже следеће мере енергетске ефикасности:

1) унапређење термичког омотача путем:

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача,

(2) постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;

2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим,

(1а) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора,

(2) уградњом топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач),

(3) уградњом електронски регулисаних циркулационих пумпи,

(4) опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром,

(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),

(6) заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја за климатизацију,

(7) заменом постојећих или уградњом нових система за вентилацију са рекуперацијом топлоте;

3) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

4) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе;

4а) израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем;

5) друге мере у складу са јавним позивом за доделу Средстава подстицаја.

*Службени гласник РС, број 85/2021

Износ Средстава подстицаја за финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда

Члан 18.

Износ Средстава подстицаја који се за енергетске санације стамбених зграда може исплатити по једном пројекту из члана 17. овог правилника прецизира се јавним позивом у зависности од степена развијености ЈЛС, који се одређује у складу са прописом о утврђивању листе развијености ЈЛС.

Kоришћењe Средстава подстицаја за финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда

Члан 19.

Корисник Средстава подстицаја из члана 18. овог правилника је стамбена заједница која има статус правног лица и уписана је у регистар стамбених заједница, у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда.

Поступак одобравања Средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених зграда

Члан 20.

Средства подстицаја за енергетске санације стамбених зграда се одобравају у поступку који Министарство спроводи у складу са одредбама овог правилника.

Јавни позив

Члан 21.

Министарство објављује јавни позив за припрему и финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда из члана 17. овог правилника.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује се на интернет страници Министарства, а најава јавног позива у најмање једном дневном штампаном медију који излази на територији Републике Србије.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи:

1) уводне информације којима се прецизира циљ који Министарство жели постићи реализацијом активности и мера које се финансирају Средствима подстицаја и правном оквиру у којем се јавни позив реализује;

2) информацију да стамбене заједнице које имају статус правног лица и уписане су у регистар стамбених заједница имају право да поднесу пријаве на јавни позив;

3) пројекте и мере енергетске санације стамбених зграда које се финансирају по основу јавног позива и максимални износ Средстава подстицаја који се може доделити за финансирање појединачних пројеката;

4) услове за доделу Средстава подстицаја и информација о документацији коју треба поднети, а којом се доказује испуњеност тих услова;

5) минималне очекиване уштеде енергије у зависности од врсте пројекта или активности;

6) списак документације коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;

7) информацију о преузимању образаца за подношење пријаве на јавни позив;

8) критеријуме за оцену и избор пројеката;

9) начин објављивања акта о одобравању Средстава подстицаја за финансирање пројеката по јавном позиву;

10) поступак одобравања Средстава подстицаја;

11) начин на који Министарство пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;

12) начин подношења пријаве;

13) рок за подношење пријаве;

14) друге информације.

Ако за финансирање пројеката из члана 17. овог правилника буду обезбеђена и средства донација, јавни позив може садржати и друге елементе, у складу са уговором о донацији.

Пријава на јавни позив

Члан 22.

Пријава коју, у име стамбене заједнице из члана 19. овог правилника (у даљем тексту: Стамбена заједница), на јавни позив подноси овлашћени представник Стамбене заједнице садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац даје се у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

1) опште податке о Стамбеној заједници;

2) податке о овлашћеном представнику Стамбене заједнице;

3) податке о руководиоцу пројекта;

4) податке о згради на којој ће пројекат бити реализован;

5) податке о пројекту;

6) податке о мерама из члана 17. овог правилника које ће бити примењене;

7) податке о финансирању пројекта;

8) списак докумената који се достављају уз пријавни образац.

Документација која се подноси уз пријавни образац

Члан 23.

Документација наведена у јавном позиву за финансирање мера одређених у члану 17. овог правилника, обухвата:

1) доказ о регистрацији Стамбене заједнице;

2) техничку документацију у складу са прописима којима је уређена изградња објеката;

3) студију потписану и оверену од стране одговорног пројектанта, којом се показује техничко-економска оправданост пројекта унапређења енергетске ефикасности, која садржи нарочито следеће елементе:

(1) технички опис пројекта, са обавезним пописом и описом радова које је потребно извести,

(2) квалификоване трошкове пројекта,

(3) попуњен ОПГ образац, aкo je прорачун такве уштеде уређен прописом,

(4) финансијску анализу и оцену исплативости пројекта са обрачунатим периодом повраћаја средстава;

4) изјаву о финансирању пројекта и наменском трошењу средстава, у складу с прописима;

5) другу документацију која се тражи јавним позивом;

6) другу документацију, у складу са уговором о донацији, ако се пројекат финансира средствима донација.

Подносилац пријавног обрасца прилаже уз пријавни образац из члана 22. овог правилника, документацију из става 1. тач. 2)–6) овог члана о чињеницама о којима се не води службена евиденција, а може доставити и документ из става 1. тачка 1) овог члана које је Министарство дужно да прибавља по службеној дужности, уколико изричито изјави да ће овај документ доставити сам.

Критеријуми и оцењивање пројеката

Члан 24.

Критеријуми за избор пројеката из члана 17. овог правилника одређују се јавним позивом и садрже нарочито:

1) врсту мера унапређења енергетске ефикасности из члана 17. овог правилника;

2) број стамбених јединица различитих власника у згради на којој се пројекат енергетске санације реализује;

3) енергетски разред зграде на којој се пројекат енергетске санације реализује;

4) коришћење Средстава подстицаја по јавним позивима у претходним годинама.

Ако се пројекти из члана 17. овог правилника финансирају средствима донација, критеријуми могу садржати и друге елементе осим елемената из става 1. овог члана, у складу са уговором о донацији.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини пројекат не може прећи 100.

Поред критеријума из става 1. овог члана, оцењивање пројеката из члана 17. овог правилника врши се применом додатних критеријума одређених у јавном позиву, након чега се формира листа редоследа пројеката.

Одобравање и уговарање финансирања и реализација пројеката

Члан 25.

На основу извршеног оцењивања пројеката у складу са чланом 24. овог правилника, Министарство актом одобрава финансирање пројеката, у складу са утврђеном листом редоследа пројеката, имајући у виду Средства подстицаја обезбеђена у буџету Републике Србије.

Акт из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Министарства.

Министарство закључује уговор о финансирању и реализацији одобреног пројекта са Стамбеном заједницом на основу акта из става 1. овог члана.

За зграду прикључену на даљински систем грејања, услов за закључивање уговора из става 3. овог члана је закључење уговора о снабдевању топлотне енергије са крајњим купцем, у складу са законом којим се уређује енергетика, према коме се наплата топлотне енергије врши према стварном утрошку.

Исплата Средстава подстицаја врши се на основу захтева које Стамбена заједница подноси Министарству, а у складу са уговором из става 3. овог члана.

Уз захтев за исплату Средстава подстицаја, Стамбена заједница дужна је да поднесе и документацију утврђену уговором из става 3. овог члана.

Министарство исплаћује Средства подстицаја у једном или више делова, а на основу достављених ситуација (привремених ситуација и окончане ситуације).

По завршетку пројекта, уз захтев за исплату последњег уговореног износа, Стамбена заједница доставља Министарству следећу документацију:

1) извештај о завршетку пројекта, који садржи окончану ситуацију оверену од стране извођача, корисника Средстава подстицаја, инвеститора и надзорног органа;

2) енергетски пасош, издат у складу с посебним прописима.

Начин праћења наменског коришћења Средстава подстицаја

Члан 26.

Праћење наменског коришћења Средстава подстицаја врши Министарство.

Техничка контрола пројекта и остале документације као и стручни надзор над извођењем радова на пројекту и технички преглед објекта врши се у складу са законом којим је уређена изградња објеката.

Ако се утврди да су уплаћена Средства подстицаја ненаменски трошена, Стамбена заједница има обавезу да врати та средства на рачун буџета Републике Србије.

V. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СПРОВОДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 27.

Средствима подстицаја финансирају се програми енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (у даљем тексту: Програм), које спроводе ЈЛС.

Програм садржи мере енергетске ефикасности које ће бити обухваћене појединачним пројектима енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а у циљу унапређења њихове енергетске карактеристике.

Мере из става 2. овог члана нарочито садрже:

1) унапређење термичког омотача путем:

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача,

(2) постављања термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;

2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим;

(1а) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора,

(2) уградњом топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач),

(3) уградњом електронски регулисаних циркулационих пумпи,

(4) опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром,

(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),

(6) заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја за климатизацију,

(7) заменом постојећих или уградњом нових система за вентилацију са рекуперацијом топлоте;

3) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде

3а) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе;

3б) израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем;

4) друге мере у складу са јавним позивом за доделу Средстава подстицаја.

Изрази „стамбена зграда”, „породична кућа” и „стан” имају значење одређено у закону којим се уређује становање и одржавање зграда.

*Службени гласник РС, број 85/2021

Максимални износ средстава за финансирање Програма

Члан 28.

Максимални износ Средстава подстицаја који се за енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова може исплатити по једном Програму из члана 27. овог правилника, прецизира се јавним позивом.

Kоришћењe Средстава подстицаја за финансирање Програма

Члан 29.

Корисник Средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова из члана 28. овог правилника је ЈЛС.

ЈЛС ће уредити расподелу средстава из става 1. овог члана.

Начин расподеле Средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова

Члан 30.

Средстава подстицаја за финансирање Програма из члана 27. овог правилника, одобравају се путем јавног позива који објављује Министарство.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет страници Министарства, а најава јавног позива и у најмање једном дневном штампаном медију који излази на територији Републике Србије.

Садржај јавног позива

Члан 31.

Јавни позив из члана 30. овог правилника садржи:

1) уводне информације којима се прецизира циљ који Министарство жели постићи реализацијом активности и мера које се финансирају Средствима подстицаја и правном оквиру у којем се јавни позив реализује;

2) информацију које ЈЛС имају право да поднесу пријаву на јавни позив;

3) мере енергетске ефикасности из члана 27. овог правилника, које се финансирају по основу јавног позива и максимални износ Средстава подстицаја који се може доделити за финансирање квалификованих трошкова Програма;

4) услове за доделу средстава;

5) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;

6) информацију о преузимању образаца за подношење пријаве на јавни позив;

7) критеријуме за оцену и избор пријаве ЈЛС;

8) начин објављивања одлуке о одобравању Средстава подстицаја за финансирање Програма по јавном позиву;

9) поступак одобравања Средстава подстицаја;

10) начин на који Министарство пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;

11) начин подношења пријаве;

12) рок за подношење пријаве;

13) прилоге уз јавни позив;

14) друге информације.

Ако за финансирање Програма из члана 27. овог правилника буду обезбеђена и средства донација, јавни позив може садржати и друге елементе, у складу са уговором о донацији.

Пријава на јавни позив

Члан 32.

Пријава коју на јавни позив подноси ЈЛС садржи пријавни образац, који се даје у прилогу јавног позива, са приложеном документацијом.

Документација која се подноси уз пријавни образац

Члан 33.

Уз пријавни образац из члана 32. овог правилника ЈЛС доставља документацију наведену у јавном позиву за доделу Средстава подстицаја за финансирање примене мера или активности одређених у члану 27. овог правилника.

Документација из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) брисана је (види члан 4. Правилника 85/2021-3)

2) Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који нарочито садржи:

(1) увид у тренутно стање енергетске ефикасности у стамбеном сектору те ЈЛС, очекивану уштеду енергије и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште након реализације пројекта, спремност Програма за реализацију;

(2) попис активности у циљу спровођења Програма;

(3) претходна искуства ЈЛС у спровођењу активности на унапређењу енергетске ефикасности у стамбеном сектору;

(4) планирана динамика реализације Програма;

3) извод из буџета ЈЛС за фискалну годину са опредељеним средствима за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији ЈЛС;

4) изјаву о финансирању Програма и наменском трошењу средстава, у складу с прописима;

5) другу документацију која се тражи јавним позивом;

6) другу документацију, у складу са уговором о донацији, ако се Програм финансира и средствима из донација.

Акт из става 1 тачка 1) доноси одговарајући орган ЈЛС.

Критеријуми за избор Програма

Члан 34.

Критеријуми за избор Програма из члана 27. овог правилника одређују се јавним позивом и садрже нарочито:

1) спремност Програма за реализацију;

2) финансијски критеријум;

3) претходна искуства ЈЛС у спровођењу активности на унапређењу енергетске ефикасности у стамбеном сектору.

4) степен развијености ЈЛС

Ако се Програм из члана 27. овог правилника финансира средствима донација, критеријуми могу садржати и друге елементе осим елемената из става 1. овог члана, у складу са уговором о донацији.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

Одобравање финансирања Програма

Члан 35.

Финансирање Програма из члана 27. овог правилника одобрава се актом Министарства, у складу са листом редоследа Програма који се утврђује применом критеријума из члана 34. овог правилника.

Акт о финансирању Програма доноси се имајући у виду Средства подстицаја обезбеђена у буџету Републике Србије.

Акт из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Министарства.

Уговарање финансирања и реализације пројекта и исплата Средстава подстицаја

Члан 36.

Министарство закључује уговор са ЈЛС о финансирању и реализацији одобреног Програма на основу акта из члана 35. став 1. овог правилника.

Исплата средстава врши се на основу захтева који ЈЛС подноси, у складу са уговором из става 1. овог члана.

Уз захтев за исплату средстава из става 2. овог члана, ЈЛС подноси документацију утврђену уговором из става 1. овог члана.

Начин праћења наменског коришћења Средстава подстицаја

Члан 37.

Праћење наменског коришћења средстава врши Министарство.

Контролу техничке документације и остале документације као и контролу над извођењем радова објекта врши ЈЛС.

VI. ПОДСТИЦАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ДОМАЋИНСТВИМА

Мера енергетске ефикасности која се финансира путем доделе ваучера и дотација

Члан 38.

Средствима подстицаја путем доделе ваучера и дотација финансира се субвенционирање куповине енергетски ефикасних кућних уређаја у домаћинствима и то:

1) кућних електричних апарата високе енергетске ефикасности (машина за прање и сушење веша, машина за прање судова, електричних пећница и штедњака, расхладних уређаја, уређаја за климатизацију и др.);

2) енергетски ефикасних уређаја за грејање (кондензациони гасни котлови и сл.) и грејање из обновљивих извора енергије (соларни колектори, топлотне пумпе и сл.);

3) уређаја за вентилацију са рекуперацијом отпадног ваздуха.

Листе енергетски ефикасних кућних уређаја из става 1. овог члана утврђују се годишњим шемама о коришћењу ваучера, односно дотација из чл. 40. и 48. овог правилника.

Трговац

Члан 39.

Трговци који продају енергетски ефикасне кућне уређаје за домаћинства из члана 38. овог правилника су правна лица које испуњавају услове за обављање продаје робе прописане законом којим се уређује трговина.

1. Субвенционирање путем доделе ваучера

Годишња шема коришћења ваучера

Члан 40.

Годишња шема коришћења ваучера за субвенционисање куповине енергетски ефикасних уређаја за домаћинство утврђује се у складу са годишњим програмом финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у Републици Србији и објављује се на интернет страници Министарства, са листом енергетски ефикасних уређаја за домаћинство из члана 38. став 2. овог правилника.

Елементи годишње шеме за коришћење ваучера

Члан 41.

Годишња шема коришћења ваучера за субвенционисање куповине енергетски ефикасних кућних уређаја садржи следеће елементе:

1) циљ који се жели постићи годишњом шемом и правном и временском оквиру у којем се годишња шема коришћења ваучера реализује;

2) информацију о енергетски ефикасним уређајима за домаћинство чија набавка се субвенционира путем ваучера;

3) начин учешћа трговаца у годишњој шеми коришћења ваучера;

4) лица која имају право на доделу ваучера;

5) вредност појединог ваучера за одређени уређај и максимални број ваучера који једном кориснику може бити додељен у години за коју се годишња шема коришћења ваучера доноси;

6) начин учешћа корисника у годишњој шеми коришћења ваучера;

7) рангирање пријава за доделу ваучера;

8) рокове за извршавање одређених активности у оквиру годишње шеме коришћења ваучера;

9) друге информације и захтеве.

Јавни позив за трговце

Члан 42.

На основу годишње шеме из члана 40. овог правилника Министарство на својој интернет страници објављује јавни позив којим се позивају трговци који продају уређаје са листе из члана 38. став 2. овог правилника да се у року одређеном у јавном позиву пријаве ради учешћа у реализацији шеме за коришћење ваучера.

Најаву јавног позива из става 1. овог члана Министарство објављује у најмање једном дневном штампаном медију који излази на територији Републике Србије.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи услове које су дужни да испуне трговци, одређени у јавном позиву за учешће у реализацији шеме коришћења ваучера.

Пријава трговаца на јавни позив

Члан 43.

Пријава трговаца на јавни позив садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац садржи следеће елементе:

1) податке о трговцу;

2) податке о производима у складу са годишњом шемом из члана 40. овог правилника и о продајним местима;

3) друге елементе, одређене у јавном позиву за учешће у реализацији шеме коришћења ваучера.

Уз пријавни образац трговац прилаже изјаву о прихватању шеме коришћења ваучера из члана 40. овог правилника и друге документе тражене у јавном позиву.

Утврђивање листе трговаца

Члан 44.

По истеку рока одређеног у јавном позиву, након провере комплетности документације и испуњености услова из члана 42. став 3. овог правилника, утврђује се листа трговаца који ће учествовати у реализацији годишње шеме коришћења ваучера, која се објављује на интернет страници Министарства.

Јавни позив за подношење пријава за доделу ваучера

Члан 45.

По утврђивању листе из члана 44. овог правилника Министарство на својој интернет страници објављује јавни позив за подношење пријава за доделу ваучера из Средстава подстицаја.

Пријава из става 1. овог члана садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи следеће елементе:

1) укупан износ Средстава подстицаја намењеном за финансирање унапређења енергетске ефикасности путем ваучера;

2) приложен пријавни образац у који се уносе подаци о подносиоцу пријаве и који садржи и изјаву о прихватању годишње шеме за коришћење ваучера из члана 40. овог правилника;

3) документа којима се доказују наводи из пријавнoг обрасца, што укључује и профактуру трговца за изабрани кућни уређај, који се прилажу уз пријавни образац;

4) начин подношења пријаве;

5) начин рангирања пријава;

6) начин одобравања ваучера и објављивања листе корисника којима су додељени ваучери;

7) начин и рок достављања ваучера;

8) рок важења ваучера;

9) друге информације.

Поступак доделе ваучера

Члан 46.

Подносилац пријаве подноси пријаву за доделу ваучера Министарству преко Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд.

Подношењем пријаве из става 1. овог члана подносилац прихвата као своју уговорну обавезу учешће у поступку доделе ваучера, доделу ваучера и начин коришћења ваучера, у складу са годишњом шемом коришћења ваучера.

Министарство врши проверу приспелих пријава и утврђује редослед за доделу ваучера корисницима на основу датума и времена пријема пријаве на писарници Министарства.

У току трајања периода примене годишње шеме за коришћење ваучера, једном недељно одобравају се ваучери корисницима по редоследу утврђеном у складу са ставом 3. овог члана, који почиње са најраније предатом пријавом и наставља се до утрошка целокупног износа Средстава подстицаја предвиђеног за финансирање ове мере, односно до истека рока за подношење пријава.

Списак одобрених пријава објављује се на интернет страници Министарства.

По одобравању ваучера у складу са ставом 4. овог члана, ваучери се достављају корисницима преко Јавног предузећа „Поште Србије”, Београд.

Коришћење ваучера

Члан 47.

Приликом продаје уређаја, трговац попуњава ваучер својим подацима и потписује га и оверава, а корисник потписује изјаву о куповини уређаја.

Трговац једном месечно доставља захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду, са пратећом документацијом, у складу са годишњом шемом коришћења ваучера.

Министарство врши рефундацију средстава трговцу у складу са годишњом шемoм коришћења ваучера.

2. Субвенционирање путем доделе дотација

Годишња шема коришћења дотација

Члан 48.

Годишња шема коришћења дотација за субвенционирање куповине енергетски ефикасних уређаја за домаћинство утврђује се у складу са годишњим програмом финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у Републици Србији и објављује се на интернет страници Министарства са листом енергетски ефикасних уређаја за домаћинство из члана 38. став 2. овог правилника.

Елементи годишње шеме за коришћење дотација

Члан 49.

Годишња шема коришћења дотација за субвенционисање куповине енергетски ефикасних кућних уређаја садржи следеће елементе:

1) циљ који се жели постићи годишњом шемом и правном и временском оквиру у којем се годишња шема коришћења дотација реализује;

2) информацију о енергетски ефикасним уређајима за домаћинство чија набавка се субвенционира путем дотација;

3) начин учешћа трговаца у годишњој шеми коришћења дотација;

4) лица која имају право на доделу дотација;

5) максималну висину дотације за одређени уређај;

6) максимални износ Средстава подстицаја који једном кориснику може бити додељен у години за коју се годишња шема коришћења дотација односи;

7) начин учешћа корисника у годишњој шеми коришћења дотација;

8) рангирање пријава за доделу дотација;

9) рокове за извршавање одређених активности у оквиру шеме коришћења дотација;

10) друге информације и захтеве.

Јавни позив за трговце

Члан 50.

На основу годишње шеме из члана 48. овог правилника Министарство на својој интернет страници објављује јавни позив којим се позивају трговци који продају уређаје са листе из члана 40. овог правилника да се у року одређеном у јавном позиву пријаве ради учешћа у реализацији годишње шеме за коришћење дотација.

Најаву јавног позива из става 1. овог члана Министарство објављује у најмање једном дневном штампаном медију који излази на територији Републике Србије.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи услове које су дужни да испуне трговци, одређени у јавном позиву за учешће у реализацији годишње шеме коришћења дотација.

Пријава трговаца на јавни позив

Члан 51.

Пријава трговаца на јавни позив садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац садржи следеће елементе:

1) податке о трговцу;

2) податке о производима у складу са годишњом шемом из члана 48. овог правилника и о продајним местима;

3) друге елементе, одређене у јавном позиву за учешће у реализацији годишње шеме коришћења дотација.

Уз пријавни образац трговац прилаже изјаву о прихватању годишње шеме коришћења дотација из члана 48. овог правилника и друге документе тражене у јавном позиву.

Утврђивање листе трговаца

Члан 52.

По истеку рока одређеног у јавном позиву, након провере комплетности документације и испуњености услова из члана 50. став 3. овог правилника, утврђује се листа трговаца који ће учествовати у реализацији годишње шеме коришћења дотација, која се објављује на интернет страници Министарства.

Јавни позив за подношење пријава за доделу дотација

Члан 53.

По утврђивању листе из члана 52. овог правилника Министарство на својој интернет страници објављује јавни позив за подношење пријава за доделу дотација из Средстава подстицаја

Пријава из става 1. овог члана садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи следеће елементе:

1) укупан износ Средстава подстицаја намењеном за финансирање унапређења енергетске ефикасности путем дотација;

2) приложен пријавни образац у који се уносе подаци о подносиоцу пријаве и који садржи и изјаву о прихватању годишње шеме за коришћење дотација из члана 48. овог правилника;

3) податке о документима којима се доказују наводи из пријавног обрасца, што укључује и фискални рачун трговца за продат енергетски ефикасан уређај за домаћинство и инструкције за уплату дотације, који се прилажу уз пријавни образац;

4) начин подношења пријаве;

5) начин рангирања пријава;

6) начин одобравања дотација и објављивања листе корисника којима су додељене дотације;

7) рок достављања захтева за исплату дотације;

8) начин и рок исплате дотација;

9) друге информације.

Резервисање дотације

Члан 54.

Резервисање дотације за куповину енергетски ефикасног уређаја за домаћинство корисник остварује тако што резервише износ дотације на коју има право, на продајном месту приликом куповине уређаја.

Резервисање дотације у смислу става 1. овог члана врши се на начин утврђен годишњом шемом коришћења дотација из члана 48. овог правилника.

Резервисање дотације у складу са ставом 2. овог члана обавезно обухвата и давање изјаве корисника о прихватању годишње шеме коришћења дотација.

Подношење пријаве за доделу дотације

Члан 55.

Подносилац пријаве за доделу дотације подноси Министарству пријаву у складу са јавним позивом.

Пријава из става 1. овог члана подноси се преко Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд.

Поступак доделе дотација

Члан 56.

У току трајања периода примене шеме за коришћење дотација, једном недељно врши се провера да ли је пријава из члана 55. став 1. овог правилника поднета у складу са одредбама овог правилника и утврђује редослед за доделу дотација на основу датума и времена резервације дотације.

Одобравање дотација корисницима врши се по редоследу утврђеном у складу са ставом 1. овог члана, који почиње са најраније предатом пријавом, и наставља се до утрошка целокупног износа Средстава подстицаја предвиђеног за финансирање ове мере, односно до истека рока за подношење пријава.

Списак одобрених пријава објављује се на интернет страници Министарства.

Исплата дотација

Члан 57.

Одобрене дотације Министарство исплаћује корисницима најкасније у року од 21 дан од дана објављивања списка из члана 56. став 3. овог правилника.

VII. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Енергетски угрожени купци

Члан 58.

Средства подстицаја за финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда из поглавља IV. овог правилника могу се определити за потребе енергетски угрожених купаца који су стекли статус у складу са прописима којима се уређује стицање статуса енергетски угроженог купца.

Начин додељивања и висина Средстава подстицаја из става 1. овог члана утврдиће се јавним позивом из члана 21. овог правилника.

Динамика реализације пројеката и извештавање

Члан 59.

Корисник Средстава подстицаја реализује пројекат у складу са уговореном динамиком.

Корисник средстава дужан је да подноси извештаје о реализацији пројекта у складу са захтевима и роковима утврђеним уговором из члана 15. став 1, члана 25. став 3. и 36. став 1. овог правилника.

Неподношење извештаја из става 2. овог члана може, под условима утврђеним уговором, бити разлог за раскид уговора о финансирању пројекта.

Финансирање техничке помоћи и промотивних активности

Члан 60.

Консултантске услуге (израда анализа, студија, техничке документације и др.) и промотивне активности, могу се финансирати из Средстава подстицаја, посебно намењених у те сврхе.

Консултантске услуге из става 1. овог члана, Министарство прибавља у складу са прописима о поступку јавних набавки.

Министарство може расписати посебан јавни позив за пријаву пројеката за унапређење енергетске ефикасности за које је потребно израдити документацију из става 1. овог члана.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења ранијег прописа

Члан 61.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 11/21).

Ступање на снагу

Члан 62.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а важи до 1. јануара 2022. године.

Број 110-00-00061/2020-06

У Београду, 20. априлa 2021. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.