Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 31. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе

"Службени гласник РС", бр. 30 од 4. марта 2022, 139 од 16. децембра 2022.

Члан 1.

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе који се користе у биљној производњи (у даљем тексту: регрес).

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава има право на коришћење регреса ако, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, у периоду од 1. маја претходне године до 30. априла текуће године купи ђубриво, гориво, односно семе за радове у пољопривреди.

Лицу из става 1. овог члана одобрава се регрес за исту површину за коју остварује право на основне подстицаје у биљној производњи, у износу који је утврђен посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 2а

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа за аграрна плаћања) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 3.

Захтев за остваривање права на регрес подноси се у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор (у даљем тексту: Управа), у року одређеном јавним позивом из члана 2а овог правилника, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес у _______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се оригинал фискалног исечка издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе за физичка лица, односно извод из банке или потврда о извршеном налогу за пренос, оверени од стране банке, за предузетнике и правна лица.

Ако се из фискалног исечка из става 2. овог члана не могу утврдити сви подаци неопходни за остваривање права на регрес, уз фискални исечак подноси се и оригинал рачун.

Приликом пријема захтева из става 1. овог члана Управa уписује на оба примерка захтева назив филијале Управе, број, датум и време пријема захтева, као и број примљених фискалних исечака, односно извода из банке или потврда о извршеном налогу за пренос, оверава их потписом и један примерак захтева враћа подносиоцу захтева као доказ да је захтев примљен.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 4.

Управа упоређује податке из захтева из члана 3. став 1. овог правилника и податке из фискалних исечака, односно извода из банке или потврде о извршеном налогу за пренос, са подацима о засејаним, односно засађеним пријављеним површинама, утврђује да ли су испуњени услови прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава по основу регресирања на наменски рачун пољопривредног газдинства.

Члан 5.

Управа доставља податке о исплаћеном износу средстава остварених по основу права на коришћење регреса Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 6.

Изузетно у 2022. години, право на регрес имају корисници који остварују право на основне подстицаје у биљној производњи у 2022. години, тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-52/2022-09

У Београду, 4. марта 2022. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе: „Службени гласник РС”, број 139/2022-56

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2023. године.